Zalamegyei Ujság, 1924. szeptember (7. évfolyam, 222. szám)

1924-09-28 / 222. szám

VII. évfolyam 222. szám. F Ära2000korona Vasárnap, 1924 szeptember 28. ZAUMEGYEI ÚJSÁG ~*íony ■HHR ■ iái - ■* Szerkeszti .th Lajoa-attia 12. t/s XI a d ó h i v a t a 1. . uhenyl-tér b. szám. Budapest! szerkmtöség m R5klt Szjlárd.0 39. es kiadóhivatal: ’ Keszthelyi: fiókkiadóhivatal és helyi szerkesztóség ; t Kisfaludy-utca 15. szám. c «síelés lierkMttj i PESTHY JENŐ. Zalacsá; »XAI NAPILAP Megjelenik hétfó és szt ílnnepet követő nap kivételével minden n»p. Előfizetési árak-, egy hónapra 30000 korona negyedévre 90000 koron* Szerkesztőségi telefon : 183. Kiadóhivatali telefon : 67. Tapolcai szerkesztőség és fiókkiadóhivatal Tapoicza, Baesányi-utca 5. Budapesti telefon! József 3—55. Névtelen levelekre nem válaszolunk. — Kéziratok*! nem adunk vissza. Eszük ágában sincs a bíróság előtt megjelenni a bécsi emigránsoknak — jelen­telte ki Peyer Károly főelvtárs, akinek pedig a jólértesültségét nekünk kétségbevonni nincs is okunk, már csak azért se, mert hiszen a főelvtársnak az emig­rációval fenntartott érzelmi és politikai összeköttetései közis­mertek. Tehát Garami és társai nem fognak megjelenni bün- pörük tárgyalásán és Peyer fő­elvtárs mindjárt meg is mondja, hogy miért: „Ők majd akkor fognak vissza­jönni, ha itt politikai irányválto­zás lesz, ami remélhetőleg hamar bekövetkezik. Akkor azonban má­sok fognak a vádlottak padjára kerülni* Sohasem tartottuk Peyer főelvtársat döntő politi kai ténye­zőnek, de ennél a hencegve fe­nyegető kijelentésnél meg kell állnunk egy pillanatra, mert ez az önfeledt nyilatkozat elárulja azt a vérmes illúziót, amelyben a destrukció lovagja] ringíitják magukat. „Apolitikai irányválto­zás, amely remélhetőleg hamaro­san bekövetkezik * Ez hát az ál­mok álma, amelynek közeii megvalósulását jósolja a főelv­társ. Most aztán már sok min­dent megértünk, ami ezelőtt titok volt előttünk. Megértjük azt is, miért olyan hangosak azok, akik röviddel előbb még a hangúkat sem merték hallatni. A közeli uralomváltozásnak illúziója erő­sítette meg a hangjukat úgy, hogy szinte fülsiketítő az a hang­verseny, amelyet a destrukció atyamestereitől kezdve le a leg­utolsó kis vidéki sajtópatkányig a skála összes hangjain át itt végigüvöitenek. A múlt években elért apróbb sikerek, az amnesz­tiák, a fogolytábor feloszlatása, a legutóbbi választások tapasz­talatai és most legújabban a szovjettel való megegyezés, to­vábbá Herriot és Macdonald és a kormány gyöngesége adták az alapot arra, hogy most már itt közeli irányváltozásról nyíltan beszéljenek. Ám azok az urak, akik magu­kat már a miniszteri székekben, a mai nemzeti irányzat embereit pedig a vádlottak padján kép­zelik, elfeledik azt, hogy 1918 október óta nagyot változott a világ. Az átkos forradalom és követ­kezményeinek emléke még sokkal mélyebben él a magyar szivek­ben, semhogy a destrukció nem­zetgyilkoló törekvései itt újból diadalt arathatnának. A nemzet­nek kinyilt a szeme és a kon­szolidáció verejtékkel megépített útjáról nem fog ismét a forra­dalmak vért és könnyet, nyomort és kétségbeesést jelentő ingová­nyára lépni. Nagyon tévednek ezek az urak, akik a kormány gyöngeségéből már közeli győ­zelmük dáridójára készülnek. Mert akármilyen gyönge is a kormány, erős a magyar nép. És ha most eltűri is még a patká­nyok mozgolódását egy bizonyos határig, elég ereje lesz odúikba visszaverni őket, ha fickándozá­suk tűrhetetlenné válik. Az a közeli rendszerváltozás tehát, amelyet Peyer főelvtárs remél, jámbor utópia és vörös illúzió. A Jdoakák patkánynemzetsége csak egyszer ülhetett fel a nem­zet nyakára. Ebből a vérmes illúzióból majd kigyőgyiiia őket az élni akaró nemzet. (P-y) A folyó évi jövedelem- és vagyonadó rendelettervezete a minisztertanács előtt. A tervezet ügyében okíóSser l-re összehívják a 33-as bizottsá­got. — A jövedelemadó kulcsát a tervezet tulmagasan állapítja meg. Megjelent a községeket szanáló rendelet. Bpest, szept. 