Zalamegyei Ujság, 1925. február (8. évfolyam, 46-48. szám)

1925-02-26 / 46. szám

Vili. évfolyam 46 szám. Ara 1500 korona Csütörtök, 1925 február 26. ZALAHEGYEI ÚJSÁG Felelős szerkesztős PESYHY PÁL dr. Szerkesztőség: Zalaegerszeg, Kossuth-u. 12. Telefon: 183. szám. Kiadóhivatal: Zalaegerszeg, Széchenyi-tér 6. Telefon : 67. szám. Névtelen levelekre nem válaszolunk. -0- Kéziratokat nem adunk vissza. o­F ©LITIfCAI NAPILAP Megjelenik hétfő és az ünnepet követő nap kivételével minden nap. Vidéki szerkesztőségek és fiókkiadóhivatalok Keszthely, Kisfaludy-utca 15. szám. Tapolca, Bacsányi-utca 5. szám. Előfizetési árak: Egy hónapra 30 000 korona, negyedévre SC.GQO korona.-o- Amerikába egy évre 6 doíiáf. -o­A belpolitika hires­A kormány a két ka­marás rendszer hive. Bpest, febr. 25. Almássy László, az egységespárt alelnöke úgy nyilatkozott, hogy a kormány a kétkamarás rend­szer hive. A párt egyik külön bizott­sága a választójogi javaslaton, egy másik pedig a főrendiház megreformá­lásán dolgozik. A kormány a két ka­marás rendszerrel az alkotmányossá­got meg akarja őrizni és amikor ezt cselekszi, akkor a kormány igazi legi­timista elveket hirdet. Módosítják a test- nevelési törvényt. Bpest, febr. 25. A kultuszminiszter a nemzetgyűlés mai ülésén benyújtotta a testnevelésről szóló 1921. 53. t.-c. ki­egészítéséhez való törvényjavaslatot. A javaslat 4 pontból áll és március 21-én lép életbe. Ha a javaslat törvényerőre emelkedik, az összes sportegyesületek az Országos Testnevelési Tanács alá fognak tartozni és a pályabérekböl bi­zonyos százalékot testnevelési alapra kell fizetni. Újabb nyomok a Teréz- körufi gyilkosság ügyé­ben. Bécs, febr. 25. A bécsi rendöiség letartóztatta Ritter Sándor budapesti soffört, akinek a budapesti rendőrség véleménye szerint van valami köze Leirer Amália meggyilkolásához. Ritter ezelőtt pár héttel szökött Bécsbe. Erre vonatkozólag azt vallotta, hogy neki naponként jelentkezni kellett a buda­pesti rendőrségen, mert kommunista volt s ezt nagyon megunta és azért szökött meg. A bécsi rendőrség a bu­dapesti rendőrséggel karöltve most Ritter Sándor előéletét tanulmányozza. Egy tói; lapszerkesztő az összes cseheket agyon akarta veretni. Pozsony, febr. 25. Kemény legény ült tegnap a pozsonyi törvényszéken a vádlottak padján. Hanák János bekecses, pápaszemes fiatalember, s első tekin­tetre senki sem olvasná ki belőle, hogy milyen izzó gyűlölet lobog benne a cseh elnyomók ellen Hanákban, aki nagyszombati hírlapíró, a tót nép elke­seredése izzik. Mint a nagyszombati tót parasztpárt titkára 1923-ban több Nagyszombat melletti községben izgató beszédeket mondott, amelyekért egyszer már három hónapi fogházat kapott. Most megint újabb izgatási ügye ke­rült a bíróság elé. A vádirat szerint politikai beszédeiben megsértette Masaryk elnököt, a köztársaság tiszt­viselőit és a minisztereket, mivel a következőket mondotta a népnek: — A legnagyobb, tolvajok maguk a cseh miniszterek. Én mondom nektek, hogy a legkisebb cseh dijnoktól kezdve egész a köztársaság elnökéig mindegyi­ket agyon kell verni, csontjaikat össze kell törni. Ezután felszólitotta hallgatóit, hogy ne fizessenek adót. Utóbb pedig azt mondta, hogy ha neki egy hajaszáia meggörbül, minden hajszála 10 cseh hivatalnok éleiébe kerül. A bíróság 4 heti fogházbüntetésre Ítélte Hanákot izgatás és lázitás miatt. Rövid távirataink. London. Az angol király állapota állandóan javul. Bpest. A nyári hónapoktól kezdve Budapest--Bécs között több 10 sze­mélyes hídroplán fog közlekedni. Behozzák a színházi cenzúrát. #fcz alsópapság megpSvidiieti ko^ycuája. — Revízió alá veszik a kántorok javadalmazását. — Elfogad­ták a kultusz- és honvédelmi tárca költségvetését. Bpest, febr. 25. A nemzetgyűlés mai ülésén Petrovácz Gyula szóvátetíe, hogy az alsó-papság január 1-től fogva az eddiginél lényegesen kevesebb kongrua kiegészítést kap, ami rendkívül súlyosan érinti. Strausz István kifogásolja, hogy a Pázmány Péter tudományegyetem kere­tein belül Horthy-kollégiumot 'állítottak fel. Petrovácz a