Zalai Magyar Élet, 1943. április-június (4. évfolyam, 74-144. szám)

1943-04-02 / 74. szám

IV. évfolyam ♦ POLITIKAI NAPILAP # 74. szám. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Zalaegerszeg, Tüttóssy-utca 12. Telefon 80. Felelős szerkesztő: Dr. PESTHY PÁL Előfizetés: 1 hónapra 2.50, 3 hónapra 7.20 P, Postatakarékpénztári csekkszámla: 30.454 sz. A tanulók olvasmányai A szülői értekezleteken gyakran merül fel az a rendkívül fontos nevelésügyi kérdés, mi­lyenek legyenek iskolába járó gyermekeink olvasmányai. A szülő gyakran későn döbben rá arra, hogy súlyos mulasztást követett el, ha nem figyeli meg és nem ellenőrzi a gyer­meke kezébe került olvasmányokat, amelyek­nek egy része csak arra való, hogy megfer­tőzze az ifjúságnak csapongó képzeletét. Az ifjúság kezébe adandó könyvtől elvárjuk, hogy adjon érdekes mesét s ennek keretében bővítse a gyermek ismereteit; hasson fejlesz- tőleg érzelmi világára, indítsa meg helyes irányban az akaratát és maradéktalanul tük- röztesse vissza az erkölcsi világrendet. A gimnáziumba kerülő kisfiú már nagyrészt megjárta a mesék színes, csillogó birodalmát, mondákat olvasott a legendás múltról s az úgynevezett Robinson-korban él 10-^11 éves korában. A Robinson-kort olvasmányi érdek­lődés szempontjából a hőskor váltja fel. A kamaszkodó fiú figyelme a történelem nagy alakjaira irányul, nagy hadvezérek, kiváló ural­kodók, a jellem hősei kerülnek lassacskán érdeklődésének középpontjába. Eszményeket keres, akiket mintául választhat, akiket ér­demes követni. A felső osztályba kerülő fiú érdeklődése már szélesebbkörű és főleg mé­lyebb, értve ezen a lelki kérdések iránt való ösztönös vonzódást. Jókainak most is nagy keletje van, mert az ifjúság nála mesét is, eszményeket is találhat bőven. A tapasztalat szerint mellette elsősorban Gárdonyit olvas­sák. Alkalmas olvasmányok még e korban: Gulácsy Irén, Herczeg Ferenc, Komáromi Já­nos, Móra Ferenc, Nyíró József, Rákosi Vik­tor, Tóth Tihamér, Somogyvári Gyula leg­több könyve! Később Kemény Zsigmond, Vas Gereben, Tömörkény István sorakozhat mel­léjük. A regényeken, elbeszéléseken kívül ter­mészetesen más könyveket: útleírásokat és különféle szakkönyveket is olvasnak sokan. A külföldi remekírók (például oroszok, franciák) jórészé annyira mély, vagy világfelfogásuk olyan színezetű, hogy helyesebb, ha olvasá­suk az érettségi utáni időre marad, éppen úgy, mint néhány magyar író (Móricz Zisgmond, Szabó Dezső, stb.). A túlkorai művek olvasása igen súlyos lelki károsodást okozhat. A tanuló olvasmányainak nagy részét tár­saitól kapja. Sajnos, az olvasmányoknak a szülők részéről történő ellenőrzése igen gyakran nem kielé­gítő. Az eszményi állapot az lenne, ha( a szülők a komoly ellenőrzésen túlmenően is érdeklőd­nének gyermekeik olvasmányai iránt, sőt be­szélgetnének velük olvasmányaikról. Ügyelniök kell a szülőknek arra is, hogy az olvasás ne kerítse annyira hatalmába a tanulót, hogy miatta elhanyagolja kötelességét. Az olvasásra szánt idő általában napi egy—másfél óra lehet. Ez az idő viszont legyen zavartalanul az olva­sásé : érezze a gyermek, az ifjú, hogy nem fogják zavarni, nem fogják visszariogatni a felépített új világból, nyugodtan indulhat el a reá várakozó szépségek után. Éppen ilyen fontos az olvasás módja is. Elmélyedve olvas­sanak, lassan, kortyolgatva ízlelgessék a köny­vek szépségeit, a mélyértelmü mondatokat, gondolatokat kijegyezgetve, a stílus szépségeit élvezvén, mert habzsoló olvasás esetén a futólagos be­nyomások semmit sem hagynak a lélek­ben, hatástalanul foszlanak széjjel. A középiskola az irodalmi nevelés egyik legnagyobb sikeré­Szinyei-Merse Jenő vallás- és közoktatásügyi miniszter hazaérkezett németországi útjáról. A német terület elhagyása után meleghangú táviratot intézett Rust német birodalmi mi­niszterhez. (MTI) A Budapesti Közlöny április 1-i száma pénz­ügyminiszteri rendeletet közöl az »Élet- és járadékbiztosítások hadikölcsönkötvények fel­osztási alapjáéban letétben levő háborús ma­gyar államadóssági címletek átértékeléséről. A fizetési utalvány szelvénye átvételével Zalában a járási székhelyek postahivatalai kaptak meg­bízást. A hivatalos lap csütörtöki száma iparügyi miniszteri rendeletet közölt, amelynek értel­mében a