Zalamegye, 1893 (12.évfolyam, 27-53. szám)

1893-09-17 / 38. szám

kellett kifejteniük, hogy ez időben is terhes feladatukat a közönség megelégedésére betölthették. Váljunk el! Nagy-Kanizsa VI. és VII. kerülete (Kis-Kanizsa) nem bir lemondani arról a szándékáról, hogy Nagy-Kanizsától elszakadjon és külön nagy köz­séggé alakuljon. Ujabban — amint tudósítónk irja — Holló Lajos ügyvéd, országgyűlési képviselőt kérték, föl ennek keresztülvitelére, ki erre vállalkozott is s meg­ígérte, hogy a lépéseket mielőbb megteszi. A dolog azonban oly «k akadályba fog ütközni, hogy az ered­ményhez nem sok reményt lehet fűzni. Katonasag vonulasa. Csáktornyáról és környéké­ről f. hó 11-én vonultak el az ott elszállásolva volt lovas ezredek Zala-Egerszeg felé. A Csáktornyái községi elemi népiskolában az előadások f. hó 18-án veszik kezdetüket; a késedelem oka, hogy az iskolai épület a katonaság részéről lakta­nyául szolgált. Keszthelyen az atvonulo katonasag — száma körül-belül 3500 — 8 napot töltött, mely idő alatt a városban a közcsend és rend egy percig sem lón meg zavarva. A katonaság igen jói érezte magát Keszthelyen s úgy a tisztek, mint a legénység a legszebb emlékek­kel távozott í. hó 8 án reggel 5 órakor Keszthelyről Zala Szent-Gróth felé. — A legénység — nem tudni feledékenységből e vagy készakarva — szállásaikon és környékén számtalan üres , vak-, de még éles töltényt is hagyott maga után, melyeket a gyermekek összeszed­vén, játékszerül kezdették felhasználni. Pár éles töltény­nyel baleset is fordult elő, mi a hatóságot arra indította, hogy a töltényeket összeszedette. Öngyilkos postatiszt. Szahola Imre zala egerszegi postatiszt 1. hó 9 én délután 4—5 órakor a postahivatal udvarában magát agyonlőtte. A katonasag egészségügyi viszonyai városunkban való tartózkodásuk alatt a lehető legkedvezőbbek vol tak. A két hadgyakorlat mindegyikének az időjárás igen kedvezett, amennyiben mind a szombaton, mind a héttőn tartott nagy hadgyakorlaton folyton borús idő volt. A katonaság eltávoztával nem is maradt egy beteg sem a kórhózban. A keszthelyi vasút augusztus hóban 4733 személyt szállított. Bevétetett személy és azok podgyászai után 1033 frt 95 kr. Szállított a vasút 20 tonna gyorsárut, mely után 117 frt 7y kr., 1450 tonna teherárut, mely után pedig 1908 frt 45 kr. tehát összesen bevétetett 3004 frt 09 kr., melyből 1 — 1 kilometerre 360 frt 40 kr. esik. Tüz. Szeptember 13 áu délután 1 órakor tűzjelzés riasztotta föl a nagy-kanizsaiakat. Nagy volt az ijedt ség, mert szél fútt s a hosszas esőhiány mindent kiszá­rítván, a körülmények nagyon kedveztek a tüz terje désének. A fölriadt lakosságot némileg megnyugtatta, mikor jelezték, hogy a tüz a város VI. VII. kerületé­ben (Kis Kanizsán) van, hol az épületek meglehetős tá vol állanak egymástól. A nagy kanizsai és sormási tűz­oltók rögtön a vész szinhelyén termettek s a tüzet a nagy vízhiány dacára elég gyorsan lokalizálták úgy, hogy csak három kazal és három zsuptetős pajta lett a tűznek martalékává. A Balatonnak Keszthely füredi vonalán