Zalamegye, 1892 (11.évfolyam, 1-26. szám)

1892-01-03 / 1. szám

tünk terén mutatkozó eredmény sem olyan ked­vezőtlen, mint talán felületes vizsgálódás folytán látszik. Igaz, hogy napjainkban már a korszellem olyan, hogy minden törekvés reális alapon áll ; hogy ma már a legideálisabb célokkal szemben is a mathematika kétszerkettőjével szeretik ma­gukat vértezni és fölfegyverezni a küzdők ; de ez lényegében nem ridegség, nem elfásultság, nem a materialismus eltagadhatatlan simpthomája, hanem a gyakorlatiasabb iránynak és felfogás­nak szükséges, ma már minden téreu való helyes érvényesülése. Mindez a béke áldásából foly. A békében élő embereknek van idejök gondolkozni, számí­tani s törekvéseiket a józan és csalhatatlan mathematika mérlegére állítani. Es ha ilyenkor nem müveinek is olyan világraszóló dolgokat, mint a viharos idő izgalmai közben, de amit tesznek, azt rendesen tartós életre készítik. Nagyon sötét szemüvegen nézi és birálja a magyar társadalmi életet az, ki azt hiszi és azt hirdeti, hogy ma már a társadalom semmi ma gasztosabb cél kivitelére nem képes, nem alkal­mas; hogy ma már a társadalom minden szá­mottevő munkása saját sátrába húzódik és el­zárkózik a közélet elől; hogy a régi békét ön­zés, gyűlölködés váltotta föl. Mindez csak a realisabb irányúvá lett élet folytán mutatkozó látszat. Hisz csak kissé mélyebben, behatóbban kell vizsgálnunk a tulajdonképeni lényeget, azt fogjuk látni, hogy a társadalmi életben ma sok­kal ritkábbak a viharok, a viszályok, mint a nagyon is meleg, a nagyon is dinom-dánomos érintkezés korszakában. A patriarchalis, rózsás korszakot, mely tele volt poezissal, felváltotta a csendes, munkás korszak, mely tele van tettek­kel. Csak Ítéljünk elfogulatlanul és be kell látnunk, hogy a mai, zárkózottaknak látszó emberek sokkal többet tesznek a humanismus érdekében, mint a sokszor visszaálmodott és úgy nevezett patriarchalis korszak emberei. Jó mindezt így meghányni, vetni az év elején, midőn az erkölcsi élet terén is meg kell jelölni az irány-utat, A helyzetet magasabb szempontból tekintve, reményünk lehet arra, hogy a társadalom az uj-év folytán sem fog elzárkózni a humanismus törekvései elől s meg fogja érteni, támogatni fogja mindamaz intentiókat, mik az emberiség egyetemének közös boldogságát megteremteni célozzák. E reménynyel kezdjük meg mi is az új­évet s a társadalomnak a kulturális haladáson bármely irányban és téren munkáló összes tényezőit melegen üdvözölve, kivánjuk, hogy a megkezdett év egy hatalmas lépés legyen az embersiég egyetemének testvéri ölelkezése felé ! Vaszary Kolos lőn annak méltó éke. Hős Tomory székét Csúszka foglalta el, Zágráb is beéri, tudom, Vucsetich csel. Protestáns véreink zsinatot tartanak, De csak az újévben leszen vége annak. Minden téren látszik az előmenetel, Csak a lefegyverzés órája jönne el! Mennyi boldogságnak lenne ez forrása, Hármas szövetségnek legnagyobb áldása. Külpolitikánkban nem változott semmi. Nem akar a muszka sötétbe ugorni. Pedig a francia Jegyezgeti nagyon; Puskaporunkat hát tartsuk csak szárazon! — De kinek otthon is elég baja akad, Minek nyugtalanít untalan másolcat; Nyakán a nagy inség, a muzsik éhen hal, S tudja mindenki, hogy bánik a zsidókkal. Bulgária napja mind szebben tündöklik, A derék bolgárok ügyöket nem féltik. Merénylet oltá ki jó Belcsov életét, Ferdinánd fejdelem jól megállja helyét. /Szerbiában nincs még ma sem nyugodt élet, Radikális kormány könnyen véget érhet. Natáliával mily kurtán furcsán bánt el, Ki előbb férjétől s most fiától vált el. Milán pedig elment legénysort próbálni, Nem is fog