Zalamegyei Ujság, 1926. április-május (9. évfolyam, 87-120. szám)

1926-04-18 / 87. szám

IX. évfolyam 87. szám. 3%m£Mn Ara 2000 korona Vasárnapi 1926 április 18. FeSdős szerkesztős PE5THY PÁL dr. Szerkesztőség és kiadóhivatal: lalaegerszeg, Széchenyi-tér 6. Telefon: 67. szám. Vidéki szerkesztőségek: Keszthely, Tapolca, Sömegi-u. 7. sz. Sümeg, Kiäfaludy-u. 17. sz. POLITIKAI NAPILAP Megjelenik hétfő és az ünnepet követő nap kivételével minden nap. 5 r Előfizetési árak: Egy hónapra 30.000 korona negyedévre 90.000 korona. Amerikába egy évre 6 dollár. Névtelen levelekre nem válaszolunk. Kéziratokat nem adunk vissza. Politizáló hadsereg. gelgrád, április. Az Uzunovics-kormány életét politikai körökben, újjáalakulása ellenére sem tartják hosszú éle­tűnek, hanem csupán átmenet­nek arra, hogy Pasics visszatér­jen. Mindenki úgy látja a hely­zetet, hogy Pasics csak azért adta át helyét Uzunovicsnak, hogy az, mint az ő legrégibb és legintimebb barátja, likvidálja a fia panamáiból keletkezett bot­rányokat. Mert Pasicsnak régi barátja a mostani miniszterelnök, azért várja tőle, hogy az ő ér­dekeinek megfelelő! eg fogja ezt az ominózus ügyet nyugvópontra juttatni. Ugyanígy fogják fel a helyzetet az ellenzék^ pártok is. Pribicsevics ezt a kijelentést tette az uj kormányról: nem le­het beszélni Uzunovics kormány- • ról, mert ez a régi kabinet, amelynek levágták a fejét és ezért életképtelen. Egyébként az Uzunovics-kormány silány kor­mány, amelyet csak egy kicsit meg kell piszkálni, hogy össze­roppanjon. Spahó, a muzulmánok vezére, olyan kijelentést tett, hogy ez a komány csak személyválto­zással jár, de nem egyúttal rend szerváltozássa! is, ezért ép olyan ellenzéke marad, mint eddig volt. Radics már nem tagja a kor­mánynak s igy most már még szabadabb tere van arra, hogy nekirontson, hol az elnöknek, hol más miniszternek, s igy ez a kormány nem lesz hosszú életű. Ami magát a kormányt illeti, az nagy buzgósággal készül a munkára. A helyzete még a par­lament előtt tisztázatlan. A par­lament csak május 5-én ül össze. A radikálisoknál* az a nézete, hogy Pasics nem fog nehézséget okozni az uj kormánynak, mert az egész kormányt csupán át­menetnek tekintik egy uj kom­bináció számára. Ennek a kom­binációnak a legrövidebb időn belül kellene bekövetkeznie. A kormány ezeket a feladatokat tűzte maga elé: tárgyalásra tűzte ki az adók egységesítéséről szóló törvényt, az uj községi törvényt és a központi kormányzatról szóló törvényt. Azonkívül készen állanak a közoktatásügyi, a ke­reskedelemügyi, az ipari, az épi­A ininisz!er>tanács még nem döntött a fooltheijpiségek felszabadítása ügyében. Ezen közlésekkel szemben Fuss József népjóléti miniszter kijelentette, hogy a miniszter­tanács még nem döntött ebben az ügyben, A kormány a jövő hét elején bocsátja ki a bolthe­lyiségek forgalmára vonatkozó rendeletét. Zalaegerszeg, ápr. 17. A zala­egerszegi és a környékbeli gi.Z' dasági életnek a zalaegerszegi Nemzeti Bank fiók felállítására vonatkozó mozgalma uj fejezet­hez érkezett. Czobor Mátyás polgármester hosszas és alapos előmunká’atok után elkészítette azt a memorandumot, amelyet a fiók felállítása érdekében a Ma­gyar Nemzeti Bank Főtanácsá­hoz intézett. A memorandumban kifejti, tészeti és a földmivelési minisz­tériumokban a legfontosabb tör­vényjavaslatok. A kormány mun­kakormány akar lenni, a tiszt­viselők számára előírja a 8—12-ig és a 3—7*ig való munkát és el akarja őket tiltani minden poli­tizálástól. Igen jellemző a jugoszláviai állapotokra a hadsereg egész­ségtelen szelleme. Az alsóbbrendű katonaság, tisztek és legények nem politizálnak, a polgársággal szemben kifogástalan magavise­letét tanúsítanak, de abszolút rezerváltságban élnek. Ezzel szemben azonban a magasabb tisztek még mindig nagyon is erősen politizálnak, generálisok vagy a feloszlatott Fekete Kéz-Á hez tartoznak, vagy pedig a ra­dikális pártot támogató Fehér Kéz­hez. Mindegyik *kéz“-nek külön politikai lapja is van. Nagy baja a hadseregnek