Zalai Összetartás, 1945. január-december (2. évfolyam, 1-63. szám)

1945-02-14 / 34. szám

IX trtdyam, 84 »zára SZERDA, 1945. feljár 14. nil—iiiiiiHi iiiiTinir^^síWM—iW Felelős szerkesztő: Dp. Pesthy Pál Főmunkatárs: C5©©s»siás Jés?®© n Egy üt, egy cél, egy vezérI“ (Száfosi)-.v> ■y.-jra-.sBVCT,^ re MmHHBBwaaBB;asE&ssmrxxe&im -• i Cs@iidirii£ Mindenütt ott találod őket, ahol segíteni ’ v.«úo akad, mert az a hivatásuk, hogy másokért | áH«nVk. Ott láthatod őket az új tatárjárás kjftlváriás útjain, amint végigkísérték segítő khézzel és erősítő szóval a földjéről kivert nemzetet a szenvedések országútjain. Ott lát­hattad őket a hazaszeretet lángjában égve a székely szorosok védelmében, a feleki tetőn, mindent elsöprő rohamban, a nagy magyar folyók hídfőiben, Kiskőszegnéi, Dunaszjepnt- györgynél, Gerjemiél, Fakanál, a Csepei-szige- On a szörnyű túlerővel viaskodva és ott vannak Buda falai alatt, amint hős honvéd, rendőr és német bajtársaik s a város védelmében velük vetekedő polgárok oldalán idomló vérükkel pe­csételik meg a magyar éiniakarást. Akárhová nézel a Hazában, ott látod őket, amint nyugodt, magabiztos léptükkel járják a szunnyadó falvaklat, akácfás tanyákat és a feltámadásról álmodé földeket, hogy senki ne támadhasson ennek a nemzetnek hitére. éle- " tere. javaira. Az apostolok hitévé’ erősítik n - pük'et s töretlen leiekkel állják a nehéz ma­gyar sors minden megpróbáltatását. Ezt a csokrot nyújtjuk ma át a magyar csendőrnek, el kellett ma mondanunk ezeket róla mert ma emlékszik meg kemény muri­kéban hőseiről, vértanúiról és névtelen nagy­jairól. Ma, február- 14-én üli meg a nehéz; időkhöz ülő szerény keretek között a magyar csendőrség 64 éves fennállását. A nemzet meghajtja ma az elismerés zász­lóját a magyar csendőr előtt, hálája és sze­retett: kíséri nehéz útjain, mert benne lát la •gyik' leghűségesebb szolgáját és az eljövendő boldog hungarista Magyarország egyik legerő­sebb zálogát. Tiszavirág élete lesz az uralomra jutott Nyilaskeresztes: Párt Hungarista Mozgalomnak — mondották október 15-én a körülöttünk 6 áikodó vörös- í’ejfi sakálok — és már össze is ültek, hogy •estleges halálunkkor a temetkezési- válla iát szerepét ők játszhassak. Az első komoly fel­adat-hullám elsöpri őket, akárcsak a szél a tiszavirágot. Négy hónap óta álijuk a vártáit, négy hosszú hónap feladat-hullámainak voltunk a tartói, elsimítói és mégsem görnyedtünk, mégsem fogytunk, sőt, ha először lehajtott fejjel jár­tunk is, szegyéivé fajtánk bűneit, mos már bátor, büszke öntudattal valljuk, hogy ma­gyar hungaristák vagyunk és azok is mara­dunk, mert pékünk a Végzet nem tiszavirág­életet szánt. Nekünk rendeltetésünk vr.n i t a Kárpátok medencéjében, amelyet nem lehet megszürkült hasonlattá' elintézni. Mi, hungaristák, igenis meg akarjuk és ma. g is fogjuk mutatni, hogy az épülő munka#'am élete nem tiszavirág lesz. Bennünket nem s- - dorhat% el semmiféle hullám, mozgassák art akár külső-, vagy belső erők, mert nekünk van olyan erős hitünk, van olyan állhatatos kitartásunk, hogy azon nem vesznek erőt a gyáva, hátulról támadó politikai gyilkosok fa­lánkjai. erősnek érzi arra* hogy egyéni-, vagy akár kö­zösségi 'létharcában őt győzelemre tudja vinni. Kicsit talán hálásak is lehetünk a sorsnak, hogy mozgalmunk sok évig hamuba fojtott parazsa csak most lángolt fel, most a háború kellős közepén, mert így megvan az a kicsit keserű, ele azért kellemes tudatunk, hogy a fedobbanó lángol a magyar nemzet sok-sok millió, igazságos békére és új, igazibb alkot­mányra vágyó gyermeke szította föl. És a nép által löllobbantott lángot már nincs löidi erő, ameiy eí olthatná, élete már többé nem tiszavirág, amely a víz színén úszkál, lassan haldokolva, hanem minden salakos szennytől megtisztított eszme-láng, amelynek kö .epén mocsoktaíanul ott ragyog az e követ­kezendő új ezredév jelképe: a diadalmas Nyi­laskereszt. — csér — A vezér! főhadiszállásról jelenti a német védőerő főparancsnoksága: Magyarországon harcikötelókeink a Balaton­tól keletre, a makacs bolsevista ellenállást 1. - törve, a Sárvíz-csatornáig törtek előre. A szlo­vák határon újabb szovjet támadásokat ver­tünk vissza, Bielitztőí északnyugatra az előző napon létesített ellenséges betörési helyet'el­reteszeltük és