az idei gőzhajó járatok mult vasárnap, f. hó 10 én szűntek be. Ez idén — mint halljuk — a gőzhajón nem volt a személyforgalom oly élénk, mint az elmúlt évben, mert a menetrend nem volt elég célszerű. Bortermési kilátások. Nagy-kanizsai tudósítónk irja, hogy vidékükön nem lesz ugyan valami nagy bortermés, de ami kilátásba van, az jónak ígérkezik. A szülőfürtök ritkák, de a szemek meglehetős levesek, ftt-ott egyes fürtök megasztak anélkül, hogy megértek volna. Ezek a tűrtök a legveszedelmesebb borrontók, mert ha szedés alkalmával az érett tűrtök közé vegyül­nek, elég egyetlen ilyen türt, hogy az egész bortermés minőségét csökentse vagy teljesen elrontsa. A szőlőérés nek egyébként az állandó száraz meleg napok és hűvös éjszakák eléggé kedveznek. A peronoapora csak kis mértékben mutatkozik és számba vehető pusztítást nem tesz. Elveszett vasúti kalauz. A napokban egyik Nagy­Kanizsáról Budapest telé haladó személyvonatról az egyik kalauz lemaradt. Hiányát csak Velenczénél vet­ték észre és rögtön sürgönyöztek az elhagyott állomá­sokra, hogy nem tudnak e róla hírt? Szántódról jött az értesítés, hogy már ott leesett a vonatról s egyik keze tejét a vonat kereke összezúzta. A szerencsétlenül járt Springer kalauz kezét amputálui kellett. A fia feleséyenek gyilkosa. Németh János jánka hegyi lakos nem a legjobb barátságban élt a fia fele­ségével. Az öreg ember másodszor is nősülni szándé­kozott, és ugy látszik, hogy e miatt szemrehányásokat kapott fiától, főleg pedig ennek a feleségétől. Folyó hó 10 én valószínűleg megint ilyen összeszólalkozásuk lehe tett, ami az üreg embert arra a borzasztó elhatározásra birta, hogy az asszonyt megüli. Az asszony térje nem volt otthon, csak egy kis gyermeke, de az sem a ház ban, mikor Németh János borzasztó szándékát végre is hajtotta. Kétszer lőtt puskából az asszonyra, akit a második lüvés halálosan talált. A gyilkost még az nap elfogták. Szerencsetlebség homokásásnal. F. hó 9 én Fejes Juli 15 éves sűmeghi leány homokot ásott, mi küzben a teje felett volt földréteg leomlott s a szerencsétlen leányt — aki vak apjának egyedüli támasza volt — agyonnyomta Utazas a föld középpontja felé. Björnstjerna hír­neves norvég tudós oly biztos adatok birtokába jutott, melyek Verne Gyula „Utazás a füld küzepébe" eimű regényét valószínűvé teszik, ha nem is végig, de legalább az izlandi Hekla nevű vulkán kráterébe való leszállást. Björnstjerna a helyszinén tanulmányokat tett és arra a meglepő eredményre jutott, hogy legalább kétezer ! méternyire le lehet szállni a füld belsejébe, számításainál egy pisztoly dörrenésének visszkangját vette alapul, i Grossemann nevű szolgáját is rábírta már, hogy ez útjára kisérje el őt, mely összesen öt napot fog igénybe venni. Hegymászó botokkal, kötélhágcsóval, villamos lámpákkal és a szükséges tudományos eszközükkel indulnak utia a vulkán belsejébe. Élelmiszerül az üt napra nem visznek egyebet mint kétszersültet és valódi Esterházy cognacot, mint oly szert, mely egyaránt táplál és oltja a szomjú­ságot. A kráter