tankönyv-uzsora meg­szüntetését követelte, mire Klebelsberg miniszter azt felelte, hogy bár nem csinál taiskönyv-moeio- péiiumot, de az ezerféle tankönyvet megszünteti és csak a jó tankönyvek használatát engedi meg. Strausz István és Csik József a pol­gári iskolai tanárok fizetésrendezését sürgették. A kultuszminiszter kijelentette még, hogy a gyengébben dotált kántorok javadalmazását revízió alá veszi. Majd Maday Gyula felszólalására adott vála­szában azt mondta a miniszter, hogy mivel egyes színházak nemcsak az ízlést, hanem a színházi irodalmat is rossz irányba vezetik, azzal a gondo­lattal foglalkozik, hogy a színházaktól veszélyeztetett erkölcsök védelmére behozza a színházi cen­zúrái. A kultusztárca költségvetésének el­fogadása után áttért a Ház a honvé­delmi tárca költségvetésének tárgyalá­sára. A honvédelmi miniszter előadja, hogy az önálló nemzeti hadseregnek ez az első költségvetése. Kevesli a 35 ezer katönát, amennyit az antant engedélye­zett. Straasz István határozati javaslatára a honvédelmi miniszter azt válaszolta, hogy az ujoncmegajánlást jogi szem­pontból igazságosnak tartja, de nem látja gyakorlati értékét. Egyébként a kérdéssel behatóan foglalkozik. A vi­téz? telkekről a költségvetésben törté­nik intézkedés. A Ház ezután a javaslatot elfogadta és megkezdte a pénzügyi tárca költ­ségvetésének vitáját. ült tartalmaz az uj választójogi törvényjavaslat ? Bpest, febr. 25. A Magyar Távirati Iroda a következőkben ismerteti a vá­lasztójogi törvényjavaslatot. A törvényjavaslat választójogot ad mindazoknak, akiknek e jog gyakorlá­sához szükséges Ítélőképességük meg­van és akiket tartós érzelmi és érdek- kapcsolat fűz az államhoz és lakó­helyükhöz. A javaslat alapján több mint 80 százaléka kap választójogot azoknak, akik a Friedrich-féle válasz­lói rendelet értelmében választójogot kaptak. A Vázsonyi-féle választójoggal szemben a javaslat a nőknek is meg­adja a választójogot. A szavazás Bu­dapesten és környékén, a törvényható­sági városokban és öt bányakerületben titkos, a többi helyeken nyilvános lesz. A javaslat az ajánlásokat úgy akarja ellenőrizni, hogy a választói igazolvány szelvényét oda kell ragasztani az aján­lási ivre. Megtiltja a javaslat a zász­lók használatát, erősen korlátozza a plakátharcot és a pártgyülések tartá­sát, eltiltja végül az etetést, itatást és az alkohol árusítását. A javaslat a vá­lasztási ügyek feletti bíráskodást kizá­rólag a Közigazgatási Bíróság hatás­körébe utalja. Minden panasz, a ható­ságok ellen beadott panaszok is, ide kerülnek elbírálás végett. Újítása a javaslatnak, hogy a képviselők ezentúl esküt tesznek a magyar alkotmányra és államra. Fontos intézkedése a javaslatnak, hogy a jelenlegi nemzetgyűlés megbíza­tásának hátralevő idejére országgyűléssé alakul át és mint ilyen működik tovább. A javaslat kimondja, hogy a közal­kalmazottaknál és magánalkalmazottak­nál nem szükséges a helybenlakás. A tényleges katonai és rendőri sze­mélyeket fel kell venni a névjegyzékbe, de ezek jogukat nem gyakorolhatják. A választhatósághoz szükséges, hogy az illetőnek aktiv választójoga legyen és a betöltött 30 év, azonkívül, hogy ne essék a kizáró okok alá. A jelöltséghez a tízezer választónál kisebb kerületben a választók tiz szá­zalékának ajánlása, egyéb helyeken legalább ezer ajánlás kell. A választási időben történő izgatásra három évig terjedhető fegyház és 4000 aranykoronáig terjedhető pénzbüntetést ir elő. A hatósági közegek visszaélését fegyelmivel bünteti. A képviselői megbízatás időtartama öt év. Fontos intézkedése a javaslat­nak, hogy a képviselői működésnek idegen befolyástól mentesnek kelj lennie, s a képviselő a parlamenten kívül álló személytől, különösen, ha az külföldi, nem fogadhat el utasítá­sokat. Ellenkező esetben a Ház az illető képviselő mandátumát megsem- misitettnek jelentheti ki. A választó- jogi törvény a főrendiházi törvénnyel egyidőben lép életbe. Ma vasufügyg konferen­cia ¥an Velencéken a zarándok-vonatok ügyében. Magyarország valamennyi fő­pásztora résztvesz a Szent­évi Országos