Zalai Magyar Élet, 1944. október-december (5. évfolyam, 224-249. szám)

1944-10-21 / 240. szám

1944 október 21. 2 ^—■—^mm— Egészséges, bácskai görögdinnye sertések részére ipázsánként 10- 15 pengőért nagyobb tételben eladó. Érdeklődni lehet Bacsányi János-utca 5 szám alatt. V tűzzel akarják kiegyenlíteni, de a németek egyes azonnal elreteszelt helyi betörésen kivül mindenütt megtartották állásaikat. A Maas híd­főnél Helmondtól délkeletre a németek vissza­vetették az ellenséges támadásokat és 23 ellen­séges páncélost semmisítettek meg. Egy kevés emberből álló harccsoport 11 páncélost semmi­sített meg kizárólag páncélököllel 35—50 méternyi távolságból. (MTI) A Döméi iroda jelenti Manilából : Csütörtökön a Fülőp szigetek ellen intézett légitámadás alkalmával a japánok 37 ellenséges gépet lelőttek. (MTI) Berlinből jelentik : Göbbels birodalmi minisz­ter a Das Reich legújabb számában irt cikké­ben azt fejtegette, hogy az emberiség még nem alkotott ördögibb tervet, mint Németország ellenségei a német pemzet elpusztítására. Hogy ez a terv nemcsak terv maradna, hanem meg js valósítanák győzelmük esetén, arra elegendő bizonyítékot ad az eddig hatalmukba kerített nemzetek sorsa. Ezek a nemzetek az úgy­nevezett „szabadságukért“ igen nagy árat fizettek és tpég súlyosabbakat fognak ezután fizetni. A német nép tehát nem választhat más utat, mint az elkeseredett harcot az ellenség ellen, hogy végre kivívja győzelmét azok felett, akjk a világöntudaíot csak az ostobák elámitá- sára használják jelszavul és fnögötte ridegen a Saját érdekeiket hajszolva pusztulásba, romlásba döptik a nemzetekét. A német népnek gyér mekei szabadságáért kell harcolnia, mert ők fogják megérni azt á boldog kort, amelyért most a harc folyik- (MTI) A NTI. jelenti: A német sajtó részletesen foglalkozik Rommel megsebesülésének körül­ményeivel. Julius 17-én a tábornagy az arc vonalban tartózkodott. Gépkocsiját két ellen­séges vadászgép támadta meg tűzfegyvereivel. A vezetőt találat érte úgyhogy elvesztette ural­mát a gépkocsi feleit. A kocsi oldalra dóit és a kiugram készülő tábornagy kivágódotí belőle. Koponyaalapi töréssel, eszméletlenül terült el a földön. Az első segélynyújtás után kórházba szállították, ott rövidesen megjavult állapota, úgyhogy abban a reményben szállították haza, hogy a legközelebbi hetekben ismét átveheti az arcvonal vezetését. Fejsebe azonban többé nem tudott teljesen meggyógyulni, elgennyesedett, úgyhogy a tábornagy vérmérgezésben halt meg (MTI) Amszterdamból jelentik: Curtin ausztráliai miniszterelnök kijelentése szerint Ausztráliában egyáltalában nem számiénak arra, hogy Japánt rövid idő alatt legyőzzék. (MTI) Amszterdamból jelentik, hogy a washingtoni hadügyi hivatal jelentése szerint az amerikaiak a háború kezdeté óta 459.230 embert vesztettek, akik közül több mint 100 ezer elesett. (MTI) A bukaresti rádió közlése szerint Romániá­ban kormányválság van. A kommunisták arra törekesznek, hogy kiharcolják az egyeduralmat a maguk számára. (MTI) Az eddig Kairóban székelő görög menekült kormány visszatért Athénbe. A kormány első intézkedése az volt, hogy felszólította az Athén­ben tartózkodó angolszász tudósítókat, a jövő­ben továbbítás előtt mutassák be a minisz­tériumnak minden jelentésüket. Az angolszász tudósílók hevesen tiltakoztak az ilyen cenzúra ellen. (MTI) A vénasszonyok nyara ezüst hurokkal kö­tözte össze a száradni készülő kóró- és fű­szálakat. Estelente már szürke ködök eresz­kedtek alá a Jánka nyugati oldaláról és a gomolygó páratestek körülölelték, végig csó- Jkolták a fák s a szőlők leveleit, amelyek zöld színükkel és életükkel fizettek a vad szeret­kezésért. Vénasszonyok nyara! Másodvirágzás!... A nyár búcsúzóul mégegyszer végig simo­gatta iá göcseji dombokat, aztán lassan elbal­lagott nyugat felé, helyet engedve a hideg, páráslehelletű ősznek. Utolsó búcsúsímogatása csodát tett a Jánka alatt. Vargáék kertjében másodszor is kivirágzott ,az orgonabokor. Szép sötétlila virágok voltak. Erőszakosan, szinte kihívóan kapaszkodtak illatkarjaikkal az ég felé, tudatában annak, hogy ők csak be­tolakodott idegenek, a nyár gyermekei, akik az új uralkodó egyetlen gyenge sóhajától is ha­lálra sebezve hajtják le virágfejüket. Az arra járók megcsodálták s az újságok