Zalai Magyar Élet, 1941. április-június (2. évfolyam, 77-146. szám)

1941-05-29 / 121. szám

X ÄRA 8 FILLÉR II. évfolyam, 121. szám. # politikai napilap # 1941. máius 29. Csütörtök. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Zalaegerszeg, Felelős szerkesztő: Előfizetés: 1 hónapra 1.40, 3 hónapra 4 P. Tittőssy-utca 12. Telefon 80. Dr. PESTHY PÁL Postatakarékpénztári csekkszámla: 30.454 sz. A mai nap világ- és országos vonatkozású eseményei Roosevelt beszéde sem olasz, sem pedig n ■- met körökben nem okozott izgalmat. Az elnök Amerikát fenyegető veszélyről beszélt, azon­ban bárhogy is beszél, a bekövetkezendő ese­ményekért a felelősség az Egyesült Államokat terheli — írja a Stefani-iroda. — Roosevelt po­litikája teljesen a támadó politika jellegét veszi fel. Biztosra veszik, hogy a beszédről Hitler és Ribbentrop véleményt fog mondani. Roosevelt a sajtóértekezleten kijelentette, hogy ő nem kérte és nem is akarja a semleges- ségi törvény eltörlését. Véleménye szerint Anglia megsegítése nem ütközik a semleges­ségbe. A japán hadügyminiszter megszemlélte a ja­pán haderőt és kijelentette, hogy Japánnak szembe kell néznie az eseményekkel. Ezért 10 magasrangú nyugállományú tisztet újra tény­leges állományba helyezett. Több olasz csapatkötelék szállt partra Kréta szigetén, hogy résztvegyen a németek oldalán az angolok elleni küzdelemben. A német légierő tegnap éjjel Anglia külön­böző részeit bombázta. A francia partról mesz- szehordó ágyúkkal tüzeltek az angol partra. Palesztinában arab szabadcsapatok felgyúj­tottak több olajtelepet. Transzjordániában a merényletek megismétlődne^. Tegnap a Kerepesi temetőben az egyik be­tonmedencében női kezet és lábat találtak. Megállapítást nyert, hogy 20—30 év körüli nő testrészeiről van szó. Ma hajnalban Angyalföl­dön zsákba varrva megtalálták a nő alsó test­részét is. Most mintegy 200 detektív keresi a nő többi testrészét, elsősorban a fejét és az elvetemült gyilkost. Megállapítottiák ~ azt is, hogy a nő büntetlen előéletű volt, mert ujj­lenyomata nem szerepel a nyilvántartóban. Ala­csony, molett nő az áldozat. 'Olyan jelentések érkeztek, hogy tegnap bérkocsi állt meg a me­dencénél és azt a bérkocsiból kiszálló személy többször megkerülte. A rendőrség rádión fel­szólította a bérkocsist, hogy haladéktalanul jelentkezzék. Méltányos erőtakar elosztást kémek a zalai állattenyésztők A Zalavármegyei Szarvasmarhatenyésztő Egyesület ma tartotta az 1939—40 évre vonat­kozó rendes közgyűlését, amely egyúttal az egyesületnek ilyen néven az utolsó gyűlése Volt. Megjelent a földmívelésügyi miniszter és az Alsódunántúli Mezőgazdasági Kamara képviseletében Kelemen Ernő gazdasági fő­felügyelő, szövetségi igazgató. Megjelent vitéz gróf Teleki Béla kormánybiztos-főispán, dr. Brand Sándor alispán, a vármegyei gazdasági felügyelőség képviselete, számos földesúr es igen szép számban a kisgazdák is. Dr. Tarányi Ferenc elnöki megnyitójában, a nagy érdeklődésért külön is köszönetét mondott. Ferenczy István ügyvezető igazgató beszámolójából kiderült, hogy a takarmányozás és a szállítás nehézségei csökkenő hatást gya­koroltak a tejtermelés tekintetében. A terme­lésben első helyet ért el a keszthelyi gazdasági akadémia tehenészete, második helyet a ke- hidai gazdasági szakiskola, harmadikat Kovács Sebestyén Miklós becsehelyi uradalma. Meg­emlékezett az igazgató az országos tenyésztési díjazásokról és a mezőgazdasági kiállítások eredményéről, amelyek zalai viszonylatban a hivatalos állatellenőrzésnek gyakorlati hasznát mutatják. Sajnos, törzstenyésztőink közül keve­sen vettek részt a kiállításon, ami pedig káros körülmény, mert propaganda nélkül nincs fej­lődés és becsvágy. Remélhetői, hogy az élért díjazások a jövőre nézve serkentőleg hatnak tenyésztőinkre. Bejelentette,, hogy az őisszel megyei bika kiállító versenyt rendeznek vásár­ral kapcsolatban, továbbá állattenyésztési tan­folyamokat is tartanak, mert kisgazdáinknak még sok tanulnivalójuk van. Örvendetes je­lenség azonban, hogy ellenőrzött kisgazda tehénállományunk i't- szájmia és minősége állandó emelkedést mutat. Sokat tett ennek az eredménynek létesülésére az, hogy a földmívelésügyi miniszter állat- tenyésztési ellenőröket bocsátott rendelkezésre, továbbá, hogy Zalában is létesült két állat- tenyésztési