Zalai Magyar Élet, 1942. szeptember-december (3. évfolyam, 196-269. szám)

1942-09-05 / 200. szám

MaŐű^rIxet Belatinc képe a. íörfénelem lapjain Szeptember 8-án Belatinc ország- zászlós hősi emlékművet leplez le. Belatinc a Muravidék legcsinosabb és leg­élénkebb helysége. A mezővároska magva a történelmi fontosságú Zichy várkastély. Ekörül Alakult ki évszázadokon keresztül a mai Bela­tinc. A község fejlődése és kialakulása szoros összefüggésben volt és még ma is van ura­dalmának életével és a földesurak tevékeny­ségével. Belatinc régi írott emlékeinkben különböző néven szerepel. A legrégibb okmányban Cser- neczszegh néven említődik; későbbi neve Be­lohne, Balatinc, Ballatincz, BelLatinc. A község neve először az 1278-iki ado- mánylevélben lelhető fel. Ez évben IV. László király (1272—90) az akkor Cserneczszegh pusztát, mint az álsólendvai vár 'tartozékát odaajándékozta István bánnak, Hahold hor- vát bán fiának. István bán ősei Thüringiából származott né­met lovagok voltak. A család III. István (1161—1173) idejében jött Magyarországra. Első magyarországi ősük az orlamündeni gró­foktól származott Hahold vitéz volt. Ezek az idegenek gyorsan bele tudtak illeszkedni az új helyzetbe és ősei lettek a 'legmagyarabb főúri családnak. Élőn evüket is megváltoztatták. Fel­vették a Bánffy nevet (bán fia). A család1 tagjai kiváló szerepet játszottak az állam éle­tében. Ök voltak Belatinc alapítói, ugyancsak ők építtették a belatinci váfat. l Banffyék birtokában volt 1644-ig Belatinc. Ekkor a család férfiágban kihalt. Négy évvel későbben, 1648-ban III. Ferdinánd (1637— 57) ajándékba adta Belatincot gróf Nádasdy Ferenc országbírónak és nádorhelyettesnek. Mivel pedig a hatalmas főúr nem volt meg­elégedve I. Lipót (1657—1705) kormányzati rendszerével, Zrínyi Péter mozgalmához csat­lakozott. Ezért 1671-ben hóhér kezére jutott, belatinci birtokát pedig elkobozták. Belatinc ékkor visszaszállt a koronára. Tizenegy évvel későbben, 1682-ben I. Lipót eladta Belatincot Széchenyi György her­cegprímásnak 200 ezer forintért. Ugyanekkor Belatinc megszűnt az alsólendvai vár tartozéka lenni s ettől az időtől kezdve ínint önálló birtok szerepel. A belatinci várhoz ebbten az időben a kö­vetkező helységek tartoztak: Belatinc, Mura­sziget, Murahely, Murabaráti, Hársliget, Lend- Varózsavölgy, Lendvaerdő, Bántornya, Zorkó- háza, LendvaszentjózSef, Adorjánfalva, Besz­terce, Melenoe, Cserföld, Palina, Lendvanyireis és Kislippa. Széchenyi György prímás halála után Bela­tinc gyakran változtatta gazdáit. Földesurai a következők voltak: gróf Széchenyi György, a prímás unokaöccse, báró Ebergényi László huszártábornok, gróf Csáky György tábornok, gróf Csáky János (I.) tárnokmester és ko­ronaőr, gróf Csáky János (II.) főispán, Gyika Emánuel Konstantin, az oláh fejedelmek le­származottja, báró Sina Simon, a híres bankár és görög királyi követ, Wimpffen grófné Sina Anasztázia, gróf Zichy Ágost fiumei kormány- izó és utolsó főudvarnagy, majd gróf Zichy Mária alapítványi hölgy, aki a trianoni korban sem hagyta el helyét és mint kegyúr is hűségesen állt egyháza és népe mellett, nagy őseinek példáját kö­vetve. A középkorban Belatinc nevezetessé vált uradalma révén, amely abban jaíz időben Ma­gyarország legnendezettebb és legjövedelme­zőbb nagybirtoka volt. Ez a kedvező gazda­sági helyzet és a jobbágyokkal való jó bánás­mód nagy belső letelepedést Vont maga után. A földesuraknak ügyes gazdasági politikája miatt Belatinc nemcsak a belső, hanem a külső kereskedelembe is bekapcsolódott. A belatinci úradalom termékei á regédéi, gráci és, a bécsi piacon keresettek voltak, sőt eljutot­tak az Adria egyes kikötőibe is. A középkori Belatinc mezőgazdasági hely­zete ja föld termőerejéniek okszerű kihaszná­lása folytán olyan magas színvonalon volt, hogy a jólét és á vagyonosadás általánossá vált volna, ha ja török rablások és a kuruc- labanc harcok nem bénították volna meg a megindult gazdasági életet. A kitűnő minő­ségű szarvasmarhán kívül a juhtenyésztés nagy arányokban folyt, majd a méhtenyésztés is nagyban (emelte Bela­tinc gazdasági életének színvonalát. Párhuzamosan a mezőgazdasággal, az ipar is kedvező helyet foglalt el. Különösen la varga- és Ikovács kisiparnak Volt jó IneVe. Belatinc középkori .gazdasági életének fontos tényezője volt a malomipar is. Ez a mező- gazdasági ipar nagy fejlettségnek örvendett. A 17. században Belatinc