Zalai Magyar Élet, 1942. szeptember-december (3. évfolyam, 196-269. szám)

1942-09-01 / 196. szám

III. évfolyam #• politikai napilap # 19 6. szám. ( ARA 8 FILLER 1942 SZEPTEMBER 1. KEDD Szerkesztősig is kiadóhivatal: Zalaegerszeg, Yßtiössy-atca 12, , Telefon 80. Felelős szerkesztő: Dr. PESTHY PÁL Előfizetés: 1 hónapra 2, 3 hónapra 5.70 P, Postatakarékpénztári csekkszámla: 30.454 az. * Í*»H# M mt t A f zei»- W| * | i Í-WX i J i • — — . - — - — —" A mai nap országos és világ- vonatkozású eseményei Vitéz Jány Gusztáv vezérezredest, a hon­véd hadsereg parancsnokát a keleti arcvonalon több gránátszilánk érte. A tüzetesebb vizsgálat után kiderült, hogy az egyik szilánk csontot tört és a csontvelőt is megsértette. A vezér- ezredes, aki szolgálati ügyben repülőgépim érkezett Budapestre, reméli, hogy néhány na­pon belül visszatérhet derék honvédéihez. A magyar mezőgazdaság nagy megúj bójá­nak, Tessedik Sámuel evangélikus lelkész em­lékének szoborral való megörökítésére moz­galom indult meg Szarvason. Szeptember 13-án lesz a szobor leleplezése mezőgazdasági kiállítással kapcsolatosan. * Sztálingrád előtere egyetlen erődítmény. A német légierő Sztálingrád ellem intézett éjt- szakai támadásai nagy kiterjedésű tüzeket okoztak. A német csapatok 'már 25 kilométerre közelítették meg a várost. (NTI) Német vadászrepülők Sztálingrád előterében légiharcba keveredtek a bolsevistákkal. A harc során a németek 31 ellenséges gépet lőttek le. (NTI) Az U-det vadászrepülőezred három hónap alatt újabb ezer repülőgépet lőtt le és ezzel a legíítóbbi napokban a 3000-ik légi győzelmét aratta. (NTI) Több mint 100 ezer (sebesültet vittek már repülőgépen Németországba. A sebesülteik szállításához 3 motoros Junkers gépeket hasz­nálnak. (NST) A Stefani-iroda különjelentése szerint nagy élénkség mutatkozik az el-álamjeini arcvonalon. A tengelycsapatok több foglyot ejtettek. El-Alameinnél a német zuhanóbombázók tá­madták az angolok járóműoszlopait, valamint nagy károkat okoztak egy ellenséges repülő­téren. (NTI) Elkeseredett harcok folynak az újguineai Milne-öböl partján. Az öbölben partraszállt japán csapatok támadásai nagyobb tengeré­szeti erők támogatása mellett továbbfejlődnek. Egy japán cirkáló és nyolc torpedóromboló az augusztus 30-ára vir-adó éjtszaka behatolt a Milne-öbölbie és erősítéseket tett partra. (Ofi) A NTI jelenti Párisbol, hogy a páris—bor- deauxi vonaton, amelyet angol ''légitámadás ért, utazott Murat here* is nyolc gyermeké­vel. Két gyermek könnyebben megsebesült, de a herceget is szilánk érte. Kínában óriási árvíz pusztít. Ilyen nagy ár­vízre száz év óta nem volt példa. Az árvíz rombadöntött 30 ezer házat és megsemmisí­tette a termés nagy részét. A hajléktalanok száma megközelíti a 100 ezret. A francia hírközlő iroda szerint Ankarába megy Willkie, Roosevelt amerikai elnök ki­küldöttje. Naplójában akadt meg a gránátszilánk egy nagykanizsai páncéltörő honvédnek Nemrég jött haza a harctérről Mayer Sán­dor OTI-dijnok. A nagykanizsai páncéltörők közé volt beosztva a magas, fiatal honvéd, aki tényleges katonai szolgálata után hamarosan a harctérre került. Rövid ideig Orel tájékán kacskaringós völgy peremén tanáyztak. A senki földjét járőrök szeldeisték keresztül-kasul s a bozótokat éjjel rakéták világították meg. Egyik éjjel erős kézigránátharcra ébredtek. Megerősítették az őrhelyeklet és a tűzbenállók segítségére siettek. A »vakmerő« bolsik erre futásnak eredtek és csak megtépázott létszám­mal tűntek el a túloldalon. Akkor látták, hogy a támadók az előző csöndesebb napon meg­húzódhattak a bozótosban, éjjel néhány közü­lök felvágta a drótsövényt és azon át akar­ták az őrszemet megközelíteni. Az -első ha­lottjuk tiszt volt; géppisztoly szorongott a kezében. A fogolyjárőrök között egy magyarul tudó asztraháni kovácsmester is volt, aki ná­lunk foglyoskodott az elmúlt világháborúban. Sírásban tört ki gyötrődése, arca a szenvedés képe volt. Elmondta, hogy még a járőrök ki­küldése is a zsidó politikai biztos parancsára