Zalamegye, 1903 (22.évfolyam, 27-52. szám)

1903-11-08 / 45. szám

4 »Zalamegye, Zalavármegyei Hirlap« 1903. szeptember "13. 1 iparhatóság által az ipartörvény 176. §-a értel­mében döntetnek el, az iparhatóság határozata ellen felebhezésnek nines helye, a meg nem elégedő fél azonban igényeit a törvény rendes utján érvényesítheti. A törvény ez alkalmazásánál merültek fel az iparhatóságok között nézeteltérésnek s ez indította a minisztert arra, hogy kimondja, miszerint azok a vitás kérdések, melyek a munkaadót a beteg­segélyző törvény 26. §-a alapján terhelő fizetési kötelezettség iránt keletkeznek, ezután a beteg­segélyző törvény 76., illetve az ipartörvény 176. §-a szerinti eljárás után birálandók el s igy a kihágási Ítéletekben sem a fizetési kötelezettség, sem a fizetendő járulékok összege nem állapít­ható meg. Az alkalmazott be nem jelentése miatt való fizetési kötelezettség azonban csak az esetben terheli a munkaadót, ha alkalmazottja tényleg biztosításra kötelezett volt; az ezen alapuló já­rulékfizetési kötelezettség a munkaadóval szem­ben mindaddig nem érvényesíthető, mig a meg­indított kihágási eljárás jogerős Ítélettel be nem fejeztetett. Ha az iparhatóságnak a kihágási cselekmény fölött hozott Ítélete marasztaló, ebből a fizetési kötelezettség már önként következik. Ezért a járulókokat a betegsegélyző pénztár közigazga­tási végrehajtási uton minden további eljárás nélkül követelheti. Vívás. A test kiképzésével foglalkozó mindenféle sport között alighanem a vívás az, melynek megtanulása a legnagyobb élvezetet szerzi, mely az életben legtöbb haszonnal jár. Mert hiába írunk és írnak cikkeket és röpiratokat a párbaj ellen, azért e társadalmi baj leghevesebb elítélője is, ha valóban önérzetes|gentlemann, a becsületébe benyúló, vagy azt csak érintő sértést is megto­rolatlan nem hagyhat s elégtételt keres ezen az állami hatalom által is annyi enyhítő körülmény­nyel ellátott uton. Nem következik ugyan ebből az, mintha az embernek csak azért lenne érdemes megtanulnia vívni, hogy adandó alkalommal hasznát vehesse, aminthogy személyes bátorság és lélekjelenlét híján nem is vehető, hanem érdemes azért, mert ez a testedző sport amellett, hogy a legkelleme­sebb szórakozások egyikét nyújtja, öregbíti a férfiúi erélyt, önérzetes, öntudatos fellépésre tanítja meg híveit s nem csak az izmokat, de a lelket is megacélozza. Az a felfogás, hogy a vívni tudás krakéler nemzedéket nevel, nagyon téves, mert egy igazán jó vívó egyrészt nagyon is tisztában van a vívás esélyeivel, másrészt pedig ép testébe megacélo­zott idegeivel, sokkal épebb lelket nevelt, mint sem az ösztönözné őt holmi tyukszempárbajokra. Hanem — igenis ösztönzi őt arra, hogy bátor, öntudatos fellépésű legyen, a maga árnyékától meg ne ijedjen s becsületén foltot meg no tűrjön. A gyávaságnál egy utálatosabb dolog van : a krakélerség ; a vívás nem krakélereket, de komoly gentleman vívókat nevel, előkészíti őket nem haszontalan, modern kakasviadalokra, hanem az élet komoly problémáival való bátor szembe szállásra. És éppen itt van most az alkalom, Chappon Károly vívó-iskolát nyitott egyelőre a »Baross­Liget«-i helyiségben. Kipróbált régi szakember, aki mindent elkövet, hogy tanítványai jól érez­zék magukat és e nemes sportot könnyedón el­sajátítsák, örömmel üdvözöljük őt körünkben ós igen ajánljuk e nemes sport pártolóinak. Vitőr. Hivatalos-rovat. r. Közhirré teszem, hogy az 1003/4. évre szóló fegyver adó kivetési lajstrom az 1883. évi XXIII. t.-c. 17/21. §-ai értelmében a városi adóhivatal­nál 8 napon át, vagyis f. óv november hó 2-től 9-ig bezárólag közszemlére kitéve van, a hol is a hivatalos órák alatt betekinthető. Zalaegerszegen, 1903. október 31. Németh Elek h.