nyílásánál egy négyezer meter hosszú erős zsineg lesz egy könnyen mozgó hengeren felcsavarva, melynek egyik végét magukkal viszik a mélybe, s mely a merész utasokat vissza vezéreli a tűzhányó hegy i-.itfct kráteréből a füld felszinére. Gazdasagi viszonyok Csáktornyán. Az esőzések után az ősziek alá a szántás megkezdődött. A kukorica 1 a mostoha idő dacára kielégítő; a tatárka közepes ter­mést igér. A burgonyát szedik s általában kielégítő termés várható belőle. A szőlő fejlődésében hátra mara­dott. Gyümölcs, főkép szilva, sok van. Takarmányban nagy hiányt szenvednek a gazdák. Érdekes védjegypört tárgyalt a napokban Ber­linben az egyik bíróság. Rubean Bódog és más bárom droguista társa, továbbá Bayer Selmar nyomdatulajdo nos volt a vádlott. Az utóbi ugyanis ugy utánozta Zacherl J. rovarpor gyártmányának, Zecherün-nek, vig nettáit, hogy alig lehetett megkülünbüztetni az eredetitől. Ezeket az utánzott vignetteket azután eladta a droguis­táknak, a kik a Zacherlin palackjaihoz hasonló üvege­ket megtültütték közönséges rovarporral s mint valódi Zacherlin t bocsátották áruba. Zacherl a védjegytörvény megsértése miatt beperelte a négy droguistát és a nyomda­tulajdonost. A vádlottak ugyan az mondták mentsé­gükre, hogy jóhiszemüleg cselekedtek, de a biróság nem adott helyt e mentségnek és Bayert 3;0 márka pénz­büntetésre, a négy droguistát pedig egyenkint 200 márka pénzbüntetésre Ítélte. Nestlé Henrich gyermektáplisztje. Mialatt újabb és újabb gyártmányok kerülnek forgalomba, melyeknek célja az anyatej pótlása, mivel azonban azt vele nem kéri el, csakhamar elenyésznek és róluk az emberek megfeledkeznek : addig a Nestlé Henrich féle gyermek­tápliszt 27 éves, eredményben gazdag múlttal dicsekszik. Nemcsak egészséges gyermekeket lehet ezzel tökéletesen felnevelni, hanem egyuttal beteges, tőkép bélhurutban szenvedő gyermekek felneveléséhez is kitűnő eszközül szolgál. A valódi alpesi tejből, búzalisztből és cukorból készült ezen liszt a legkitűnőbb táplálékot szolgáltatia és emellett igen jutányos áron kapható, mivel egy do­bozzal 5—8 napra elegendő. A bel- és külföldi legelső és legkitűnőbb gyermekorvosok úgy nyilatkoznak e tápszerről, mint amely az anyatejet tökéletesen pótolja s azért van oly rendkívül nagy elterjedettsége. Főraktár •rz osztrák magzar monachiára: Berlyak I. nél van Bécsben (I. Naglergasse 1. sz.). Kapható minden gyógy­szertárban és gyógyanyagok kereskedésében. Vasúti menetrend. Zala-Egerszegről indul Bobára 9 ó. 35 p. reggel, 4 ó. 43 p. délután ; Csáktornyára indul 5 ó. 43 p. reggeí, 5 ó. 54 p. délután. Zala-Egerszegre érkezik: Bobáról 9 ó. 30 p. reggel. Csáktornyáról 8 ó. 34 p. este. Helyi közlekedés Zala Egerszeg és Szent­Iván küzütt: Zahl-Kgerszegníl Szent Ivánra indul 0 ó. 37 p. reggel, 11 ó. 39 p. délelőtt, 2 óra 39 p. délután, 7 ó. 57 p. este; Szent Ivánról Z.