Zalai Magyar Élet, 1941. április-június (2. évfolyam, 77-146. szám)

1941-05-29 / 121. szám

2 ÍHACTMRkET 1941 május 29. Pünkösdkor már saját otthonában tartja az Istentiszteletet a zalaegerszegi református gyülekezet A Zalaegerszegen épülő református templom — amelynek tervezője Szegtialmy Bálint — nemcsak! ía város, de a Dunántúlnak is egyik legérdekesebb középülete lesz különleges szé­kely stílusa miatt. Az építést la rossz időjárás és az anyaghiány erősen hátráltatta, de az eddig végzett munka nyomán máris bontakozik az épületnek megkapó szépsége. Elkészült a gyülekezeti ház magas földszintje, tető alatt van ;a templom is és most állítják össze a torony faszerkezeiéi. Későbbre marad a gyü­lekezeti háznak padlózása, festése és berende­zése. A templomot címeres ablakok fogják világítani, iegy-egy ilyen ablak elkészíttet ősét vállalta újabban Zala vármegye, Zalaegerszeg város, gróf Bethlen István nyug. miniszter- fellniö'k, a város díszpolgára, Vitéz Botos Gábor, dr. Borbély András, vitéz Farkas Jenő, Gavallér Gyula. Most készül a templomépítésnél a lépcső, a lábazat, a tárnpillérek külső munkája. Elkészítik még hamarosan a főbejárati ajtót is, hogy az épület a befejezettség képét mutassa. Elkészült a teinplompadok és a szószék terve is, amely összhangban van a templomnak ere­deti magyar stílusával. Huszonkét padot akar­nák beállítani és pedig a hívek áldozatos fel­ajánlásából. A toronynak a kórusra nyíló két hosszúkás ablakán a diákok gyűjtéséből és megtakarított pénzük felajánlásából elhelyezik a református diákszövetség jelvényét, Kálvin János pecsétjét, a kézben magasra tartott égő szívet, Kálvin jelmondatával Pünkösd első napján délelőtt tíz órakor a gyülekezeti ház nagyi érmében lesz már az első saját lOtthotibeti istentisztelet. Ez alkalommal szólal meg a Nagy Erzsébet által ajándékozott orgonaharmónium is, amelyet szombathelyi szakemberrel javíttattak meg. A kántori szol­gálatot ettől kezdve Baksa József állami elemi iskolai tanító végzi. Eddig tudvalevőleg Szalay Sámuel igazgató végezte ezt a tisztséget az evangélikus gyülekezet kántori teendői mellett. Az istentiszteletet megelőzőleg a gyülekezet ünnepélyesei elbúcsúzik Nagy Miklós evangé­likus lelkésztől, a gyülekezettől és a templom­tól, amely közel másfél évtizedig adott közös halléikot a hívek áhítatának. * Hallá figyelem! Mielőtt vízvezetékit csináltat, kérjen árajánlatot Gsróts vízvezeték szerelő és csatornázási vállal­kozótól Javításokat olcsón vállal. Rákóczi út 62 Telefon: 331. Apró zalai hírek Balatonfüred és Veszprém között naponként két járatot indított a Mávaut. —- 3 hónapi fog­házat kaoptt ifjú Harcz József kiskomáromi gazda, mert súlyosan bántalmazta idős apját. — A nagykanizsai Mansz az elmúlt évben, mint az a közgyűlésen a titkári jelentésből ki­tűnt, szövőtelepeket 10 szövőszékkel és a gyer­mekek védelmére napközi otthont létesített, divatbemutatót, tanfolyamokat rendezett. El­határozták, hogy kirándulást tesznek Csáktor­nyára. FERENCJOZSEF KESERUVIZ — Lefülelteik egy csavargó cigányasszonyt. Orsós