27. A Magyar Távirati Iroda jelenti: Az államháztartás egyen­súlyának helyreállításáról szóló törvény értelmében a belügyminiszter két ren­deletet bocsátott ki a kis és nagyköz­ségek háztartásának vezetésére és pénzügyi egyensúlyának helyreállítására vonatkozólag. Hogyan kell elkészí­teni a költségvetést ? A községek háztartását szabályozó rendeletben a miniszter elrendeli, hogy a községeknek egész évi költségvetést kell készíteni és hozzá egy átnézeti kimutatást csatolni, amely felöleli a bevételi forrásokat a jövedelemszedési jogosítványokat, a községi üzemeket, vállalatokat, a községi alkalmazottak járandóságának fedezésére adott állami hiteleket és a kiadásokat. Foglalkozik a rendelet a községi költségvetés kia­dásainak fedezetével. A kiadások fede­zetéül az 5 százalékos kereseti adó jövedelmek és azon bevételek jöhetnek számításba, amelyeket a község bevé­teli forrásai közé vesz fel. A községek a szükséghez képest pótadót is vethet­nek ki, de az legfeljebb 50 százalékos lehet. A községi költségvetést a községi jegyző minden évben oly időben köte­les összeállítani, hogy a képviselő- testület által letárgyalt költségvetés az esetleges fellebbezésekkel együtt leg­később szeptember végén a" főszolga­bíróhoz beterjeszthető legyen. A főbiró köteles a költségvetést, saját vélemé­nyével együtt, jóváhagyás végett az alispánhoz felterjeszteni. A költség­vetés felülvizsgálása és jóváhagyása az alispán feladata, aki jóváhagyhatja, kiegészitheti a költségvetést, vagy annak jóváhagyását megtagadhatja. A jóvá­hagyás megtagadása ellen a község a belügyminiszterhez fellebbezhet. A jegyző felelőssége. A költségvetés terhére történő utal­ványozás csak a vezető községi jegyző ellenjegyzése mellett történhetik, aki fegyelmileg felelős a költségvetés pon­tos betartásáért, sőt anyagi kártérítéssel is tartozik. A zárszámadások. A községi zárszámadásokat a vezető jegyző fél éven belül tartozik elkészí­teni és a képviselőtestület elé terjesz­teni. A zárszámadás a főbíróhoz, innét pedig az alispánhoz terjesztendő, aki a zárszámadást egy éven belül meg­vizsgálja és a vizsgálat eredményéről a községet értesíti. A költségvetésbe a bevételi és kiadási tételeket aranykoro­nában kell felvenni. Az utalványozás aranykoronában, a befizetés és kifi­zetés pedig papirkoronában történik. A rendelet kihirdetése napján lép életbe és hatálya 1924 junius 1-től visszamenőleg kezdődik. A pénzügyi egyensúly hcfyreáSütása. A második rendelet a nagyközségek pénzügyi egyensúlyának helyreállításá­ról szó! és hivatkozik a szanálási tör­vényre, amely felhatalmazza a kormányt, hogy a községek pénzügyi egyensúlyá­nak helyreállítása céljából a szükséges intézkedéseket megtegye. A B) lista a közsé­gekben* A községek és körjegyzőségek köte­lesek alkalmazottaik létszámát felül­vizsgálat alá venni és minden olyan állást, amely nem feltétlenül szükséges, megszüntetni. Ha valamely község al­kalmazottainak létszámát nem csökkenti, vagy a'H0Szúmcsöh:cen-ié*:' nem keilJieg hajtja végre, a szükséges intézkedése­ket a belügyminiszter teszi meg. A lét­számcsökkentést elsősorban a megüre­sedett állások megszüntetésével keli végrehajtani. Azok a községi alkalma­zottak, akiknek az uj szabályzat értel­mében rendes fizetésük van, ezen felül más illetményt sem pénzben, sem ter­mészetben nem kaphatnak. A hivatalos átalány megszűnik és az ily természetű szükségletek fedezetére szolgáló ösz- szeg a költségvetés dologi kiadásai közé lesz felvéve. A rendelet kihirde­tése napján lép életbe és ezzel a vele ellentétes intézkedések hatálya meg­szűnik. Belpolitikai hírek. A borexport a mi­nisztertanácsban. Bpest, szept. 27. A Magyar Távirati Iroda jelenti: A tegnapi miniszter- tanács foglalkozott a vámkülföldről visszaérkező borok behozatalának kér­désével. A minisztertanács úgy döntött, hogy a vámhivatalok utasitandók lesz­nek, hogy a térti-árut és a vissza­érkező borküldeményeket vámmentes behozatali engedély nélkül ne kezeljék, hanem a vonatkozó konkrét kérelmeket a pénzügyminisztériumhoz terjesszék be. Lesadvai István beszámolója. Bpest, szept. 