Zalamegye, 1883 (2.évfolyam, 1-25. szám)

1883-01-21 / 3. szám

évi november 22-én 46892. sz. a. jóváhagyattak, ennek következtében az előbb idézett közgyűlési végzés rendel­kezése folytán, az alapszabályok egyezer példányban 50 forint előlegesen kialkudott dijért kinyomattak, az egye­sidet alapitó, rendes és tiszteletbeli tagjainak, az összes gazdasági egyesületeknek, gazd. tanintézeteknek, szak­lapoknak megküldettek. — Ugyanazon közgyűlési végzéssel elhatározva lé­vén. hogy az alapszabályok értelmében a titkár és pénz­tárnok választása s a költségvetés megállapítása céljából közgyűlés hivattassék össze, e kötelességemet teljesítet­tem, "midőn az 1882. évi december 11 -ki igazgató választ­mányi ülés megállapodása értelmében azt a mai napra összehívtam, — s megemlítvén még, hogy a meghívó a „Zala" ciniű lap szerkesztőségének a lapban, mint az egyesület közlönyében s az „Ertesitő"-ben leendő közlés s á tagoknak szétküldés végett a kellő időben megkül­detett, a minthogy a lap december 24-ki s 31-ki számá­ban meg is jelent, azonban az Értesítés elkészitése által elmulasztátott, mert január 2-ig is a titkári hivatalhoz be nem érkezett, mért is ez okból szükségesnek találta­tott, hogy a t. egyesületi tagok a közgyűlésre külön ér­értesitéssel meghivassanak. Habár egyesületünk versenyt nem rendezett is, az agárdi nemzetközi ekeverseny bíráló bizottságában kül­döttsége által és 100 arany frank külön díj kiosztásával közvetlenül részt vett, e díj a küldöttség illetőleg a bi­zottság által egyhangúlag Ulmi (Würtemberg) Eberhardt D. 4. számú altalaj ekéjéért ítéltetvén oda, — miről s a verseny egyéb részleteiről Skublics Jenő küldüttségi elnök ur jelentését beterjesztvén, a tettes közgyűlés elé adatni fog. — Az 1882-ik évben az egyesületből kilépett egy rendes tag, ellenben az egyesület tagjává lett tiz ujjon belépő, ekkép maradt az 1883-ik évre 136 alapító és 87 rendes tag. A lefolyt 1882-ik évben két rendes, s egy rendkí­vüli közgyűlés, 5 igazgatóválasztmányi ülés tartatott, melyeken a folyó ügyek mind tárgyaltattak és elintéztet­tek azon tárgyak kivételével, melyek a jelen közgyűlé­sen lesznek elintézendők. — A beérkezett ügydarabok száma volt 254, melyek között mint általános jellegűek különösen megemlíthetők: a gazdasági egyesület 1881-ik évi tevékenységi kimutatása s vagyoni állapotáról a fóldm. kir. minisztérium által kivánt s oda felterjesztetett jelen­tés; az országos gazdasági egyesület megkeresése folytán a mezőgazdasági hitelszövetkezetek iránt adott vélemény; Zalamegye 1881-ik évi közgazdasági állapotáráról a sop­roni kereskedelmi s ipar kamara által, az 1SH1 -il< évi fSjelentése elkészítéséhez kivánt értesítés; — a házi szövő ipar állapotáról Zalamegye alispáni hivatala felhívása folytán küldött értesítés; — a zalai folyók rákjai pusz­tulása miben létéről a ninlgú földmivelés-, ipar- és ke­reskedelemügyi kir. minisztérium felhívása folytán bekülde­tett jelentés s a további teendők iránti vélemény ; az Austria Magyarország s Erancziaország között kötendő vám és kereskedelmi szerződés céljából a soproni kereskedelmi iparkamara megkeresésére a földbirtok s töldmivelési, uyersternielési érdekek megóvása szempontjából szüksé­ges intézkedések iránt az idő rövidsége miatt elnökileg adott vél luéuyes nyilatkozat, a melyre vonatkozólag igazolásomul megemlíthetem, hogy mint utóbb a lapok­ból értesültem, az országos gazdasági egyesület a kir. kormány által hozzá intézett felhívásra ugyanazon irány­ban és szellemben nyilatkozott, mint a zalamegyei gaz­dasági egyesület nevében nyilatkoztam volt. A lefolyt évben továbbá a ninlgú földmivelés-, ipar­és kereskedelemügyi kir. minisztérium által küldött oberndorti sárga, s Price (i lobe répa maggal, Erfurtból ér­kezett s mezőn nagybani