Zalai Magyar Élet, 1942. július-augusztus (3. évfolyam, 145-195. szám)

1942-07-01 / 145. szám

ARA 8 FILLÉR 1942 JULIUS 1. SZERDA III. évfolyam ♦ pout mai napilap # 14 5. szám. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Zalaegerszeg, Felelős szerkesztő: Előfizetés: 1 hónapra 2, 3 hónapra 5.70 P. TQttdssy-utca 12. Telefon 80. Dr. PESTHY PÁL Postatakarékpénztári csekkszámla: 30.454 sz. A kormányzóhelyettes hitvese zalai földön Tegnap már jelentettük, hogy a kormányzó- helyettes úr hitvesének jelenlétében felavatták Keszthelyen a vasutas árvaleány nevelő inté­zetet és üdülőházat, amely a Balatoni Múzeum épületének közelében emelkedik. Az ünnep­ségről most még a következő részletet kö­zöljük: Vitéz nagybányai Horthy Istvánnát, kormányzóhelyettesünk hitvesét, aki gróf Rá­day Gedeonná kíséretében érkezett, az állomá­son vitéz gróf Teleki Béla főispán Zala vármegye közönsége nevében köszöntötte az ősi Zala földjén, a szépséges Balaton partján. A vármegye népének ragaszkodó érzelmének jeléül csokrot nyújtott át neki. A vármegyei közigazgatás nevében pedig dr. Tomka Já­nos vármegyei főjegyző mondott hódolatteljes istenhozottat. Azután a kormányzóhelyettes úr hitvese a váróterembe ment, ,ahol özvegy Fes­tetics Györgyné hercegasszony várta és üdvö­zölte a helyi nőegyesületek élén. Délben tör­tént meg az üdülőház felavatása. Az ünnepé­lyen jelen volt vitéz Horthy Istvánnéin kívül még Imrédy Kálmán, a Máv elnöke és neje, dr. Tóth Tibor üzletigazgató és neje, dr. Desewffy Aurél és több magasrangú Máv ve­zető férfi. Az avató beszédet dr. Tóth Tibor mondta. A község nevében dr. Gárdonyi Lajos helyettes bíró vette át az épületet. A rövid ünnepség után a vendégek hamisí­tatlan balatoni hangulatra jöttek össze a Ha­lászcsárdában, majd Hévízre rándultak ki. A kormányzóhelyettesné pedig ma tett látogatást Hévizén, tegnap megtekintette a Balatoni Mú­zeumot, valamint Keszthely egyéb történelmi és művelődési nevezetességeit és sokáig el: gyönyörködött a Balaton szépségében. Egyéb­ként vitéz Horthy Istvánné a hercegi kastély vendége volt. Az angol hírszolgálat közlése szerint a Sze- basztopolban dúló harcok óráról-órára foko­zódnak. A várost védő bolsevista, katonák a heves tűz következtében elő se mérnek jönni; fedezékeikből. A támadás soha még ilyen he­ves nem volt. A japán csapatok partra szálltak a Szinga­púrtól északkeletre levő Natoena szigeten. A sziget rádióállomása összeköttetésben volt az ellenséggel. Vele egyidőben a szigethez tar­tozó apróbb szigeteket is megszállták a ja­pán csapatok. (NTI) Hivatalos jelentés szerint birodalomellenes cselekmények miatt újabb 118 halálos ítéletet hajtottak végre Prágában és Brünnben. Gépjáróművek vizsgálati bemutatása Zalában A belügyminiszter elrendelte a közúti for­galomban levő valamennyi gépjáróműnek meg­vizsgálását. A rendőrkapitányság ezért felhívja a nagykanizsai gépjáróműkerület területén tar­tózkodó és a közúti forgalomban résztvevői valamennyi teher- és személyszállító gépjáró­mű, motorkerékpár, pótkocsi, autóbusz, köz­úti vontató és betegszállító (mentő) gépkocsiki üzembentartóit, hogy gépkocsijűkat, valamint azok fölszereléséhez tartozó tartalékabroncso­kat az alábbi helyen és időben mutassák be. A mai nap országos és • vonatkozású A képviselőház mai ülésén a napirend előtt felszólalt báró Bánffy Dániel földmívelésügyi miniszter. A legsürgősebb feladatokat ez^el az egy szóval jelölte meg: »többtermelés«. A mi­niszter fő feladatának tartja az állattenyésztés fokozását, minden termőterület kihasználását és a gazdasági szakoktatás fejlesztésiét. XII. Pius pápa Virág Ferenc pécsi püspö­köt pápai trónállóvá nevezte ki. A főpásztor július 3-án mondja aranymiséjét. Serédi Jusztinján bíboros hercegprímás ró­mai tartózkodásakor díszes albumot nyújtott lát a