Terézia pápateszéri cigányasszony nem­régiben Káptalanfa községben koldult és köz­ben Preininger Ambrus földmíves udvarán pénzzel telt erszényt is »talált«. A csendőrjárőr lefülelte, a sümegi kir. járásbíróság pedig en­gedély nélküli koldulás, csavargás és idegen ingó jogtalan eltulajdonítása miatt jogerősen 10 napi fogházra ítélte. Az új otthonba jutás egyelőre csak a refor­mátus (egyházközségnek mintegy családi ün­nepe lesz. A református egyházmegye és ke­rület, a vármegye, város hivatalos tényezőinek, valamint a másvallásúak vezető személyeinek és a templomépítés jótevőinek meghívását arra az időre tervezik, amikor a templomnak teljes elkészülése után méltó keretek között lehet az ünnepélyt megtartani. Májusi ingatlanforgalom Zalában (A lapunk előző számában megjelent közlemény folytatása.) A közigazgatási bizottság gazdasági albizottságához május hónapban a következő in­gatlanforgalmi ügydarabok érkeztek be: Az ELIDEGENÍTŐ — A SZERZŐ FÉL AZ INGATLAN TERÜLETE, NEVE ÉS LAKÓHELYE: MŰVELÉSI ÁGA, ÁRA: Palágyi Tiborné, Révfülöp — dr. Horváth Gyula, Budapest, beltelek, 1575 pengő Rechnitzer Lajos, Nemestördemic — Széli Józsefné, Nemestördemic, rét, 370 pengő Serr Istvánné, Sáska — Takács István, Zalahaláp, szántó, 300 pengő Göncz Istvánné, Nagykanizsa — Németh József, Becsehely, szántó, 800 pengő Nemcsics Gáspirné, Zdaszentgyörgy — Vass Józsefné, Zaiaszentgyörgy, erdő, 1003 pengő Simon Gábor, Baktüllős — Varga Julianna, Zalalárnok, erdő, 100 pengő Ferenc Károly, ZalalövŐ — Adorján Béla, Zalalövő, erdő, 15118 pengő Molnár Imréné, Zalabaksa — Molnár Lajos, Zalabaksa, erdő, 2500 pengő Bekk Lajos, Alibánfa — Gál József, Kisbucsa, erdő, 2000 pengő Németh Lajos, Budapest — Göncz Kálmán, Bőrönd, erdő, 410 pengő Varga István, Lickóvadamos — Egyed Sándorné, Bazita, erdő, 100 pengő Csokány Anna, Budapest — Kustán Gábor, Kustánszeg, erdő, 850 pengő Lukács Elek, ZalalövŐ — Péntek Kálmán, Szilvágy, erdő, 1200 pengő Béres József, Bazita — Béres István, Bazita, erdő, 500 pengő Hajdú Károly, Keménfa — Hajdú Teréz, And áshida, erdő, 6000 pengő Fodor Mihályné, Zalaegerszeg. — Császár Márton, Paizsszeg, erdő, 70 pengő Jári Imréné, Gombosszeg — Kránicz Ferencné, Gombosszeg, erdő, 190 pengő Ebedli Kálmán, Zalaegerszeg — Rékii Isíván, Zelaegerszeg, szántó, 1090 négyszögöl, 1205 pengő Tóth Vendel, Budafa — Tornyos Gyula, Bud?.fa, szántó, 221 négyszögöl, 250 pengő Farkas Imre, Nagytétény — Németh Ferencné, Zalaegerszeg, szántó, 2206 négyszögöl, 1930 P Tóth Józsefné, Zalavég — D égi Mihály, Sáska, szántó, 50 pengő Kosaras Jánosné, Balatonederics — Medve Lajos, Lesencenémetfalu, szőlő, 145 pengő Szabó Lajosné, Balalonszentgyörgy — Keszthely, község, ház, udvar, kert, 15600 pengő Dr. Lakó Imre, Lefenye — Farkas István, Borsfa, 100 pengő Rechnitzer Berta, Nemestördemic Széli József, Nemestördemic, rét, 130 pengő Modori Jenő, Zalagyömörő — Németh Gyula, Zalagyömörő, 600 pengő Tóth Jánosné, Kisrécse — Wirth Kálmán, Kisrécse, ház, beltelek, 100 pengő Wirth Kálmán, Kisrécse — Lukácsi József, Kisrécse, káposztáskerl, 