Zalamegye, 1903 (22.évfolyam, 27-52. szám)

1903-10-25 / 43. szám

466 • Zalamegye, Zalavármegyei Hirlap« 1903. október 18. nekik bölcsességet, ád nekik hazafiasan dobogó szivet. De ád nekik egyúttal jó szülőket, roko­nokat, a kik nevelik és előkészítik magasztos hivatására. A nagyok, úgymond, már a házi tűzhelytől viszik el hivatásáknak magasztos tu­datát. Ebből a szempontból nézve a mai ünne­pet, meg fogjuk érteni jelentőségét, mert ma Deák Ferenc rokonairól emlékezünk meg, a kik­nek szelleme itt lebeg közöttünk. Most ismét felhős hazánk ege, de vájjon támad-e uj próféta, a ki eloszlatja a fellegeket, Bizzunk a jövőben, hisszük, reméljük és óhajtjuk, hogy nem imád­kozunk hiába a hazáért. Ünnepély után többen Baronyi Ede házába tértek vissza, majd pedig megindult a fogatok hosszú sora Zalaszentgrótra, ahol hatvan terítékű díszebéd volt. Az első felköszöntőt dr. Jankovich László gróf főispán mondta ő felségére. Ezután — ősi szokás szerint — megindult a felköszöntők árja. Hatásos beszédeket mondott dr. Rhédey kano nok, a kit a közönség zajos óvációkban része­sített. Csertán Károly alispán a fiatalságot buzdí­totta, annak egy rokonszenves tagját, ifj. Tará­nyi Ferencet, mint a pusztaszentlászlói, söjtöri, nyirlaki kastélyok tulajdonosát kérte, hogy em­lékezzék mindig kegyelettel arra, hogy ezeket a helyeket Deák Ferenc nagy alakjához fűződő em­léknek töltik be s becsülje meg ezeket a háza­kat a haza bölcsének emlékezetéért. Ifj. Tarányi Ferenc felköszöntőjében Zalavár­megye fiatalsága nevében igérte, hogy nemcsak Deák Ferenc hanem az őt ünneplők példaadá­sát követi s a nemzet nagy fiának emlékezetét mindig tiszteletben tartja. Sok óvációban volt része dr. Jankovich László gróf főispánnak, Csertán Károly alispánnak s Malatinszky Lajos főszolgabírónak, aki az ünne­pély rendezése körül annyi fáradságot fejtett ki s oly tapintattal járt el, hogy az ünnepély ma­gasztos hangulatát az őszinte magyaros vendég­látás is emelte. A Zalamegyei orvosszövetség gyűlése. A zalamegyei orvosszövetség 1903. okt. 19-én rendkívüli közgyűlést tartott, amelynek lefolyá­sáról a következőket közöljük: Dr. Háry István m, t. főorvos a fiókszövetség elnöke megnyitván az ülést, következőket ter­jeszti elő: A mai összejövetelünk célja nem egyéb mint az, hogy a nagyméltóságú Igazságügyministerium­ban jelenleg tárgyalás alá veendő bűnvádi el­járási költségek megállapításához a minket, mint orvosszakértőket is érdeklő díjazásra nézve orvos szövetségi igazgatóságunk utján méltányos kíván­ságainkat kifejtsük. A jogszolgáltatás terén nagyon is nagy szerepe van az orvos szakértőnek, a mely ténykedése alkalmával fontos, de egyúttal felelősséggel járó működési kört tölt be, a melynek hivatottabb és szakavatottabb ellátása céljából az állam az igazságügyi szolgálat terén működni hivatott orvosoktól külön szakképesítést is kíván. Igaz, hogy a törvényszéki orvosi tudomány is változásoknak van alávetve, mert ennél is érvé­nyesülnie kell a tudomány legújabb vívmányai­nak, a melyeket tehát nem lehet megmásítha­tatlan szakaszokba és pontokba foglalni, a miből önként következik, hogy az orvos szakértő véle­ménye kifejtésében nem járhat el paragrafusok értelmében, hanem a szaktudomány fejlődése szerint felelőssége tudatában teljesen függetlenül nyilvánítja véleményét, fenn állván e mellett a szakértő azon kötelezettsége, hogy a bíróságnak a véleményében nyilvánítottakról felvilágosítással szolgáljon, mely után csak felülvizsgálat vagy felül vélemény kérésének van helye, de egyéb­nek nem. Ezen pár szóban foglaltakból kitűnik, hogy az igazságszolgáltatás képviselői részéről mily elbánás illeti meg az orvos szakértőt úgy tanul­mánya mint