történt s a másik tisztet, akinek az -elesett helyett kellett volna jönnie, a kiindulás éllőtt löyette főbe, mert korainak találta a járőr megindulását. Igen gyakran .tapasztalhatták, hogy tiszt vezetésével küldtek ki kisebb csa­patrészeket, rajokat, mert az altisztekben sem bízott a szovjet vezíetőség ilyen vállalkozások­nál. A magyar támadás, amely alatt az OTI tiszt­viselőt a gyilkos szándékú gránátszilánk érte, július 29-én történt. Irtózatos tüzérségi »be- puhítás« kezdte hajnalban pa-skolni a vörösök állásait. A gyalogság ment a tankok mögött s közöttük helyezkedtek el és hatoltak -előre nyomukban az ő páncéltörőik. A ködgyertyák csak úgy ontották a füstös gomo-lyagot, ész­bontó robbanások töltötték be a levegőt s ahogy az egyik tisztáson egy hirtelen feléjük kanyarodó ellenséges tankra tüzet nyitottak: erős ütést érzett a mellén, aztán vércsíkokat látott két kezefején tenyere felé futni. A tank lángbaborult s a villanásokban elveszett Ma­yer Sándor előtt is a vTlág. A kórházban ébredt magára. Két kezéből akkorra eltávolították a golyókat és a figyel­mes ápolónők az asztalára helyezték a szívének szánt gránátszilánkot. Volt vagy ötdekás a repeszdarab, de fáradt lehetett már, kimúlt ereje a honvédzsebbie dugott papírok lapjai közt. Megmutatta a szerencsés katona, miben akadt meg az ólmosacél. Legkívül a zubbony alatt egy tábori napló volt, félkemény fedő­lappal; alatta egy időűző regény. Azt is át­vágta a szilánk. Mögötte katonai tudnivalók és legbelüi a legfrissebb hazulról jött levél lapult. A vastagpapírú levélborítékból már csak! a vasdarab hegye látszott ki, amely kisebb karcoláson kívül komolyabb s-ebjet nem ejtett. A két kezén is csak a heg emlékeztet mán az izgalmas nap eseményeire. Legyint egyet a kétméteres honvéd és egyszerűen mondja: — Katonadolog! Szeptember elsején megkezdhetők a fakitermelési munkálatok A hivatalos lap vasárnapi száma közölte a földmívelésügyi miniszter rendeletét, amely­nek értelmében az 1942—43 évi téli faterme­lési munkálatok ez év szeptember 1-ével meg­kezdhetők. Azokban az erdőkben, ahol az erdőtulajdo­nos a fakitermelési jogot átruházta (a kiter­melésre kerülő faállományt lábon eladta), a termelés csak az erdőtulajdonos külön hozzá­járulásával kezdhető meg október 1-e előtt. Rendelet az állati hullák feldolgozására A Budapesti Közlöny közölte a minisztérium rendeletét az állati hullák feldolgozásáról. A hasznos állat birtokosa a rendelet szerint kö­teles az állat hulláját az állategészségügyi telep rendelkezésére bocsátani. Evégből az állat el­hullását a helyi állategészségügyi hatóságnak, vagy állategészségügyi telepnek 24 óra lefor­gása alatt be kell jelenteni. A rendelkezésre bocsátott állati hullák elszállításáról az áEat- egészségügyi telep gondoskodik. A még fel­dolgozható állapotban lévő állati hulláért té­rítés jár. Hitek a törvényszékről Pécsek Iván muraszombati napszámos a múlt év júliusában a vasmegyei Kőhidánál ér­vényes útlevél nélkül átlépte a határt. A vád­emelés tekintetében illetékes zalaegerszegi kir. törvényszék elé állították, amely aztán ma jogerősen hétnapi fogházzal büntette. Varga Gyula nemeshetési kisbirtokos ez év januárjában Ujj Ernő községi esküdtről, mint közhivatalnokról mások előtt káromkodó szavak kíséretében azt a rágalmazó kijelentést tett-e, hogy amikor az utat pénzért csinálják, akkor elmegy munkába a fiával együtt és a felesége viszi utánuk az ebédet; amikor azon­ban havat kell hányni és ingyen csinálni az utat, akkor az elöljárók csendőrökkel járatják a falut és így kényszerítik a lakosságot út- csinálásra és hóhányásra. A bíróság Vargát jogerősen 30 pengő pénz­büntetésre ítélte. Tóth Antalné szül. Tóth Teréz kemend- ollári földm íves-asszony ez év márciusában nem vigyázott eléggé a konyhában tartózkodó más­féléves unokájára, Sebestyén Zsuzsira, úgy hogy a kislánynak a tűzhelyen megégett az arca. A bánkódó nagymamát a bíróság föl- tételesen, de jogerősen 40 pengő pénzbünte­tésre 'ítélte.

Next

/
Oldalképek
Tartalom