Zalamegyei Ujság, 1920. június (3. évfolyam, 80. szám)

1920-06-29 / 80. szám

III. évfolyam. Zalaegerszeg, 1920 junius 29. 80. szám. Szerkesztőség: ZALAEGERSZEG, SZÉCHENYI-TÉR 6. SZ Telefon 67. Kiadóhivatal: tahy R. utóda kakas ÁGOSTON NYOMDÁJA Széchenyi-tér5. Telefon 131 Laptulajdonos: A ZALAMEGYEl ÚJSÁG LAPKIADÓ VÁLLALAT. Politikai és társadalmi lap Megjelenik hetenként háromszor. Élői izet és i árak: Egész évre . 160' — Fél évre . . 80 — Negyed évre . 40'— Egy hóra . . 14'— Egyes szám ára 1 K Gróf Batthyáhy Pálné szül. palini Inkey Valéria akinek az arcképét tzi Ipartestület megfesttette és a testület székházá­ban 29-én fogja ünnepélyesen leleplezni. Ezzel az emlékkel az Ipartestület a grófné iránti háláját és szeretetét óhajtja kifejezni azért, mert a nemes grófné az elaggott iparosok segélyezéséle 1909-ben tekintélyes alapítvány: tett. Csak fokozza a grófné iránti szeretetet az a sok apróbb és végnélküli jóté­konyság is, amit ezenkívül is az elaggott iparosok, azok özvegyei és árvái felsegélyezésére tett. A nemes grófné mindenkor a legnagyobb szeretettel és megértéssel viseltetett a szegények iránt, „a város népei közül naponként csapatokat lehetett látni Öméltósága küszöbén, akik odamenet a szegénységnek fájdal­mas könnyeit sírták és onnan eljövet örömkönnyeket hullattak . . .“ Írja az ünnepély alkalmával kiadott emléklap. A grófné zalaegerszegi tartózkodása fe ejtheíetlen a közönségnek, a kereske- kedök, iparosok jóJesően emlékeznek vissza arra, hogy Öméltósága soha semmi­nemű árut, semminemű cikket nem hozatott a külföldről, minden szükségletét a magyar sőt túlnyomó részt a zalaegerszegi cégeknél fedezte. Igaz, őszinte szeretettel viseltetett mindig a magyar érdekekiránt s a ragaszkodását gyakorlatilag is vallotta. Ha a magyar arisztokrácia hasonló meggyőződést vallott volna a gyakorlati téren, ma már Magyarország ipara és kereskedelme más helyen állana. A bécsi proietáriátus megtörte a bojkottot. Párís, jun. 28. N. T. 1. jelenti: A Morning Post irja : A szociáldemokraták végre már belát­ják azoknak a hazudozásoknak az alaptalan­ságát, mellyel Magyarország ellen bizonyos körök harcolnak. Megállapítja a lap, hogy a munkásság már nem ül fel ezeknek a hazudo- zásoknak, a bécsi proletariátus máris megtörte a bojkotthatározatot. Linder Béla a szerbeknél szerez babérokat. Szeged, jun. 28. N. T. I. jelenti: Linder Bélát, a Károlyi-kormány volt hadügyminiszterét a jugoszláv kormány a verseci niunkásbiztositó pénztár igazgatójává nevezte ki. E szerint min­den más Linderről érkezett hirejc alaptalanok voltak, valószínű azonban az, hogy ez a ki­nevezés jutalom Lindernek azért, mert Baranyá­ban és Bácskában Magyarország ellen izgatott és a magyar véderőt megsemmisitette. Törökország nem irja alá a békét. Paris, jun. 28. N. T. I. jelenti: Á török béke­küldöttek pénteken átnyújtották Hénry ezredes­nek a török békére vonatkozó megjegyzéseiket tartalmazó jegyzéket. A Times szerint a török békekőldöttség azt az utasítást kapta, hogy rie írjon alá olyan békeszerződést, amely Dáciát es Szmirnát elszakítja az anyaországtól s egy­ben uíasittatott a delegáció, hogy oly nemzet­közi bizottság kiküldését követelje, amelyben az oítomán kormány képviselői is résztvesznek. Szenzációs fordulat JeHinek ügyé­ben. Budapest, jun. 28. N. T. I. jelenti: Jellenik Morton ügyéről szenzációs fordulat hire érke­zett A rendőrség megállapította, hogy Jellenik Morton Kolozsváron tartózkodik. Ugyanis egy Kolozsvárról