Zalamegye, 1908 (27.évfolyam, 27-52. szám)

1908-11-29 / 48. szám

2 tZalansegye, Zalavárm egyei Hírlap < 1908 november 29. nit nagy fontosságot. Ma már nem lehet vitat­kozni afelett, hogy egy várost csak forgalmának gyarapításával lehet felemelni, tehát minden alkalmat fel kell használni, hogy a forgalom emelkedése biztosíttassák. Természetesen nem szabad figyelmen kivül hagyni azt a kérdést, hogy ez a oél megéri-e azokat az áldozatokat, amelyeket követel ? Ez esetben tehát az a kaszárnyakérdés sarkpontja: megér-e 48°/ 0 pótadót az a forgalom, amelyet a katonaság révén a város gazdasági életének ereibe kerülő pénz eredményez. Az én szerény véleményem szerint erre a kérdésre osak nemmel lehet válaszolni. Tegyük fel, hogy a katonaság révén a helyi forgalom két millió koronával emelkedik. Ebből a forgalomból semmiesetre sem képződik 200.000 koronánál több adóalapul szolgáló és bevallott tiszta jövödelem. Ez után pedig — a rendszerré vált adóeltitkolástól eltekintve -— 10.000 K volna az egyenes adó és l00°/ 0-os kulcs mellett ugyanannyi a pótadó. A katonaság elvitele a legroszabb esetben sem érintené a város polgár­ságának teherviselési képességét olyan érzékenyen, mint ahogy sújtaná 48°/ B pótadóemalkedés. Ehez hozzáfűzhető még az az érv is, hogy a jövede­lemcsökkenés csak kevés, teherbíróbb adózókat érne, mig a pótadóemelkedés a város minden polgárát megterhelné s épen a szegényebb nép­rétegeknek esnék legnehezebben. A katonaság elvitele esetén beálló 25°/o-os emelkedésből valami vissza is térülhetne a mos­tani laktanya épületeinek értékesítéséből s így a teher még elviselhető volna. De a kérdésnek egyéb oldala is van és nem szabad azt pusztán közgazdasági szempontból tárgyalni. A közbiztonság érdekei szintén meg­szívlelendők egy olyan városban, amely szegény­sége miatt kellőkép felszerelt rendőrséget fentar­tani nem képes s ahol bizonyos nóprétegekben nagy a hajlandóság a rendbontás iránt. Hiába hirdetjük az antimilitárisztikus jelszava­kat; hiába áradozunk az örök béke kenetteljes igéitől, a katonaságot még a belső rend fentar­tása körül sem nélkülözhetjük. Tömegeket osak a fegyveres erő tud féken tartani s ahol a ható­ságok szavainak nem kölcsönöz nyomatékot a fegyver, ott nagyon könnyen megbomlik a rend. Mindnyájan ismerjük azt a féktelen izgatást, amely a munkások körében folyik. Tudjuk, hogy a meggondolatlanul felizgatott tömeg saját vezéreit is eltapossa, ha egyszer megindult. A tömegek haragja és ereje előtt csak a fegyver tud meg­állani. És ki tudja, hogy olyan helyen, ahol az elégedetlenség beleette magát a társadalomba s ahol csak szikra kell, hogy lángra lobbanjon a szenvedély, mikor szorulunk rá a fegyveres véde­lemre 1 Az a tudat, hogy közel a katonaság, már magában véve mérséklő hatással van az embe­rekre. A katonaság mindig megnyugvás a rend híveire s a társadalomra. De a rend biztosítása, a forrongó elemek féken tartása, a lázongásszerü mozgalmak megelőzése nemcsak a városok érdeke, hanem az állam­hatalom kötelessége is. És amint a városok kötelesek a tőlük telhető áldozatokat meghozni, épugy joggal várhatják