mintaközség. A jelentés és a zárószámadás elfogadása után dr. Tarányi Ferenc bejelentette, hogy az országos állattenyésztő egyesület megalakul­ván, szükség van a szarvasmarhatenyésztő egyesület átalakulására is. Megköszönte a be­léje vetett bizalmat, amelynek tehetsége és a lehetőségek szerint igyekezett is mindig meg­felelni. Az átalakult egyesület ezután dr. Kol­ler Istvánt elnökké, Nyáry Kálmánt alelinökké, Figura György gazdasági főfelügyelőt pedig ügyvezető alelnökké, állattenyésztési ellenőr­nek Barát Pált választották meg. Az egyesület szükségesnek tartja, hogy a szomszéd vármegyék példájára Zala vármegye is az eddiginél nagyobb összeget fordítson tenyészállat beszerzésre. Szükség van az ellen­őrzött szarvasmarha-gazdaságok létszámának emelésére, a minőség állandó javítására és ennek a munkának a visszakerült területekre való kiterjesztésére is. Érdekes volt az elnöki széket elfoglaló Kol­ler István rövid beszéde: — Ez az egyesület nem a parádés beszédek egyesülete. Az én programom ez: teljes tudá­sommal akarom képviselni az egyesület érde­keit. Az indítványokból kiemelkedett Somogyi Gyula palini földbirtokosnak két indítványa. Az első az, hogy legyen minden nagyobb köz­ségben erőtakarmányt elosztó központ. Ne kell­jen nekünk Budapestről hozatni a korpát, amelynek szállítása vagononként 320 pengőbe kerül. Legyen lehetőség arra, hogy a korpát a megyei malmokból is beszerezhesse a gazda. Legyen az abraídakarminy ára mindenütt ugyanaz. De ne csak a korpát erőltessük, hanem a ku­koricát is használjuk fel. Az abraktakarmány biztosítása roppant fontos dolog, nehogy el­tűnjék a tej az egészségügy kimondhatatlan Kárára. Somogyi indítványait egyhangúan elfogadta a közgyűlés. INNEN IS — A hazatért Délbaranyát ünnepelte Baranya vármegye közgyűlése, amelyen a 34 felszaba­dult község képviselői is megjelentek. A vár­megye tiszti főügyészének dr. Farkas Szilárd aljegyzőt választották meg. — Kétszázéves fennállását ünnepli az egri érseki jogakadémia. — Egyedüli az országban a kaposvári polgári leányiskola abban, hogy külön nyaralója van Balatonbogláron. — Debrecen a leggazdagabb vidéki város, amelynek földjeit 41 millió pen­gőre értékelik. — Négyévi fegyházra ítélte a szombathelyi törvényszék Őri Pál gyári mun­kást, aki több betörést követett el és üzletsze­rűen lopkódta a kerékpárokat. — XII. Pius pápa pünkösdvasárnap délután 1 órakor rádió­beszédet mond, majd a városnak és a föld­kerekségnek áldást fog osztani. — A most megalakult országos magyar egyházzenei ta­nács elnökévé Shvoy Lajos székesfehérvári püs­pököt, alelnöíkévé pedig dr. Werner Alajos egyházmegyei zenei főigazgatót választották meg. — "Havi 30 pengő pótdíjat rendszere­sítettek a m. kir. rendőrségi fogalmazó-, fel­ügyelő- és detektivgyakornokok részére. —• A kanáritenyésztők országos versenyén Trim- mel Kálmán győri tenyésztő elnyerte az arany- koszorús mester címet. — Dr. Sopronyi Thur- ner Mihály, Sopron város polgármestere az eV végével nyugalomba vonul. — A honvédelmi miniszter rendelete értelmében ingyen sírhelyet kapnak a meghalt hadirokkantak. A hadirok­kantakat, ha van külön hősi temető, oda kell eltemetni. — A pécsi tábla is helybenhagyta Szakala György és Kálóéi István siklósi rabló- gyilkosok halálbüntetését. —- Csak 24 órával a sütés után árusíthatják a kenyeret Szlovákiá­ban. — Mikes Kelemenről nevezték el a ko­lozsvári piarista főgimnáziumot. — Gróf Teleki Béla, az Erdélyi Gazdasági Egyesület elnöke lesz az Erdélyi Párt elnöke. — Kitiltották a cigányokat a tátrai fürdőkből. — Május végén elbocsátják a Romániától át nem vett alkalma­zottakat. — Háromhónapi fogházra ítélték Végh Sándorné dunamócsi asszonyt, aki már­cius 15-én megtagadta a nemzeti lobogó ki­tűzését, — Meghalt örömében Reko Katalin csantavéri öregasszony, amikor meglátta a hadifogságból hazatért fiát. — Sportpályát épí­tenek1 Nagycenken a gróf Széchenyi kastély mellett. — Az orosz határon a Máv kibővíti a beszkidi alagutat, hogy a nagyobb orosz va­gonok is közlekedhessenek. — Kárpátalján 250 kereskedő és iparos 800.000 pengő önálló- sítási kölcsönt kapott. — Szolnokon gyárat épít a Bata magyarországi érdekeltsége, a Cikta cipőgyár. — Június 5-én indul első út­jára a »Kolozsvár« Duiia-tengerjáró hajó.

Next

/
Oldalképek
Tartalom