27. Lendvai István nemzetgyűlési képviselő folyó hó 28-án, vasárnap délelőtt beszámolót tart Czegléden. A beszámolóval kapcsolat­ban megtartandó népgyülés szónokai Gömbös Gyula, Friedrich István, Haller István, Zsilinszky Endre, Kádár Lehel és mások lesznek. Tanácskozások a tiszt­viselői illetményekről. Budapest, szept. 27. Ma délelőtt bi­zalmas tanácskozás volt előbb a kultusz­minisztériumban, majd az igazságügy- minisztériumban a Kansz vezetőségé­nek tagjai között. A tanácskozásról és a tisztviselőket érdeklő kérdésekről Homonnay Tivadar nemzetgyűlési kép­viselő a következődet mondotta egyik esti lap munkatársának: — Mindenekelőtt az októberhavi illet­mények kiutalásáról volt szó. A fize­téseket október 1-én nem az állam­J korona után .500—550 aranykorona | (5 száz.), 20.000 aranykorona jövede- 1 lem után 1340—1400 aranykorona (6 I és egynegyed száz.), 100.000 aranyko­rona után 20—22000 aranykorona (20 száz.), 150.000 aranykorona jövedelem után 46200—50800 aranykorona (30 száz.), 200.000 aranykorona jövedelem után 80-88000 aranykorona (40 százalék). Akinek 3—5 családtagja van, egy fokozattal, akinek 6 vagy ennél több | családtagja van, két fokozattal alacso- ' nyabb adótételt fizet. < A Vagyoi'iáüű kulcsa a következő': 5000 aranykorona vagyonérték urán 5 aranykorona (0-1 százalék), 10.000 aranykorona vagyonérték után 10 arany­korona (0’1 száz.), 100.000 aranykorona után 100 aranykorona (0.1 száz.), 200.000 aranykorona értékű vagyon után 220 aranykorona (0.11 száz.), 400.000 arany­korona vagyon után 480 aranykorona (0* 12 száz.). 1 millió aranykorona va- ; gyón után 1500 (0-15 száz.), 2 millió | aranykorona vagyon után 4000 arany- 1 korona (0-2 száz.), 10 millió után 50.000 j aranykorona (0.5 száz.), 12 millió után I 72.000 aranykorona (0.6 száz.), 16 mil- \ lió után 160.000 aranykorona (1 száz.). A fizetésnél az a fél, aki a közszem­lére való kitétellel egyidejűleg kap fi­zetési meghagyást, az ellen fellebbe­zéssel élhet a felszólalási bizottsághoz. Aki a fizetési meghagyást 1924. novemb. 1-ig megkapta, az az előző pont szerint | fel nem függesztett adót 1924. nov. . 15-ig köteles befizetni. Aki a fizetési | meghagyást november elseje után kapja, az a kézbesítéstől számított 15 napon belül köteles fizetni. Budapest, szept. 27. A Magyar j Távirati Iroda jelenti: Korányi Frigyes i báró pénzügyminiszter a tegnapi mi- I nisztertanácson ismertette azt az in- l ditványtervezetet, amelyet a jövedelem és vagyonadó 1924. évi fizetése tár­gyában az október 1-re összehívandó 33-as bizottság elé kiván terjeszteni. A rendelet általános érdekű főbb ren­delkezései a következők: Nem fizet jövedelmi adót, akinek 1923. évben az összes adóköteles jö- | yedelme nem volt 800 aranykorona. A ' K^aszoí^ái’-irhaa aikal.ma/.onak. szollá- < lati illetménye nem esik jövedelmi adó alá. A magánalkalmazottak és lelké­szeké csak akkor, ha jövedelmük a 2400 aranykoronát meghaladja. A ren­delet részletesen szabályozza a földek után fizetendő jövedelmi adót, amely a következő: 15—20 holdig terjedő ingatlanoknál az adó 801—1200 aranykorona, 20—25 holdig 1100—1500 aranykorona, 45—50 j holdig 2100—3000 aranykorona, 90—100 - holdig 3600—5000 aranykorona. A 100 | holdnál nagyobb ingatlanoknál 30—50 j aranykorona jövedelmet kell venni j holdanként. j Vagyonadót csak az fizet, akinek j vagyona 1923. december végén legalább j 4000 aranykorona értékű volt. A jőve- j delemadó kulcsa a következő: 500 jj aranykorona jövedelem után 4—4 és jj fél aranykorona (1 száz.), 800 arany- jj korona jövedelem után 11 és fél—12 j aranykorona (F3 száz.), 1000 arany- { korona után 15—15 és fél aranykorona j (1 és fél száz.), 2000 után 40 -45 j áranykorona (2 száz.), 10.000 arany- 5

Next

/
Oldalképek
Tartalom