Zalamegye, 1883 (2.évfolyam, 1-25. szám)

1883-01-21 / 3. szám

A tiszta jövedelem, dacára a kegyetlen rosz utak­nak, mely körülmény a vidékbelieknek nagyobb részét távol tartá, oly szép összeget mutat, melyet senki nem remélt; de a fölülfizetések a nemes célra olv szép szám­mal történtek és azok névsora oly neveket tartalmaz, melyre még egy székvárosi hasonló egylet is büszke lehetne. Fölülfizettek: Gróf Festetics Viktor es. kir. kamarás í> frt, gróf Festetics Mária udvarhölgy 5 frt, gróf Festetics Sándorné 1 frt, Ferenczy Ida felséges királynénk fölolvasónője 5 frt, báró Nopcsa főudvarmes­ter 5 frt, báró Mondel táborszernagy 5 frt, Rónay püs­pök 5 frt, Berzeviczy őrnagy 5 frt, Kornis grófné 2 ft, gróf Rosenberg szárnysegéd 2 frt, gróf Festetics Pál 2 frt, herceg Lichtenstein 1 frt, Pápay udvari tanácsos 1 frt, Tarányi Ferencz 10 frt, özv. Siimeghy Ferenczné 7 frt, Fábián János 5 frt, Skublics István 5 frt, Fatér György 3 frt, Marton György 2 frt. Marton László 2 frt, Csaby Lajos 2 frt, Tomasics Sándor 1 frt 40 kr., ('sesznyák Ilka 1 frt, Biczó Orzse 1 frt, Besenyey Te­réz 1 frt, Exner Fliz 1 frt, Gutmann Gyula 1 frt, Peréin i Károly 1 frt, Steiner Simon 1 frt, Robicsek Lajos I frt, Stolczer Jakab 1 frt. Isten áldja meg e nemesszivű adakozókat! Legye­nek meggyőződve arról, hogy e jótékonyságuk nem fog terméketlen talajra találni, hanem vezércsillagként fog az bennünket kisérni kitűzött utainkon és ezer és ezer­szeres percentet fog az jövedelmezni mindannyiszor, valahányszor kürtünk riadó hangja bennünket tettre szólit; erre előre is a szavát adja a főparancsnok. Helyi megyei és vegyes hirek. A zalaegerszegi „Társaskör" e hó 27-én a győri vizkárosultak javára fölolvasással egybekötött hangver­senyt rendez. A változatos műsor a következő: 1. „Az árvizi hajós" (Vörösmartytól) szavalja: Rosenthal Berta k. a. 2. „Kettős Verdi" a Troubadoure eimü dalműből előadják gordonka és zongorán: Steril Zs. és Markovics S. urak. 3. „Nyitány" Weber Oberon cimü dalműhöz, előadják: Hollósy Edéné és Anisits Izabella úrhölgyek. 4. „Hármas" Haydentől előadják hegedű-, gordonka- és zongorán: Politzer M., Steril Zs. és Markovics S. urak. .">. „A korszellem", humorisztikus felolvasás: Politzer József ur által. Az érdekesnek Ígérkező estélyt a jóté­kony cél iránti tekintetből is a t. közönség szives párt­fogásába ajánljuk. A helybeli önk. tűzoltó egylet f. hó 13-án tartott bálja kitűnően sikerült, a mi kétségkívül a rendezőség erdeme, mely mindent elkövetett, hogy az est a megje­lentekre emlékezetes legyen. Az első franciát 36 pár táncolta. Jelen voltak dr. Gyömörey Vineéné, Hajik Ist­vánné, Kovács Károlyné, dr. Mángin Károlyné, Svastits Benóné, Strohmayer Fenné, úrhölgyek, továbbá Berzsek Pepi és Mariska, Oziklin Károlin (N.