Zalamegyei Ujság, 1926. január (9. évfolyam, 14-25. szám)

1926-01-19 / 14. szám

IX. évfolyam 14. szám Ára 1500 korona Kedd, 1926 január 19, ^«ogcrwtgqw w—affinr Szerkesztőség és kiadóhivatal: Zalaegerszeg, Széchenyi-tér 6. Telefon: 67. szám. Vidéki szerkesztőségek: Keszthely, Kossuth Lajos-utca 32. sz. Tapolca, Sümegi-u. 7. sz. Sümeg, Kisfaludy-u. 15. sz. POLITIKAI NAPILAP Megjelenik hétfő és az ünnepet kővető nap kivételével minden nap. Előfizetési árak: Egy hónapra 30.000 korona, negyedévre 90.000 korona. Amerikába egy évre 6 dollár. Névtelen levelekre nem válaszolunk. Kéziratokat nem adunk vissza. W Tünetek. Khaotikus hangzavar, sikon- gás, nyilatkozatáradás, egyesek­nek s egész politikus pártoknak a meggyanusitása a kisérő jelen­ségei a frankhamisításnak. Régi szokáshoz hiven megint politikát akarnak belemagyarázni egyesek a közönséges bűncselekménybe. Mások pedig abból a tényből, hogy a frankhamisitók többsége a szabadkirályválasztók és faj­védők közül került ki, a szabad- királyválasztás és fajvédelem er­kölcsi csődjeként tüntetik fel az esetet. Viszont olyanok is akad­nak, akik minden erőfeszítéssel és erőlködéssel a legitimizmust és a legitimistákat szeretnék a a frankhamisítással kompromit­tálni s lejáratni. A bizonyos je- richói sípok és vörös szirénák meg általában a keresztény po­litika ellen rendeznek az ügyből kifolyólag hangversenyt, amihez a szabadkőműves malteros kana­lak összeverése adja az összhan­got. Szóval chaos, zűrzavar, poli­tikai halászás mindenfelé. Az esetet a maguk javára kihasz­nálni akarók megtéveszteni igye­keznek a tájékozatlanokat s va­lóságos fogalomzavarokat idéz­nek elő a közönségben. Ilyen fogalomzavart csinálnak például a „fajvédelem“ körül. Úgy állítják be a dolgot, mintha a fajvédelem, mivel a frankhami­sítást többségben fajvédők kö­vették el, maga is megvetendő eszmeirányzat törekvés, és tett volna. Elég sajnos, hogy még keresztény lap is van olyan, amely nem átallja ugyanilyen be­állításban kezelni az ügyet. Pe­dig hát ugyancsak egyszerű ám az egész dolog. Még a legegy­szerűbb ember is könnyen meg­értheti. Elítélendők, megveten- dők, megbüntetendők a frank­hamisitók, mert a büncseleke- detet elkövették, nem pedig azért, mert fajvédők. Nem is azért követték el a gonosztettet, mivel fajvédők, hanem mivel go­nosztevők. Maga a fajvédelem szent, magasztos fogalom, annak megvalósítása nemzeti létfenntar­tási érdek és szükségesség. Min­den igaz magyarnak fajvédőnek kellene tulajdonképen lennie. Mert mit is jelent voltaképen a fajvédelem? Jelenti azt, hogy az államfentaitó fajt s mindazon hazafias más fajokat (nemzetisége­ket), amelyek jó- és balszerencse között velünk együttesen akar­ták és tudták is az államot fenn­tartani, megvédjük. Ennél szebb, magasztosabb, szükségesebb kötelessége nem is lehet igaz magyarnak. Arra kellene, persze minden magyar­nak törekednie s elsősorban is minden pártvezérnek, hogy a fenti értelemben vett fajvédelmet mint programmot, mint megvaló­sítandó kötelességet a saját és pártja részére célul tűzze ki, ezen cél elérésén fáradozzék, hogy a magyar nagyközönség ezt megelégedéssel vehesse tu­domásul. Ha igy tennének, akkor ez a szent hazafias nemzeti lét­fenntartó kötelesség és fogalom nem jutott volna olyan sorsra, hogy monopóliumként sajátíthat­ják ki egyes olyan egyének és párt, akik és amely egyéb, a nemzet többségének akaratával ellenkező közjogi tervek, szándé­kon és tendenciák miatt rokon- szenv nélkül állanak a többség előtt. így aztán nem lehet más az eredmény, mint a magasztos, hazafias fogalomnak és köteles­ségnek, a „fajvédelemének“ a kompromittálása és lejáratása. A fajvédelem tehát nem mono­pólium, hanem hazafias köteles­ség. Az egységespárt programm- pontjai közé épen úgy beleillik, mint a keresztény pártokéba. E tekintetben is értsék meg tehát egymást a vezető nagy keresz­tény pártok s ne engedjék a szép fogalmat s hazafias kötelességet egy kis töredék által