társadalmi állása, valamint köz­hivatalnoki minőségéből kifolyólag, (mely utóbbit igazolja a büntető törvénykönyv 461. §-a) és viszont kitűnik az is, hogy az orvos szakértő díjazása, tekintve állásának nehézségét, igen gyakran annak veszélyességét, működésével arány­ban legyen, a melynek a most fennálló 1874. évi 7626. számn 1. M. szabályrendelet nem felel meg. Méltóztassanak tehát a felolvasandó vélemé­ményes jelentésünk egyes tételeihez a legjobb tudomásuk szerint hozzá szólani, hogy szövetségi központunk felhívásának pontosan eleget tegyünk. Dr. Thassy Gábor fióksz. jegyző az általa kidolgozott véleményes jelentést a következőkben adja elő: Tekintetes Közgyűlés! A nagym. m. kir. I. Ministeri umban jelenleg tárgyalás alatt levő bűnvádi eljárási költségek meghatározásának újból való felvétele arra vall, hogy a magas ministerium is belátja, hogy az orvosi kar, a mely az egész országban a leg­önzetlenebb és legodaadóbb készséggel áll úgy az egyeseknek mint a közérdeknek s így az igazságszolgáltatásnak is rendelkezésére, meg­érdemli, hogy működéséért a mai kor megvál­tozott viszonyaira s a gondterhes megélhetésre való tekintettel a jelenleg meg nem felelő díja­zást megfelelő módon és méltányosan emelje. Mindenütt, az ország összes testületei és hivatalai feliratoznak és kérvényeznek a fizetés felemelés érdemében, a mely elvileg meg is van már álla­pítva s csak a mai politikai viszonyok rende­zésétől függ azoknak életbe léptetése, így tehát méltányos dolog, hogy karunknak és rendünknek kereseti viszonyait is a többi pályához mérten úgy az állam, mint a törvényhatóságok kellő módon megkönnyítsék az által, hogy egyrészt a rendes évi fizetéssel ellátott orvosok fixumát, másrészt az igazságügyi szolgálatban már rég idejét multa, elavult, nagyon alacsony díjszabást a mai modern viszonyokhoz képest, szükség­szerűen emeljék s bár méltán óhajtandó lett volna, hogy a magas Ministerium az ily nagy fontosságú kérdés megvitatására az O. O. Szövet­ség Igazgatóságát, mint az orvosi kar 9/ 1 0 részé­nek szóvivőjét és vezetőjét meghívja, hogy kellő felvilágosítást adjon és a gyakorlati szükségeknek megfelelő újításokat és módozatokat megvitassa, mégis meg vagyunk róla győződve, hogy O. O. Szövetségünknek ez érdemben benyújtandó és az ország összes fiókszövetségeinek kívánságát magában foglaló elaboratumát kellő figyelemben és elintézésben fogja részesíteni. Ezzel a remény­nyel és kívánsággal nyújtja be Zalavármegye orvosi fiók szövetsége is a mai közgyűlésen kozott határozatát, melynek pártolására és keresz­tül vitelére az O. O. Szövetségi központot ezen­nel felkéri. A m. kir. igazságügy minister urnák 1874. évi április 4-én 7626. sz. a. kelt rendeletére vonatkozólag, melyek a napi díj ós szakértői működési díjakra vonatkoznak, javaslataink a következők: Az 5. §. második bekezdése szól a rendes évi átalánnyal nem díjazott orvostudorok napi­díjáról, ezt 10 koronában kérjük megállapítani, mert itt tekintetbe kell venni azt, hogy az orvos ezen elfoglaltsága alatt praxisából készpénz jöve­delmet veszít, tehát méltányos, hogy legalább annyi napi díjat kapjon, mint —- javaslatunk szerint — a végtárgyaláson fél napig tartó jelen­léteért és ez a napidíj — épugy mint a bírósági személyeknél — akkor is megjárjon, ha csak fél napig tart a kiküldetés. A 9. §. első pontja: elmebetegek megfigyelése naponkint 2 korona, e tekintetben adott véle­mény, tekintettel az elmebetegekről szerkesztendő Írásbeli dolgozatok komplikáltabb és kiterjedtebb voltára, 10 korona. Az 1899. évi február 22-én 2661. sz. a. kelt I. M. rendelet végkép töröltessék, mert nyilván­való, hogy mindegyik elmebeteg vizsgálata u. a. körülményes és óvatos