Zalamegye, 1903 (22.évfolyam, 1-26. szám)

1903-06-28 / 26. szám

1903. junius 21. > Zalamegye, Zalavármegyei Hirlap* 3 Villámütés. Perlakon f. hó 21-én délután 3'/ 3 órakor Loncsarics Mihály istálójába a villáin beütött 8 azt felgyújtotta, valamint a szomszéd pajtáját. A szakadó eső dacára ugy az istálót, mint a pajtát a tüz elhamvasztotta. Uj szőlöbetegség. A szőlőkben pusztító közön­séges szőlőmolyon kivül más fajú moly is mutat­kozik, még pedig sokkal nagyobb számban, mint amaz. Erről az uj fajta molyról kitűnt, hogy vörhenyeges (Eudemis botrana), mely régebben Ausztriában pusztított, ujabban pedig Amerika, Franczia és Bajorország szőlőiben pusztít. Nálunk eddig nem észlelték, de mostani tömeges rajzása után okunk lehet az aggodalomra. Veszedelmes­sége abban van, hogy évenkint 3 ivadéka van és tömegesebben mutatkozik a rendesnél. Csak lepke korában ismerhető fel, mert hernyója és életmódja egészen olyan, mint a közönséges szőlőmolyé. Jó lesz a szőlőket gondos vizsgálat­nak alávetni. A védekezés ugyanolyan, mint a közönséges szőlőmoly ellen, de nagyobb kitar­tással és több gonddal kell folytatni. A szüksé­ges utmutatást megadják a szőlőszeti felügyelők s vincellériskolák. De a földmivelésiigyi minisz­térium borászati osztályában s a »rovartani állomásonf Budapest, II., Oszlop-utca 26. sz. alatt is lehet utmutatást kapni. Orvosi körökben már rég ismert tény, hogy a Ferenc József keserűvíz valamennyi hasonló vizet, tartós hashajtó hatása és említésre méltó kellemes izénél fogva, már kis adagban is tete­mesen felülmúlja. Kérjünk határozottan Ferenc József keserüvizet. Erdőőri szakiskolák tanulóinak fölvétele. A királyhalmi, vadászerdei, liptóujvári ésgörgény­szentimrei m. kir. erdőőri szakiskolákba melyek­nek tanfolyama 2 évre terjed — a f. évi októ­ber havában kezdődő tanfolyamra részint állami ellátás mellett, részint saját költségen több tanu­lót fölvesznek. Kórvények folyó évi julius 15-ig a m. kir. földmivelésügyi minisztériumhoz nyúj­tandók be. Időjárás. Annyi volt az idén a cserebogár, liogv lönkre tették a gyümölcsfákat. Még min­iig .ikud néhány satnya maradványa a milliárd­nyi rajnak, amely a szilvafák megmaradt lomb­ján tengeti utolsó napjait. De még ez a késői ivadék sem képes a nyár kezdetét megjósolni. Pedig ugy tartja a paraszt kalendárium, hogy mikor a cserebogár pusztulni kezd, közel vannak a meleg napok. — A mult héten szeszélyes, borongós, hűvös időjárás uralkodott. Felső kábá­tokban, esernyőkkel felfegyverkezve jártunk s nyakig be kellett gombolkozni a goromba szél ellen. A hét elején felhővel volt borítva az ég; két nap óta derült, de folyton erős szél fuj. A hőmérő reggel 8—10°-ot mutat R. szerint. Ga 7:lát!an borjú. Egy 9 hetes, vörös tarka szőrit, bikaborjut fogtak el a hegyben s Nagy Károly csariti lakósnál helyezték el. Igazolt tulajdonosa ott átveheti. Talált tárgyak. Egy karikára füzötten 4 db. kisebb és egy nagyobb kulcsot találtak és át­adták a rendőrségnek, a hol a jogos tulajdonos átveheti. Az osztálysorsjáték most befejezett II. osz­tályú húzásán a 25.000 koronás főnyeremény a 52235 számra esett. A sorsjegyet