Zalai Összetartás, 1945. január-december (2. évfolyam, 1-63. szám)

1945-02-13 / 33. szám

& m ZALAI dSSZETTARTAS 1945. február IS­hírek AZ ELSÖTÉTÍTÉS FEBRUÁR 28-IG ESTE 6 ÖRÁTOL REGGEL 6 ÖRÄIG TART. — Menekült tisztviselők ,jszoigáLiti beosz­tása. Zala vármegye alispánja dr. Pissai János, Bihar vármegyéből menekült vármegyei ár- raszéki ülnököt ideiglenes beosztási helyéről a mihályfai körjegyzőségből visszahelyezte Zala vármegye árvaszékéhez. A sümegi járás fő- szolgabírája vitéz Finta Ferenc Szék elyb etlen- falváról menekült körjegyzőt a sümegi m. kir. adóhivatalhoz, Horváth István állomás­helyéről menekülni kényszerült községi írno­kot a sümegi közkórházhoz, Debreczeni Berta és Szilágyi József, valamint Kiss Károly, An- dódról menekült népmozgalmi nyilvántartót Sümeg nagyközséghez osztotta !>e szolgálat- «ételre. — Halálozás. Botffy Lajosáé szül. Koller Karolin, Zalaegerszeg város történetében a má­sodik polgármester özvegye. 96 éves korában Zalaegerszegen elhunyt. — Elmczavarábasi öngyilkos lett. Kiss jó- aseíné 74 éves keszthelyi özvegyasszony ideg- rohamot kapott és felakasztotta magát. — Eljegyzés. Laár Zsuzsámra állami tanító­nőt eljegyezte Lang János építési vállalkozó. (Minden külön értesítés helyett.) — A zsírtolvaj fegyvert fogoti a károsul­takra. Illés István miháldi lakos Inkeilepíed- pusztán ellopta Vörös József és Weiszner Antal két bődön zsírját, s amikor a károsultak kö­vetelték tőle, fegyvert fogott rájuk. A nagy- kanizsai törvényszék Almássy-tan ácsa Ili és Ist­vánt 2 évi fegyházra ítélte. — H on védbír óságnak adták át a Keszthelyen kivégzett zsidó munkaszoigálatos rej lege tőit. Megírtuk, hogy nemrégiben Keszthelyen ki­végezték Frank Miklós zsidó munkaszolgála­tos mérnököt, aki munkahelyéről megszökve bujkált. Szökésében segítségére voltak Balogh Irén és Balogh Anna cserszegtomaji és Gyű­rűs Anna keszthelyi leány. Ezeket a polgári hatóságok átadták a honvéd vezérkar bíró­ságának. — Szívműtéttel megmentették az életét. Far­kas János keszthelyújmajori kovácssegédet ősszeszólalkozás közben vasvillával mellbeszúr­ták. A villának egyik ága baloldalon a mell- üregbe, másik ága pedig a szegycsont mellett a szívbe hatolt. A halálosan sérült emberen dr. Magyary Gerő kórházi igazgató-főorvos; sürgős műtétet hajtott végre, bevarrta a szív vérző sebét, és így a biztos halálból kimen­tette. Az ilyen gyors műtétettel végrehajtott! orvosi beavatkozás, amelyet siker koronáz, a legritkább esetekhez tartozik az orvostudomány történetében. Világhírű sebésztanárokról je­gyeztek fel ilyen bravúrokat. Annál inkább kell örülnünk, hogy dr. Magyary Gerőnek tu­dása, ügyes keze, a keszthelyi kórház kitűnő felszerelése és az orvosi, ápoló segédlet ilyen eredményt tudott létrehozni. Az életnek vissza­adott Farkas János egyébként hazafias szol­gálatot is teljesít, életének megmentévse tehát ä honvédelem erejének gyarapítása is. — ÉLesztőgyárat állítótiak fel Nagykanizsán. Háziasszonyainknak élesztőt beszerezni huza­mosabb idő óta a legfogósabb feladatok közé tartozik. A korlátolt termelés ugyanis