termelésre alkalmas babbal, Balinkai és Braunsehveigi káposzta maggal többek által. Pedigree árpával Skublics István ur által, - Szent­Királyi Árpádtól, Székely-kereszturról, az egyesület által­rendelt legkorábbi Székely-tengerivel Kőnigmayer János ur által kiknek e vetőmagok kísérleti termelés végett kiosztva lettek, kísérletek tétettek, az eredményrőli jelen­tés azonban eddig csakis Simon Zsigmond ur tihanyi és Modrovits Gergely ur zalavári apáttól érkezvén be, az összehasonlítás folytán nyerhető eredményt jelenleg még elő nem terjeszthetem. Az egyesület zala-egerszegi kertjéből az 1882. év tavaszán 2545 drb. gyümölcsfa, 8825 drb. gyepünövény és 5870 drb. szőlővessző adatott el 270 frt 48 kr. ér­tékben ; az őszszel pedig hogy a szőlőiskola végleg besziin­tettessék, minden szőlővessző, összesen 5050drb z.-egerszegi határbeli szőlőbirtokosoknak itteni használatra eladatott, melyért -17 ft és 70 kr számítandó fel; jelenleg van a zala-egerszegi két kertben eladható nemesített gyü­mölcsfa eltovány : alma (114, körte 229, — cseresnye 34, meggy 33, lasponya 18, kajszi barack 73, francia őszi barack 11, szilva 127, összesen 1139 db, a melyre az igazgató választmány 1882-ik évi december 11-ki ülésében 23 szám alatt azt véleménvezé, liogv az egve­sületí tagi knak 20, nem tagoknak 30 krval eladhatók. Az fgyesület vagyonát illetőleg azon ingóságokon, mégis a két kertben lévő gyümölcsfákon, növényeken, úgy a házmelléképületek s tartozékokon kívül, melvek hivatalosk >dásom megkezdésekor leltározva lettek, s a a 138/1^2. szám alatt beiktatott leltárban foglaltatnak, 1882. é\ végén a következő követelésekből s érték papírokból állott u. m: a) magyar papír járadék kötvényekben 1300 ft — kr b) földi.dier mentesítési „ 1680 ft •— kr c) szőlőváltsági „ 11200 ft— kr a) egységes államadóssági „ 300 ft — kr e) alapító „ 7200 ft — kr f) ala] itó követelésekben a. kötv. nélkül 1100 ft — kr g) ma; án kölcsöntőli adóslevélben 1000 ft kr h) átvál.dt gépekért kiállított kötvény. 744 ft — kr i) takarékpénztári betétekben 6206 ft 86 kr j) készpénzben 374 ft 41 kr 31105 ft 27 kr reális vagyonban összesen ezen felül k) alapitó tőke kamatokbóli kamat hátra­lékokban 4150 ft kr. I) rendes tagsági dij hátralékokban 2851 ft - kr. m) egyéb hátralékos kamatban 42 ft 32 kr tehát a k, 1, m, alattiakban 7044 ft 3 2 kr mind összesen: 38149 ft 59 kr Az első magyar általános biztositó társaságtól az egye­siiletttel kötött szerződés értelmében a tagok által befi­zetett dijakból az 1882-ik évről jégkár biztositás után 79 ft (io krt jutalék küldetett, a tűzkár utáni még nem érkezett be, de remélhető, hogy a mult évihez aránylag mintegy 90 frt, megjegyzendő azonban, hogy a 85 172 | 1*82. számú végzéssel kiküldött bizottság 194 szám a. beérkezett jelentése szerint az alapitó tőkékból 1200 ft, ezek után kamatokból 2050 frt, rendes tagsági dij hát­ralékokból 835 frt az illető hátralékosok változott va­gyoni viszonyainál fogva, mint behajthatatlan , már tö­röltetni véleményezett. Ezek leszámítása mellett is az egyesületnek neve­zetes pénztári vagyona lévén, annak tűz- és betörésmen­tes szekrényben megőrzése szükségesnek találtatván, pénztárnok ur szorgolására s az igazgató választmány 1882. decem. 11-ki ülése 22. szánni határozata folytán 128 írtért Szt.-Ivánig szállítva egy oly szekrényt rendeltem, mely mégis érkezvén s a megyei levéltárban felállíttatván, annak árát a tek. közgyűlés utólagos jóváhagyása remé­nyében mégis küldettem, melyről az illető nyugtája meg is érkezett. Végre bejelentem, miszerint a Zala-Egerszegen meg­jelenő ..Zalamegye" eimű lap szerkesztője Udvardy Ignác ur a helybeli polgári iskola igazgatója kérelmezése s az igazgató választmány 1*82. decem. 