Gaedioke A. Budapest ismert szerencsegyüjtődóje adta el. — Tényleg nem múlik el húzás a nélkül, hogy ez a cég egy főnyereményt ne mutatna fel, olyany­nyira, hogy a nagyközönség körében máris szálló igévé vált a Gaedicke szerencsegyüjtőde és min­denki csak ezen cégtől akarja sorsjegyeit vásá­rolni. Böhnel Miksa órás Bécs, Margaretenstrasse 48. egy valódi amerikai nickel — anker-roskopf — órát, lánccal és tokkal együtt küld 6 koronáért mindazoknak, kik erős, megbizható és tartós órát akarnak. Pontos járása miatt a legjobb és a legkedveltebb strapa óra. Utánzatoktól óvakod­junk. Bővebbet lásd a mai hirdetések között. Mult hetivásár. A mult hetivásárra felhajtot­tak 300 darab szarvasmarhát, mikből eladásra került 163 darab. Ezek közül 10 darabot kül­földre szállítottak el. Gazdátlan eb. Egy fekete szőrű mintegy két hónapos, szép értékes fajkutya vetődött özv. Miszory Kálmánnéhoz, a hol gondozás alá vették. Tulajdonosa ott átveheti Vetőmagvak ára Mauthner Ödön budapesti magkereskedő értesítése szerint Budapesten 50 kilogrammonként: lóhere 70—75 K; lucerna 55—60 K ; impregnált répamag faj szerint 35—48 K; répamag kereskedelmi áru 27—44 K ; muhar 8—8 1/., K. Állategészségügyi kimutatás vármegyénk terü­letén junius 21-én a hivatalos adatok alapján : lépfene: Drávaszentiván 1 m.; veszettség: Stridó 1 u., Lendvaujfalu 1 u., Sümeg 1 u.; ragadós száj- és körömfájás: Óhid 1 u.; ivarszervi hó­lyagos kiütés: Kapcza 1 u., Drávavashid 1 u , V. Hegykerület 1 u., Murakereazturkollátszeg 1 u., Becsehely 1 u., Csörnyeföld 2 u., Dobri 2 u., Egyeduta 2 u., Erdősfa 5 u., Letenye 1 u., Felsőszemenye 1 u., Rátka 1 m., Gutorföld 1 u., Kissziget i u., Karácsonyfa 1 u., Mikefa 1 u., Nagylengyel 1 u., Tárnok 1 u., Pókafa 3 u., Alsómihályovecz 5 u., Draskovecz 4 u., Hegymagas 3 u.; rühkór: Orosztonybaksaháza 1 u.; sertésorbánc: Vonyarczvashegy 1 u., Alsó­rajk 9 u, Dömeföld 4 u., Csabrendek 4 u., Szegvár 1 m., Diszel 8 u., Gyulakeszi 2 u., Hegyesd 6 u., Köveskálla 6 u., Mindszentkálla 4 u., Nagypécselv 1 u., Szentantalfa 11 u.­Szigliget 2 u, Vászoly 16 u.; sertésvész: Alsó­lendva 3 u., Alsószenterzsébet 8 u., Gáborja, háza 3 u., Balatonmogyoród 1 u., Galambok 9 u., Homokkomárom 1 m., Komárváros 6 u., Szepetnek 1 u., Karmacs 1 u., Bucsuta 1 u., Marócz 7 u., Oltárcz 5 u., Rátka 1 m., Szócsi­sziget 1 m., Tormaföld 1 p., Tótezerdahely 1 m., Kerkaszentmihályfa 2 u., Lenti 1 u., Lenti­szombathely 1 m., Mumor 7 u., Németfalu 1 u., Nova 5 u., Ortaháza 5 u., Zalaszentmihály 9 u., Muravid 8 u., Káptalanfa 1 m., Megyer 7 u., Boczföld 4 u., Kemendollár 4 u., Puszta­ederics 4 u., Zalaistvánd 8 u., Dötk 6 u., Tűrje 6 u., Zalaegerszeg 5 u. Irodalom. Harminchét év a magyar közéletből. A modern Magyarország hatalmas fejlődésének legszebb korszaka esik bele abba a harminchét esztendőbe, a mióta az Egyetértés, ez a legnagyobb ós leg­ragyogóbb hirlap magyar függetlenségért, magyar önállóságért, magyar nyelvért és szubvenciójáért harcol. A sikerek és vívmányok között, a me­lyeket e kitartós, folytonos küzdelem termett, nem kis jelentőségű a legújabb: a lelkes harc arra kényszerítette a bécsi