az államtól, hogy pusztán fiskális szempontok miatt ne vegye el tőlük a rend biztosításának eszközeit. Zalaegerszeg város joggal és méltáu kérheti a kormányt arra, hogy a katonaságot hagyja itt, még akkor is, ha nem képes akkora áldozatokat hozni, mint más városok. Jogos az a kérése is, hogy a vármegye támogassa és segítse, mert hiszen a katonaság révén származó közgazdasági ^s közrendészeti előnyök nagy vidékre hárulnak. És joggal kéri, hogy országgyűlési képviselője járjon közbe a kormánynál a varos érdekében. Zalaegerszeg város évtizedeken keresztül nem kapott semmi állami kedvezményt. Akkor azt mondták, hogy ellenzéki voltunk az oka a mostoha elbánásnak. Nos, ezidő szerint kormány­pártiak, sőt néppártiak vagyunk. Nem is kérünk egyebet, C3ak méltányosságot, ami szegénységün­ket megilleti. Tehát joggal várjuk, hogy kép­viselőnk illetékes helyen szóljon értünk és segítse elhárítani fejünk fölül a 48°/ 0-os veszedelmet. Zalaegerszeg, 1908 nov. 26. Egy városi polgár. A vármegye virilistái. Zalavármegye legtöbb adót fizető bizottsági tagjainak névjegyzéke 1909. évre. Gróf Fesietich Taséilo Keszthely 66475 K 38 f, gróf Festetioh Jeuő Csáktornya 52265 K I 85 f, Kroller Miksa Zalaapáti 31877 K 68 f,* Elek Lipót Nagykanizsa 23918 K 44 f,* gróf Ziohy Ágoston Belatinoz 17656 K 61 f, Franz Károly Nagykanizsa 16500 K 90 f, Halbik Ciprián Tihany 14341 K 94 f,* báró Guttmann Aladár Nagykanizsa 9052 K 62 f,* Csertán Károly Alaóbagod 8889 K 94 f,* báró Guttmann László Zalabér 8878 K 80 f, Vizlendvay Sándor Duzsnak 6820 K 57 f, Szentmihályi Dezső Pacaa 6100 K 34 f,* id. Tarányi Ferenc Nyirlak 5783 K 82 f, Rosos István Murakeresztur 5663 K 27 í* Hirschler Miksa Alsódomboru 5052 K 12 f adó alapján. 4773 K 86 fillértől 4089 K 18 fillér közti adófizetők : Baronyi Benedek Kehida, báró Gutt­mann Vilmos Nagykanizsa, báró Guttmann Ödön Nagykanizsa, Bogyay Máté Sármellék*, Koller István Alsórajk*, Karabélyos Elek Alsólendva, Reisohl Vencel Keszthely. (3923 K 16 f-től 3087 K 36 fillérig) : gróf Batthyány Ernő Zalaszentlászló, dr Czinder István Zalaegerszeg*, Linzer Béla Nagykanizsa, Schmidt Emil Pola, Malatinszky Ferenc Zalaosány*, Bosnyák Géza Misefa*, gróf Batthyány József Zalaosány, Szily Dezső Ollár. (2978 K 66 f-től 2608 K 58 f-ig): ifj. Thassy Imre Felsőrajk, Zerkovitz Lijoa Nagykanizsa, Legáth Kálmán Zalaegersz°g*, Muray Róbert Belioza, B.bóchay György Nagykanizsa*, Bogen­rieder József Nagykanizsa, Lázár József Szegvár, Morandini Bálint Csáktornya, Forster Elek Gyulakeszi, Oltay Guidó Szentgyörgy vár, dr Bentzik Fereno Nagykanizsa*, dr Kaiser Emil Bekeháza*. (2586 K 82 f-től 2074 K 84 fillérig): gróf Somsioh Antal Ormándpuszta, Chernel László Csabrendek, Weiser József Nagykanizsa, Dirvarics Imre Kilimán, Neumann Miksa Csáktornya, dr Obersohn Mór Zjlaogerszeg*, Sélley Pál Gelse, Riedl Fereno Vonyarcz*, Rapooh Gyula Nagy­kanizsa*, Stern Sándor Nagykanizsa, Blau Lajos Nagykanizsa, Takách Jenő Tapoloza*, Pleinek Márton Murakirály, Musseth Ferenc Zalaszent­balázs, Szily Kálmán Gelsesziget. (1917 K 32 f-től 1710 K 08 fillérig): báró PutheániGéza