Zalamegye, 1892 (11.évfolyam, 1-26. szám)

1892-01-03 / 1. szám

Melléklet a „ZALAMEG1 _ ovi 1-ső számához. neit is mintegy 90—100 darabot termékenyített s így az a községnek 54 fc-tnál tetemesen több anyagi hasz­not eredményezett. Ezen határozat Z.-Szt György köz­ség elöljáróságával közöltetni rendeltetik. 116/118. A tapolczai m. kir. vincellér Iskola igazgatósága telkén az egyesületet, hogy az általa alapított 2 ingye­ues alapítványi helyre az egyéneket kijelelje. A beérkezett kérvények a felügyelő bizottság elnökségéhez elküldettek. 117/127. A tapolczai vincellér iskola felügyelő bizottsága értesíti az egyesületet, hogy a zárvizsga 1891. évi decem­ber hó 22-én tartatik Tapolczán. A közgyűlés, a gazdasági egyesület képviselésére Barcza László tagtárs urat, a sümegvidéki gazdakör elnökét, kéri fel, — felkérvén egyúttal, hogy a vizsgá­lat eredményéről az egyesületet értesíteni sziveskedjék. 118 ,19. Olvas tátik Báza község kérvénye, mely szerint az egyesülettől 1890 ik év tavaszán ingyen kapott teuyész bikát az egyesületnek vissza adni óhajtják, azon okból; mert most már önerejükből is tudnak tenyész bikát beszerezni. Erre határoztatik : A járási főszolgabíró úr a tekintetes megyehatóság utján megkerestetik, hogy az ügyet megvizsgálja s erről jelentést tegyen; ha az apa állat további tenyésztésre nem alkalmas, adassék el a hatóság közbenjöttével, a befolyt vételár pedig a gazdasági egyesület pénztárába fizettessék be. A fenti határozat a megye tekintetes alispánjával közöltetni határoztatik, egyúttal ez ügyben szives intéz­kedésre felkéretik. 119. A közgyűlés elhatározza, hogy kerestessék meg a tek. alispánság az iránt, hogy a megye összes járási főszolgabíróit saját hatáskörében arra szíveskedjék uta­sítani, hogy a gasdasági egyesület közvetlenül hozzájuk intézett megkereséseit elintézni, egyéb közhasznú intéz­kedéseiket pedig hathatós támogatásukba részesíteni szíveskedjenek. A közgyűlés megvan győződve, hogy intézményei sikeresebbek s a köznép előtt ismertebbek lesznek, ha a járások első tisztviselői azokat ügybuzgó közreműkö désükben részesitendik; a gazdasági egyesület hivatalos megkeresései pedig sokkal gyorsabban és egyszerűbben lesznek eszközölhetők, ha azok egyenesen a főszolgabíró urakhoz küldetnek elintézés végett. 120 120. A zalavármegyei gazdasági egyesület, tekintettel a mindinkább terjedő phylloxera vészre, az egyesület zala­egerszegi külső kertjében amerikai szőlőtelepet óhajtott létesíteui. Meg is kereste a Keszthely vidéki gazdakör elnök­ségét, hogy a meszeszgyörki amerikai szőlőtelepből a jövő év tavaszán sima és gyökeres vesszőt bocsásson az ac^i-egyesü!et rendelkezésére, hogy a telep mihamarább betelepíttethessék; meg is ajánlott a Keszthely vidéki gazdakör elnöksége összesen mintegy 10.000 drb ameri­kai részint gyökeres, részint sima vesszőt, a mai nap tartott közgyűlés azonban a kör ezen ajánlatát kényte­len köszönettel mellőzni; mert tudvalévő, hogy a meszesz­györki szőlőkben már évek óta pusztít a phylloxera s így azon eshetőségnek volna az egyesület Idtéve, hogy a logjobb szándék mellett saját révén juthatna a kárté­kony rovar Zala-Egerszegre, hol még ez ideig annak legcsekélyebb nyoma sem észlelhető. Ezen határozat a Keszthely vidéki gazdakör elnök­ségének megküldetni rendeltetik. 