érkezett utas, akinek a nevét a rendőrség egyenlőre néni hozza nyilvánosságra, levelet hozott Kolozsvárról, amelyben a rendőr­főkapitányságot figyelmeztetik arra, hogy Jelűnek Morton Kolozsváron tartózkodik és hogy levelet küldött budapesti hozzátartozóihoz, melyben pénzt kér. jelűnek a levélben utasítja családját, hogy hitelezőivel, akiktől pénzt kapott üzleti célokra, próbáljanak kiegyezni. A levelet a rend­őrség ma délelőtt megszerezte s a detektívek teljes erővel vetették rá magukat erre az uj nyomra. Dr. Sipler Jenő táblabiró ma délelőtt hozta meg határozatát Gerő Vilmos és Lékay Gusztáv szabadlábra helyezése tárgyában. A határozat szerint addig,- amig a vádtanács nem dönt, a két igazgató továbbra is vizsgálati fogság­ban marad. A bojkott a francia sajtóban. Paris, jun. 28. N. T. J. jelenti: A francia sajtó igen éles hangon ítéli el a bojkotthatáro­zatot s megállapítja, hogy a mozgalom teljes csődöt mondott. Az egyik francia újság azt is megállapítja, hogy az egész bojkott a Magyar- országból Becsbe menekült kommunisták izga­tására vezethető vissza. A Victoire véleménye szerint a bojkott nagyon rövidéletü lesz. A kormányválság. Budapest, jun. 28. N. T. I. jelenti: Minden jel arra mutat, hogy a kormányveiság nem lesz hosszú tartamú, még e héten megalakul az uj kormány. A kormányzónál vasárnap Rakovszky István, Ernszt Sándor; ma Gál Gaston és. Bárczy István demokrata jelent meg kihallgatá­son. Politikai pártkörökben nagy feltűnést kel­tett, hogy a kormányzó Friedrichet nem fogadta, helyette Ereky Károly és Weiss Konrád fejezte ki a párt állásfoglalását. A K. N. E. Pártja Rakovszky István mellett Prohászka Ottokár nevét is szóba hozta, vasárnap azonban Haller István neve volt forgalomban. A Kisgazda Párt kijelentette, hogy Haller Istvánt semmi esetre sem támogathatja, ragaszkodik ahoz, hogy a miniszterelnök a pártból kerüljön ki s ameny- nyiben .Bethlen,.-István gróf jelölése nem válna valóra, akkor sor kerül arra, hogy Rubinek Gyula vegye át a kormány vezetését. Fontos külpolitikai szempontok teszik szükségessé, hogy az ügyek vezetésében változás ne történ­jék. Egynéhány városi ügy. A villany árszabása. — A jég ára. — Mi van az árvizsgáló bizottsággal ? Emlékezünk még arra, hogy a Zalamegyei Újság több Ízben szövátette a helybeli árvizs­gáló bizottság megalakítást s mindezideig még mindig nem történt intézkedés, pedig ma még ép olyan szükség volna reá, mint volt ezelőtt néhány hónappal. Ha nem is a piaci árak megállapítását kellene elvégeznie, de amint az alábbi sorokból kiderül, a város gazdálkodását kellene néha-néha átvizsgálni. A bizottság megalakítására a rendőrkapitány átiratban kérte fel a polgármestert s egyúttal a bizottság tagjainak a névjegyzékét is előterjesz­tette s mégis, az árvizsgáló bizottság nem alakult meg. A Zalamegyei Újság múlt számában adott hirt arról, hogy három helybeli kávés a rendőr- kapitánysághoz fordult, hogy a villanyárak tárgyában rendelkezzék. Erre az eljárásra az indította a három kávést, hogy amig az ország városaiban a villanyáram egységára 60—70—80 filiér, addig Zalaegerszegen P30 K. A rendőr- kapitányság ebben az ügyben intézkedni nem tudott, mert a 6895—905. M. E. és 4540—920» M. E. rendeletek értelmében a villanyáram megállapítására egyedül az úgynevezett „külön döntő bizottság“ van hivatva, amely esetenkint Budapesten állittatik össze s igy ezt a kérdést ehhez a bizottsághoz kell benyújtani döntés végett.

Next

/
Oldalképek
Tartalom