Nemzeti zarán- doklásofcon. Bpest, febr. 25. Óriási tömegek ké­szülnek a világ minden tájáról Őszent­sége, XI. Pius pápa hivó szózatára Rómába, hogy elzarándokoljanak azok- hozja[szent helyekhez, ahol az apostolok és vértanuk éltek és hősi halált haltak az egy igaz hitért, a római katolikus vallásért. Az egész világ katolikusainak ünnepe ez a szent év, melynek minden­egyes perce a bűntől való tisztulást jelenti és épenezért a bűnbánók soka­sága vonul ez év elejétől kezdve Szent Péter sírjához. A Szent Péter templom hatalmas kupolája alatt könyörögnek imára kul­csolt kézzel és hálát adnak az Egek Urának, hogy megengedte nekik érni az 1925-ös örömesztendót. Mi magya­rok szegénységünk és megcsonkításunk ellenére is több százan, illetve ezeren óhajtunk elzarándokolni a vértanuk vá­rosába ahhoz a kősziklához, amelyre Jézus Krisztus az Anyaszentegyházat építette. Az Országos Katolikus Szö­vetséghez a csonkaország majdnem mindenegyes falujából jött értesítés, hogy a hívek sokasága el akar zarándo­kolni Rómába. De nem csak tőlünk, hanem a világ minden tájáról mennek nagyobb zarándokcsapatok Rómába és ez tette szükségessé azt, hogy most február 26-án Velencébe vasatügyi kon­ferenciát hívjon egybe Olaszország, amelyre Európa keleti országai elkül­dik a maguk képviselőiket. Magyar- országról a zarándoklatokat előkészítő nemzeti bizottság megbízásából az Or­szágos Katolikus Szövetség kiküldöttje utazott le erre a konferenciára. A ve­lencei konferencián tárgyalják le a za­rándokvonatok forgalmának lebonyolí­tását. Ezzel kapcsolatosan közli az Országos Katolikus Szövetség, hogy az I. országos nemzeti zarándoklatra, me­lyet Mikes János gróf szombathelyi megyéspüspök vezet és amely március 23-án indul Budapestről, illetve Szom­bathelyről külön vonattal Rómába, a részvételi jelentkezéseket lezárta és már csak az áprilisi, júniusi, szeptem­beri és októberi zarándoklásokra fogad el újabb jelentkezéseket. A II. országos nagy zarándoklás április 21-én illetve a II. csoport április 23-án indul Ró­mába. Ezt a zarándoklatot Csernoch János di. bíboros, Magyaroszág Her­cegprímása vezeti s a magyar püspöki kar tagjai közül a következők kísérik el a hercegprímást útjára: Glattfelder Gyula dr. Csanádi püspök, Rótt Nán­dor dr. veszprémi püspök és Hanauer A. István váci püspök. A III. országos nemzeti zarándoklás júniusban a tanu­lóifjúság részvételével az iskolai vizs­gák lezajlása után indul az örök vá­rosba és Zichy Gyula gróf pécsi püs­pök, kalocsai érsek-adminisztrátor ve­zeti. A IV. országos nemzeti zarándok­lás Prohászka Ottokár dr. székesfehér­vári püspök vezetésével szeptember 10. és 15-ike között indul Rómába és ebbe a zarándoklásba kapcsolódnak a Szociális Missió társulat és a Katoli­kus Tanítók Országos Szövetségének nagy csapatai. Az V. országos nem­zeti zarándoklás október 14-én indul. Ezt a zarándoklást Szmrecsányi Lajos egri érsek vezeti és vele utazik Zad- ravecz P. István tábori püspök is. Eb­ben a zarándoklásban a Szent Ferenc rend III. rendje nagyobb csoporttal vesz részt. A zarándoklások rendező­sége ezúton is közli az ország katoli­kusaival, hogy a zarándoklásokra mi­nél előbb jelentkezzenek, mert a nagy érdeklődésre való tekintettel a rende­zőség kénytelen lesz a meghatározott jelentkezési határidő előtt lezárni a részvételi lehetőséget. Az összes zarán­doklatok résztvevőinek sem útlevél, sem vizűm nem szükséges. A zarán­doklatokra jelentkezni az Országos Katolikus Szövetség irodájában, Buda- . pest, IV. Ferenciek tere 7. I. em. 8. í lehet. — Apró hírek. Egyiptomban Flin­ders Petrie világhírű archeológus meg­találta az újszövetségi szentirás leg­régibb szövegét. — ifj. Barkóczy Sándor báró reggeiizés közben véletlenül higanyszulfid pasztillát vett be. Gyomor- mosást végeztek rajta, de ez már nem segített és a 28 éves báró iszonyú kínok között meghalt. — Kaposvár utcáin hétfőn este Habsburg-ellenes röpiratokat szórtak, amelyekkel a 44-es bálra érkező királyi hercegek ellen akartak hangulatot csinálni. A rendőr-

Next

/
Oldalképek
Tartalom