Zalamegye, 1896 (15.évfolyam, 27-52. szám)

1896-11-08 / 45. szám

Melléklet a „ZALAMEGYE" 1896. évi 45-ik számához. Az éljenzéssel fogadott elnöki megnyitó után felol­vastatott Felméri Albert megyei tantestületi elnöknek — a kolozsvári állami tanitó képezdéhez történt áthelyeztetése alkalmából — a járéBkör tagjaihoz intézett búcsúlevele. A közgyűlés sajnálattal vette tudomásul távozását, egy­úttal eddigi ügybuzgó működéseért jegyzőkönyvileg fejezte ki elismerését és köszönetét. Békeji Elek zala-koppányi áll. segélyezeti községi iskolai tanitó az „Országos Tanügyi Kongressuson szerzett tapasztalatairól" tartott igen érdekes, tanulságos s a közgyűlés általános helyeslésével találkozott magvas előadást, amelyért a közgyűlés jegyzőkönyvileg fejezte ki köszönetét. Kápilldr Mihály nagy-kutasi áll. segélyezett községi iskolai tanitó „A hitelszövetkezetek és a néptanítók kis községekben" cím alatt tartott értekezést, amelynek során ismertette a hitelszövetkezetek történetét, azoknak hazánk­ban elterjedését, a szövetkezetek ügykezelését s a szerepet, melyet a néptanító benne nemcsak elfoglalhat, hanem egyúttal ebbeli működésével mig egy részről a nép érde kében fáradozik, más részről vele erkölcsi tekintélyét és befolyását a nép körében nagyban emelheti. A tanulságos felolvasásért a közgyűlés jegyzőkönyvileg fejezte ki elismerését. Nagy Károly boldogfai községi népiskolai tanitó „A méhészet fontosságá" ról olvasott fel, értekezésében ismertetve egyutíai a méhtenyésztés körül való eljárást. Felolvasásáért a közgyűlés nevében az elnök köszönetét nyilvánította. Ezután elnök előterjeszté a nápráfai tanítónak, valamint Németh János teakándi tanítónak felvétele tár­gyában hozott választmányi határozatot, melyet a köz­gyűlés változatlanul elfogadott. A számvizsgáló bizottság jelentése szerint a száma dás rendben vezettetett és a bizottság javaslatához képest Csillag Miksa járásköri pénztárnoknak a felmentvény megadatott. A számvizsgáló bizottság jelentése szerint a segély egyesületet vagyona 1896. november 1-én: a) tagoknak adott kölcsönökben 1.487 frt 86 kr.. b) tagsági dijakban 28 trt 73 kr., c) takarékpénztárban 731 frt 46 kr., d) pénztári készlet 5 frt 21 kr., összesen 2.253 frt 20 kr., amit a közgyűlés örömmel vett tudomásúl. Ezután Kovács Ggörgy járásköri elnök olvasta tel elnöki jelentését, amely felölelte a járáskör három éves működését. A három év alatt a járáskür öt közgyűlést tartott, melyeket mindig gyakorlati tanítás előzött meg, a közgyűléseken 13 értekezést olvastak tel; volt 14 választmányi gyűlés; a járáskörnek jelenleg van 62 rendes és 40 pártoló tagja; a segélyegylet vagyona 2253 frt 20 kr; a segélyegylet eddig 30 frtot fizetett ki temetkezésre, két évig egy tagnak évi 10—10 frt segélyt adott s egy elhalt tag özvegyét évi állaudó segélyben részesiti. A közgyűlés az elnöki jelentést helyesléssel fogadta. A közgyűlés utolsó tárgyát a tisztújítás képezte ; a régi tisztviselői kart újból egyhangúlag megválasztották. Ily kép a járáskör tisztviselői : Kovács György elnök, Réthi Gábor és Békefi Elek alelnökök, Baján Ferenc, Fridric'i István jegyzők, Csillag Miksa pénztárnok. A tavaszí közgyűlés helyéül Kemend jeleltetett ki. Az inditványok során Gubics József csatári r. k. tanitó inditványozá