-Kgerszeirre érkezik 8 ó. 03 p. reggel, 1 ó. 03 p. délután, 4 ó. 01 p. délután, 9 óra 23 perckor este. Szent Ivánról indul Kanizsa felé 5 ó. 57 p. reggel (vegyes vonat), 12 ó. 25 p. d. u., 8 ó. 47 p. este, 2 ó. 19 p. éjjel. Szent Ivánról Szom bathely felé indul 7 ó. 22 p. reggel, 3 ó. 15 p. délután, 2 ó. 15 p. éjjel. — Nagy Kanizsáról a vegyes vonat Szent Ivánra érkezik 7 ó. 18 p. este. Irodalom. József főherceg ós a Nagy Lexikon. A Pallas Nagy Lexikonának a napokban megjelenő IV. kütete József főherceget is irói számába sorolja. A főherceg ugyanis, kizárólag a Pallas Nagy Lexikona számára megírta a cigányuyelv cikket, a cigány nyelvnek grammatikáját s hozzácsatolta a magyar cigánynyelv bő szótárát. E nagy­becsű tanulmányt a Lexikon IV. kütete külön melléklet­képen közli, kapcsolatban a cigányok etnográfiái leírásával, a cigányok ős költészete és zenéje több, addig sehol meg nem jelent vázlatának bemutatásával. A negyedfél ivre terjedő közleményt három képmelléklet illusztrálja, melyek egyike a cigányok bevándorlását s elterjedését Európában fültüntető térkép, a másik kettő pedig „Cigány varázslás" cim alatt igen érdekes csoportosításban bemu­tatja a cigányok külüntéle talizmánjait, amuletjeit és egyéb bíívüs jeleit és varázseszküzeit. — József főher­cegnek e tudományos szempontból is becses küzremü­küdése a Nagy Lexikon létrejöttében a műre nézve oly kitüntetés, a mely, mig egyrészt nagyban emeli a kötet becsét és érdekességét, hálára kötelezi egyuttal a nagy közönséget is. Értékes hazi könyvtárt létesít magának az, ki a „Képes Családi Lapok" at rendesen járatja. És pedig aki csak 1 negyedre is 20 kr. csomagolási díj bekiil dése mellett előfizet, az 1 regényt, aki 40 kr. csórna golási díj beküldése mellett félévre előfizet az már 2 regényt, aki pedig fc'O kr. csomagolási díj beküldése mellettt egész évre előfizet, az 4 regényt kap killün jutalomkép ingyen és bérmentve díszes borítékba fűzve. Minthogy továbbá az ingyenes regényraelléklet is min­den évt'olyamáb n még legalább 4 regényt tartalmaz: ezekkel együtt minden előfizető legalább 8 regénynek jut birtokába, nem is említve azt, hogy maga a főlap is még azonkívül legalább 4 kitűnő regényt közöl egy év ilatt. A külön lenyomatit regények értéke egymaga 8 frt, úgy hogy a lap egész évre ingyenbe marad. A „Képes Családi Lapok" at az irói kar legjelesebbjei támogatják, úgymint: Jókai Mór, Tolnay Lajos, Komócsy József, Lauka Gusztáv, Rudnyánszky Gyula, Benitzky Bajza Lenke, Harmath Lujza, Nagyvárady Mira, K. Beniczky Irma, V. Gaál Karolin stb. A „Képes Családi Lapok" tehát nemcsak a legjobb, hanem a legjutányo sabb illusztrált szépirodalmi hetilap, melynek érdekes és változatos tartalmánál, nemes irányánál fogva egy család asztaláról sem volna szabad hiányoznia. Előfize­tési ára: egész évre 0 frt, félévre 3 frt, negyedévre I frt 50 kr. Mutatványszámokat ingyen küld a kiadóhi­vatal mindazoknak, kik levelező lap utján hozzá föl­dúlnak. Kiadóhivatal : Budapest, Nagykorona utcza 20. szám. Uj zenemüvek. Bárd Ferenc budapesti zeneműkiadó­hivatalában két, már is országszerte ismert és nagyon kedvelt eredeti magyar népdal jelent meg „Részeg va­gyok rózsám, mint a csap" és „Nem tudod már". Előbbi egy zamatos duhaj nóta