híressé vált lóvásár­jai révén. A török uralom alatt Belatincn.ak is kijutott a történelmi balsorsból. A folytonos rablások a tönk széliére juttatták a községet. A rablá­sok különösen nagy arányokat öltöttek akkor, amikor Belatinc a még be nem hódolt királyi terület 'határain belül feküdt. A 17. század első, felében Belatinc is behódolt és tez az állapot Nagykanizsa visszaszerzéséig tartott. A török kitakarodása után Belátincnak újabb megpróbáltatás jutott osztályrészül. A község a kuruc-labanc csatározások színhelye lett. A kurucok 1703-ban jelentek meg először Bela- tincon. Innen intézték támadásaikat la Murán, át Stájerországba. Annak ellenére, hogy Bela­tinc akkori ura, báró Ebergényi László huszár­tábornok a császári hadsereg léién a kurucok ellen harcolt, a kurucok megkímélték Belatin­cot. De nem' úgy ia császári hadsereg. A csá­szári hadseregben összegyűlt csőcselék nép 1704-ben felgyújtotta és teljesen kifosztotta la köz­Eme tettüket 1706-ban újra megismételték úgyannyira, hogy az akkori okmányok »elsze­gényedett domíniumnak« (uradalomnak) jtue- vezik. A fosztogatásokból a isitájíer nép is ki­vette a részét. A török rablások és a kuruc- labanc csatározások felszámolása után Belatinc Iskolai ruhákra sötétkék és szürke szövetek, továbbá mosó áruk és intézeti kelengyék szép választékban vannak. Aruház 1942 szeptember 5. 1 Őszi kalapujdonságaim megérkeztek Szukics kalapszalon képe nagyon szomorú volt. Minden feldúlva és felpörzsötve. Ehhez járultak a különböző ra­gályos betegségek. A döghalál óriási áldozatokat követelt iá néptől. Az ilyen szomorú állapotok mellett a közbiz­tonság pnnyira meglazult, hogy a rablások es gyilkolások napirenden voltak. A stájer-magyar határvillongásokban Bela­tinc js szerepet játszott. A belatinci földésurak — hogy megvédjék birtokaikat a Mura rom­boló munkájától — erős földhányásokkal kény­szerítették a rakoncátlan folyót a rendes me­derbe. E szabályozás miatt a folyó gyakran elöntötte a stájer muramenti földekét, ami hosszantartó villongásokra adott okot s amiért sokszor fegyveres leszámolásra került a sor. Az 1848—49-es szabadságharcban a blela­tinciak is hősieslen küzdöttek a vörös­sipkások között, úruk, Gyika Jenő őrnagy híres zászlóaljában. Egyházi tekintetben Belatinc 1742-ig a bán- tornyai plébániához tartozott. A 17. századi első felében, a plébániatemplomtól való nagy távolság miatt, fiókplébániát alapítottak és fa­templomot állítottak. 1724-ben Belatinc akkori ura, báró Ebergényi László végrendeletben kötelezte utódait, hogy három falu jövedelmé­ből! Szent László király tiszteletére templomot építsenek. A templom 1742-ben fel ás épült is ugyan­ekkor önálló plébánia lett. 1777-ben a plébá­niát elkapcsolták a zágrábi püspöksegtő 1 "és azt az ugyanabban az évben alapított szombat­helyi püspökség fennhatósága alá rendelték. 1900-ban gróf Zichy Ágost kegyúr az eredeti templomot kibővíttette és gyönyörű barokk stílusban átalakíttatta. A trianoni korban a plébánia a lavant püspökség apostoli kormány­zása alá tartozott. Belatinc iskolaügyéről kevés az adatunk. Az első iskola, amelyről tudomásunk van, a »tri­viális« iskola. Ebből fejlődött a későbibi »fárai« iskola, amelyet a plébániához tartozott közsé­gek gyermekei látogattak. A mai iskolaépüle­tet 1865-ben építették. Itt működött Mar­kovi ts János híres népnevelő és zenész. Az első világháború lezajlása után a trianoni békeszerződés értelmében 1919 augusztus 1-ón Belatinc Jugoszláviának ítéltetett oda, majd 1941 április 16-án visszatért oda, ahová ezer évig tartozott. i GUMILÁR FERENC. Mi uiság a budapesti élelmiszer nagyvátártelepen A Magyar Vidéki Sajtótudósító jelentése sze­rint augusztus 27-től szeptember 3-ig az élő- és vágottbaromfi, valamint a tojáspiacon to­vábbra is változatlanul a megállapított legma­gasabb árak voltak érvényben. A zöldség- és főzelékfélék piacán a burgonya nagykereske­delmi ára folyó hó 1-től kezdődőleg újból 3 15 pengővel csökkent és így az árak jelenleg a következők: Nyári rózsa és Gülbaba 28 pengő, Ella és sárga 23 80 pengő mázsánkint. A többi árucikkek közül a zöldborsó és a leveleskarfiol ára 20, a tisztított karfiol ára pedig 40 fillér­rel csökkent kg-kint. A gyümölcspiacon a kö­zönséges fajtájú alma és szilva ára 10, a szőlő, a ringló és a görögdinnye ára 20, az őszi­barack ára pedig 40 fillérrel emelkedett kilo« gramonkint.

Next

/
Oldalképek
Tartalom