-polgármester. II. Közhirré teszem, miszerint a nyilvános szám­adásra kötelezett vállalatok és egyletek adójára vonatkozó kimutatási javaslatokat tartalmazó lajstrom a városi adóhivatalnál 8 napon át, vagyis f. év november hó 2-től 9-ig bezárólag közszemlére kitéve van, a hol is az a hivatalos órák alatt bárki által megtekinthető. Zalaegerszegen, 1903. november 1-én. Várhidy s. k. polgármester. H i r e k. Megyei rendkívüli közgyűlés. Zalavármegye törvényhatósági bizottsága f. hó 10-én délelőtt 9 1/ 2 órakor a vármegyeház gyüléstermében rend­kivüli közgyűlést tart, melynek kizárólagos tár­gyát a folyó évi kiadások fedezésére szükséges póthitel kérése kópezendi. A közgyűlést megelő­zőleg ezen ügynek előkészítése végett az állandó választmány d. e. 9 órakor tartja ülését. Plébános kinevezés. A Humor Gábor lemon­dása következtében megüresedett lepsényi plé­bánia adminisztrátorává Szelmayer Rudolf ná­dasladányi káplán neveztetett ki. A veszprémi egyházmegyében dr. Kozma Kálmán zaiagógánfai segédlelkész Nádasladányba küldetett helyi káplánnak, Krizsek Alajos fajszi segédlelkész pedig hasonló minőségben Zalagó­gánfára helyeztetett át. Fötanfelügyelői megbízatás. A pannonhalmi bencések főapátja a fenhatósága alatt álló nép­oktatási tanintézetek főtanfelügyelőjóvé Móroc Emil bencésrendű áldozárt nevezte ki és ezen iskolák ügyeinek tényleges vezetésével megbízta. Uj lovas-dandár parancsnok. A 3-ik honvéd lovas-dandár, amelyhez a 7. és 8. honvódhuszár ezred tartozik, uj parancsnokot kapott Skrinjár Mátyás ezredes személyében, aki eddig az 1. honvéd lovasdandárnak volt parancsnoka. Az eddigi volt dandárnokot: Rohr Ferenc tábor­nokot, a pozsonyi 73 honvéd gyalogdandár pa­rancsnokságával bizták meg. A huszárezred köréből. A novemberi előlép­tetések alkalmával Bárczay András cs. és kir. kamarás, zalaegerszegi honvéd huszár főhadnagy századossá, Dr. Thassy Gábor tart. katonaorvos pedig tart. főorvossá neveztetlek ki. Faragó Károly honvédhuszár századost Zalaegerszegről Pápára helyezték át pótkeret parancsnoknak. Képviselői beszámoló. Hertelendy Ferenc, a tapolczai választó kerület országgyűlési képvi­selője f. hó 21-ón ós 22-én tartja Tapolczán ós Füreden beszámoló beszédét. Házasság. Bárczay András cs. és kir. kama­rás, honvéd huszár százados e hó 9-ón tartja esküvőjét Deák Emma urleánnyal. Az esküvőre a következő meghívót küldték ki: Deák Mihály és neje Königmájer Vilma, örömmel tudatják, Emma leányuknak bárczai Bárczay András Béla, cs. ós kir. kamarás, m. kir. honvéd huszár szá­zadossal, folyó hó 9-én tartandó egybekelését. Bárczai Bárczay András Béla, cs. és kir. ka­marás, m. kir. honvéd huszár százados, néhai bárczai Bárczay Miklós és neje, néhai vajai Vay Etelka bárónő fia, örömmel tudatja Deák Emmával folyó hó 9-én tartandó egybekelését. Nyugdíjazások. Ferenczy József csendőrszáza­dost, a zalaegerszegi csendőrszárny parancsnokát a honvédelmi miniszter saját kérelmére nyugdí­jazta. A nyugalomba vonuló százados hosszú ideig állt a zalaegerszegi szárnyparancsnokság élén; sok barátot és tisztelőt szerzett magának. Sajnáljuk, hogy elhagyja a várost, de azért nem búcsúzunk, mert amint halljuk, Nagylengyelben fog gazdálkodni, tehát köztünk marad a jövőben is. Pochner Ferenc adótárnokot, a zalaegerszegi kir. állampénztár főnökét a pénzügyminiszter negyven évi szolgálat után nyugdíjazta. A nyu­galomba vonuló adótárnok tipikus alakja volt a pontos és lelkiismeretes tisztviselőknek. Évtize­deken keresztül felelősségteljes, súlyos állásokat töltött be s még ma is, negyven óvi terhes szol­gálat után, teljes testi és szellemi frisseséggel hagyja el hivatalát, hogy a jól megérdemelt nyugalmat élvezze. Azt kívánjuk a jó Pochner bácsinak, hogy sokáig élvezhesse a megszolgált nyugdíjat. Megbízás. A vármegye főispánja Farkas Kálmán tisztelétbeli szolgabírót a zalaegerszegi főszolga­| birói hivatalhoz osztotta be. Állatorvosi kinevezés. Báos-Bodrog vármegye, j és Szabadka város főispánja llutya Károly nagy­kanizsai közvágóhídi állatorvost Szabadka város közvágóhidi állatorvosává nevezte ki. Mozgófényképek Zalaegerszegen. A székely­földi tudományos színház városunkba érkezett ós ma, vasárnap este 8 órakor az Arany Bárány szálloda nagytermében csupán egy nagy előadást fog tartani. Az előadás az újdonságok egész sorozatát fogja bemutatni. A