is írtak róla, mint nem mindennapi eseményről. Persze csak röviden, pár sorban s az újság­olvasó méltán csodálkozhatott, amikor a harc­téri hírek alatt ott olvasta a cseppet sem oda­illő jelentést a jánkahegyialjai »csodáról«. Pedig volt köze hozzá. * Vargáné leszedte a virágokat. Csokrot kö­tött belőlük és csak két szálat hagyott kívüli A két szál virág két néma, hideg akta közé Arra a kérdésre, vájjon Nedics tábornok szerb kormánya Bécsben van-e, a Wilhelm« Strasse szóvivője kijelentette, hogy nincs fel­hatalmazva ennek a hírnek a megerősilésére, de nem is cáfolhatja meg. Ebből fellehető, hogy Bécsben valószínűleg uj politikai központ alakit! ki a balkáni népek számára, mivel ott számos bolgárt és románt is látni, akik a bolsevikiek elől meneküllek Bécsbe, azzal az elhatározással, hogy folytatják a harcot. (MTI) A keleti arcvonal helyzetéről jelejnti az In- terinf: A szovjet az egész keleti arcvonalon nagy átcsoportosításokat végez. A narevi híd­főkből áttette erőit a warkai hídfőbe. A kelet- poroszországi arcvonalon, ahol napok óta a leghevesebb harcok folynak 80 kilométeres arcvonalon, az ellenség pem érte el célját. A harcok súlypontja itt az 'Eiskpu—Insterburg vasútvonal mellé tolódott. Súlyos harcok foly­nak a Rominten síkságon is. A nyugati arc­vonalon az időjárás akadályozza a hadművele­teket, az ellenséges hadvezetőség azonban ra­gaszkodik ahhoz, hogy a nagy támadást ne en­gedje ellanyhulni. A németek az ellenséges támadásokat visszaverték. A Wester Schelde torkolatánál a németek összeszűkítették hídfő­jüket. (MTI) esett fiú utolsó hivatalos irata közé. Orosz­országban pihennek, ismeretlen sírban, hazai virágot többé sohasem látnak, legalább az utolsó, nevüket megörökítő papír közé préselt virág áldozzon az emléküknek. A csokrot selyempapírba burkolta, dobozba tette Vargáné és tintaceruzával rányálaztu: — »Varga István tizedes, Tábori posta J12.« Ő még életben van. Hadd örüljön a meg­lepetésnek. * Valahol Oroszországban... A hanyatló nap sápadt sugarai fáradt, meg­tépázott kis csapatra süt le. Délelőtt harcban vettek részt, kemény ütközet volt, a túlerőben levő ellenség elől hátrálni voltak kénytelenek. Most itt hátul, az arcvonal mögött igyekeznek lélekzetet venni s ha lehet, a postát is meg­kapni. Estefelé megérkezik a posta. Élénk izgatott­ság szalad végig a katonák között. Mindenki vár valamit. Ki csomagot, ki levelet. Az ügyeletes tiszt egymásután olvassa a neveket. Utolsó csomag. — Varga István tizedes! — mondja a tiszt, de nem hangzik el egyik sorban sem a »pa­rancs«. Varga István nincs. Bombaszilánk találta délelőtt és négy órával ezelőtt meghalt. Éppen most ásták meg a sírját. Parancskihirdetés után lesz a temetése. A tiszt felbontja a dobozt. így szokás. Szét­osztja az élők között, ami már nem kell a halottnak. Meglepett morajlás. Orgona... Megfonnyadt, de így is szép sötétlila virág. A katonák, tisztek és legénység, mindegyik akar egv kis szálat belőle. Orgona! Hazulról, Magyarországból! Aprq részecskékre szedik szét és a zsoldkönyv lapjai közé teszik préselni. Érdekes véletlen: a zsoldkönyv helye a zub­bony bal zsebében a szív felett van. Varga tizedest koporsó nélkül, fegyver nél­kül engedik le a sírba. Nincs katonazene» sem díszlépés, mégcsak sortűz sincs. Csendes katonatemetés a nagy erdő kis tisztásán. Borostás arcú főhadnagy vezényli a vj- igyázz-t és három szál fonnyadt orgonaágat ejt a halottra, mielőtt az első göröngyök jábul- lapápak. Itt senki sem sír. Csak a kezek szorulnak Ökölbe s az ajkak húzódnak keskeny csíkká. Körülöttijk a sptét erdő, tele alattomos el­lenséggel, be az orgonavirágtöredékkel is meg­terhelt szívük bátran, kihívóan dobogja: — Megfizetünk!... GERENCSÉR ISTVÁN. Figyelem I Figyelem I Értesítem Zalaegerszeg város és vidéke közönségét, hogy Sommer Sándor volt zalaegerszegi szállító telephelyén Vállalok költözködést, darab- és vagonáru ki- és beszállítást, mindenféle épitési és_ tüzelőanyag­fuvarozást. Vidékre, vagy vidékről mindenféle árufuvarozást. Egyedüli távolsági (helyközi) fuvarozó Zalaegerszegen. Szives pártfogást kér; Balogh Antal fuvaros Iroda: Kossuth Lajos-utca 21. (Sommer-ház) Telefon: 100. került, két holttányilvánítási lap közé. Két el­Org ona vir ág zás

Next

/
Oldalképek
Tartalom