121, Skublics Jenő tagtárs úr indítványozza, hogy mie­lőtt még a phylloxera Zala-Egerszeg és vidékén puszti­tólag lépne fel , alakíttassák védekező szövetkezés, létesít­tessék szénkéneg raktár Zala-Egerszegen, s foganato­síttassanak a szükséges előintézkedések ; annál is indokol­tabbnak látja az intézkedést mielőbb megtenni; mert már a közelben, Nemes-Apáti és Henye községek szőlői­ben a phylloxera jelenléte constatáltatott; kéri a köz­gyűlést, hogy egy bizottságot küldjön ki, mely e fontos ügygyei tüzetesen foglalkozzék. A közgyűlés az indítványt helyeselvén, a bizottsá­got megválasztja: Csertán László nemas apáti lakós és birtokos elnöklete alatt, tagokul : Háry Józzef nemes­apátii birtokost és Isoó Alajos zala egerszegi birtokost, továbbá az egyesület titkárját. 122, 121/128. „A magyar mezei gazdák ször-etkezete" megküldi programmját és alapszabályait s az egyesületet műkö­désük támogatására hivja fel. Tudomásul szolgál. 123 125. A földmivelésügyi m. k. minisztérium a phylloxe­rás szőlőknek szénkéneggel való gyérítő kezelésére vo­natkozó ujabb utasítását ismertetés végett megküldi, egyúttal a régibb kiadású utasításait, mint elévülteket, hatályon kívül helyezi. Az újabb vezérfonal az Értesítőben közzététetni rendeltetik. 124/126. A kereskedelemügyi miniszter ur — a kosárfonó ipar fejlesztése érdekében teendő intézkedések céljából — tájékozást kíván szerezni a fűzfa tenyésztésre nézve. Megkeresi az egyesületet, hogy erre vonatkozó jelentését a földmivelésügyi miniszter úrhoz felterjeszsze. A kívánt adatok felterjesztésével az egyesületi tit­kár megbizatik. 125. Az „ingyen hirdető és gazdasági cikkek, állatok iás vételét közvetítő lap vagy értesítő" létesítése r). stb. adás gazdakör" részéről azon indítvány tétetett, hogy cél­szerű és közhasznúnak bizonyulna egy gazdasági ingyen hirdető, mely az adás vételt is megkönnyítené, ameny­nyiben a gazdasággal foglalkozók mindig tájékozva lehetnének, hogy gazdasági szükségleteiket a megye területén kinél és hol szerezhetnék be; viszont felesle güket értékesítésre, eladásra minden időszakban ajánl­hatnák. Ezen eszme létesítése céljából egy bizottság kül­detett ki Háczky Kálmán ügyvezető elnök elnöklete alatt; a bizottság tagjaivá pedig választattak : Gózony László, Isoó Alajos, Sümegi Kálmán, Udvardy Ignác és Orosz Pál egyesületi tagok. A bizottság küldetéséhez hiven ülését megtartván, van szerencsém a tárgyra vonatkozó jelentést, mely beható eszmecsere és megvita tás eredménye, tisztelettel a közgyűlés elé terjeszteni. Az értekezleten jelenlévő Udvardy Ignác egyesü­leti tagtárs ur, a „Zalamegye" cimű lap szerkesztője és ' kiadótulajdonosa, ki a gazdasági „Értesítőt" is kiadja, hajlandó az egyesülettel jelenleg is fennálló szerződés megtartása mellett a „Zalamegye" ciniű lapban a gazda sági egyesületi tagok használatára egy ingyen hirdető, úgynevezett „Kis hirdetési" rovatot nyitni oly formán, hogy abban minden, a gazdaság bármely ágából szár­mazó tárgyakra vonatkozó