kezet, hogy a nemzet­rontó katonai javaslatokat visszavonja. Oroszlán­része ennek a győzelemnek annak a lankadatlan és lelkes munkásságnak köszönhető, melyet az Egyetértés a legutóbbi politikai küzdelemben kifejeztek. De már érdemei is vannak ennek a hírlapnak. Több évtized megmutatta, hogy az Egyetértés mindig első iparkodott lenni az érte­sítés gyorsaságában és megbízhatóságában. Ter­jedelme, formája megengedte, hogy nemcsak a politikának szánjon bőséges teret, de minden napi eseményt kimerítően és híven ismertessen és tárgyaljon, s az irodalmi olvasmányok terén is többet és jobbat nyújtson bármely lapnál. Politikai vezető cikkeit írják Kossuth Ferenc főmunkatárs, Fenyő Sándor főszerkesztő, Eötvös Károly főmunkatárs, Mezei Ernő, Szatmári Mór orsz. képviselő, Rátkay László orsz. képviselő, dr. Pap Dávid, Káinoki Izidor, Sebes Dénes orsz. képviselő, Molnár Márton felelős szerkesztő, dr. Bokor József egyetemi tanár, Lengyel Zoltán, orsz. képviselő. Irodalmi része is szinte páratlan a magyar sajtóban. Tárcaírói: Mikszáth Kálmán, Eötvös Károly, Heltai Jenő, Gárdonyi Géza, Tímár Szaniszló, Szabolcska Mihály, Endrődi Sándor, Martos Ferenc, Kürthy Emil, Fényes Samu, Váradi Antal, Lippich Élek, Beniczkiné Bajza Lenke, Fabula János, Baáry Elemér, Miklós Jenő, Szentmihályt Gyula, Czóbel Minka, Radó Antal. Karácsonyra az Egyetértés becses és nagyértékii Rákóczy-albumot küld teljesen ingyen előfizetőinek s a most belépők azonnal megkapják az album egyik műmellékletét, Kossuth Lajos fametszetü legjobb arcképét. Az Egyet­értésre előfizetni a kiadóhivatal utján lehet. Budapest, Vármegye-utca 11., egy hónapra 1 frt L0 kr-ért, negyedévre 5 forintért. Tizenkét ajándékkönyv. Ez az a páratlan kedvezmény, a miben a „Magyar Hirlap" az előfizetőit karácsonyra részesíti. Tizenkét gyö­nyörű irodalmi alkotás, elsőrangú hazai ós kül­földi írók művei, — jobbára érdekfeszítő regény tehát egy egész kis könyvtár „Magyar Hirlap" meglepően bűkezű ajándéka a saját közönségé­nek. Ahány hónapig egy végben előfizetője valaki a „Magyar Hirlap"-nak, annyi kötet remekszép könyvre tarthat igényt karácsonykor. Aki pél­dául julius 1-től kezdve járatja a lapot decem­ber végóig, annak a kiadóhivatal annakidején hat kötet regényt küld. Magától értetik, hogy az egész éves előfizetők, ha mindjárt csak ha­voukint küldik is be az előfizetési pénzt, tizen­két könyvet kapnak. Ezek közül az ajándék­könyvek közül egy fölöttébb érdekeset mutat­ványul már most. julius elején szétküld a „Ma­gyar Hirlap" előfizetőinek. A „Magyar Hirlap" ismét bámulatos, szinte rendkivüli munkát vég­zett a sajtó szolgálat terén. Utolérhetetlen volt abban, ahogy a világraszóló, s annyi izgalmat okozott a szerb királydrámáról a legpontosabban a legmegbízhatóbban s a legrészletesebben tájé­koztatta olvasóit. Minden adata bő és kimerítő, s amellett teljesen igaz volt. A hírszolgálat leg­magasabb színvonalán állott ezúttal is a »Magyar Hirlap«, mint általában mindig. Ez a pontosság, megbízhatóság és szavahihetőség jellemzi a »Magyar Hirlapc-ot minden tekintetben. »Min­dent a közönségért!