lejáratni. Parlamenti bizottság vizsgálja meg a frankügyet. A pártközi konferencia eredménye. — A miniszterelnök a nemzetgyűlésen felveti a bizalmi kérdést. Budapest, fan, 18. Szcitovszky Béla elnökletével ma délelőtt tartották meg a Házban a párt­közi konferenciát, amelyen a knrmánypárt, a kormányt támo­gató pártok és a keresztény el­lenzék képviselői vettek részt, mig a baloldali ellenzék távol - tartotta magát. Szcitovszky elnök sajnálattal állapította meg, hogy a baloldali ellenzék pártszempontból maradt távol, majd javasolta, hogy a képviselők a békési árvízkáro­sultaknak illetményeikből 500— 500.000 koronát adjanak. A ja­vaslatot egyhangúlag elfogadták. Az elnök ezután ismertette a pártközi konferencia célját, Beth­len miniszterelnök pedig nyilat­kozatot kért, hogy mily címen és formában kerüljön szóba a Ház holnapi ülésén a frankügy. A dologról vita indult meg, s általában az volt a vélemény, hogy a távollevőket is meg kell hallgatni. Hir szerint Friedrich István parlamenti bizottság kiküldését javasolta, amihez Bethlen hozzá is járult. A demokratikus blokk és a szociáldemokraták a pártközi kon­ferencia után tanácskozást tar­tottak, amelyen Friedrich is meg­jelent és előterjesztette a kon- f ferencián felmerült javaslatot. A ! demokratikus blokk általában f véve a javaslat mellett nyilatko- | zott, csak a szociáldemokraták képviselője nem adott végleges választ. Mivel azonban a szociál­demokratáknak kezdettől fogva j ez volt az álláspontja, biztosra vehető, hogy a frankbotrány ügyét parlamenti bizottság fogja meg­vizsgálni. Ily módon valószínű, hogy a keddi ülés sima lefolyású I lesz. I A Ház elnöksége a keddi * ülésre erélyes intézkedéseket fo- jj ganatositott. A parlament kör- | nyékén nagy rendőri készültség I akadályoz meg minden csopor- I tosulást és a főváros minden j pontján megerősített őrjáratok J fognak cirkálni, a készültségek vezetője Török rendőrfőtanácsos. ■é Sk miniszterelnök nyilatkozata. Pdrisből jelentik: A Temps budapesti tudósítója beszélge­tést folytatott Bethlennel. A mi­niszterelnök kijelentette, hogy az Albrecht főhercegről külföldön és idehaza elterjedt híreket nem I tartja fontosnak. Külföldön tú­lozzák azt a szerepet, amit a fő­herceg legutóbb itthon játszott. Bizonyos az, hogy Albrecht tá­voli áll a frankhamisitási ügytől és nem érintkezett Windisch- graetz herceggel. Nádosyról úgy nyilatkozott a miniszterelnök, hogy kiváló tiszt­viselő volt, akiben miniszterei 30 évi szolgálata alatt mindig megbíztak. A parlamentben — mondotta a miniszterelnök — bizonyos idő kell, mig az izgalom lecsillapul. Az interpellációkra válaszolni fogok és felvetem a bizalmi kér­dést is. A kormány a kormányzó teljes bizalmát élvezi és azért a kormány ellen hiába igyeksze­nek kihasználni az ügyet. A kor­mányzónak különben az az állás­pontja, hogy teljesen tisztázni kell a kérdést. Blaha Lujza meghalt. Budapest, jan. 18. Blaha Lujza, aki legutóbb történt megbetege­dése óta napokig élet-halál között lebegett, ma délelőtt 11 óra 10 perckor meghalt. A főváros díszsírhelyet ado­mányozott Blaha Lujzának Jókai Mór sírjától balra, Ady Endre sírjával szemben. * Blaha Lujza 1850 szeptember 8-án született Rimaszombatban. Már 8 éves korában fellépett a győri színpadon. Szabadkai és debreceni szereplése után Pestre került, ahol diadalai az 1875-ben megnyílt Népszínházhoz fűződ­nek. A népszínmű benne találta meg igazi reprezentánsát. Foga­lommá emelkedett a Falu rosszá­ban Finum Rózsi és a Nagy­mamában a cimszerep alakítása. Egész lénye a tipikus magyar lélek hordozója volt. A Nagy­asszony színpadi pályája a magyar színészet történetének legragyo­góbb lapjait tölti ki. A Nemzeti Színház örökös tagja volt s a koronás arany érdemkereszt tulaj­donosa. Félszázados színpadi jubileumán az egész nemzet ünnepelte. Bpest. Pócs Kálmánt, a zebe- gényi gyilkost a bíróság 1 évi börtönre ítélte, amelyből 4 hó­napot kitöltöttnek vett.

Next

/
Oldalképek
Tartalom