Zalamegye, 1903 (22.évfolyam, 27-52. szám)

1903-11-08 / 45. szám

1905. október 25. > Zalamegye, Zalavármegvei Hirlap* 5 helyét 8 vásárról hazafelé utaztában betért hozzá, hogy fizesse meg a dolmány árát. Az ingyen vevő nem tagadta, hogy a ruhát elhozta, de a fizetést merevén megtagadta, mert hát ex-lexben senki sem tartozik fizetni. Meg is mutatta a szabónak a krajcáros újság felhívását, amelynek a cime: »Nem fizetünk*. A falu érdemes birája, akit a szabó előhivott, leszamarazta a politikus embert s kifizettette vele a kemény tiz koronát, amit a szabó követelt. Ha nem volna ex-lex, még azt mondhatná valaki hogy az Írástudó — lopni akart. Megszökött az anyósával. A szájrdl-szájra járó élcek legtöbbje az anyósról szól. Van ezek közt csattanós, van kevésbbó sikerült. Valamennyi azonban megegyez abban, hogy az anyósokai teszi guny tárgyává. Az anyósokra kedvező ól­cet keveset hallani. Még kevésbbé azt, hogy' valaki a saját anyósával szökjék meg. Ilyen dolgot cselekedett meg a minap Vitai Imre gazdaember, a ki bár látszólag jó egyetértésben élt a feleségével, de az anyósával, a ki helyre menyecske még mindig, bár vagy 60 tavasz vi­rágainak a kinyiltát látta már, még jobb egyet­értésben lehetett, mert a mult napokban, mialatt az asszony benn járt a városban, kocsira ültek s elhajtattak, hogy többé vissza se térjenek. Vitaiuó asszonyom most nem tudja, az anyját, vagy a férjét sirassa-e. A pozvai kisértet. A civilizáció nem tudja a népből kiirtani a babonát, vagy talán épen a modern spiritizmus csempészi be a szellemeket a falvakba. Nem régen Nemesapátiban jártak a dobáló szellemek, de ezeket leleplezték. Legújab­ban Pozvában kisértett egy kanász lelke, aki nem régen költözött el jobb hazába. Nem tudott nyugodni szegény s feljárt a lámpát elfújni, amelyet hiába gyújtottak meg, azonnal elaludt, sőt a lámpa üveg leszállt az asztalra. Mindeze­ket természetesen nem tehette más, mint a lélek. A megboldogult hektikus ember volt s naphosszait az udvaron feküdt a körtefa alatt. Kedvenc' helyét nem tudta elfeledni, j^gy világos éjszakán újra ott látták szegényt a fa alatt. Csendesen, mozdulatlanul feküdt, még csak nem is köhögött és a szél egy lebbenésére eltűnt. Mindezeket így mesélik a pozvai hívő lelkek s csak a hitetlenek állítják, hogy a bánatos özvegy fantáziája látta csak a meghalt férjet. Gyógyszertár átruházás. A m. kir. belügy­miniszter özv. Petter Károlyné és Mihály Jenő okleveles gyógyszerész közös kérelmére a letenyei »Szent Lélekí-hez cimzett gyógyszertár szemé­lyes üzleti jogát Mihály Jenő letenyei okleveles gyógyszerészre átruházta. Megdézsmálták a tyúkodat. Horváth Sándor andráshidai gazda tyúkólját a mult éjjelek egyikén látogatók tisztelték meg és onnan há­rom ludat, három récét, négy pulykát ós tizen­két darab tyúkot elloptak. — A káros pana­szára a csendőrség megindította a nyomozást, de eredménytelenül. A tettesnek nem birtak nyomába jutni. Pórul járt hitelező. Szabó Rozi csácsi utcai lakósnak némi követelése volt a szomszéd asszo­nyán. Illő módon meg is szólította ezt, kérvéji a tartozás kiegyenlítését, a miről az adós hallani sem akart. Ebből először szóváltás, azután tettlegesség