-Kapornak), Czukelter Mariska s' Herinin, Farkas Gizella (Egervár), Fitos Ma­riska, Hajgató Hermin, Kummer Lujza, Nagy Lujza, Páslek Tercsi, Pinty Mariska, Sanits Vilma, Somody Jolán, Tahy Irma, Yidóezy Mariska (Csács) kisasszonyok. A bál 62 frt 4t> kr. tiszta jövödelmet eredményezett. Felülfizetések: Farkas Gizella Egervár 2 frt, Hollósy József 2 frt, Fidler Lajos 50 kr, dr. Háry Oszterhuber Ferike 2 frt, Osillagh Gyula 1 frt, Rosenberg Henriette 2 frt, Deutsch Ferenc 1 frt, Páslek József 50 kr, itj. Juhász Ist án 50 kr, Gidró László 1 frt, Zsömbölyi Jó­zsef 1 frt, Nagy Ignác 20 kr, Horváth Miklós 1 frt, dr. Mángin Károly .'5 frt, Szeghő István 1 frt, Ivrosetz Já­nos 1 frt, Sipos János 1 frt, Háczky Kálmán 1 frt, Kő­nigmaver János 1 fi t, Skublics Zsigmond 2 frt, Besse­nyey György I frt, dr. Gyömörey Vince 3 irt, Svastits Benő 2 frt, Eisenstädter Zsigmond 2 frt. Kinevezés. A pénzügyminiszter Bánik Lajos volt kataszteri pótbiztost a tapolczai kir. adóhivatalhoz ideig­lenes minőségű III. oszt. adóhivatali számtiszté nevezte ki. Tüz ütött ki pénteken este 8 óra tájban Ólában. (>sztreieher Sándornak a kertben levő nagy lábas pajtája égett le. - Szélcsend levén, a további veszedelemtől nem lehetett tartani. A pajtában nagy mennyiségű ta­karmány volt össze halmozva s igv a tüzet csak késő éjjel olthatták el a kellő időben megjelent tűzoltóink. A tűz támadásának oka bizonytalan. — Az épület biz­tosítva volt. Dunántúl het vármegyéjének fiatalsága által éven­ként más-más megyében tartatni szokott bál az idén Nagy-Kanizsán lesz e hó 30-án a Szarvas vendéglő nagy­termében. E zártkörű s kétségkívül fényesnek Ígérkező részvényes bál részvényesei: Auguszt Zsiga, Bánó Imre, Baranvay Béla, Bezerédv Lajos, Boda Jenő, Botka Fe­renc. Botka Jenő, Chernél Antal, Chernél György, Csesz­nák Miklós, Farkas Imre, Fitos Márton, itj. Háczky Kálmán, Hertelendy Feri, Jeszeuszky Imre, Kemény Andor, Merklv Antal. Nunkovics Sándor, Oltav Guidó, Ostffy Miklós. Dr. Paiss Mihály. Dr. Peczek Gyula, Petrich Lajos, Rr.dó Zoltán, Sarlay Ferenc. Sarlay Gyula, Soós Pongrác, Szűcs Dezső, Tallián Andor, itj. Thassy Lajos, Yizlendvav József. Yizlendvay Sándor, Dr. Zarka Zsiga. — „Gyászhangok'" eimű hat eredeti magyar népdalra hirdet előfizetést a baróthi gazd. felső nipiskola zenetaná­ra. A mű tartalma címének megfelelőleg a legkomolyabb dalokból lesz összeállítva. Előfizetési ára 1 frt., mely ösz­szeget szerző legkésőbb február 15-ig kéri ily cini alatt beküldeni: Hoos János zenetanár Baróth-Erdő vidék. Olcsó sorsjegyek. A magyar vörös-kereszt-egylet (1 frt 50 kr. előjegyzési ár mellett sorsjegyeket bocsát ki, melyekre az előjegyzések már meg is indíttattak. Midőn az osztr. vörös-kereszt-egylet sorsjegyeit aláírásra bocsátotta, azok háromszorosan lettek túljegyezve; ugy látszik, hogy a magyar vörös-kereszt-egylet sorsjegyei sem lesznek kevésbbé kedveltek, mert az eddigi előjegy­zésekből következtetve, ezek is többszörösen lesznek túljegyezve. — A játékterv a sorsjegy árához képest igen előnyösnek mondható. A sorsjegyekért fizetett ösz­szeg ;>1 év alatt, sorsolás utján le>z törlesztve és