J. Apáthy Gyulától, utóbbi igeu csinos hallgató Glasz Munditól. — E pompás, jminden izében sikerült, 3 szinű címlappal ellátott zenemű ára 30 kr. Kapható Budapesten, Károly körút 8. a kiadónál vagy bármely vidéki zeneműkereskedésben is. A Pallas Nagy Lexikona füzetes kiadásából meg jelent s beküldetett hozzánk a 41. és 42. füzet (III. köt. 11. és 12. füz.) a Boszniától Bőrig, illetve a Bőralmá­tól Bredasdorp ig terjedő címszókkal. A 41. füzet Brassó vármegye térképét, Budapest legújabb s igen szép kő­nyomatú színes tervrajzát és a Nemzeti muzeum lépcső­házát hozza külön mellékletek gyanánt, mig a szöveget 20 ábra díszíti, melyek közül különösen megemlítjük a Bottyán kuruc tábornok várát ábrázoló rajzot. A 42. füzet külön mellékletei Budapest környékének szines kőnyomatú térképe, Buda és Pest képe, Budának 1084. évi ostroma idejéből, továbbá a m. t. akadémia emlék­táblába, igen sikerült bronzvonásban s a szövegben egy ábra. Ezek a füzetek is igen gondosan vannak szerkesztve s a nagyobb cikkek közül megemlítjük a következőket : Bosznia befejezése (dr. Brózik és dr. Mangold), Boszor­kány (dr. Katona Lajos), Bottyán János (dr. Ballagi Aladár), Bőr (dr. Thanhoffer, dr. Borbás és Klemp Gusztáv), Bőrbetegség (dr. Sclnvimmer Ernő), Börtön­rendszerek (dr. Heil), Brassai Sámuel (Felméri Lajos, Hegedűs István és dr. Simonyi Zsigmond), Brassó vár­megye és város (dr. Thirring), Braziha (dr. Brózik) stb. A Pallas Nagy Lexikona megrendelhető füzetenként 30 krjával, kötetenkint kötve 0 írtjával akár a kiadóhiva táltól (IV. Kecsk eméti-utca 0.), akár bármely könyvárus utján, a legtöbb könyvkereskedés pedig csekély havi részletfizetés mellett is szállítja. Beniczkyné valogatott regényei — füzetes válla lat Singer és Woltner budapesti könyvkiadók kiadásában, egy egy füzet ára 25 kr. Megjelent a 22 ik füzet, mely a kiváló irónő a „Herczegi korona" eimű regényének folytatását tartalmazza. Megrendelhető bármely könyv­kereskedésben. Hciincbcr^ (j. ( cs- kir. udvariszállító) selyemgyára Zürichben, privát megrendelőknek közvetlenül szállít: fekete, fehér éss/.ines selyem szöveteket, méterenkint 45 krtól II frt <>5 krig póstabér és vámmentesen, sima, csikós, kockázott és mintázottakat, damasztot stb. (mintegy 240 külön­böző szin és árnyalatban). Minták pósta fordultával küldetnek. Svájczba címzett levelekre 10 kros és levelezőlapokra 5 kros bélyeg ragasztandó. Felelős szerkesztő ós kiadótulajdonos: UDVARDY IGNÁC, Virág-szappan a nemzeti illatszer gyárból, Bécsben teljesen ártalmatlan akatrészekből, melynek rendkívül jutányos ára folytán semmiféle háztartásból sem szabadna hiányozni, egy csotnag 0 darabbal ötven krajcárért kapható : jÜ^E- Spiegel Gyulánál Zala-Egerszegen. ^ Hirdetmény. cg A zala-egerszegi takarék­ig pénztár részvénytársaság bér­házában egy 5 szobából és i $ hozzátartozóból álló ; 1 gg: földszinti lakás l X f. évi november hó 1-ótól t ík kezdve bérbe kiadandó. \ ® Bővebb felvilágosítással \ szolgál az üzleti órák alatt J I Az igazgatósg. jj

Next

/
Oldalképek
Tartalom