Zalai Magyar Élet, 1941. április-június (2. évfolyam, 77-146. szám)

1941-04-04 / 77. szám

ÄRA 8 FILLÉR H. évfolyam, 77. szám. POLITIKAI NAPILAP # 1941. április 4. Péntek. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Zalaegerszeg, Tittóssy-utca 12. Telefon 80. Felelős szerkesztő: Dr. PcSTHY PÁL Előfizetés: 1 hónapra 1.40, 3 hónapra 4 P. Postatakarékpénztári csekkszámla: 30.454 sz. A falu egészségügye . A VII. közigazgatási továbbképző tanfolyam ünnepélyes záróülésén báró Bánffy Dániel föld- mívelésügyi miniszter nagy érdeklődéssel ki­sért értékes előadást tartott a földmívelésügyi igazgatás egészségügyi vonatkozásairól. A ma­gyar falu népének sorskérdései között első helyen szerepel ez a feladat s a miniszter nagy alapossággal tért ki a kérdés minder részletére. Különösen időszerű volt tanulmá­nyának az a része, amelyik a házhely és a! ház jobb kijelölésével és jobb megépítésével foglal­kozott. Báró Bánffy Dániel a lakás- és házhelykér­déssel kapcsolatban rámutatott arra, hogy a múltban igen sok hiba történt a ház helyének1 kiválasztásánál s maga az építkezés is egészen távol áll a korszerű igények legelemibb ki­elégítésétől. Árterületeken jelöltek ki házhelye­ket, engedélyeztek lakóházépítkezéseket, nem is szólva arról, hogy igen sok nem is olyan, régi település egészen egészségtelen, vizenyős területeken helyezkedett el. A tavalyi és az idei katasztrofális árvizek különös súllyal mu­tatják, hogy etekintetben a legnagyobb gond­dal kell eljárni. Mindenki tudja, milyen felmér­hetetlen nemzetgazdasági kar származott ab­ból, hogy házak százai és ezrei dőltek össZe az árvizek, belvizek és vadvizek pusztításai nyomán és bizony igen sok olyan helyet talál­hatunk, ahol sűrű települések voltak, jóllehet ott egyetlen egy lakóházat sem lett volna szabad engedélyezni. A közigazgatási tanfolyam hallgatóinak kü­lön a lelkére kötötte a földmívelésügyi minisz­ter, hogy a "jövőben az építési engedélyek kiadásánál a lehető legnagyobb óvatossággal, előrelátással járjanak el. Ennek kapcsán je­lezte, hogy a múlt évi IV. te. alapján meg­jelenő végrehajtási rendelet lehetővé teszi az alkalmas ingatlanok megszerzését kisajátítással is, ha más mód a megszerzésre nem mutat­kozik és hogyha más megfelelő terep nem kínálkozik. Jelezte a miniszter azt is, hogy a mező- gazdasági népesség egészségének védelmére különös gonddal ellenőrzik az iparcikkek ha­misítását s ezáltal a termelés érdekeit is szol­gálja a kormányzat. A vegykisérleti és vegy­vizsgáló állomások számának fölemelése az általános közegészségügy javulását fogja szol­gálni s gondoskodás történik arról is, hogy az ellenőrzéssel megbízott tisztiorvosok kikép­zésük alkalmával szélesebbkörű mezőgazdasági alapismeretekre tegyenek szert. A mezőgazda- sági dolgozók egészségének megóvásánál el­kerülhetetlen a megfelelő munkaeszközök ki­választása. Hogy a nehéz mezőgazdasági mun­kához valóban a legmegfelelőbb eszközök áll­janak rendelkezésre, a mezőgazdasági érdekelt­ségek és szakértők bevonásával máris bizott­ság létesült, amelynek feladata a gépek és eszközök tervszerűsítése. A mezőgazdaság bé­kés fegyvereinek korszerűsítése azt a célt szol­gálja, hogy az emberi munkát a lehetőséghez képest megkönnyítse és az egészségügyi kö­vetelményeket lehető teljességgel kielégítse. A nép egészségének védelme természetesen szoros összefüggésben van az árak alakulásá­val, a munkabérek nagyságával. A munkabérek szabályozása, emberi szintre való emelése a legbiztosabb megelőzés, mert megfelelő jö­vedelem nélkül a széles néprétegek egészsé­gesen nem fejlődhetnek. A kormányzat az i>*' ' ‘ során a munkabérmegállapító bi­zottságok segítségével e téren már komoly eredményeket ért el, kétségtelen azonban, hogy még távol vagyunk az eszményi állapottól s a faluvezetőknek elsőrendű feladata, hogy e vo­natkozásban is igyekezzenek a helyzetet javí­tani. Magyarország a kétségtelen nagy iparosodá­sunk ellenére is ma még elsősorban mezőgaz­dasági állam, éppen ezért fölmérhetetlen fon­tossága van annak, hogy a föld népének egészségügyét fokozottan védjük:, javítsuk. A falu egészsége nemcsak a faj szempontjából Kormányzó urunk a tragikusan elhunyt, fe­ledhetetlen érdemű gróf Teleki Pál örökébe dr. bárdosi Bárdossy László m. kir. titkos ta­nácsos, külügyminisztert nevezte ki miniszter- elnöknek. A miniszterelnök megtartotta a kül- ügyrnunszieri tárcát is." A Körlnifny összetétele­ben változás nem történt. Uj miniszterelnökünk 1890-ben született Szombathelyen, atyja előbb főispán, majd he­lyettes államtitkár volt. Dr. Bárdossy László a kultuszminisztériumban kezdte meg szolgá­latát, majd a külügyminisztérium sajtóosztályá­nak vezetője lett. Mint