pedig olyformán, hogy az első években 3 húzás leend 120,00(1, .">000, 1000, 5ÖU. 100, 50 és 25 frtos főnyereményekkel; a legkisebb nyeremény emelkedik t> frttói 10 frtig és az, ki a legkisebb nyereményt nyeri, tovább játszik az egész •">1 év alatt a legnagyobb nyereményekre is. — Az elő- i : jegyzésnél egyelőre 2 frt fizetendő, a hátralékos 4 frt . ;"><» kr. pedig a sorsjegyek átvételekor törlesztendő. Ilv­' kép szegényebb sorsúnak is alkalom nyujtatik egy ere­j deti sorsjegy birtokába juthatni. Az előjegyzések a lielv­' beli takarékpénztárnál f. hó 22-én d. e. 12 óráig eszkö­zölhetők. Ajánljuk a n. é. közönség figyelmébe e I sorsjegyeket. Zalamegye fiatalsagának több tayja Zala-Egersze­gen az „Arany-Bárány - nagytermében február hó , .Vén zártkörű táncvigalinat rendez. A rendezőség tagjai: Arvay Lajos. Baranvay Béla, Farkas Imre, Fitos Márton, Gidró László, dr. Grauer Adolf, itj. Háczky Kálmán, Horváth Ede, Kaffher Béla, Lányi Kálmán, Marton György, Marton László, Nagy Sándor, Petrich Lajos, Rutich Sándor. Spur János, Szalav László, Szííts Dezső, Thassy Ferenc, Thassy Kristóf, itj. Thassy Lajos, dr. Tuboly Gyula, Yizlendvay József, Yizlcndvav Sándor, Zai •ka Miklós, dr. Zarka Zsigmond. Szeméijegy 2 t'-t I családjegy 5 frt. A tiszta jövedelem a megyei szegények segélyezésére fordittatik. Kezdete 9 órakor. Vidéki ipariskolak. Gróf Zichy Jenő legközelebb megkezdi körútját a vidéki ipar iskolák szervezése érde­mében és legelőször a következő városokat fogja ez ügv­ben meglátogatni: Székes-Fehérvár, Veszprém, N.-Kani­zsa. Z.-Egerszeg, Tata, Kaposvár, Pécs, Győr, Komárom, Zonibor, Újvidék, Zenta, Szabatka. Kalocsa, Szeged, H.­M.-Vásárhely, B.-Csaba, B.-Gyula, Szatmár, Nagy-Károly. Üdvözöljük a nemesen gondolkozó főurat, aki hazánk iparának emelése érdekében időt s fáradságot nem ki­méivé munkálkodik. Adja az ég, hogy e körútjának va­lódi s messze kiható sikere legyen! - Az egyes váro­sok pedig távol a szükkeblüségtől törekedjenek az üdvös cél elérésében közreműködni! — A nagy-kanizsai kisdednevelö-egyesület 1883. évi január 27-éti Nagy-Kanizsán az „Arany-Szarvas vendéglő dísztermében zártkörű tánckószorut rendez; Vidor Saniuné r. bizottsági elnök, Blau Nándorné, Fesselhofer Józsefné, Győrfy Jánosné, Oszeszly Antalné, Rosenfeld Adolfné, Schreyer Lajosné, Somssich Lőrincné, Vágner Károlyné, Weiser Józsefné, Wittinger Antalné, Arvay István, Ba­ranyay Béla, Boncz Endre, Fülöp Kázmér, Gutmann Lá­zár, Häuser János, ifj. Horváth György, Köhler Gyula, Lonczár Hieronim főliadn., Merkly Antal, Ollód Ernő, Pataky Endre, Rácz Kálmán, Székely Tivadar, Szeke, res János hadnagy, Urziny Pál, VerhovszkyHenr. főliadn., Vizlendvai Imre rendező bizottsági tagok. Belépti- vagy karzatjegy 1 frt. A tiszta jövedelem a kisdednevelő egyesület alaptőkéje gyarapítására fordittatik. Kezdete 8 órakor. A helybeli tűzoltó-egyletnek f. hó 14-ére hirdetett közgyűlése — a tagok az- alapszabályokban követelt számmal