már többet pénzért hazajárni. Lemondott jogáról, le tiszti rangjáról, Párisban mulatva beszéltet• magáról. Dél-Amerikában volt nagi/ esete páté: Forradalmak dúltak ; (most is bánja Chiléi, Távol Ázsiának szent birodalmában Elsült néhány puska az ősi Chinában . . . Missionárius telepeket dúlják Európaihoz kegyetlenek, durvák. Csak ennél komolyabb bajok ne legyenek ; — Hogy a nagy költőtől idézetet vegyek: — „ Hadd forogjon a föld keserű levében /" Oltalmazzon Isten ebben az újévben I — A „Zalamegyei Gazdasági Egyesület" hivatalos értesítője. Jegyzőkönyve a „Zalamegyei Gazdasági Egyesület" 1891. évi december hó 13 án Zala-Egerszegen tartott rendes közgyűlésének. Jelenlevők: Háczky Kálmán ügyvezető elnök, Svastits Benó tőispán őméltósága egyesületi elnök, Skublics Jenő, Gó­zony László, Sümegi Kálmán, Isoó Alajos, Csertán László, Baranyay Ödön, Csillagh Gyula, Udvardy Ignác, Csutor János, Hangay Géza, Königmajer János, Csertán Károly, Hirschl Ármin, Königmajer Zsigmond, Szily Dezső, Csigó Pál, Gyömörey Gáspár, Szűcs Dezső, Szalay László, Orosz Pál egyesületi tagok, utóbbi jegyző is. Ügyvezető elnök ur melegen üdvözli a szép szám­mal megjelent tagokat, az ülést megnyitja, melyen a következő tárgyak intéztettek el. 100. Az ülés jegyzőkönyvének hitelesítésére telkéretnek : Gózony László és Hangay Géza tag urak. 101. A mult ülés hitelesített jegyzőkönyvét titkár be mutatja. Tudomásul vétetik. 102. Az 1891-ik évről vezetett egyesületi számadások meg­vizsgálására kiküldött bizottság tagjaivá választatnak : Csertán Károly elnöklete alatt Skublics Jenő, König­majer János és Szily Dezső tagtárs urak. 103/105. Olvastatik a földmivelésügyi miniszter ur válasza, melyben az egyesület által kérelmezett évi segélyt meg­tagadja azon indokolással, hogy hasonló célokra nagyon szerény és korlátolt alappal rendelkezik ; de azért is, mert a zalavármegyei gazdasági egyesület anyagi viszo­nyai, mint az a felterjesztett évi számadásokból kitűnik, rendezettek ; egyébként az egyesület közhasznú műkö­dését teljesen méltányolja és elismeri s ha a viszonyok engedik, szivesen támogatja is. Tudomásul szolgál. 104/106. Az egyesület jelentése a brazíliai fekete hab termés eredményéről. Ezen bab fajból a földmivelésügyi minisztérium által kísérlet tétel végett 7 kilo küldetett az egyesület hez, mely mennyiség számos tag között szétosztatott azon megjegyzéssel, hogy az elért eredményről az egye sülét titkárságát értesíteni szíveskedjenek. A beérkezett jelentések szerint az új bab faj nálunk nem diszlett ; mert habár rendkivíil buján nőtt is a leg több helyen, nem virágzott s igy hüvelyeket sem kép­zett, termelésre tehát nem alkalmas. Ezen értelemben a jelentés a magas földmivelés­ügyi minisztériumhoz felterjesztetett. Tudomásul vétetik. 105/107. Olvastatott a megyehatóság megkeresése, mely szerint a megye tulajdonát képező zala-szántói épületek megvizsgálása és mikénti hasznosítása érdemében kikül­dött bizottságba egy gazdasági egyesületi tag is küldes­sék ki ; erre elnökileg felkéretett Hertelendy József vindornya-laki földbirtokos egyesületi tag úr, mint azon vidéken birtokos, ki is a viszonyokkal leginkább ismerős. Tudomásul szolgál. 106/108. A földmivelésügyi ni. kir. minisztérium az egyesü­letnél eladásra bejelentett fajtiszta európai sima szőlő­vesszőkről kimutatást kiváü felterjesztetni. A kimutatás felterjesztetett. Bejelentetett az egyesületnél 10 birtokostól a kö­vetkező fajtiszta eladásra kerülő sima szőlővessző meny­nyiség : Fackh Gedo, Badacsony : muskotály 5000 drb, Chasselas fehér és piros 7000, .ezere 8 frt; szegszárdi kadarka fekete 1000.