Szigliget, Szmodics Viktor Gelse*, dr Dunszt Ferenc Keszthely*, Grüuhut Alfréd Nagykanizs 1, Kemény Andor Sármellék, Tóth Lajos Hegyesd, Zicsek Vilmos Véged, Lőke Árpád Taliándörögd, Neumann Róbert Csáktor­nya, dr Fürst Béla Zalaegerszeg*, Deák Péter Nagykanizsa, Szabó Elek Alsópusztakovecz*, Sebestyén Lajos Nagykanizsa*, Barcza László Csabrendek*, dr Zarka Zsigmond Zalaegerszeg*. (1696 K 46 f-től 1411 K 62 f-ig): dr ifj. Tarányi Ferenc Nyirlak*, dr Hajós Ignáo Zala­egerszeg*, Bozzay Pál Keszthely, Hűvös Ármin Botfa, Farkas József Söjtör, Szabó Döme Pór­szombat*, Justus Izidor Zalalövő, dr Gyömörey Vinoe Ukk*, Hertelendy Fereno Lese/iczetomaj, Klein Vilmos Nagykanizsa, Frisoh Lipót Twpolcza, Lengyel Sándor Orosztony, Armuth Náthán Nagykanizsa, Keszler Bernát Tüskeszentpéter, Keszler Mór Tüskeszentpéter, lmreh Antal Pördeföld, Löwenstein Jakab Zalaegerszeg, dr Szabó Zsigmond Nagykanizsa*, Szüos Dezső Nagyfalud, Ledovszky Ernő Nagykanizsa, Kohn Mór Dabroncz, Ley József Tapoloza*, Sulhof Adolf Nagykanizsa, Práger Bála Nagykanizsa*, Kőnigmayer János Neszelej. (1384 K 69 f-től 1208 K 60 f-ig): Grünhut Henrik Nagykanizsa, Breuer Vilmos Bánokszent­györgy, Breuer Lipót Bánokszentgyörgy, Révai Albert Haláp, Miltényi Síndor Nagykanizsa*, Nagy Líszló Andráshida, dr Schwarcz Adolf Nagykanizsa, Háry Kálmán Pusztaederics, Schütz Sándor Zalaegerszeg, Sztankovszky János Zala­szentmibály, Bettlheim Győző Nagykanizsa, dr Fábián Zsigmond Nagykanizsa*, Peczek György Tüskeszentgyörgy*, Sartory Oszkár Nagykanizsa, Haba József Nagykanizsa, Thassy Kristóf Zala­egerszeg*, dr Szekeres József Nagykanizsa*, Gyömörey Gáspár Gógánfa, Csutonovicz József' Csáktor nya, gróf Batthyány Pál Zalaegerszeg, I dr Plósz Sándor Pacsa*, Sabestény József Golse, Strem Vilmos Nagykanizsa, Strem Tivadar Nagy­kanizsa, Strem Dénes Bánokszentgyörgy, Filipich Lajos Drávavásárhely*. (1195 K 68 f-től 1004 K 52 f-ig): Nagy István ! Pusztamagyarod*, Liohtenstein Sándor Balaton­magyarod, Szommer Sándor Nagykanizsa, Külley János Gógánfa, Eitner Sándor Salomvár, Berényi Jenő Z ilaszentgrót, Szabó György Szentgyörgy vár, dr Szigethy Károly Nagykanizsa*, Eőry Miklós | Guláos*, Hajik István Zalaegerszeg*, Csesznák József Pusztamagyarod*, dr Piihál Viktor Nagy­kanizsa*, Herteiendy Béla Nagykanizsa*, Grosz Győző Zalaegerszeg, dr Fürst János Sümeg*, Paslek Lajos Zalaegerszeg*, dr Berger Ignáo Szentgyörgyvölgy*, Botka János Zalaujfalu, Unger Ullman Elek Nagykanizsa, Krosotz Gyula Zala­egerszeg*, Kanold Frigyes Nagykanizsa, Kis József Kiskutas, Hajós Mihály Alsólendva*, Nagy Aladár Balatonederics*, Peosornik Ottó Csáktor­nya, Hoffnann Bála Bánokszentgyörgy*, Bárányi Béla Keszthely, Kéri Jenő Szepetnek, Mayer Mór Zilabér, Hlatkó János Nagykanizsa, Pollák József Alsólendva, Bronner Hermán Keszthely, Hajós József Csáktornya, Tosch Károly Zala­egerszeg, Tánozos Lajos Rád*, dr Simon Síndor Keszthely*, Németh János Sümeg*. ^997 K 86 f-től 907 K 34 f-ig): Kis Vilmoa Akaii*, Kassay István Szentkozmadobja, Lázár Soma Homokkomárom, Pethő Ernő Csáktornya*, Bogyay Jenő Sírmellék, Ivanios György