11-ki ülése 25 sz. végzése folytán nevezett szerkesztő és kiadótulajdonos­sal oly értelmű szerződésre léptem egy évre, mely sze­rint a 245 1882. sz. a. beiktatott szerződésben foglalt feltételek, illetőleg kötelezettségei mellett az eddigi 200 frt évi díjért a „ Zalamegye u eimű lapot az egyesület közlönyéül használja, s az ebben megjelent közleménye­ket, mint külön lenyomatot a zalamegyei gazdasági egye­sület „Er-tesitőjé" gyanánt megküldeni tartozik. Mely jelentésemet beterjesztve tisztelettel maradtam tek. közgyűlésnek Zala-Egerszegen 1882. december 31. Haczky Kaiman m. k. figyv. elnök. Skublics Jenő ei/i/let! II. alelnöknek jelentése ns ui/ardl nemzetköz! ekevepsenyről. Tekintetes gazdasági egyesület! Tekintetes Háczky Kálmán egyesületi ügyvezető elnök ni- által megbizatván az agárdi nemzetközi eke­versenven őt az elnöki teendőkben képviselni, van sze­rencsém az erre vonatkozó jelentésemet a következőkben előterjeszteni. Miután az országos bizottság alakuló gyűlését már szeptember hó 24-én tartotta, szükségesnek láttam, hogy ott a jelzett napon a/, egyesület képviseletében megje­lenjek. s megbízásomhoz képest bejelentsem, lmgy Háczky Kálmán küldöttségi elnök ur legnagyobb sajnálatára meg nem jelenhetvén, kéri magát a bíráló bizottságban a zalai küldöttség által kijelölendő tag által helyettesittetni. Ezen felszólalásom folytán elnöklő gróf Zichy Nán­dor ur kijelentésére határozatba ment, hogy minden osz­tály önmagát tetszése szerint kiegészítheti, s a netán el­maradott tagok helyett ujakat választ, — ennek folytán az osztályok alakulásánál bátor voltam a küldöttségi tagok közül Kőnigütiayer János és Szily Dezső urakat javaslatba hozni, kik is egyhangúlag az altalaj ekék bíráló osztályába soroztattak. Ezúttal örömmel constatálhatom, hogy nemcsak a küldöttségi tagok teljes számmal, hanem megyénk min­den részéből számosan megjelentek, mely gazda kö­zönségünk érdeklődéséről örvendetes tanúságot tesz. Az egyesület által díjazásra szánt 100 frankot arany­ban, a küldöttség egyhangú kivánatához képest a ver­senyben részt vett 1 legjobbnak talált altalaj ekének ítéltük oda, mely Tarnóczy Gusztáv ur által lett bemu­tatva, Eberhardt I). 4. számú ekéje Uhuból (Würtenberg) nyert meg, mely mind szilárd szerkezete, mind pedig ki­fogástalan munkája által általános tetszést aratott. Sok elismerésben részesült még Virág Vince ur ál­tal bemutatott Horszkv-féle altalajeke is, de miután bírá­lat tárgyát nem képezte, figyelmen kívül hagytuk. A KM) francról szóló elismervényt az országos bi­zottság részéről van szerencsém • . alatt bemutatni. Most még csak engedje meg a tettes egyesület, hogy némely általános megjegyzést tehessek azon ösz­benyomásról, melyet reám az agárdi nemzetközi ekever­senv tett, — részleteiben az már a szaklapok és napi lapok által úgyis eléggé ismertetve lett. Mindenek előtt a rendezés tűnt fel szép és pontos beosztásáról a grófi vadász kastély környékén, mely egv gyönyörű 4000 holdas puszta közepén fekszik, s melyet grf Nádasdv Ferenc ur hazafias készséggel, a rendező bi­zottság rendelkezésére bocsátott, de a mely mégsem fe­lelhetett meg teljesen a célszerűség minden kellékeinek, miután a versenyre kijelölt tér oly nagy kitérjedésü volt, hogy azt áttekinteni egyszerre, avagy részleteiben tanul­mányozni alig lehetett. A legérdekesebb része minden bizonnyal a gőzekék és azok működése volt, mely Fowler (Magdenburgi) cég által lett bemutatva; mindkettő a földet 2—11 hüvely­kig egyenletesen forgatta, s az egy mozdony naponkint 8—9 holdat, a kettős pedig 15—ltj holdat végzett a legnagyobb pretisioval; sajnos, hogy a mi viszonyaink közt a gőz szántást még most csak a jövő zenéjének kell tartani, mert oly költségekkel jár, melyek földünk jö­vedelmével arányban alig lehetnek. A bemutaó cég képviselője oda