Zalamegye, 1893 (12.évfolyam, 27-53. szám)

1893-09-17 / 38. szám

2353/ikv. 1893. Árverési hirdetmény. A zalaegerszegi kir. törvszék, luint telekkönyvi hatóság közhirró teszi, hogy Zalamegye összesített arva tara vógrehajtatónak, Czupi Imre miut kisk. Czupi Imre es Mari gyámja végrehajtást szenvedők elleni 885 frt 34 kr., tőkekövetelés és járulékai iránti végrehajtási ügyében a z. egerszegi kir. törvényszék területén lévő, Kemend községben és annak határában fekvő, a kemendi 7. sz. tjkvben A I. 1., 2., 3., 15., 7. sorsz. aiatt felvett ingatlanoknak Czupi Imre, Czupi Mári kkoruak nevén álló felerészére 347 frtban, — a f 1. sor 140. hrsz. szőlődézsmaváltsággal terhelt ingatlannak a nevezett kiskorúak nevén álló telerészére 205 frtban, a f 2. sor I4Í). hrsz. egész ingatlanra 38 frtban és a f 3. 4. sor 165. 162. hrsz együttesen árverés alá bocsátandó egész ingatlanra 88 trt ezennel megállapított kikiáltási árban elrendelte és hogy a fennebb megjelölt ingatlanok az 1893. évi oktober ho 4-ik napjan d. e. 10 orakor Kemenden a községbiró házánál megtartandó nyilvános árverésen a megállapított kikiáltás' áron alól is eladatni fognak. Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlanok becsárána k 10°/,,át, vagyis 34 frt 70 krt, 20 frt 50 krt, 3 frt 80 krt, 8 frt 80 krt készpénzben, vagy az 1881. évi LX. t.-c. 42. §ában jelzett árfolyammal számított és az 1881. évi november hó 1 én 3333. sz. a. kelt igazságügyminisz­teri rendelet 8. §-ában kijelölt óvadékképes értékpapirban a kiküldött kezéhez letenni, avagy az 1881. LX. t.c. 170. tj a értelmében a bánatpénznek a biróságnál előleges elhelyezéséről kiállított szabályszerű elismervényt átszol­gáltatn'. A kir. törvényszék, miut telekkönyvi hatóság. Zala Egerszeg, 1893. évi május hó 1-én. Hrabovszky kir. tszéki biró. gXXXXXXXXXIXXXXXXXX^ Az 1891. évi nagyváradi országos segéd kiállí­táson ezüst oklevéllel kitüntetve. Üzlet átvétel. Van szerencsém a nagyérdemű közönségnek becses tudomására adni, miszerint a régóta ismert Baksai Ádám-féle /QCXXXXXXÍOOXXXXXXXX^ X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Gőzmalom tulajdonosok ügyeimébe! Eladó Juhász Lajos gépjavító műhelyéből Zala-Egerszegen egy egész uj saját készítményü 36 hüvelykes fogas kerék hajtásra alkalmazott egy járatú malom állvány teljes felszereléssel — továbbá egy két meteres jwr- liszt osztályozó henger ^m complett felvonóval selyemmel levonva. Bátor vagyok végre ajánlani a szőlőbirtokos urak figyelmébe szintén saját készitményü két és egy ga­ratu szőlöpréseimet, melyek kész állapotban lévén — nálaui minden órán megtekinthetők. Teljes tisztelettel Juhász Lajos. X X A A X X X X A X X X X x X X X X X X X X X X X X v^XXXXXXXXXIXXXXXXXX^/ c j:»­• >. •• * ' * * - < ' K—í»r s •>£ K * < * 5 * 4 5 < 3989/tk. 1893. Ujabb árverési hirdetmény. Az alsó lendvai kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy Rotter Hermán Kaufmann Kati s Csacsovics Jozset végrehajtatóknak, Giavacs Ursa ferj. Csesovics Paine végrehajtást szenvedő elleni végrehajtási ügyében, végrehajtást szenvedőnek Marosa Ferenc késedelmes árverési vevő elleni ujabb árverési kérvénye folytán 111 frt 13 kr. hátralékos vételár s kamatai lefizetése végett, az alsó lendvai kir. jbiróság területén levő, a bellatinczi 34. sztjkvbeu 1. ti. sor42/b. hrsz. a. foglalt 83. sz. ház, udvar, kert ós beltelki szántóföldből '/ 2 részben (jrlavács Orsa férj. Csesovics Páloé nevén álló, az adó alapján 529 frtra becsült részre az ujabb árverést 529 forintban ezennel megállapított kikiáltási árban elrendelte és hogy a fennebb megjelölt ingatlan az 1893. evi szeptember ho 25 ik napjan 10 orakor Bellatincz községben a község házánál megtartandó nyilvános ujabb árverésen a megállapított kikiáltási áron alól is eladatni fog. Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlanok becsárának lö»/ 0-át, vagyis 52 forint 90 krajcárt kész pénzben, avagy az 1881. évi LX. törvényczikk 42. § ában jelzett árlolyammal számított és az 1881. évi november hó 1-én 3333. sz. a. kelt igazságügy miniszteri lendelet 8. §-ában kijelölt óvadékképes értékpapírban a kiküldött kezéhez letenni, avagy az 1881. LX. t.-c. 170. §-a értelmében a bánatpénznek a biróságnál előleges elhelyezéséről kiállított szabályszerű elismervényt átszol­gáltatni. A kir. jbiróság, mint telekkönyvi hatóság. Alsó-Lendva, 1893. augusztus hó 10-én. * Szirinay, kir. aljbíró. 1» V . -8. 1. I. > , 1. , * >••fiSjfí* > -Tatjrj, X X X X X X X X kályhás üzletet átvettem. Készítek úgynevezett Ó-nemet kalyhákat, barna vagy zöld színben, meiszeni-fele feher kalyhakat, szalon kályhakat, svéd kályhakat, cserép taka­rektüzhelyeket. — Továbbá elfogadok kályhák javitasát, atrakasat s minden­nemű, a kályhás szakba vágó munkák készítését. Az általam készített kályhák fűtő­képességéért jótállást vállalok. A nagyérdemű közönség szives pártfogását kérve, maradtam kiválló tisztelettel Tamaska József kályhás. ujváros-utca 31/33. sz. Itaksai-féle liúzlian. X X X X I X X X X X X X X X X VOCXXXXXXXIXXXXXXXXX^ 3530/tkv. 1893. szám. árverési hirdetmény. A z. egerszegi kir. törvényszék, mint telekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy Comín Júlia zalaegerszegi lakos végrehajtatóuak, Berta Imre hetési lakos végre­hajtást szenvedő elleni 70 Irt 15 kr. tőkekövetelés és jár. iránti végrehajtási ügyében a zalaegerszegi kir. törvszék területén levő, a hetési 97. sztjkvi Berta Imre nevén álló f 620. hrsz. iugatlanra 88 frtban, a f 1069. hrsz. 2 Irt, a f 2232. hrsz. 4 frtban, a hetési 530. sz. tjkvi f 552. hrsz. a nevezett nevéu álló ingatlanra 2 Írtban, a f 579. hrsz. iugatlanra 30 frtban, a hetési 113. sztjkvi Herczeg Imre s neje Horváth Juli nevére átvitt f 2240. hrsz. ingatlanra 18 frtban, a hetési 408. sztjkvi Berta Imre s neje Uj Apolonia nevéu álló f 1798. hrsz. ingatlanra 20 frtban, a f 125. hrsz. egész ingatlanra 118 frtban, a f 1577. hrsz. egész ingatlanra 30 frtban és a f 1802. hrsz. egész ingatlanra 70 írtban ezennel megállapított kikiáltási árban az árverést elrendelte és hogy a fennebb megjelölt ingatlanok az 1893. évi nov. ho 22 ik napjan délelőtt 10 orakor Hetés községben, a községbiró házánál megtartandó nyilvános árverésen a megállapított kikiáltási áron alól is eladatni fognak. Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlanok becsárának 10%-át, vagyis 8 frt 80 kr., 20, 40, 20 kr., 3 frt 60 kr., 1 frt 80 kr., 2 frt, 11 frt 8U kr., 3 frt és 7 frtot készpénzben, vagy az 1881. évi LX. törvény czikk 42. §-ában jelzett árfolyammal számitott és az 1881. november hó 1-én 3333. sz. a. kelt igazságügyminiszteri rendelet 8. §-ában kijelölt óvadékképes értékpapírban a kiküldött kezéhez letenni, avagy az 1881. LX. t.-c. 107. §-a értelmében a bánatpénznek a biróságnál előleges elhelye­zéséről kiállított szabályszerű elismervényt átszolgáltatni. A kir. törvényszék, mint telekkönyvi hatóság. Zala-Egerszegen, 1893. évi junius hó 30. Hrabovszky, kir. tszéki biró.

Next

/
Oldalképek
Tartalom