felírat intézését az országgyűléshez az iránt, hogy a) a néptanítók 30 évi szolgálat után kaphassák meg teljes nyugdijukat, b) hogy a tanitói fizetés 600 frt minimumban állapíttassék meg, c) hogy az 1896. évi millenáris év a nyugdíjazásnál 3 vagy 4 szolgálati évbe számittas3ék be. A közgyűlés az indítványt elfo­gadta s megkeresi a megyei tantestület központi választ mányát, hogy az indítványt a legközelebbi tantestületi közgyűlés tárgysorozatába vegye fel. A közgyűlés tárgysora kimerítve levén, elnök a közgyűlést bezárta. Népfelkelők ellenőrzési szemléje. A néptelkelök ellenőrzési szemléje tárgyában Zala­Egerszeq r. tanácsú város polgármestere a következő hirdet­ményt bocsátotta ki: 1) A m. kir. zalamegyei 64-ik népfelkelési járás parancsnokságnak 408/nfk. 96. sz. a. kelt átirata folytán felhivatnak mindazon tényleges katonai szolgálatban állott s jelenleg a népfelkelők a) osztályhoz tartozó nép­felkelők kik 1854—1864. évben szüléitek, hogy folyó évi november hó 12 én reggeli 8 órakor ellenőrzési szemlén a kaszaházi nagyvendéglőben különbeni szigorú büntetés terhe alatt okvetlen megjelenjenek, a midőn népfelkelési igazol­ványi könyveiket, esetleg ajánlati lapjaikat, ezek hiányá­ban egyéb katonai igazolási okmányaikat magukkal hozzák. 2) A jelentkezést Írásban teljesíthetik : a) a népfelkelésre kötelezett tiszt, (tisztviselő) jelöltek ; b) a törvényesen bevett egyházak és vallásfeleke­zetek fölszentelt papjai, ezek pap jelöltjei és a papnöven dékek, a menuyiben a népfelkelő jelentkezési kötelezettség alatt állanak ; c) az állandó katonai, vagy honvéd intézeteknél tényleg alkalmazott valamennyi jelentkezésre kötelezett személyzet; d) a jelentkezésre kötelezett közigazgatási és állami tisztviselők, hivatal szolgák, fegyőrök stb. akik szolgálati alkalmazásukban nélkülözhetlenek és a személyes jelent kezésre meg nem jelenhetnek ; e) a pénzügyőrség és erdészet jelentkezésre köte­lezett személyzete, valamint azok, kik a vasutaknál, gőzhajózási társulatoknál, a pósta és távirdánál és egyéb közforgalmi intézeteknél, valamint a hozzájok tartozó gyárakban és műhelyekben tartósan felfogadva vannak 93 tényleg ott szolgálnak ; f) a tengeri utazási engedélylyel ellátott és g) a cs. és kir. hadi hajóhoz szerződésileg felfoga­dott. vagy valamely tengeri gőzhajózási vállalat hajóin alkalmazott, jolentkezésre köteles népfölkelők, ha tényleg hajóra szálltak ; h) a kőszénbányában alkalmazott, jelentkezésre kötelezett hivatalnokok és bányamunkások ; i) azon jelentkezésre kötelezettek, kik a népfelke­lési szolgálat alól a közszolgálat érdekében ideiglenesen fel vannak mentve ; k) azok, a kik a jelentkezésre kitűzött napon kellőleg beigazolt sürgős ós halasztást nem tűrő családi vagy magán viszonyok miatt a személyes jelentkezésben gátolva vannak; I) a betegek, kik a személyes megjelenésben gátolva vannak ; m) a bírósági vagy országos fogházbau letartóztatott és a föltételes szabadságra bocsájtott népfölkelésre köte­lezettek, akiknek írásbeli bejelentését azon letartóztatási hely főnöke teljesító, a kinek felügyelete alatt a kérdéses letartóztatási hely áll, illetőleg a mely intézetből vagy fogházból a népfölkelésre kötelezett föltételes szabadságra bocsáj tátott; n) azok, akik Boszniában vagy Herczegovinában a területen vagy külföldön laknak, ha a jelentkezési állomás sem a lakhelyen, sem aunak közelében nem fekszik és végre o) azok, kik Tirol és Voralbergben laknak. A b), 0i &)> k), 1), n) és o) alatti esetekben a jelentkezést szóval vagy Írásban a rokonok, hozzátartozók vagy megbízottak, a c), d), e), h), é), i) esetekben pedig az elöljáró, hatóságok, hivatalok vagy intézetek főnökei is közvetíthetik. 