származott, melynek során az adós amúgy magyarosan helyben hagyta a hitelezőt, kit a szomszédok közbelépése mentett meg a bősz asszony további tettlegességétől. Végzetes verekedés. Szegvárott Cili János szomszédjával mult hó végén künn mulatott a szőlőben. Az uj bortól jó kedvük kerekedet és elkezdtek egymással dévajkodni. A tréfa azon­ban haragba csapott át, a haragból meg vere­kedés támadt. Verekedés közben Cilinek egyik szomszédja fejszót ragadott s ezzel úgy főbe találta ütni a vendéglátó gazdát, hogy ez holtan esett össze. A piac szarkái. Hihetetlen nagy számban lepik el piacunkat a foglalkozás nélküli csa­vargó fiuk és lopkodnak a külömböző kosarakból, a mihez éppen hozzáférnek. Hogy a falusi asszo­nyok e miatt szörnyen boszankodnak, magától érthető dolog ; de kellemetlenséget s alkalmatlan­ságot okoznak a bevásárló közönségnek is foly­tonos dulakodásukkal. Van ugyan egy rendőr a piacon, ez azonban a sok facér fiu eltávolítására nem elegendő. Felhívjuk a rendőrkapitány figyel­mét erre az anomáliára s kérjük, tisztítsa meg piacunkat ezektől a parazitáktól. Nincs többé kóserhus Nagykanizsán, a nagy­kanizsai mészárosok kérvényt adtak be az izr. hitközség elöljáróságához, hogy szállítsa le a marhák metszési díját. Ezt a kérelmet a hit­község elöljárósága elutasítván, a mészárosok együttes értekezletükön elhatározták, hogy többé nem metszenek rituális módon s igy f. hó 1-től kezdve nincs kóser marhahús Nagykanizsán. Kapolcsi Csendélet. A kapolcsi országos vásár napján este hangosan mulattak a korcsmában. A nagy mennyiségben elhasznált murcitól és pálinkától a mulatók kedve oly magas fokra hágott, hogy egyesek testi épségére nézve fenye­getővé kezdett lenni. A veszedelem meggátlása végett Sövcg József elöljáró betért a korcsmába, hogy hivatalos tekintélyével rendet csináljon. De vesztére tette, mert többen a mulatók és zajongók közül rárohantak, baltával, vasvillával ütlegelték ügy, hogy életveszélyes sérüléseket szenvedett. Az elöljáró segítségére ment ifjú Marton Mihály, Nyitrai Lajos ós Kis Lukács szintén veszedelmes sérülésekkel hagyták el a csatatért. Öngyilkosság. Jakócs Gábor felsőzsidi lakos 69 óves napszámos, aki már hosszabb idő óta elmezavarban szenvedett, lakásán a ház végén levő pajtahelyiségben magát felakasztotta. A magyar cukor ellen. Magyarország cukor­ipara ma már annyira fejlett, hogy nem szorul­nánk behozatalra, ha az osztrák s különösen a cseh cukorgyárak versenyét legalább némileg korlátozni lehet. A magyar kormány igyekezett is a cukorgyártás érdekeit megvédeni s az osztrák kormánnyal a pótilletékre vonatkozó ismert meg­állapodást létesítette. Ez ellen azonban Ausztriá­ban erősen agitálnak. Az olmützi kereskedelmi kamara nem rég beadvánnyal fordult a kormány­hoz, amelyben állást foglalt a pótdíj ellen, amely szerinte ellentmondásban van a vám- és keres­kedelmi szövetséggel és egyúttal érintkezésbe lépett a többi kereskedelmi kamarával beadvá­nyának támogatása végett. A bécsi kereskedelmi kamara teljes ülésben foglalkozott ezzel a dologgal. A cseh tartománygyülésnek minapi ülésén nyom­tatásban osztogatták az ujcsehek indítványát, amelyben felszólítják a kormányt, hogy az osztrák