nem jelenvén meg — f. hó 28-ára halasztatott el, mikor is d. u. 2 órakor a nőipariskola helyiségében a már közölt tárgysorozattal fog megtartatni, még pedig az alapszabályok értelmében tekintet nélkül a megjelendő tagok számára. Az évi rendes közgyűléseken van leginkább alkalma az egyesületi tagoknak meggyőződést szerezhetni az egyesület működéséről, ekkor gyakorolják legfőbb jogukat, ép ez okból felhívjuk az egyesület tag­jait, jelenjenek meg minél nagyobb számmal a gyűlésen. A helybeli nőegylet f. hó 13-án közgyűlést tartott, melyben az elnök az évi jelensést előterjesztette, az egy leti könyveket négy tagból álló számvizsgáló bizottság által megvizsgáltatta, mely bizottság a könyveket kifo­gástalan rendben találta, végre Reclmitzer Miksáné 22 szavazat töbséggel és Udvardy Ignácné 12 szavazattöbb­séggel, mint választmányi tagok megválasztattak. (Az elnök.) A népkonyha részére néhány családban elhelyezett pörsölyök eredményének kimutatása: Hollósy Edéné 3 frt, Politzer Józsefné 6 frt 73 kr., Mihálovits Károlyné 35 kr., Fürst Izidorné 3 frt 26 kr., Gráner Jakabné 4 frt 40 kr., Fischer Jakabné 1 frt 56 kr., Somogyi Já­nosné 1 frt 37 kr., Bessenyey Gvörgv f. ü. 5 frt, Stern Farkas 13 frt 30 kr., Rosenberg Sándorné 44 frt 08 kr. Összesen: 83 frt 05 kr. Rosenberg Henriette elnök. A bucsu-szt.-lászlói önkénytes tűzoltó-egylet tüz oltó-szerelvények beszerzésére 1883. január hó 28-án a „vaskapui" vendéglőben szini előadást rendez. Kezdete esti 7 órakor. Belépti dij 1-sö helv 80 kr. Il-ik hely 60 kr. Ill-ik hely 40 kr. állóhely 30 kr. Eljegyzés. Kaufmann Heinrich szt.-iváni kereskedő eljegyezte Geiringer Katalin kisasszonyt. A Csáktornyái alami tanito kepezde növendékei a magyar tanítók országos árvaháza javára 1883. évi február hó 3-án a „Hattyú" vendéglő nagytermében hang­versenynyel egybekötött zártkörű táncmulatságot rendez­nek következő mősorozattal: I. „Török bordal" Mendels­sohn-tól. Előadja a képezdei négyeskar. II. „Magyar népdalok" előadja a képezdei négyeskar. III. „Az obsitos" Garav-tól. Szavalja: Belányi Tivadar tanár ur. IV. „Er­i náni," Zenekisérlettel, előadja a képezdei négyeskar. Y. „Magyar dalárinduló" Huber-től. Előadja a képezdei né­gyeskar. Belépti dij: személyjegy I frt., családjegy 3 ft. Kezdete esti 7 órakor. Esküvő. Keszthelyen f. hó 10-én vezette oltárhoz Bánfy György kir. adótiszt Baksay Mariska kisasszonyt. Uj megyei postahivatal. Zalamegye Badacsony­Tomaj községében a fürdő időszakra fellállitott s ehhez képest mult évi október hó végével megszüntetett pósta hivatal f. évi február hó l-ével ismét megnyittatik és e­zentul egész éven át működésben fog lenni. Alapszabaly megerősítés. A csáktonvai társaskör­nek alapszabályai a belügyminisztérium f. évi 1781. sz. a. kolt rendelete értelmében a jóváhagyási záradékkal ! elláttattok. Tüzesetek a megyében. F. hó 8-án d. u. 2 órakor Légrádon vigyázatlanságból tüz támadván, egy istáló és egy szín földig