eljárást igényli, mint az elsőé és így semmi sem indokolja a kevesebb díjazást. A 9. §. második pontja: boncolásért és a vizsgálatot vezető orvossal együttes véleményért 30 korona; tekintettel a boncvizsgálat veszé­lyességére, tekintve azt, hogy a boncolásnál használt öltözéket semmi más célra használni nem lehet és nem szabad fertőtlenítés előtt és végre azt, hogy lelkiismeretes orvos a boncolás után 4—5 napon keresztül nőgyógyászati, szülé­szeti, vagy sebészeti praxist — a melyeknél leg­Deák nem szerette a hizelgést, még azt sem, ha előtte másokat dicsőítettek. A jóra és a nemesre való buzdításhoz elég az elismerés — mondá — hízelgés és dicséret csak ront az emberen. Szerette a gyermekeket és a szülőket inté, hogy tőlük az ártatlan örömöket meg ne tagad­ják, mert az ifjúság kedélye megkívánja az öröm táplálékát. Ilyen egyszerű és mélyreható mon­dásokjellemezték leginkább mélyenérző lelkületét. Mint vendég nagyon készséggel alkalmazkodott a házi szokásokhoz, ahhoz csatlakozva, kit nem zavart teendőiben; csak egy kedvezményt foga­dott el hálásan: ha valaki a háziak közül véle éjfélig fennmaradt, mert már évek óta szenve­dett álmatlanságban; észrevéve az illető ellanka­dását, mindjárt visszavonult: »Jó éjszakát, tegyük el magunkat holnapra.« De a cselédségnek vir­rasztani kellett, míg csak ő elaludt. Deák a fővárosban nem tett és nem is vi • szonzott látogatásokat, csak Vörösmartyékat, úgyszólván családi otthonát, keresé lel gyakran és a téli idényben Bezerédj Istvánné vasárnapi ebédein vett részt, melyhez rendesen még hiva­talosak voltak: B. Kemény Zsigmond, Gyulai Bál, Arany János, a háziasszony fivére Bezerédj László, Eötvös József báró, Berezel testvérek és a volt tolnamegyei főorvos dr. Havas Ignác, a , fővárosi tanácsnak ós a nemzeti kaszinónak iu­j téző személyisége, egyúttal Bezerédj Istvánnak és özvegyének bizalmas barátja. Az öreg űr a „tolnai konyhán" készült magyaros izfí étkeket, a hidjai pulykát és medinai bort humoros ötle­teivel füszerezé, többnyire Keményt »a fejedel­med csipkedve. Egyszer is az emésztés mozdu­latlanságában szendergőt felriasztá . . . Te Zsiga, honnét vetted azt a tört, hogy a pápa le akar köszönni, hiszen az egy lapban sem állt! ? — Dehogy nem állt, dünuyögé Kemény za­varban. — Hát hol olvastad? szorongatá tovább az öreg ur. — Hol olvastam? . . . több lapban . . .pél­dául két francia újságban is . . . — No, ha olvastad, hát miért nem tetted be a „Naplód" -ba ! ? Kemény Zsigmondot azzal gyanusíták barátai, hogy saját lapját sem olvassa. De vereségét jól értesültsége által helyrehozandó, Kemény megszólalt. „Hallottátok, hogy most, mikor a felelős mi­nisztérium kinevezése (1867) már szinte biztos: Simorból prímás lett és Majlátból országbíró; nem-e csúnyaság ez!?" — Részemről ebben csúnyaságot nem látók jegyzé meg az öreg ur -— csak az volna a csúnyaság, ha Simort országbíróvá ós Majláthot prímássá nevezték volna ki. A társalgás gyakran komoly mederben is folyt. Valamely felmerült társadalmi kérdés kapcsán Deák igy nyilatkozott: Az, ki a közéletben sze­repelni kiván, keressen minden rétegben össze­köttetéseket és nc kerüljön el, vagy utasítson vissza oly egyéneket sem, kikről a világ nem jót beszél. Lám, magam is akárhány emberrel szorítok kezet, kiről meg vagyok győződve, hogy érdemtelen reá! Ilyen bizalmas körben nem maradhatott ki­zárva a politika, sőt annak ellentétes felfogása sem. — Berezel Mór tábornok egy szóváltás közben ekként aposzlrófálta Deákot: Az alkot­mány helyreállítására vonatkozó kiegyezésig, melyet te vezettél, minden rendben volt, — de ennek megtörténte után nekem kellett volna átvenni az ország gyeplőit!

Next

/
Oldalképek
Tartalom