>, ezere 5 frt; olasz riessling 25000, ezere 6 frt; olasz riessling, gyökeres, 1000 drb, 20 frt. Bogyay Máté sármelléki lakos badacsonyi szőlőjé­ből : budai zöld 10000, olasz riessling 15000, rajnai riessling 8000, Semilion 4000, Auvernais 8000, musko­tály 15000, burgundi és oportó keverve 10000, világos 10000, sárfehér 6000 drb, ezere 8 frt. Skublics Zsiqmond árkosházi földbirtokos zala-eger­szegi szőlőjéből : kadarka 20000, oporto 20000 darab, ezere 7 frt. Nedeczky Jenő, Fekete kastély, balaton-edericsi szőlőjéből : oporto 50000, óriás termésű kék kadarka 50000, olasz riessling 10000, szlanka menka 10000 drb, ezere 6 frt; muskotály 10000 drb, ezere 8 frt. Kaiser József zala-egerszegi lakos zala egerszegi szőlőjéből : oporto 40000 drb, ezere 6 frt. Skublics István bessenyői lakos ugyanottani szőlő­jéből : riessling 80000, oporto 5000 drb, ezere 5 frt. Mojzer József sümeghi lakos sümeghi szőlőjéből : vörös burgundi 10000, oporto 10000, sárfehér 16000, olasz riessling 36000, kövi dinka 13000, budai zöld 10000, fehér rag 3000, veltlini zöld 4000, vegyes 4000 drb, ezere 6 frt; Semilion 3000, Chasselas 8000 drb, ezere 8 frt. Baán Kálmán szabari lakos ugyanottani szőlő tele peiből. Fehér: szigeti (Furmin) 10000, piros oporto 35000, rajnai liessling 10000, olasz riessling 40000, sár­fehér 10000, vörös dinka 5000, fehér rag 10000, tót szőlő 20000. Fekete : burgundi 50000, budai kadarka 40000, oporto 10000, karaj vagy fekete rag 10000 drb, ezere 6 frt. Szabó Benő zala koppányi lakos ugyanottani szőlő jéből : oporto 8000, riessling 8000 drb, ezere 9 frt. H olf József egeraracsai lakos pogány vári szőlőjé­ből : kék frankos, keverve nagy fekete burgundival 100.0O0, olasz riessling 200.000, rajnai riessling 20000, Izabella 10000 drb, ezere 6 frt. A vesszők 50—60 centimeter hosszúságban, szal­mába csomagolva, a legközelebbi vasúti állomásra szál­II II lilva értetnek. Ha egyéb csomagolás kivántatik, az külöu megtérítendő. Megrendelések egyenesen a bejelentőknél, vagy a gazdasági egyesület titkársága utján eszközölhetők. 107/109, A „Black-rot u néven ismert szőlőbetegség tanul mányozása végett 1891-ik évben Francziaországba kiküldött megbizottak jelentéseit t példányban a föld­mivelésügyi minisztérium megküldi. Könyvtárba helyeztetik. 108/110 123. Titkár jelentése az egyesületbe ujon belépő tagokról. Ebénspanger Lipót ujnépi, Kohn Ignác csabrendeki birtokos urak az egyesület rendes tagjai sorába felvé telre jelentkeznek. Továbbá Cseh János és Gyarmati János kis-görbői lakósok a sümegi gazdakör 1 frt évdijaa tagjai közé beléptek. Ebenspanger Lipót és Kohn Ignác urak a zalavái megyei gazdasági egyesület rendes tagjai sorába 1892 ik évi január 1-től felvétetnek, részükre a felvételi okmány megküldetni, felvételükről pedig az első magy. ált. bizto sító társaság főügynöksége Nagy-Kanizsán, a „Zalame gye" cimü lap kiadótulajdonosa és az egyesületi pénztár­nok értesíttetni rendeltetnek. 109/111. Törvényhatóságokhoz intézett körrendelet a szőlő vessző forgalom ujabb szabályozása iránt, tudomásvétel végett megküldetett a földmivelésügyi minisztériumtól. 