zár alá vett anyagkészletek felhasz­nálására, vagy kiszolgáltatására vonatkozó en­gedélyek legfeljebb a kiállítás évét követő esztendő március 31-ével hatályukat vesztik. Az 1943 január 1-e előtt kiadott engedélyek ez év április 15-én érvényüket vesztik. * Berlinből jelentik: A keleti arcvonalon a miuszi szakaszon a németek rohammal elfog­laltak egy szívósan védelmezett helységet -a bolsevistáktól. Ezzel a ténnyel sikerült a néme­teknek előnyösen kiépíteniök állásukat. Kurszk­nál és Őreinél a németek megerősítették sánc­rendszerüket. Vjazma környékén a szovjet megkísérelte áttörni az új német védelmi vo­nalakat. A sikertelen áttörési kísérletben és az elhárító harcokban a németek négy lövész­ezredet morzsoltak fel. Az Ilmen-tótól délre is sikereket értek el a német csapatok. Itt a német gyalogság fontos pontokon jelentősen előretolta arcvonalát. A Ladoga-tótóF ' délre, Volchovnál, valamint Leningrádnál gyengült a bolsevisták támadásának ereje. A német mesz- szehordó ágyúk hatásosan lőtték Leningrád fontos katonai berendezéseit. A Jeges-tengeren támadást intéztek egy szovjet hajókaraván el­len. Hatásosan támadták a Murman repülő­teret a német repülők. Megsemmisítettek több hangárt és 6 földön veszteglő repülőgépet. Tuniszban a német csapatok az arcvonal északi részén nagy ügyességgel folytatták a rugalmas ellenállást. Ennek következtében nem tudtak fölfejlődni az angol-amerikai csapatok. Az el­lenségnek Déltuniszban sem sikerült döntő sikereket elérni. Itt sem kerültek szembe Rom­mel vezérezredes főerejével, hanem csak a biztosító kötelékekkel. Rommel nagy elhárító sikerei dacára sem maradnak el a nagyobb- szabású támadások. Újabb jelentés szerint a Mareth-vonal elfoglalása után Montgomery tá­bornok újabb hadianyagot szállít a tuniszi nek tartja, ha olyan fiatalembereket bocsáthat ki padjaiból, akik ízléssel és bírálattal tudnak olvasni. így lesznek tartalmas emberek, érté­kes gondolatoknak és mély érzéseknek tánto­ríthatatlan katonái. arcvonalra. A 12 napos kemény harcok után szünet állott be. A németek által lerakott aknák nagy akadályokat okoznak az amerikai páncélkocsiknak. (Nemzetközi Tájékoztató Iroda) Hitler kancellár tegnap a német főhadiszál­láson fogadta Gariboldi olasz vezérezredest, a keleti arcvonalon bevetett olasz kötelékek parancsnokát. A Führer átadta a vezérezredes­nek a német vaskereszt lovagkeresztjét. (NTI) Svájci terület fölött több, gyújtóanyaggal te­lített angol léggömb esett le. A gyújtópalac­kokból kiömlött folyadékok mindenütt tüzeket okoztak, ahol földet értek. A nagyobb tüzek keletkezését megakadályozta az a tény, hogy a közelben nem volt nagyobb mennyiségű ég­hető anyag. Doenitz német tengernagy meglátogatta a gyorsnaszádok egyik támaszpontját a La Manche-csatorna partján. A tengernagy kF jelentette, hogy Angliát csak a tengeren lehet megverni. Németország egyre több gyorsna­szádot fog építeni és harcbavetni. (NTI) Tozsc japán miniszterelnök mandzsukuói lá­togatása alkalmával háláját fejezte ki, hogy Mandzsukuó fenntartás nélkül támogatja Ja­pán törekvéseit. (NTI) A sümegi Polgári Önképzőkör népművelési előadása a gyermekvédelemrőt A sümegi Polgári Önképzőkör közművelő­dési szakosztálya a gyermekvédelemről tartott legutóbb előadást a szokásos havi előadás- sorozatában. Dehény József tanár megnyitó szavai után dr. Jánky István tanár szokásos havi krónikáját mondotta el. Majd több apró­ság, köztük Rothstädter Valika szavalata ara­tott sikert. A sümegi népiskolások szereplő gárdája Novák Frigyes igazgató feleségének betanításában igazán szemléltető módon mu­tatta be a bacillusok életét és pusztítását a fiatal magyarság életében. Egy kisiskolásnak helyes szavalata után dr. Rothstädter György m. kir. tisztiorvos a magyar gyermekvédelem­ről tartott szakszerű előadást. A gyermek volt mindenkor a lét legnagyobb Ígérete s a nagy társadalmi, faji átalakulás a gyermeket ki­emelte jelentéktelenségéből s mintegy köz­egészségügyi politikánk tengelyébe állította. Ma már a legkorszerűbb egészségügyi tör­vényeink vannak s a gyermek egészségi álla­pota ma már hatósági felügyelet és intézkedés tárgya. Megemlékezett az ovodák, napközi A mai nap országos és világ- vonatkozású eseményei

Next

/
Oldalképek
Tartalom