szőkébb térre szorítottuk. Alsó- Ezi-i éziábmi csapataink e den támadásban meg­hiúsították a bolsevistáknak azt a megismé­telt szándékát, hogy Breslau erődjét a hátsó összeköttetésektől elvágják. A várostól dél­nyugatra szűk térségben az ellenség 60 pár - céiost veszített. , A harcok tovább terjedte £ Goldberg térségéig, továbbá Sagantói északra a Queis- és Bober-szakaszokig. Pomeránia dt i részén a bolsevisták Sturgard irányában tapo­gatóztak előre, azonban megerősített elbán ó arcvonahiúkon mindén kísérletük kudarcba fu - latit. Cammin és Grandenz között a tartós ellenséges nyomás északi irányban újabb heves harcokra vezetett, különösen a Túcheler-Hek e áttekinthetetlen erdőségeiben. Posen hátin- ?r harcoló védőőrsége január 20-tói február 10.-ig terjedő idő alatt elpusztított 91 páncélost, él ­ből 43-at páncélököllel, 144 Iöveget ’és 81 tehergépkocsit. Ke et-Poroszországb m Frauen- burgnáí és az elbing—kőnigsbergi autóút mind­két oldalán a bolsevisták erős páncélos tárra - gatással indított támadásai eredménytelenek maradtak. A többi arcvona'részen sok ellen­séges támadás hiúsult meg helyileg határolt heves harcokban. A Sam-földön, a Girenbergtől nyugatra napok óta bezárt csapatrészeit a 91. ovjet lövészhadosztálynak felmorzsoltuk. K kur földi arcvona-on az ellenségnek Lib mitől délkeletre ; áneéósok 61 támoga ott e-őretöré á é red meny tel en ek m® r ad tok. Nyugaton a Rajna alsó folyása és a Maas á«a filfeér Már eddig is mosol v-hervasztó csalódást I okoztunk a reménykedő au,.a-iö ue.őkmek, hLz négy hónapig állni a sarat, a világtörténelem iegLorzaimaaabb vérMvataránan. nem is o-yan kis dolog. fia békében vettük vonta át a hatalmat, amikor mind a saját, mind a külföldi diplo­matáknak nincs más dolguk, spint világmeg­váltó értekezleteken lábát 'ágálni, akkor talán nagyobb esélye lenne a tiszavirág szónak, mert békében mindenegyes ember külön párt, akiket közös nevezőre hozni, egy eszme szol­gálatába állítani, majdnem lehetetlen. De a háború az egészen más! Mikor a lét és a nemlét félelmes árnyéka az agyra nehezedik, akkor a szétszaladó gön- dolatszálak visszakanyarodnak és a természet örök" törvénye szerint ösztönösen kivá’asztja magának azt a tant, amelynek erejét elég* A BslatontáJ keletre a 'SárvIz-cMtOPn^lg tdrtOnk olői*o ^8séssiiéziái8Ba«!i t8é®s@i olienfAmadás «ssutefhiiesitotfta BoposkI6 feSrIltsérjIft** — % felleli aiHBwonsá ré**ei.ii m&h isowjst t᧻»asiÉ& afeát HJsé-il$g#a és á Dflaaa hazait mém®t p&ncéto&ak elleapfAmatiäiftba lendülték között a tegnapi nap folyamán német páncé­losok és páncél gránátosok ellentámadásra len­dültek. Kemény harcokban visszavetették az langoioka a reichswaldi erdőségekbe és az el­lenségre nézve súlyos 'veszteségekkel, igen sok ellentámadást vertek széjjel. Genneptői ke­letre a súlyos harcok még tartanak. A iiŐhr- arcvonaíon az eánasztás és az eliszaposodás kö­vetkeztében még tart a hárciszünet. Schleiden és Früm között, magas veszteségeik miatt, az amerikaiak nyomása csökkent. Az ellenség tá­madásai részben meghiúsu -lak, részben ellen- lökéseink megáéit: tták őket. A Sauer-folyónál elkeseredett harcok után sikerült az ellenség­nek a wadercdoríi és echternachi hídfőit egye­sítenie. Azokat a kísérleteit, hogy észak felé tovább törjön előre, meghiúsítottuk. Tüzér­ségünk az á'k o-forgás mat hatásosan támadta, az ellenségnek ..úiyoS;, veszteségeket okozott. Közép-O.a: ^országban, a főleg négerekből álló 92. amerikai • -,ya!oghadosztály a iiguriai partokon elszenvedett. ; ú yos veszteségei után, n av: folya tta G via'aa o. Egyik saját tam­pon; unk napok-. >n ái. tartotta magát az ellen­séges vona ak mögött, egészen az erősebb el- i isége ások megindulásáig, amikor is saját vonalainkig küzdötte át magát. A ligu- riai partokon folytatott harcokban az ellen­ség öa> esen 22 páncélost veszített. Horvát­országban Mostar térségében az ellenséges tá- m másol-' veszítettek erejükből. Virovitica nagy­térségében. a várostól északra és keletre, az ■/gesz Dráva-partot megtisztítottuk az ellen­ségtől. Angol terrorrepüiők az elmúlt éjjel bom­bákat dobtak Stuttgartra, továbbá válogatás nélkül Dél-. Délnyugat- és Északnyugat-Né- meíországban. A megtorlótüz tovább zúdul Londonra. (PK)

Next

/
Oldalképek
Tartalom