hirdetések, díj nélkül közöl­tessenek, ha a hirdető neve, lakhelye a hirdetésben közzé nem tétetik, vagyis a további felvilágosításokat a lapkiadóliivatala adja meg; az esetben ellenben, ha az illető hirdető neve, lakása közzötétetik a lapban, min­den hirdetés után a törvényszerűen megállapított 30 kr. hirdetési bélyegilleték lesz fizetendő. Továbbá az egye­sület gazdasági „Értesítője", mely eddig a szükséghez képest évenkint 6—7 szer jelent meg. az 1892 ik évi január l-tői havoukiut jelenik meg, melyben a hirdeté­sek szintén díj nélkül jelennek meg, ha cím ki nem téte­tik, ellenkező esetben itt is a 30 kr. bélyeg díj lesz fizetendő; az „Értesítő" pedig, mint eddig is gyakorlat ban volt, az összes egyesületi tagoknak megküldetik. A tennebbi módosítások szerint Udvardy Ignác lapkiadó úrral a szerződés egy évre megköttetik. Jegyzet te : Orosz Pal egy. titkár. A közgyűlés a javaslatot elfogadja, a kiküldött bizottságot továbbra is megbízza, hogy az iigygyel fog­lalkozzék s esetleg azt a kívánalmakhoz képest legcél­szerűbben módosítsa. 126/122. Különféle hirdetések és felhívások. Tudomásul vétetnek. Ezen ülésnek egyéb tárgya nem lévén, a jegyző­könyv bezáratik, minután elnök a tagok szives érdeklő­dését megköszöni, az ülést feloszlatja. — Kmft. Jegyezte : Orosz Pál sk., e. titkár. Háczky Kálmán sk., ügyvezető eh'ok érdemében f. évi szept. hó 30-án tartott közgyűlésből ' 80 891. sz. alatt hozott határozattal kiküldött bizottság ' jelentése : Tekintetes Közgyűlés ! Az 1890. évi julius hó 5-én Keszthelyen tartott rendes gazdasági egyesületi közgyűlésen, a „sümeg vidéki A Karácsonyfa-egylet ruhakiosztási ünnepélye, A zalaegerszegi karácsonyfa egyesület szokásos évi ruhakiosztási ünnepélyét ez évben is december hó 25-én, karácsony estéjén tartotta. A kaszinó nagy termében három óriási karácsonyfa volt felállítva, gazdagon megrakva alma-, dió és süte ménynyel, miket a kegyes szivü emberbarátok adomá nyoztak, hogy édessé, egyúttal emlékezetessé tegyék karácsony napját a szegények gyermekeire nézve is; hogy legyen ezeknek is egy napjuk, melyen feledve nyomorúságukat, az örömnek élhetnek és szemökben örömköny ragyoghat. , Szép számú közönség gyűlt egybe este 5 órára az ünnepély megnyitására. Balaton József esperes plébános lelkes szavakban méltatta a nap jelentőségét, szívemelően beszélt a jótékony­ságról s anak gyakorlásáról; a szegény gyermekek nevé­ben köszönetet mondott az egyesület ügybuzgó elnöké­nek, a tevékeny választmányi tagoknak, úgy az egye­sület összes tagjainak, kiknek vállvetett munkássága számos szegény gyermeknek arcáról törölte le a mai napon a nyomor sajtolta knnyet. Majd figyelireztette a jutalomban részesülő gyermekeket, hogy példás viselet­és szorgalmas tanulással igyekezzenek meghálálui az egyesületnek irányukban nyilvánuló kegyességét. Beszé­dének végén komoly szavakkal figyelmeztette a szülő­ket, kiknek gyermekei a jótékonyság áldását élvezik, hogy gyermekeiket vallásos nevelésben részesítsék, hogy ne kelljen többé hallani trágár, piszkos szavakat apró utcai gyerkőcöktől. Az éljenzéssel fogadott beszéd után Kovács Károly polgármester mondott köszönetet az