« ez jelszava a »Magyar Hirlap«-nak. Ezt találjuk a politikájában, amely rendíthetetlenül szabadelvű és demokrata. Ezt minden akciójában, mely feltétlenül a magyar érdekek védelmében csúcsosodik ki. A »Magyar Hirlap* teljesen szabad és független minden párttól, osztálytól és érdekcsoporttól. Egyetlen vezérelve az igazság. Egyetlen célja, hogy önzet­lenül tegyen szolgálatot a közügynek, főképpen pedig a magyar ügynek. Munkatársai a legjele­sebb irók és hírlapírók. Cikkei ennélfogva rend­kívül érdekesek, alaposak, és minden irányban tökéletesen tájékoztatók. A »Magyar Hirlap«-ot minden közleményében a jó izlés és a tiszta erkölcs vezeti. Hogy mennyire kedvez közönsé­gének, azt azzal a nagy változatossággal bizo­nyítja, amely hasábjain annyira szembeötlő. A rendes ujságrovatokon kivől, melyek mind bővek s tartalmasak, van a »Magyar Hirlap«-nak va­sárnaponkint »Asszonyok rovata« cimű érdekes cikksorozata, főképpen nők számára. »A társa­sági rovatban mulattató olvasmányt talál az olvasó. »A közigazgatás« cimű rovat közlései pedig a legnagyobb szakavatottsággal ölelik fel az idevonatkozó kérdéseket. A »Magyar Hirlap« nevének megfelelően, minden izében teljesen, tökéletesen, ^osztatlanul magyar!« Ami magyar ügy és magyar érdek, annak nincs hivebb, ki­tartóbb szószólója a »Magyar Hirlap«-nál. Tizen­két ajándókköteten kivül még más értékes ked­vezményei is vannak a » Magyar Hirlap«-nak. A »Magyar Hirlap« előfizetői kedvezményes áron kapják meg a »Divat Szalon«-t negyedévre 2 koronáért. A legjobb »Képes gyermeklap«-ot negyedévre 1 koronáért. A kitűnő képes heti­lapot, az »Ország Világ«-ot negyedévre, a » Ma­gyar Hirlap«-pal együtt 9 korona 50 fillérért. A „Szerkesztői üzenetek" rovatában minden elő­fizető pontos és lelkiismeretes felvilágosítást kap bármely komoly, bizalmas kérdésre. Előfizetési ár. A »Magyar Hirlap« előfizetési ára: negyed­évre 7 korona, félévre 14 korona, egy hónapra 2 korona 40 fillér. A »Magyar Hirlap* kiadó­hivatala V., Honvéd-utca 10. A szerb vérfürdő, a belgrádi véres, borzal­mas események foglalkoztatják most a közvéle­ményt. A közkedveltségnek örvendő Csillag Máté által szerkesztett „Képes Családi Lapok" ez a 25 éve fennálló szépirodalmi hetilap Sándor és Drága lemészárlása alkalmából rendkivüli számot adott közkézre, mely az összes eddig megjelenteknél sokkal kimerítőbben, bővebben érdekfeszítően tárgyalja az Obrenovics család végpusztulásának történetét. Az igen érdekesen megirott számot több mint 50 kitűnő kép tar­kítja, melyet a Karagyorgyevics ós Obrenovics család 100 éves viaskodásait tárják elénk. Meg­találjuk a »Képes Családi Lapok« ezen számá­ban a paraszt dynasztia keletkezésének, a Ksra­gyorgyevicseknek, Obrenovicsoknak, Millánnak, Natáliának, Sándornak, Dragának igen hű élet­történeteit és az esemóuyek méltatását egészen a rémes királygyilkos éjjelig. A »Képes Családi Lapok« ezen rendkivüli érdekes száma kapható minden nagyobb könyvkereskedesben és meg­rendelhető 40 fillér előzetes beküldése ellenében a kiadóhivatalban Budapest, VI., Ó-utca 12. Különben a »Képes Családi Lapok« előfizetési ára 3 hóra csekély 3 korona.

Next

/
Oldalképek
Tartalom