többek közt színre fog kerülni az Orleansi szűz története, a világ­hírű történelmi dráma az ő teljes valóságában, a mint azt a párisi színpadon előadták. Ez az első alkalom Magyarországon, hogy mozgó fény­képben egy teljes színdarabot végig lehet élvezni. Ennek méltó partnere lesz a hires »Kókvóf tánc a teljes balettel együtt. Ezt követi egy egész sereg apróbb humoros látványosság. E ma­magas irodalmi színvonalon álló előadás iránt előre láthatólag nagy lesz az érdeklődés. A nagykanizsai Korcsolya-Egylet december hó első napjában nagyobb szabásű tánoestélyt tart. A Keszthelyi Társaskör évi rendes közgyűlé­sét di-. Dezsényi Árpád elnök elnöklésével tar­totta. Dr. Lovassy Sándor titkár felolvasta óvi jelentését, melyet helyeslőleg tudomásul vettek. Az évi zárszámadást 2.079 K 16 f bevétellel, 1.998 K '.6 f kiadással s igy 81 K pénztár­maradvánnyal tudomásul vették s a számvizs gáló bizottság javaslatához képest a pénztáros­nak a felmentvényt megadták. — A tisztújítás eredménye: dr. Dezsényi Árpád elnök, Hofman Soma alelnök, Stankovich János titkár, Kummer Mihály pénztáros, Benekovich István háznagy. Választmányi tagok: dr. Burány Gergely, dr. Csanády Gusztáv, dr. Dunst Ferenc, Götz Ferenc, dr. Hanny Ödön, Horváth Károly, Lé­nárd Ernő, Schadl János, Sövegjártó Lajos, Takács Imre, Tantossy Sándor. — Elnök indít­ványára dr. Lovassy Sándornak, aki tiz éven át volt titkára a társaskörnek ós aki sok oldalú elfoglaltságára való hivatkozással e tisztségre továbbra nem vállalkozott, buzgó működéséért jegyzőkönyvileg köszönetet szavaztak. Adomány. Kaiser Eugénia urnő 10 koronát adományozott a zalaegerszegi nőegyletnek, amely adományért leghálásabb köszönetét fejezi ki az egylet vezetősége. Felolvasó délutánok. A nagykanizsai Irodalmi és Művészeti Kör igazgatótanácsa legutóbb tar­tott ülésén Csóti Márk szakosztályi elnök elő­terjesztésére elhatározta, hogy a vasárnap délu­táni felolvasásokat ismét rendszeresíti. Az éuek­és egyéb szórakoztató számokkal egybekötött felolvasásokat csekély belépti díj mellett két hetenként a városháza dísztermében tartják. Az első felolvasó délután f. hó 15-ón lesz. Jegyző választás. A hahóti körjegyző állásra Kovács Béla pacsai járási szolgabirósági írnokot, a zalaszentiváni körjegyzői állásra pedig Lenk József helyettes jegyzőt választották meg. Uj tejszövetkezetek vármegyénkben. Stankovich János keszthelyi gazdaköri titkár Zsiden október hóban tejszövetkezetet alakított; a jelen volt kisgazdák 90 üzletrészt jegyeztek. A szövetkezet elnöke Fekete Gergely plébános lett, igazgató­sági tagokul pedig Melkovics Béla körjegyzőt és négy kisgazdát választottak. A szövetkezet, az »AIfa-Szeparator< társaságnál a szükséges gépeket 3.200 K értékben meg is rendelte. — Megalakult ugyancsak a keszthelyi járásban Szántón ,is a gazdaköri titkár közreműködése mellett a tejszövetkezet 88 üzletrésszel; elnökül Hajba Mihály plébánost, igazgatósági tagokul pedig négy kisgazdát választottak meg; egyúttal ez a szövetkezet is megrendelte a működéséhez szükséges gépeket 3.500 K értékben. Végzetes vadászati versenylovaglás. Folyó hó 3-án, szent Hubert napján az 5-ik dsidás-ezred tisztjei Csáktornya környékén vadászati verseny­lovaglást rendeztek. Ez alkalommal az egyik ló, melyen Sauer József kapitány lovagolt, megvadult és elkeseredett küzdelem után lovasát levetette. A szerencsétlen kapitányt önkívületi állapotban szállították a csáktornyai kaszárnyába, ahol osak másnap reggel tudták eszméletre hozni. Az orvosok agyrázkódtatást állapítottak meg s a beteg tiszt állapotát nagyon súlyosnak mondják. Ex-lexes dolmány. A zalaegerszegi Simon­Judás vásár egy érdekes epizódjáról hallottunk. Egy falusi ember bejött a vásárra, hogy téli gúnyát vegyen magának, mert hát Simon Júdás, nem tűri a pőre ruhás embert. Végig járta a ruhás sátrakat s addig addig próbálgatta a meleg dolmányokat, hogy egyet magán felejtett és fizetés nélkül haza ballagott. A szabó észre­vette a dolgot, megtudta az atyafi nevét és lak-

Next

/
Oldalképek
Tartalom