egyesület elnöke és választmányának ügy buzgó működésükért, továbbá a választmány nevében köszönetét fejezte ki Radoeza János országgyűlési képviselőnek, aki évenként oly tekintélyes összeggel gazdagítja az egyesület pénztárát és teszi lehe­tővé, hogy oly sokat részesíthetnek az egyesület jótékony ságában, mely szavait élénk éljenzés kisérte. Ezután a gyermekek közt szétosztották a ruhákat, valamint a nagy mennyiségben egybegyűlt kalácsot, almát, diót és süteményt. Az ünnepélyen adományból befolyt 72 frt 10 kr., teljes öltözet ruhát kapott 80 gyermek, még pedig 42 fiú és 38 leány. A vendéglői pörsölyök gyűjtése: Arany­bárány asztaltársaságé 13 frt 40 kr., kis kaszinóé 60 kr., Zöldta vendéglőé 2 frt 73 kr., a kaszaházi vendég­lőé 1 frt 83 kr., összesen 18 frt 5(i kr. Pénzbeli adományt küldtek : özv. Kovács Kálmánné 10 frt, Isoó Alajosné 5 frt, özv. Németh Jánosné hagyó mányából ü frt, Handler István 4 frt, Varga Vilmos, dr. Mangin Károly né, Krosetz János 3—3 frt, Rotter Mária, özv. Hubinszky Adoltné, özv. Kesseldorfer Mihályné, Gyertyánffy Kálmán, özv. Botka Mihályné, özv. Unger Domokosné 2—2 frt, Németh György né, Szalay Ferencné, Szigethy Antal, Ruzsich Károly, Bakó, Dorsán századosok, Petrovits főhadnagy, dr. Tol­nay ezredorvos, Paucz, Gyulasy hadnagyok, gróf Csáky I i tiszthelyettes, Soos Károly (Alibánfa), Schmidt Józsefné, Nagy (iézáné, özv. Taliy Rozália, Z. Horváth Gyula, Czinder irma, Klosovszky Ernő 1 — 1 frt, Nemes Gyuláné 50 kr., Simon Ilonka 40 kr., Tikk Józsefné 20 kr. Ruhanetnüeket adományoztak: Weinberger Jakab 3 drb kabát, Csertán Károlyné 4 drb kötény és 8 kendő, Nagy Károlyné 3 pár harisnya, Remm Józsefné 3 pár harisnya, Gernya László egy öltözet ruha, Gold ner János egy pár új cipő, Weiser Szidónia 6 sál és 6 zsebkendő, Krosetz Gyuláné 4 kendő, Krosetz Istvánné b kendő, Kaszter Sándor kabát, sapka, 5 pár harisnya, Vehüfsíts Ottóné 3 pár harisnya, dr. Háry Istvánné 1 pár cipő, Skublics Istvánné két kabát. Kalácsot, süteményt, almát, diót és egyebet küldöttek : Kovács Károlyné kalács és cukorkát, Hubinszky Etelka 2600 drb bélyeg, Farkas Lászlóné és Czukelter Lajosné gyümölcs, Pámer Jánosné és Gáspár Mihályné gyümölcs és sütemény, Makrai Sándorué (Egervár) 1 kosár alma, dió, szárított gyümölcs és 1.600 drb bélyeg, Fitos Mártouné 3 koszorú füge, Nagy Károlyné kalács, Thassy Kristófné 2' 2 kg. sz.varvég és sütemény, Ruzsich Károlyné és Fángler Mihályné kalács és gyümölcs, Némethy Ignácné, Rozenkrancz Józsefné, Lakatos Jánosné, Bődy Józsefné, Legény Károlyné, Vizy Gyula, Goldfinger Jánosné, Remm Józsefné, Várossy Mihályné, Lázár Antalné, Tikk Józsefné, özv. Unger Domokosné kalács, Svastits Benóné, Kummer Gyuláné, Riedelmayer Jánosné, Botfy Lajosné, Kaszter Sándor, Dregály Kóssa Amália süte­mény, Farkas Mártonné dió és alma, Handler Istvánné sütemény, kalács, alma, Hagymásy Karoliu dió, özv. Tahy Rozália kalács és alma, dr. Háry Istvánné, Somogyi Sándorné, özv. Boros Imréné alma és dió, Csoknyay Jánosné, Guotli Józsefné, Balaton József, Kovács József­né kalács és sütemény, Salamon Terka kalács és alma, Gerencsér Györgyné kalács és 2,300 bélyeg, Stefanecz