Alsó­lendva, dr Böhm Szidney Perlak, Sipos Károly Szentliszló*, Epstein Vilmos Sümeg, Lusztig József Tapoloza, Belus Lajos Nagykanizsa*, Mosonyi Henrik Zalaazentgrót, Lessner Mór Tapoloza, Farkas Gábor Alsóbagod, Fábián Gyula Lágrád*, Bun Samu Nagykanizsa, Lázár Ede Keszthely, dr Hoffmann Líszló Tapoloza*, dr Kaszter Ödön Zalaegerszeg*, Tóth Istváu Nagykanizsa*, Wollák Rezső Csáktornya*, Lövy Adolf Nagykanizsa, Steinberger Teofií Csáktornya, Semetke József Gógánfa*, Kerndl Imre Kisrécse, Marton Gyula Tapoloza, Haba Pál Nagykanizsa, Szalay Lajos Nagykanizsa*, Gyömörey György Ukk*, Gráner Géza Zalaegerszeg*, Fuss Nándor Alsólendva*, Langer Makár Bányavár. (896 K 21 f-től 701 K 36 f-ig): Zathureozky Máirton Tűrje, Frank Zsigmond Nagykanizsa, Skublics Zsigmond Döbréte, Elek Ernő Nagy­kanizsa, Szabó Elek Alsópusztakovecz, Szanyi Ferenc Csehi*, dr Hanny Ödön Keszthely*, Vurglioh Gusztáv Felsőörs*, Isoó Ferenc Alsó­lendva*, Stádel János Zalatárnok*, Kis Pál Alsólendva*, Imrey Ferenc Szoboticza*, Makray Sándor Andráshida, Lővy Arnold Nagykanizsa, Reichenfeld Albert Nagykanizsa, Reisohl Imre Keszthely, Sarf Jakab Káptalanfa, Eisiuger Henrik Nagykanizsa, Elek Géza Nagykanizsa, id. Leszner József Tapoloza, Lövenfeld Joaohim Nagykanizsa, Becsay Albert Csáktornya, Hayden Sándor Szalapa*, Juk József Galambok*, Steiner L'irinc Sümeg, Komlós M. Miksa Zalaegerszeg, Bakó Gyula Felsőrajk, Güusberger Jakab Nagy­kanizsa, Szommer Ignáo Nagykanizsa, Büchler Jakab Zalaegerszeg, dr Huray István Balaton­füred*, Iíeltay József Nagykanizsa, Grünbaum Fereno Zalaegerszeg, Mojzer Endre Tapoloza, Kohn Hermán Csáktornya, Berger Vilmoa Tapoloza, Tőkéssy Ernő Besenyő, Lénárd Ernő Keszthely*, Róth Mór Kisgörbő, Steiner Ferenc Tapoloza, Schvarz Gusztáv Nagykanizsa, Sohvarz Ottó Nagvkanizsa, Boscháu Gyula Zalaegerszeg*, Leitner Ödön Nagykanizsa, Hajba Mihály Zala­szántó, Spiegl Lipót Pókafa, Krausz Lajos Keszthely, Csutor János Salomvár, E^enspanger Líd Nagykanizsa, Oszvald József Kerkaujfalu, dr Trippammer Rezső Nagykanizsa*, Habus Mihály Perlak*, Fenyvesi Miksa Zalaegerszeg, Heinrich Miksa Csáktornya, Pollák József Csák­tornya, dr Tamás János Perlak*, Öszterreicher Bernát Nagykanizsa, Neumark Ignác Keszthely, Strausz Sándor Csáktornya, Laskay Emil Keszt­hely, Vogler József Széosiszentlászló, Szalon Péter Csáktornya, dr Berger Béla Zilaegerszeg*, dr Laubhaimer O .zkár Alsólendva*, Kaszter Síndor Zalaegerszeg*, Reiohenfeld Gyula Nagykanizsa, Tóth Sándor Lenti*, dr Ollop Mór Nagykanizsa*, dr Szily Ferenc Sümeg*, Neufeld Lajos Bottornya, Tomasics Tamás Bittornya, Josifovics Milovoj Nagykanizsa, Fischer László Zalaegerszeg, hg. Sulykovszky Viktor Kámaháza, Fülöp Kálmán Rigyáoz, Hofman Soma Keszthely, Méhes Kálmán Kiskomárom*. (691 K 04 f-től 640 K 71 f-ig): Aczél Pál Nagykanizsa*, Hoffmann Béla Keszthely, Skublios Károly Zalaszentmihály, FiseherPál Zalaegerszeg, Steiner Simon Pusztaváliozka, Závody Albin Nagykanizsa, Steiu Miklós Koszthely*, Pauk Fereno Letenye, ifj. Köő József Nagykanizsa, Nagy István Pusztaszentlászló, Weiaz Tivadar

Next

/
Oldalképek
Tartalom