3--or. Az írásbeli jelentkezéshez szükséges „Jelent 1 kező-lap" dijmentesen a városi aljegyző urnái kapható. Zala-Egerszeg, 1896. novemher 2-án. Botfy Lajos polgármester. Hivatos rovat. Városunk területén a sertésvész hatóságilag ismét megállapíttatott, miért is a város ezennel zár alá helyez tetik s a sertés vásárok a további intézkedésig betiltatnak. A sertések a további intézkedésekig ki nem hajt­hatók a legelőre, azok szigorú istálló zár alatt kezelendők. Minden megbetegedés és elhullás a rendőr kapitány­ságnál azonnal bejelentendő. A városból sertést kiszállítani, vagy azon keresztül hajtani, tilos. Az elhullott sertések csakis a gyepmester által a a kellő elővigyázati intézkedések megtétele mellett szál­líthatók ki a hulla térre. Közérdekből, hogy a vész mielőbb megszüntethető legyeu, felhívom a polgárságot jelen intézkedésem szigorú keresztül vitelére, annyival inkább is, mivel az ellene vétők a rendőrség által a földmivelésügyi miniszter ur 36530/95. számú rendelete alapján szigorúan fognak büntettetni. Zala-Egerszeg, 1896 november hó 3-án. Botfy Lajos polgármester. tői sápadt arcával oivasá a Géza javára szóló végren­deletet és abban a pillanatban darabokra tépte. Ép jókor jöttem, hogy megakadályozzam ezt a gazságot; ennek ismét ez a vén Mártha volt a tervezője, de majd megfizetek neki .... tied minden édes Oszkárom, úr leszesz, gond nélkül fogsz élni, minden vágyadat teljesítheted, nem fog már gátolni e fukar, ki most utolsó leheletét adja ki. Irtózatos lárma csődítette össze a ház lakóit Várkonyi Géza lakása előtt; a nyelves korezmárosné érdes hangja megtöltötte a levegőt. „Ha 48 óra alatt ki nem fizetik tartozásukat, az utcára dobatom ki", sipitá a vén szatyor. „Ebadta uri fatytya, egész nap csak szerelmesked­nek, dolgozni nem akarnak, hanem más verejtékén élős­ködnek .... nem tűrök koldus népet a házamban .... E pillanatban nehézkes léptek hangzottak a rozoga lépcsőkön és nyomban egy markos női kéz ragadta meg a durva korcsmárosnét vállán és olyat lódított rajta, hogy szava is elállott tőle. Hogy merészel maga a nagyságos úrfinál ilyen han­gon beszélni? dörgé szemébe a megvadult korcsmárosnénak. — Nagyságos úrfi?! koldus ivadék! Jogom van hozzá, tartozik, fizessen, mert kidobom az utcára punktum. — Nem koldus ivadék, mert egyik kezével is kifizet ilyen egy tucatot, mint maga;|ugy nézzen aszemembe és ezt mondva, ugy becsapta a konyha ajtaját, hogy rengett bele az egész ház, a durva korcsmárosné pedig az összecsőditett iakók kárörvendő habotája közben elpárologni kényszerült. Mártha a szobába érve, egy székre rogyott s midőn kifújta magát, galamb szehd bangón mondá '. No, ép a legkritikusabb pillanatban érkeztem, hogy ez emberi alakjából kivetkőzött hyéna kezeiből kiszaba­díthattam édes galambjain. — De vissza iön ez nem sokára, mondá Luci. — Nem jön az többé vissza, mert