cukoripar és a répatermelés érdekeit védelmezze meg ós igyekezzék megakadályozni, hogy az Ausztriából Magyarországba kivitt cukorra pót­illeték vettessék ki, szükség esetében szedjenek az osztrák hatóságok vámot a Magyarországból Ausztriába szállított gabona, liszt és szarvasmarha után. Még sokra vihetik. Nemesvitán két 16 óves suhanc az első korcsmai mulatságból egymást támogatva ballagtak haza felé. Aki kettőjük közül az elfogyasztott nagyobb mennyiségű murci miatt jobban rá volt szorulva a barátsá­gos támogatásra, társának jóakaratil igyekezetét félremagyarázta s kirántva bicskáját, dühében gyanútlan társát hátbaszurta. A seb veszélyes. A képeslevelezőlap-elárusítás korlátozása. A kereskedelemügyi miniszter egy fölmerült eset alkalmából Sopron tanácsához intézett leiratá­ban azt az elvi kijelentést tette, hogy a vegyes­kereskedők képeslevelezőlapokat csak külön erre váltandó iparigazolvány alapján árusíthatnak. Ezt a döntvényt egyes iparhatóságok területei­ken rögtön alkalmazták, és a levelezőlappal ke­reskedőket külön iparigazolvány váltására kény­szerítik. Ez ellen a kereskedők máris több pa­naszt emeltek, ami arra indította az egyik ka­marát, hogy a miniszterhez fölirattal forduljon. A panaszolt rendelet, ha általánosan érvénybe lép, alkalmas arra, hogy a lendületnek indult iparágakat megállítsa fejlődésében ós kárt okoz a kereskedőknek, mert a kikényszerített külön iparigazolvány alapján a pénzügyi hatóság előre­láthatólag egy ujabb adóalapra fog következ­tetni és az amúgy is túlságosan megterhelt ke­reskedők adóját fól fogja emelni. A kamara kéri a kereskedelmi minisztert, hogy a rendeletét vonja vissza. Uzsorakamatok. Egy ép oly gazdag, mint fukar budapesti magánzó nemrég megnyerte a 600.000 koronás főnyereményt. Hogy barátai ós ismerősei ne vehessék >barátságát« igénybe, el akarta a nagy eseményt titkolni, azonban sajátságos módon elárulta magát. Midőn ugyanis a hatalmas nye­reményösszeget megkapta, elhatározta, hogy ezen alkalomból kifolyólag jótékonyságot gyakorol és egy osztálysorsjegyet vásárolván, elküldte ezt ajándékba egy vidéki árvaháznak. Régi szokásá­hoz híven, nevét a sorsjegy hátára írta, bár ez alkalommal titokban akart jótékonyságot gyako­rolni. Mily nagy volt a bosszúsága az öreg zsugorinak, midőn néhány nap múlva az árvaház köszönő levelét megkapta ós még inkább bántotta, midőn nemsokára Török A. és Tsa bankháza, — Budapest, VI., Teréz-körut 46. sz. — érte­sítését vette, melyben örömmel tudatják, hogy a sorsjegy 60.000 koronát nyert. Igy történt meg ez alkalommal, hogy az árvaháznak az ajándék­sorsjegyért befektetett csekély tőke uzsorakama­tokat jövedelmezett, mely ellen a legszigorúbb erkölcsbirónak sem lehet kifogása. Országos vásár. Zalaszentgróton a legköze­lebbi országos marhavásár folyó óvi november hó 11-ón, vagyis jövő szerdán fog megtartatni. Orvosi körökben már rég ismert tény, hogy a Ferenc József keserűvíz valamennyi hasonló vizet, tartós hashajtó hatása ós említésre méltó kellemes izénél fogva, már kis adagban is tete­mesen felülmúlja. Kérjünk határozottan Fereno József keserű vizet. Egészséges gyomorhoz mindenekelőtt rendes erőteljes emésztés