82 50 pengő Kurucz Ferencné, Eszteregnye — Fülöp István, Eszleregnye, 500 pengő Tófey Boldizsár. Nagykanizsa — Benedek István, Nagykanizsa, rét, 500 pengő Varga Istvánné, Nagykanizsa — Liplin Katalin, Nagykanizsa, ház, udvar, kert, 3000 pengő Sternberg Adolf, Pöíréte — Gáspár József, Pőtréte, 1200 négyszögöl, 500 pengő Sternberg Adolf, Pőtréte — Sinkovics Zsigmond, Pőtréte, 2400 négyszögöl, 1000 pengő Sternberg Adolf, Pőtréte — S zijjártó János, Pőtréte, 390 pengő Sternberg Adolf, Pőtréte — Beke Károly, Pőtréte, 1200 négyzetméter, 500 pengő Szegő Mór, Nagykanizsa — Szabó Károly, Nigykanizsa, 3500 pengő Hajós Sándorné, Keszthely — Kővári Ferenc, Keszthely, 2898 pengő Mihalkó Ferenc, Szécsisziget — Mihalkó Sándorné, Szécsisziget, 2üt) pengő. Mi $züktége$ a büntetlen előélet visszaszerzéséhez A becsületet visszaállító törvény alapján a megtévelyedettek, a megbotlottak, a félreveze- lettek újra felemelt fejjel foglalhatják el helyü­ket abban a társadalomban, amely egy időre kizárta őket. Sokan vannak, akik büntetésük kitöltése után példásan éltek, újabb bűnt nem követtek el s most türelmetlenül várják azt a bírói végzést, amely újra visszaadja régi becsü- lelüket. A törvényszék természetesen csak azok­ban az ügyekben dönt, amelyekben a kérel­mező minden feltételnek megfelel. Aki a becsü­letét vissza akarja szerezni, annak a bíróság­hoz címzett kérelmében nevét (esetleges ko­rábbi nevét), vallását, foglalkozását, atyja, anyja nevét, szülőhelyéi és idejét pontosan fel kell tüntetnie. Szegénységi bizonyítvánnyal a kérvény illetékmentes, ellenkező esetben 5 vagy 10 pengőt kell fizetni aszerint, hogy járásbíróság vagy {törvényszék tárgyalja az ügyet. A kérvényben fel kell tüntetni azt a bíróságot, vagy rendőrbiróságot, amelyik az Ítéletet hozta, valamint a büntetés nagyságát és idejét. Az Ítélet vagy határozat ügyszámát feltétlenül a kérvényre kell vezeini, mert ez meggyorsítja az ügykezelést. Ha valakit többször ítéltek el, együttesen kell kérnie valamennyi ítélet következményei­nek megszüntetését. Igazolnia kell az elmúlt esztendő* alatti magatartást, tisztességes élet­módot, nemzeihüséget. Ajánlatos a családi álla­potot, a gyermekek számát is feltüntetni, a' foglalkozásnál pedig tüzetesen meg kell jelölni az állami vagy közszolgálati, avagy magán- vállalatnál teljesített szolgálat minemüségét, idejét. A katonai szolgálat feltüntetése is fon­tos kelléke a kérvénynek Kitüntetések, a hábo­rús szolgálat, valamint az elcsatolt területek visszaszerzésénél tanusitott magatartás felemli- tése is fontos kellék. Azokat, akiket külföldön vagy megszállóit területeken Ítéltek el, az illetők lakóhelyén lévő bíróságok vonják fele­lősségre. A kérelmezőnek jogában áll a bíróságtól a legnagyobb titoktartást kérni, sőt azt is, hogy családjával se közöljék a folyamatban lévő ügyet. A becsületet visszaállító törvény értel­mében a bíróság környezettanulmányozást ren­delhet el, ha azt szükségesnek látja. A bíróság elutasító határozata ellen a kérelmező felleb­bezhet.

Next

/
Oldalképek
Tartalom