nyilatkozott, hogy bármely vidékre kész elmenni, a hol 2000 holdat biztositanak neki egy helyen felszántásra, a mely esetben annak 10—12 hüvelykig való forgatása holdankint 7—8 frtba kerülne. Érdekes volt még a hármas ekék csoportja, mely ugy látszik hogy mihdinkább nagyobb tért kezd hóditni gazda közönségünknél, s melyen nagy haladás, s a ja­vítások minden neme volt észlelhető. Az első arany érmet most is Nicholsoon Hovvard­féle ekéje nyerte el, de azért kitűnőnek ismertettek el, Schutthleworth, Grozman és Krumpaeh; az utóbbi a szak­lapok által is azok közé soroztatott, melv minden tala­jon használható. — Az egyes ekék osztályánál mint legjobbat Schutth­leworth 2 számú ekéjét tüntették ki arany éremmel, mely a magyar viszonyoknak leginkább megfelel. Említésre méltó még a Neils ,on féle kazalszárogató gép működése, mely a fóldmivelési minisztérium ált il lett bemutatva, melynek alapeszméje ugyan jó, de sok tökélyetesitésre van szüksége, míg a gyakorlatba alkal­mazni lehet, mert nem csak költséges, hanem már a ka­zal összerakása oly pontosságot igényel, a mit csak is erre képzett munkásokkal lehetne teljesittetni. Két rendbeli kísérlet tétetett, az egyik zöld kuko­ricával. a másik lucernával, azonban egyik sem sikerült. Ugy szintén a telefon is, mely gyakorlatban be­mutattatott, csak is az igen nagy terjedelmű gazdaságok által nyerhet alkalmazást. — Összevonva tehát mindent, el lehet mondani, hogy az agárdi nemzetközi ekeverseny, habár minden tekin­tetben nein felelt is meg azon nagv várakozásnak, melyet gazdaközöiiségünk hozzá kötött, mégis nagyfontosságú lépés volt e téren, mely földmivelésiink emelésére nagy befolyást fog gyakorolni, s' miért nem kis hálára köte­lezték gazdaközönségünket azon jeles férfiak, kik annak sikeres létrehozását eszközölték. Mely előterjesztésem után maradtam a tekintetes egyesületnek Kelt Dübrétén 1882. szept. :10-án alázatos szolgája: Skublics Jenö m. k. egvleti II. alelnök. Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos: U1) V A R D Y 1 G N Á ( Hirdetések. 5020. Árverési hirdetmény, A zalaegerszegi kir. törvényszék mint tkvi hatóság által közhírré tétetik, mikép a Rcchniczer Ignác csőd­tömegéhez tartozó z.-egerszegi 64. sz. tlkjkvbeni A f 1 sói- 71. hzsz. ingatlannak líechniezer Ignác nevén álló 3077 frt értékű felerésze az alulírott telekkönvvi ható­ság hivatali helyiségében 1883. évi március hó 12. napjan délelőtt 10 órakor 3077 frt kikiáltási ár, ugy a venni szándékozók által a bírói megbizott kezéhez leteendő 307 frt 70 kr. bánat­pénz, továbbá a telekkönyvi hatóság kiadóhivatalában és a zalaegerszegi községbirónál megtekinthető egyéb feltételek mellett a legtöbbet ígérőnek eladatni fog. Zala-Egerszegen, 1882. évi octóber hó 27-én. 11. -1. A kir. trvszek mint tlkvi liatósag. Mindennemű fogfájás, még ha a fogak lyu­kasak vagy töröttek is, pillanatnyi idő alatt és tartósan elhárittatik a liires indiai kivonat (indischer Extrakt) által. E kitűnő tulaj­donságánál fogva ezen szernek egv háznál sem szabad hiányoznia. Valódi hamisítatlan minőség­bén, palackokban elhelyezve, palackja 35 krjá­val Zala-Egerszegen egyedül Hollösy József gyógyszerész urnái kapható. ^yOQGOOOZXXXKXXX *OOM könyv- és papir-keieskeclé­sébei í ZALA-EGERSZEGEN mindenkor kaphatók, a hazai és kül­földi irodalom Jeäeselhlb m fi y © I» nagy választék: diszmiivek és imakönyvekböl, iskolakönyvek legújabb zenemüvek, stb. Mindennemű irodai- és levélpapírok, iroda­szerek és kész üzleti könyvek, azonkívül Mß*- mindenféle ügyvédi, jegyzői és egy- w^ házi nyomtatványok nálam mindig készletben ^ vannak, és mindennemű nyomdai és kőnyo matu munkák legjutányosabb áron elfogad­tatnak. ^Ärr 9 * 9 o>oooooo<«)oooooooow Nyom. Taby R. gyorssajtóján Z.-Egerszegen.

Next

/
Oldalképek
Tartalom