Ímhol hoztam magammal annyit, hogy rögtön kifizessék és velem útra keljenek. Hát édes atyám megbocsájtott ? kérdé örömtelt szivvel Géza. — Megbocsájtott és minden vagyonát önre hagyta Géza, válaszolá Mártha. Tehát nem vagyok kitagadva ? Nem ! De különben hallják ! Kimondom az egészet, a miként történt. Midőn láttam, hogy édes atyja utolsóján van, s ön nem fogja életben találni, szivére beszéltem és utolsó percében önre hagyta minden vagyonát; mig azonban én kél tanúért futottam, a gonosz mostoha visszajött a szobába és haldokló atyja által ön javára tett végrende­letet széjjel tépte; no de ne ijjedjenek meg, mert ezt a sors igy rendelte, ebben rejlett az igazság. Midőn én hirtelenében édes atyjának kezébe adtam a papirt, nem vettem észre, hogy a másik lapon irás van, pedig ugyan ezen papíron volt a gonosz mostoha által kifundált és az ő drágalátos Oszkár fiát általános örökössé tevő végrendelet is, melyet a cselszövő mostoha vak dühében apró foszlányokká tépett. — No de ezzel az én javamra tett végrendelet is megsemmisült jegyzé meg Géza. Ez az előnye önnek, édes Gézám, mert végrendelet nem létében a törvényes leszármazó az általános örökös. És ezt mind neked köszönhetem édes jó Márthám, ki nekem mindig őrző angyalom voltál és könyhullatás közben mindketten a jó öreg Mártha nyakába borultak. Midőn felocsúdtak, Géza kijelenté, hogy, habár a mostoha rossz indulattal viseltetett iránta, őjnem tűrheti, hogy megbeldogult édes atyja özvegye nélkülözésnek legyen kitéve, hála Istennek, vagyona oly nagy jövedelmet nyújt, hogy a mostoha és fiának is gondtalan jövőt biztosíthat. E tettben megboldogult édes anyjának angyali lelkületét látom megnyilatkozni, mondá ihlettel a jó Mártha. Fél év múlva a boidog család egy taggal szapo--. rodott. Luci egy kedves arcú fiú gyermekkel ajándékozta meg Gézát, ki a keresztségben a gyermeki szeretet jeléül — István nevet kapott; ennek legjobban örült a jó Mártha, mert ismét neki jutott osztályrészül a szerencse a család uj sarjadékát dajkálhatni. Helyi megyei és vegyes hirek. Mandátum átadas. A csáktornyai választó kerületből egy huszonöttagú küldöttség adta át t. hó 3 án Budapesten dr. Wlasics Gyula vallás- és közoktatásügyi miniszternek, a kerület megválasztott országyülési képviselőjének, a mandatumot. A küldöttség szónoka Zakál Henrich ügyvéd, választási elnök volt. Üdvözlő szavaira a miniszter hosszasan válaszolt, beszédében annak a reményének adva kifejezést, hogy a közel jövő meg fogja mutatni, miszerint az az aggodalom, melylyel egyesek az egyház­politikai förvényeket fogadták, féltve a nép vallásos érzületét, alaptalan. A mandátum átuyujtása után a miuiszter a küldöttség tiszteletére a DréherTéle étteremben ebédet adott. Személyi hir. Gróf Festetics Tassillónak a mult héten ismét magas vendégei voltak Keszthelyen. Ott volt a többek között gróf Goluchowszky Agenor külügymi­niszter. A vendégszerető házigazda vendégei tisztelétére nagy vadászatokat rendeztetett. Nagylelkű alapítvány. Vogronics Antal pápai praelatus, veszprémi apátkanonok a palóznaki róm. kath. kántortanító jövödelméuek gyarapítására kétezer koronás alapitványt tett. Ipariskolai főfelügyelő. A hazai iparos és kereskedő tanonc iskolák fölötti felügyelet módját a vallás- és közoktatásügyi