szükséges. Sajnos épon az irány­ban azonban sokszor vétkeztünk és így támad: gyomorrontás, étvágytalanság, székrekedés, álmat­lanság, főfájás, kólika, vérszegénység stb. Ne mulassza el tehát senki jó és hathatós óvószert használni, mely úgy a gyomrot, mint az egész emberi szervezetet erősíti, gyógyítja ós jó egész­ségben tartja. Ilyen szer egyedül csak a valódi „Bradi-féle Máriacelli gyomorcseppek" évtizedek óta kipróbált zamatos izü, biztos hatású házi gyógyszer az összes gyomorbajoknál. Üvegje 80 fillér a gyógyszertárakban. Utánzatoktól óvakod­junk. Talált tárgyak. E hó 1-ón, vagyis minden­szentek napján este, kint a temetőben egy téli kendőt, — e hó 4-ón pedig a város határában cipész mesterséghez tartozó többféle anyagot u. m. csizmafej, talp, bóllós, fa ós patkószeg, csiriz, patkó, továbbá egy zacskó lisztet, oukrot, és egy kenyeret találtak és átadták a rendőr­ségnek, a hol azokat jogos tulajdonosa a hiva­talos órák alatt átveheti. Nem mindegy az, hogy milyen pótkávét hasz­nálunk a mindennapi kávéitalhoz. A Kathreiner­féle Kneipp-maláta kávé, különleges előállítása következtében, a babkávó kedvelt ízét bírja, ez által legalkalmasabb is, egy ép oly Ízletes, mint egészséges kávé készítéséhez. A létező sok silány értékű, csalódásig hasonlóan csomagolt utánzatok miatt, hangsúlyozzuk minden bevásárlásnál a Kathreiner nevet és ne fogadjunk el más, mint eredeti csomagokat Kneipp páter védjeggyel. Vetőmagvak ára. Mauthner Ödön budapesti magkereskedő értesítése szerint Budapesten nyers áruért 50 kilogrammonként: vöröshere 54—61 K; lucerna 50—61 K; fehér here 65—70 K; baltacím 14—15 K; thymotheus 24—25 K. A positivismus. Annak a bölcseimi iránynak, a mely lassanként az egész társadalmi és tudo­mányos életet hatalmába ejtette, megalapítója Comte Ágoston, a ki a tudomány csalhatatlan­ságában hisz ós azt tartja a társadalom és állam legfőbb birájának ós az emberi boldogság és jólét megalapítójának. Matematikus volta alkal­massá tette őt a szigorú következtetésre. A fejlődés elvének alapján áll s teológiai, metafi­zikai és positiv, vagyis szorosan vett tudományos korszakot különböztet meg az emberiség fejlődé­sében. Ez utolsónak mással, mint tényekkel számolni nem szabad. Ebből következik, hogy a végső okok kutatása nem lehet a tudomány feladata. Az emberiség fejlődése abban áll, hogy az ember felülkerekedik az állaton. E munkát a társadalom végzi, a társadalom tehát fölötte áll az egyén akaratának és érdekének. A társa­dalom iránti kötelezettségeket a nevelés fejleszti az emberben. Legfőbb ezek közt az altruizmus. Comte Ágostonról szól a Nagy Képes Világ­történet most megjelent 189. füzete. A 12 köte­tes nagy munka szerkesztője Marczali Henrik, egyetemi tanár, ki egyúttal a kötet irója is. Egy egy gazdagon illusztrált kötet ára diszes félbőrkötésben 16 korona; füzetenként is kap­60 fillérjével. Megjelen minden héten egy füzet. Kapható a kiadóknál (Révai Testvérek Irodal­mi Intézet Részvénytársaság Budapest, VIII., Üllői—út 18. sz.) s minden hazai könyvkeres­kedés utján, havi részletfizetésre is. Állategészségügy vármegyénkben. A föídmi­velésügyi minisztériumhoz beérkezett hivatalos

Next

/
Oldalképek
Tartalom