Józsefné sütemény és alma, Skublics Jenőné alma és kalács, Vogler Pálné egy kosár alma. A szives adakozóknak hálás köszönetét fejezi ki az egyesület elnökgége. Hivatalos rovat. Zala Egerszeg rendezett tanácsú város tanácsa által közhirré tétetik, hogy a legtöbb adótfizető képviselők névjegyzéke az 1892-ik évre megállapíttatván, az 1892. évi január hó L - tői egész 7-ig betekintés, esetleges fel­szólamlások megtehetése végett a városház tanácstermé­ben közszemlére kitétetett. Zala Egerszegen, 1891. deczetnber hó 30-áu. Kovács Károly sk., polgármester. Felhívás előfizetésre. Mai számunkkal lapunk második évtizedes pályáját kezdi meg. Midőn ekkép búcsút veszünk az első év­tizedtől, kedves kötelességünknek tekintjük köszö­netünket nyilvánítani a mélyen tisztelt közön­ségnek azon élénk érdeklődésért, melylyel lapun­kat megindítása óta kisérni szives volt. A nagyérdemű közönség ezen folyton tar­tott érdeklődése adott nekünk erőt küzdelmeink között; ez lelkesített bennünket szüntelenül, hogy a lapunk megindításakor kitűzött célunknak : képviselni vármegyénk é^ váro-iunk érdekeit — híven és becsülettel megfeleljünk. Ez leend egyedüli törekvésünk az új év­tizedben is és legyen szabad remélnünk, hogy a mélyen tisztelt közönség eme törekvésünkben ez új évtizedben az eddig tanúsított szives érdeklő­déssel fog bennünket kisérni. Lapunk előfizetési ára a régi. Egész évre 4 frt, félévre 2 írt, negyedévre 1 frt. Jegyzők és tanítók részére az előfizetési ár egész évre két frt, félévre egy frt. Kérjük az előfizetés mielőbbi megújítását; míof hátralékos előfizetőinket a hátralékos összeg o ™ mielőbbi beküldésére kérjük. Akik lapunkat tovább járatni nem akarják, szíveskedjenek ezt az első szám egyszerű vissza­küldésével értésünkre adni. A lap kiadóhivatala. Helyi, megyei és vegyes hirek. Kaszinó estely. A zalaegerszegi kaszinó decem­ber 31 én fényesen sikerült estély t rendezett, mely úgy látogatottságára, mint kedélyességére nézve az eddigi kaszinó estélyeket, sőt az eddig városunkban tartatni szokot Szilveszter esti táncmulatságokat jóval túlszár­nyalta. E fényes sikerért az elismerés első sorban a kaszinó fáradíiatlan buzgalmú háznagyát, Árvay Lajost, illeti. Az első francia négyest 46 pár táncolta. A mulat­ságnak a kora reggel vetett véget. Jelen voltak : özv. dr. Árvay Istvánné, Augusztin Agostonné (Ságod), Balogh Gyuláné, Biró Jánosné, Csertán Károlyné, Cser­tán Emília (F.-N-Apáti), Csertán Irén, Csillagh Sarolta, Dervarics Jánosné (Kozma-Dombja), Farkas Vilma (N. Kanizsa), Fitos Mártonné, Grész Károlyné, Grész Paula, Grubanovich Gézáné, Gulyás Miklósné (Keszthely), Hajik Istvánné, dr. Háry Istvánné, Hrabovszky Flóriué, Urabovszky Irma, Hochreiter Juliska (Keszthely), Isoó Alajosné, Isoó Juliska, Klasz Jolán (Andráshida), Kovács Károlyné, Kovács Bella, Kőnigmayer Zsigáné, Krosetz Jánosné, Málics Jánosné, Nádasdv Aladárné (Tapoleza), Nagy Lajosné, Nagy Anna, Nagy Lászlóné (Andráshida), Németh Elek né, Pálffy Magda (Pölöske), dr. Ruzsicska Kálmánné, Skublics Istvánné (Bessenyő), Skublics Irén és Gizella nővérek, Skublics Jenőné, Skublics Celrn,

Next

/
Oldalképek
Tartalom