leégett, a gyorsan egybesereglett nagy­számú közönség erélyes közreműködésének köszönhető, hogy a tüz egy óra alatt elfojtatott s a lakóház meg­mentetett és nagyobb szerencsétlenségnek eleje lett véve, mivel a tiiz sűrűen egymás mellé épített és szalma fedelű házak közt ütött ki. A kár 120 írtban állapíttatott meg. A tiiz keletkezésére vonatkozólag közölhetjük, hogy Bá­lint Ferenc károsult sógornője özv. Samóczy Imréné az istálóba ment az ott elhelyezve volt és csapon levő hor­dóból bort viendő; mivel azonban a csap be volt fagyva, a nő egy fazék parazsat helyezett a csap alá és zsákkal letakarva, az istálóból eltávozott. Mire visszament, az is­táló belseje már lángba volt. — A vizsgálati iratok to­vábbi illetékes eljá ás végett a nagy-kanizsai kir. járás­bírósághoz áttéteti k. /•'. hó 10-én a csáktornyai já­rásban a 1Y. hegy kerület K a pel csá k községében isme­retlen okból támadt tiiz egy lakóházat, pajtát, kamarát és istálót hamvasztott el. továbbá az istálóban bennégett 4 drb. szarvasmarha. A kár 550 frtra becsültetett. — F. hó 14-én éjjel 2 órakor Keszthelyen a tapolczai utcában támadt tiiz egy lakházat hamvasztott el. A tiiz oly gyorsan terjedt, hogy a tűzoltóknak csak a szom­szédos nádas házak megmentésével kellett foglalkozniok. Bünügyi nyilvános targyalások jegy-eke a zala­egerszegi kir. törvényszéknél. Január '24-én Tubán Já nos hatóság elleni erőszak miatt vádolt elleni ügyben végtárgyalás. Bakonyi Béla és társai sulvos testi sértés­sel vádoltak elleni ügyben végtárgyalás. Németh Sági Mihály és társai csalással vádoltak elleni ügyben végtár­gyalás. Január 25-én Scherman Péter magánlag meg­sértéssel vádolt elleni ügyben végtárgyalás. Cseh István lopással vádolt elleni ügyben 2-od bir. it. hirdetés. Cseh Sándor súlyos testi sértéssel vádolt elleni ügyben 2-od bir. it. hirdetés. — A „Magyarország" Ardényi Dezső ezen hézagot pótló havi folyóiratának januáriusi száma rendkívül gaz­dag tartalommal harcol a „magyarosodás érdekében", célja szerint. E szám valóban a legtöbb neveket mutatja be, kik a jelenlegi sajtóban a magyarosodás mellett har­colnak, elkezdve a három közleményt megnyitó első cikktől, melynek névtelen szerzője Grünwald Béla egész végéig, hol a vidékről Bartha Miklós ur az Erdélyben alakult „magyar kiüturegylet"-ről küld lelkes tudósítást. A többi névből megemlítjük a következőket, kik e szá­mot gazdagiták magvas cikkeikkel: Szatmáry György orsz. képviselő, Bánó József, dr. Ballagi Géza, Moldo­ván Gergely, Lehoczky Tivadar, Orosz László a pozso­nyi „Toldy kör" elnöke, Olsavszky Lajos, Libertiny Gusztáv kir. tanácsos stb. stb. E szám négy nyomatott ivből áll, harminckét teljes oldal tartalmából mindenik cikke a kérdést más-más oldalon ragadva meg, lelkesít, buzdít, ösztönöz és ébreszteni iparkodik a sok-sok te­kintetben eltagadhatatlan közönyt. A derék lapot, mele­gen ajánljuk t. olvasóink figyelmébe és pártfogásába. A „Magyarország" előfizetési ára: Egész évre 4 frt. Fél­évre 2 frt. Negyedévre 1 frt. Gyűjtőknek 5 előfizető után tiszteletpéldány. Az egerszegi tanítói járás kör-segélyegyletéuek pártoló tagjai. Vettük a következő sorokat: Tekintetes szerkesztő ur ! Van szerencsém azon n. é. egyének név­sorát, kik a z.