pápának. Az album a budapesti leventék közös szentáldozásának képeit tartalmazza. A Szentatya nagy érdeklődéssel tekintette meg a képeket. Apostoli áldását küldte vitéz Béldy Alajos vezérőrnagynak, az ifjúság örszágos vezetőjének és a magyar leventéknek. A kettős ünnepen vitorlázó verseny volt a Balatonon. A vasárnapi erős szélben négy vitorlás felborult. Komolyabb baj azonban nem történt, mert Remenyi-Schneller Lajos irányí­tásával egy motoros jacht és a csendőrség mentőszolgálata hajóra vette a vízbe esett ver­senyzőket. Székesfehérvár közönsége nevében a pol­gármester díszalbumot nyújtott át Hóman Bá­lint miniszternek, aki az országgyűlésben 10 éve képviseli a várost. * A honvédnappal kapcsolatban a; német rádió meleg hangon emlékezett meg a magyar hon­védségről. Megemlékezésében visszapillantást vetett a régi időkre, amelyekben Magyaror­szág a Nyugat védőbástyája volt. A magyar­ság európai jelentőségét katonai győzelme alapozta meg. Utalt a rádió az első világhá­ború dicsőségeire, majd a trianoni parancsra, amely az ország kétharmadát elszakította, vele a Kárpátok természetes védőbástyáját is. 1938- ban Magyarország is megkapta a katonai1 egyenjogúságot és azóta a korszerű fölsZere- lésnek és katonái hősiességének köszönhető az elszakított országrészek visszaszerzése. Most is a keleti harctéren és mindenütt kitünteti magát a magyar honvéd hősiességével és bá­tor magatartásával. Utalt a német rádió a magyar-német bajtársiasságra, amely a kele­ten harcoló katonák között megnyilvánul. A tengelycsapatok 160 kilométerre közelí­tették meg Alexandriát. (MTI) Nagykanizsa város és a járás területiek a helybeli tűzoltólaktanya előtt július 4-én dél­előtt 8 órakor, Zalaegerszeg város és járás te­rületiek Zalaegerszegen a kapitányság előtt július 8-án délelőtt 8 órakor, a többi köziségek! a járási székhely jegyzői hivatalai előtt: Keszt­hely július 6-án délelőtt 8 órakor, Zalaszent- grót július 7-én délelőtt 8 órakor, Pacsa jú­lius 9-én délelőtt 8 órakor, Nova július 10-én délelőtt 8 órakor, Lenti július 11-én délelőtt 8 órakor, Letenye július 12-én délután 2 órakor, Alsólendva július 13-án délelőtt 8 órakor, Perlak július 14-én délelőtt 8 órakor, Csák­tornya július 15-én délelőtt 8 órakor. A vizs­gálat díja a kerület székhelyén 2 pengő, a székhelyen kívül 3 pengő. Ez aZ összeg posta­befizetési lapon fizetendő be. A távolmaradó gépkocsikat a forgalomból kizárják és fenn­tartóik ellen megindul a kihágási eljárás. A keresztény bornagykereskedelem részére 20—25 millió pengős hitelkeretet biztosítanak Illetékes körök ezidőszerint hatmillió hek­toliterre becsülik a várható bortermést, ami jó eredménynek számítana az előző évek gyen­ge termése után. A remélhető nagyobb termés elhelyezése az idén nem okoz különösebb gondot.. Egyrészt azért, mert a sörkorlátozás miatt a belföldi fogyasztás növekedni fog, másrészt igen nagy a külföldi érdeklődés is. így hát az értékesítési kérdések az idén ki­zárólag a pénzügyi ellátásra, a borkészletek tárolására és a hordókérdésre szorítkoznak. A pénzellátással kapcsolatban a keresztény borkereskedelem máris fölvette a tárgyalásokat a hazai pénzintézetekkel. Mintegy 50—60 mil­lió pengő folyósítására van szükség. A ban­kok már elvileg kifejezték készségüket a szük­séges hitelkeret megszavazására. A megvásá­rolt borokra a pénzintézetek aZ eddigiek sze­rint 70 százalékos Iombardokat folyósítanak majd megfelelő tároló helyeken való elrak­tározás esetén. Mivel számos új bornagykeres­kedő nem rendelkezik elég tőkévei, ami szük­séges a berendezések átvételéhez, kilátás van arra, hogy a pénzintézetek 20—25 millió pen- gőnyi beruházási hitelhez juttatják az űji nagy- kereskedőket, akik ezt az Összeget teljes mér­tékben borvásárlásra fordíthatnák. (MVS)

Next

/
Oldalképek
Tartalom