diplomata, először a londoni követségen működött követségi taná­csosi minőségben, azután a bukaresti magyar követséget vezette rendkívüli követ és meg­hatalmazott miniszteri minőségben. Tulajdo­nosa az elsőosztályú Magyar Érdemrendnek, a másodosztályú Magyar Érdemkeresztnek, az Olasz Koronarend középkeresztjének stb. Poli­tikai működésének idejére esik Magyarország kibontakozása Trianon utáni elszigeteltségéből, a magyar—olasz barátsági szerződés megkö­tése. A második bécsi döntőbíráskodás alkal­mával résztvett a belvederei tanácskozásoknál is. Bárdossy László miniszterelnök és az új kormány tagjai ma 11 órakor fölesküdtek az alkotmányra. A miniszterek nem díszmagyar­ban jelentek meg, hanem a gyász, miatt zsa­kettban. Az ilyen alkalommal tartandó ünnep­ségek is elmaradtak. Utána minisztertanács volt. Az olasz és a német lapok megállapítják, hogy Bárdossy azt a politikai irányelvet fogja követni, amelyet Csáky és Teleki megkezdett. Magyar hivatalos körök szerint a külpolitikai vonalvezetésben semmi változá; sem követke­zik be. * Gróf Teleki Pál halálának körülményei teg­nap a késő délutáni órákban váltak ismere­tesekké. Eszerint a miniszterelnök szerdán estei még cserkésztiszti telkigyakorlaton vett részt és ennek végeztével Witz Béla pápai kamarás­nak meg is gyónt. Este kiadta inasának az utasítást, hogy reggel 3/47 órakor keltse fel. mikor az inas az előírt időben bement a mi­niszterelnök hálószobájába, letette az újságokat és felhúzta a redőnyöket, akkor vette észre, hogy gazdája holtan fekszik ágyában. A ha­lottat megvizsgálta dr. Bakay Lajos egyetemi tanár és dr. Leviczky Károly rendőrfőorvos és kétséget kizáróan megállapították, hogy a kora hajnali órákban öngyilkosságot követett j fontos, de fontos általános nemzetgazdasági és mindenekelőtt honvédelmi szempontokból. Az egészséges hadsereg alapja az egészséges falu és amikor báró Bánffy Dániel földmívelésügyi miniszter világos és határozott szóval rámuta­tott a falu egészségvédelmének jelentőségére, az egész nemzeti közvélemény meggyőződését hirdette. A falu egészségügye a magyar jövő kérdése. Olyan kérdés ez, amit mindannyiunk­nak teljes egységben, fegyelmezett áldozat- készségben kell a lehető legjobb megvalósítás felé segíteni. el. A halánték tájékán jobboldalt ment be Browning revolverből belőtt golyó és a bal haláuíí-lstótón tótongó 2 pengős nagyságú jiyí- lásor^fött ki. A golyó behatolt még a fej‘tájé­kának megfelelően a falba, amelyen fiílerny» nyíms volt látható. Az ágy párnája tele volt kétoldalt lecsurgó véralvadékkal és a nyíláson át kiömlött roncsolt a gyvelő részekkel. A nem­zeti lelkiisrr.eret nagy ébresztőjének tragikus haiálbamenése annak a túlzott lelkiismeretes­ségnek és állandóan marcangoló aggódásnak következménye, amely már a trianoni béke- parancs beiktatásánál is jellemezte. Őróla is el lehet mondani teljes igazsággal azt, amit ő mondott kiváló munkatársának, gróf Csáky Istvánnak temetésénél, hogy: akár barátokkal, akiár ellenséggel állt szemben, örökké magyar maradt, szerény hazafi volt, akiben egy kicsiny ország nagy és örök feladatának gondolata élt. Állandóan mardosta a sejtelem, hogy a két évtizedes megpróbáltatás nem ace'ozta még meg eléggé társadalmunkat azokra a nagy fel­adatokra, amelyekre a történelem bármely pilla­natban rákényszeríthet bennünket. Széchenyi és Teleki László, a Kegyenc írójának lélek- és idegalkata és az ő sorsuk ismétlődött meg őbenne is, aki egész életében a fegyelmezett­ségre és kötelességteljiesítésre tanított bennün­ket. Vajha az ő továbbélő leiké tanítana ben­nünket továbbra is, hogy a magyar sors tragi­kus árnyékában megrendülve, híven kövessük’ az ő szellemének nemes irányítását. Gróf Teleki Pál holttestét a miniszterelnökül palotából a kerepesi-úti temetőbe szállították. Temetése hétfőn délelőtt 10 órakor lesz az: Országház kupolacsarnokából és a kerepesi-úti temetőben a Teleki-család sírboltjában helye­zik örök nyugalomra. Kezébe az édesanyjától örökölt keresztet helyezték. Lelkiüdvéért hol­nap, szombaton a Eoldogasszonyról nevezett koronázó főtemplomban mond szentmisét Witz Béla pápai kamarás, a Szent István bazilika: plébánosa. A belgrádi lapok foglalkoznak gróf Teleki Pál halálával és kiemelik, hogy Jugoszlávia í Telekiben, aki az örökös barátsági szerződést aláírta, nagy barátját veszítette el. Montini helyettes vatikáni államtitkár báró Apor Gábor szentszéki magyar követ előtt a pápa és Maglione bíboros államtitkár részvétét | tolmácsolta a gróf Teleki Pál miniszterelnök í halálával Magyarországot ért súlyos gyász al- | kalmából. Bárdossá László külügymini$2ter leit az ui mamas’ miniszterein

Next

/
Oldalképek
Tartalom