az is, hogy még mindig nem tudott kifejlődni szerb-horvát-szlovén hadsereggé, hanem ma is tisztára szerb had­sereg, Ma úgy áll a helyzet, hogy a nem szerbek csupán szolgálnak, a szerbek pedig kornmandálnak. Ezt bizonyítja az a körülmény, hogy a minisz­térium, a vezérkar, a külügyi attasé-szolgálat tisztára a szer- bek kezében van, de ugyan igy a magasabb parancsnokságok is. Ezenkívül a hadsereg semmi­féle produktiv munkát nem vé­gez. A gyalogságot és a lovas­ságot tartják legfontosabbnak, ellenben a technikával egyáltalán nem törődnek. A katonaság, ezen­kívül k legénység kiképzésével, értve itt a kulturkiképzést, sem törődik. A legénység üresen tölti el szolgálaton kivüli idejét. Száz­ezer ember áll fegyver alatt, ezek tehát rendkívül nagy munkát fejthetnének ki az utak építése és javítása, vagy legalább is a saját épületeik építése körül. De a legnagyobb baj, hogy a hadsereg tisztára szerb és nem képviseli semmiképpen sem a jugoszláv helyzetet. vidékének gazdasági fejlődését elősegítse. Rámutat a polgár- mester a város vasutügye terén mutatkozó és még várható fej­lődésre, amely szintén predesz­tinálja Zalaegerszeget arra, hogy amit Nagykanizsa már régen ki­vívott, ez a város is megkapja a fiókintézetet. A polgármester ezután részle­tes statisztikai adatokkal okolja meg a kívánságot. Először fel­sorolja a város adatait, amelyek szerint Zalaegerszegen 5 pénz­intézet, 22 nagyobb ipari vál­lalat, 89 kereskedő, 565 iparos és 4 száz holdnáí nagyobb gaz­daság van, ezenkívül számos hatóság, kulturális és egyéb in­tézmény, amely nagy területek lakosságát vonzza a városba. Majd a városhoz graviíáló zala­egerszegi, novai, lentii, tapolcai, sümegi, zalaszentgróíi és pacsai járás adatait sorolja fel. Megemlíti a polgármester, hogy a fiókintézeíhez fűződő nagy célok elérése érdekében a város hajlandó áldozatokat is hozni (telek, a szükséges épület meg­építése). A memorandumot a követke­zők írták alá: Tarányi Ferenc dr. főispán, a Gazd. Egylet el­nöke, Body Zoltán alispán, Czobor Mátyás polgármester, Farkas Tibor dr. nemzetgyűlési képviselő, Malatinszky Ferenc gazd. főtanácsos, Jády Károly ipartestületi elnök, Lőwenstein Ignác és Fangler Gyula a Keres­kedelmi Kör részéről, Málits József kormányfőfanácsos, Gó- zony László a közig. bir. ny. tanácselnöke, továbbá az összes zalaegerszegi pénzintézetek és részvénytársaságok, valamint na­gyobb cégek vezetői. A kamara ajánlása. A memorandumot igen ked- vezőhangu ajánlással látta el a soproni Kereskedelmi és Ipar­kamara, kifejezést adván annak a véleményének, hogy a fiók fel­állítása elsőrangú gazdasági ér­dek. A polgármester a memoran­dumot átadta Záborszky Róbert- nek, a Nemzeti Bank nagykani­zsai fiókja főnökének, aki azt szolgálati utón fogja felterjesz­teni a Főtanácshoz. A polgár- mester kérte Záborszky fönököt, hogy mivel itt a nagykanizsai fiók körzetéből való kiválásról van szó, a maga részéről is tá­mogassa Zalaegerszeg kérelmét Ez megígérte, hogy a memoran­dumot tanulmányozni fogja és tanulmánya eredményeképen le­hetőleg kedvező javaslatot tesz. Bpest, dpr. 17. Az egész fő­városi és a vidéki sajtó legna­gyobb része ma azt közölte, hogy a kormány a tegnap esti minisztertanácson hozzájárult a kereskedelemügyi miniszter elő­terjesztéséhez és a bolthelyisé­gek forgalmának felszabadítását 1926 november 1 - éré halasztotta. A polgáptnestei* feiierjesaetette a Nemzeti Bank fiókjára vonat­kozó memorandumot. ESŐ statisztikával támogatta a gazdasági érdekelt­ségek kérését. — & kamara is Javasolja a fiók felállítását. hogy Zala megyében Nagykanizsa melleit Zalaegerszeg az a góc­pont, amely köré nagy kiterjedésű gazdasági érdekek csoportosul­nak, sőt a megye megcsonkitása óta Zalaegerszegnek nagyobb a gazdasági háttere Dál-Zala egy részének megváltozott vasúti vi­szonyai folytán, A fentiek révén Zalaegerszegnek, mint megye- székhelynek jogos kívánsága, hogy a Nemzeti Bank itt fiókot létesítsen és ezzel a városnak és

Next

/
Oldalképek
Tartalom