miniszter a kereskedelemügyi miniszterrel egyetértőleg megállapítván, a nevezett tanintézetek feletti felügyelet gyakorlására szervezett főigazgatói állásra Mártonfy Márton kir. tanácsos, kir. tanfelügyelőt nevezte ki, aki hivatalos működését f. hő I én megkezdte. Kitüntetett Cég. A Gutmann S. II. cég a hazai ipar fejlesztése közül szerzett országos érdemeiért az ezredéves országos kiállítás legmagasabb kitüntetését : a díszoklevelet nyerte el. Ebben a legnagyobb kitüntetésben csak száz kiáilító részesülhetett. ; mert a díszoklevelek 3záma a százat meg nem haladhatta. Katonai előléptetés.„A november elsejével el rendelt előléptetések alkalmával 0 felsége a király legfelsőbb elhatározásával a honvéd lovasságnál Sényi Géza hadnagyot főhadnagygyá nevezte ki. A „Nagy-Kanizsai Irodalmi kör" f. hó 15 én délután 3 órakor a városháza nagytermében közgyűlést tart a következő tárgysorozattal : 1. Titkári jelentés a kör mult évi működéséről, 2. A számvizsgáló bizottág jelentése a kör vagyoni állapotáról. 3. Elnök és a hiányzó igazgató tanácsi tagok választása. Köszönetnyilvánítás. A z. egerszegi népkonyha ró szére Stern Farkas ur 10 forintot, Brázer Terézia úrhölgy (Bécs) 2 forintot voltak szivosek adományozni, melyért köszönetét fejezi ki az elnök. Kinevezés. A földmilésügyi m. kir. miniszter Kari Rezső segédtanárt ideiglenes minőségben gazdasági tan­intézeti rendes tauárrá, Iiázsó Imre ösztöndíjas gazdasági segédet gazdasági tanintézeti intéző segéddé ideiglenes minőségben kinevezte és szolgálattételre mindkettőt a keszthelyi gazdasági tanintézethez osztotta be. A „nagy kanizsai Polgári Egylet" vigalomrendező bizottsága f. hó 3 án megalakult. Elnöke Vioaz Ferenc, alelnöke Eperjesy Gábor, pénztárnoka Vidos József, titkára és ellenőre Kondor Jenő. A zalavarmegyeí alt. tanítótestületnek iválaszt­mánya okt. 31 én Felméri Albert elnök elnöklete alatt gyűlést tartott. A mult gyűlés jegyzőkönyvének hitele­sítése után felolvassa elnök eddigi működéséről jele otését, mely helyesléssel fogadtatott; majd tárgyalásra került Rhédey Ferenc pénztárnoknak jelentése, mely szerint a pénztárban' 2027.43 frt vau; és a könyvtárnoknak, Dékány Mihály jelentése, mely szerint a könyvtár állo­mánya 520 kötetből áll, mit a választmány tudomásúl vett. Majd elnök bejelenti, hogy Kolozsvárra történt áthelyeztetéséből kifolyólag leteszi a közgyűléstől nyert mandátumot, megköszöni a tanítóság rokonszenvét, a tisztikar támogatását és kéri a választmányt, hogy az alapszabályok értelmében helyettes elnököt válaszszanak. Pálya Mihály elismerő szép szavai után Felméri Albert nek a választmány a tanítóság köszönetét fejezi ki, ezt jegyzőkönyvébe foglalván, távozó elnököt erről átiratban értesíti, s következő közgyűlésig az elnöki teendők vitelével Jeney Gusatáv alelnököt s mert a pénztárnok is tisztéről leköszönt, a pénztárnokiakkal ideiglenesen Dékány Mihályt bizta meg a választmány. A zala-egerszegi kereskedelmi kör f. hó 14-én új helyiségébe: a „Korona" szálló emeleti helyiségeibe fog költözködni. A csáktornyai polgári fiu- és polgári leányiskola államosítasa tárgyában a vallás- es közoktatásügyi miniszter f. évi 41.387. sz. a. Zalavármegye kir. tan­felügyelőségéhez a következő rendeletet intézte: „F. é.

Next

/
Oldalképek
Tartalom