általá­ban csak a pékeket és a közkórházakat tudja ellátni ezzel a fontos közszükségleti cikkel. Ezen a bajon segít most a Nyilaskeresztes Párt Hungarista Mozgalom vármegyei vezetősége, azzal, hogy Nagykanizsa közelében élesztő- gyára t állított fel. Előreláthatólag három hét múlva már megkezdődik az élesztő íorgalomba- hozatala arányos elosztás alapján, Nagykanizsa környékén. Értesülésünk szerint hasonló intéz­kedés lesz Zalaegerszeg és környékének lakos­sága részére is a Zalaszentgróton felállítandó élesztőgyárral. Haaxn&lf, jákarban levő rádiékésKiiléke«, grammophonokat jó áron vásárolunk. GALVANI KFT I leventék ie feüterjeszthetők honvédségi kitüntetésekre Illetékes magyar helyről közlik: A harcoló leventék is, a honvédség tagjaihoz hasonlóan, felterjeszthetek honvédségi kitüntetésre, arany, vagy ezüst vitézségi éremre is, tekintet nélkül arra, hogy milyen honvédségi alakulatoknál teljesítenek szolgálatot. A nem harcoló alaku­latoknál tanúsított kiváló magatartásukért to­vábbra is az eddig érvényben volt kitünteté­sekben részesülhetnek. (MTI) Felhívás! A Nyilaskereszftcs Párt Hungarista Mox> galom zalaegerszegi Ifjúsági vezetője fel­hívja a város katonai szolgálatot nen tel­jesítő Ifjúságát, 12—20. életévig (diákokat rs menekülteket is), hogy számbavétel cél­jából február 15-én, csütörtökön délután fél 3 érakor a levente sportpályán jelenj«- nek meg. A meg nem jelenőkkel szemben a legszigorúbb levente megtorlást alkalma­som. Kifogást nem ismerek. Kitartás! Éljen Szálasl! Ifjúsági városvezető! Ki mint neveli ifjúságát, úgy látja nem* zete jövőjét. APRÓHIRDETÉSEK Kocsit, lovat keresek megvételre szerszám­má'. Virág Benedek-utca 5. szám. Gyorsfényképek egy óra alatt elkésjcuUtek Antal fényképésznél, Bíró Márton-utca 4. sz. Angónafoublat adnék egy jókar bon téve ttéi tavaszikabátért. Cím a kiadóban. ^ Egy használt gyermeksportkocsit vennék. Kert-utca 25. szám. Eladók férfiruhák, kabátok, gyönyörű kiké­szített rókaprémek és bakancs részben hízott- sertésért, részben pénzért. Cím a kiadóban. Kiszolgáló kisasszonyt felveszek. Németh I ..ászló fűszerkereskedő. Női ernyőt felejtettem a zalaegerszegi fe­rences plébániatemplomban. A megtalálója sze­gény menekültén segít, ha eljuttatja a kiadó­hivatalba. Egyedülálló úrinő ismeretségét keresem, aki ebédet és vacsorát jó fizetés mellett adna. Levelet főpostán poste restante »Virrad« jel­igére kérek. Jókarban lévő mély gyermekkocsi eladó. Mátyás király-utca 8. Té’i'kabátot, esőköpenyt öltönyt adok hízott- sertésért, 36—38-as gyermekcipőkért. Cím a kiadóban. SZÍNHÁZ Február 14-én, szerdán és 15-én, csütörtökön este: Francia szobalány (vígjáték). Az előadások este fél 8 órakor kezdődnek Használt, ^apy megunt haing lemezeket magas árun vessünk GALVANI KFT Hozzátartozóit keresi Aschenbrenner Jenő keresi Szigetvárról naa- nekült feleségét, Aschenbrenner .Jenőnét, gyer­mekeit: Ilit, Jenőt, Paulát és Sasvári Istvánt. Aki tud róluk, értesítse. Címe: Zalaegerszeg. Síp-u. 8. Keresem özv. Horváth Jó zee ínét Szigetvár­ból. Aki tud róla, értesítsen. Címem: Hor­váth