110/113. A veszprémmegyei gazdasági egyesület, a folyó 1891-ik évben termeit és szőlőtelepeiről a jövő év tava­szán eladásra kerülő európai és amerikai szőlővesszők jegyzékét közzététel végett megküldi. A Zalamegye cimü lapban és az „Értesítőben közzé tétetni rendeltetik. I. Amerikai fajok: 1. Ripária sauvage 8 frt 2. Jaquez 10 frt. 3. Herbemont 10 frt. 4. York-Madeira 10 frt. 5. Canada (kevés készlet) 10 frt. 6. Vialla (kevés készlet) 10 frt. 7. Othelló (kevés készlet) 10 frt ezren ként. — 11. Európai fajok: 1. Vegyes Chasselas fajok 10 frt. 2. Madelaine augevine 8 frt. 3. Piros veltelini 8 frt. 4. Furmint 8 frt. 5. Olasz riessling 8 frt. 6. Car­beneL frank, sauvignon s sylváni vegyest 8 frt ezrenként. A szőlővesszők jól beérve 50 cmtr hosszúságúak, azok faj tisztaságáért felelősség vállaltatik. A vesszők iránti keieslet már is igen nagy lévén, a megrendelésre szóló előjegyzések mielőbb kéretnek. A vesszők ez év őszén ís átvehetők, azonban azok kívánatra a jövő tavaszig gondozás alatt vissza is hagyhatók. Megrendelések s elő­jegyzések Veszprémbe, a gazdasági egyesület titkári hivatalához intézendők, melyek a beérkezés sorrendje szerint vétetnek elintézés alá. Veszprémben, 1891. évi október hóban. A gazd. egyesület elnöksége. 111/114. Jász-Nagy-Kun Szolnokmegye gazdasági egyesülete, a marha levelek vásári átíratása tárgyában, a füldmívelés ügyi m. kii. miniszter úrhoz intézett feliratát pártolás végett megküldi. Minthogy a föliratban említett hátrányok és zava­rok a megye területén tartott országos vásárok alkal­mával ezideig nem észleltettek, a felirat egyszerűen tudomásul vétetett. 112/115. A keszthelyvidéki gazdakör részére az ősz folya­mán gróf Csekonics zsombolyai urodalmából beszerzett és a kis gazdák között kiosztott vető buza szállítására Keszthelyig kedvezményes szállítási vasúti díjért folya modott a gazdasági egyesület a m. kir. kereskedelmi minisztériumhoz. A kereskedelemügyi miniszter ur azonban ezt megtagadta azon indokolással, hogy a szállítási díj annyira mérsékelt, hogy további engedmény nem adható. 113 116. Laurencsik Ferenc, az egyesület ujon fogadott ker tésze, kérvényt intéz az egyesületi elnökhöz, hogy uta­zási célra részére 60 frt előleg adassék. A közgyűlés tekintve a nagy távolságot — Székely hidáról — Biharmegyében, Zala-Egerszegig, a kérvényt kedvezőn intézi el, ugyanis Laurencsik Ferenc részére 20 frtot utazási pótlékul ajándék képpen, 40 frtot pedig részletfizetésre, összesen 60 frtot kiutal. Ez alkalommal intézkedik a közgyűlés, hogy a kertész változás alkalmával az egyesületi kertben talál ható eszközök és egyéb szerelvények inventáriuna mellett átvétessenek és megvizsgáltassanak az egyesületi titkár és pénztárnok által, s a mennyiben azok haszon­vehetetlenek volnának, ujakkal pótoltassanak. 114. A szarvasmarha tenyész apa állatok bevásárlásá val ugy, mint eddig is gyakorlatban volt. az egyesületi titkár bizatik meg, az egyesület részéről közreműkö désre felkérettek : Farkas József, Vizlendvay József és Baranyay Ödön tag urak. A megbízott tagoknak és titkárnak napidíj és fuvar költségeit az egyesület viseli. 115117 124. Z. Szt György község kérvényt nyújt az egyesület­hez, hogy a részükre a folyó év tavaszán beszerzett, de időközben meghibásodott tenyészbikát eladhassák. A tenyész bika állatorvosilag megvizsgáltatván, miután annak haszonvehetetlensége tenyésztésre beigazol­tatott, az eladás elnökileg engedélyeztetett; a felmerült állatorvosi nap és fuvar díj pedig, — mert a tenyész bika nem hanyagság vagy rosz bánás miatt hibásodott meg, az egyesület által lesz megfizetendő. A bika eladatott, de érte a község által fizetett 20% kedvezményes ár 144 frt helyett csak 90 frt folyt be, izon kéréssel fordul tehát nevezett község az egyesü lethez, hogy a felmerülő 54 frt különbözet nekik elenged tessék. Z. Szt György község ezen kérelmét azomban a közgyűlés nem teljesítheti ; mert a tenyész bika az egész tavasz és nyár folytán tenyésztésre kellő ered­ménnyel használva lett s a község, sőt idegenek tehe-

Next

/
Oldalképek
Tartalom