-egerszegi tanitói járáskor segély-egyletének pártoló tagjaivá lettek s az 1883. évre járó 1 frt tag­sági dijat le is fizették beküldeni azon kéréssel, szíves­kedjék a pártoló tagok névsorát b. lapjában közzétenni: Breisach Sámuel, Eizenstädter Zsigmond, Bosehan Emil, Lázár Antal. Rosenberger Sándorné úrhölgy, Rosenber­ger Vilma kisasszony, Rosenberger Zsigmond, Kummer Gyula, Part Sándor, Arvay Lajos, Szabó Károly ny. lelkész, Páslek József, Hollósy József, Goldfinger .János, Gráner Géza, Slemmer Károly, Pauk Ede, Goldner Já­nos, Fangler Mihály, Fenyvesi Miksa, Heinrich Zsig­mond, Heinrich Vilmos. Z.-Egerszeg, 1883. január 18. Stern Miksa, jköri pénztárnok. Névmagyarositas. Frank Jakab csab-rendeki ille­tőségű budapesti lakós saját, valamint Katalin, Juliánná, Teréz és Fruzina nevű gyermekei vezetéknevének „Fo­doréra kért átváltoztatását a belügyminisztérium 63545/ 1882. sz. a. kelt rendeletével megengedte. Á~ „Zalamegyei gazdasági egyesület" hivatalos Értesitö­je. Háczley Kálmán ügyvezető elnök elnök! jelentése a „Zala­megyei qazdaxági e(jyexület u 188'2. éri m ilködésérő! és va<) i/o ni állapotáról. Tekintetes közgyűlés! Midőn a tekintetes egyesület megtisztelő bizalma folytán ez alkalommal, mint az egyesület ügyvezető el­nöke, első izben teljesítem kötelességemet, hogy az alap­szabályok 34. S- b) pontja értelmében az egyesület lefolyt évi működéséről s vagyoni állapotáról jelentést tegyek, sajnálatomat kell kifejeznem, hogy nem vagyok azon sze­rencsés helyzetben, hogy az egyesület lefolyt évi műkö­déséről oly adatokat terjeszthetnék elő, melyek megyei gazgasági állapotaink előnyőre azon eredményeket szül­ték volna, a melyeket én s a tekintetes egyesület haza­fiúi szándékkal elérni s létesíteni mindenkor törekedtünk. A lefolyt évben egyesületülik semmi féle kiállítást vagy versenyt nem rendezett, nem csak azon okból nem, mert az 1881-ík évben rendezett gépkiállítás kiadásai a pénz­tárt nagyon igénybe vették, amennyiben a gépkiállitási ke­zelő ur megvizsgált számadásai szerint a költségek 2180 fi-t 90 krt tettek, ezen kivül az átválalt gépekért még 829 frt vissza fizetetlen maradt, - de részben azért is, mert az egyesület működési körébe a megyei gazda közönség ki­terjedettebb mérvű bevonása céljából a vidéki körök fel­állítása végett régibb alapszabályai átalakítását szüksé­gesnek látván, szellemi működése és tevékenysége a le­folyt évben főkép e tárgy körül forgott. Ezen módositott illetőleg kibővített alapszabályok az 1882-ik évi szeptember 10-ki közgyűlés 82/72. számú határozata folytán a nmlgú föld.-, ipar- és kereskedelem­ügyi kir. minisztériumhoz felterjesztettek s az által 1882.

Next

/
Oldalképek
Tartalom