József Zalaegerszeg, Kinizsi Pál-utca 12. Gyuris Gézáné Kiskundorozsmárói menekült, aki tud róla, értesítse fiát, Gyuri.3 Gézát, Ne- meshetés, 151. u. p. Búcsú szenti ászló. Inámi Bolgár Teri (özv. Szalayné) tartózko­dási helyét keresem. Szíves értesítést Pongrácz Béla Szombathely, Deák Fereuc-utca 12. sz. alá kérek. Siklósiak, figyelem! Lutz Ádám tizedes ke­resi feleségét és kisfiát, és Szmolenszky Györgv apósát. Aki tud róluk, sürgősen értesítsen. Cím: Kercaszomor, Batthyányi-tér Bátor Mihály ci­pésznél, Vas megye. T h i e s z Rezső badapródőrmestert keresi Szenídemoterről menekült családja. Ha valaki tud róla, értesítse Thiesz Rezsőnét. Címe-. Gyöngyös hermán, Komárom i-ut 18. Vas mggve. Debreceni Lajos és László József menekült körjegyzők keresik családjukat és Tolnai Mag­dát. Lakásuk: Zalaegerszeg, Munkácsy M.-u. 4. Bácskaiak, Kuláról! Keresem feleségemet, Dindák Petemé, született Spiesz Ilonkát. Ké­rem a menekülteket nyilvántartó hatóságokat* és az ismerősöket, ha tudnak róla, értesít­senek. Címem: Dindák Péter honvéd, Szalafő 140. Bev- d ási központ. U. p. Öriazentpéter. Horváth Antainé keresi fiát, Horváth Jóc*»- vet, aki a váci bőripariskolán volt. Aki tud róla, értesítsen. Címem: Zalaegerszeg, Szeglot- utca 3. Zol cariás Dezsőné menekült keresi húgát, dr. Siposs Sándorné született Farkas Magdát. Aki tud róla, értesítse. Címe: Zalaegerszeg, W«r- bőczy-u. 6. Árpádföldi, budapesti rokonait és ismerőseit kéri (T akács Zoltán főhadnagy, hollétükről ér­tesítsék. Vasvár, postafiók: 42. Kérem a Szigetvárról menekülteket, hogy aki tud Cserveni Magduskáról, közölje ve­iéin címét. Címem: Ifj. Zubor János, Tolok*», u. p. Gerse. Vas megye. özv. Sághy Jenőné keresi Balaton»zár«eó>rü menekült Sághy Jenő evangélikus lelkészt, fe­leségét és két gyermekét. Aki tud róluk, órlc- sítse édesanyját, özv. Sághy Jen önét. Címe: Beled, Sopron megye. ZALAI ÖSSZETARTÁS Politikai napilap Felelős szerkesztő és kiadó: Dr PESTHY PÁL Szerkesztőség és ldadóhivatal: ZRlnegersz-t-- Tüttőssy-utr? 12. — Telefon: 80. — Etőff ?©< *- tgy hónapra 5. — , negyedévre 14.50 peng Post*taksrékpónztári csekkszámla: 22.083. * Kummer Vilmos, Gyula és László fájdalomtól megtört szívvel, de a Mindenható akaratában megnyugodva tudatják, hogy a forrón szeretett legjobb édesanya, gyermek és rokon özv. Kummer Vilmosnál szül. Ebenspanger Emma február hó U*én este 11 órakor hosszas szenvedés s a halotti szentségek ájtatos felvé­tele után visszaadta áldásos lelkét Teremtéjének. Drága halottunkat február hó 14-én délután *4 órakor a zalaegerszegi újtemető halottasházából helyezzük örök nyugalomra a r. k. szertartás szerint a családi sírboltba. Lelkének üdvéért az engesztelő szentmiseáldozatot február hó 15 én reggel 7 óra­kor a zalaegerszegi Mária Magdolna plébániatemplomban fogjuk az Urnák bemutatni. Zalaegerszeg—Pinkafő, 1945. évi február 12. A drága halott jóságos emléke velőnk mari intli ilg. A kiterjedt gyászoló rokonság. JßfaxMt a Zrínyi Ny&Madaipor Bit. flóptúi. ZolsqpmMg; Sssédbwö*i-tár ,4. kpKotáakéalát ÍÜTVAN

Next

/
Oldalképek
Tartalom