Zala, 1953. december (9. évfolyam, 281-306. szám)

1953-12-01 / 281. szám

Bécs, november 28. (MTI) A Béke-Világtanács politikai bizottságának általános határo­zati javaslata, amelyet a Béke- Világtanács teljes ülése szomba­ton elfogadott, a következő: A Béke-Világtanács budapesti ülésszakának felhívása, amely tárgyalásokra szólított fel, mély visszhangra és a legszélesebbkörü támogatásra talált. E kampány következtében napról-napra tért nyer és meghozza gyümölcseit az a gondolat, hogy a vitás nemzet­közi kérdéseket mindenki számá­ra elfogadható megegyezések ut­ján rendezzék. Koreában az ellenségeskedések beszüntetése a béke ügyének győ­zelmét jelentette. Ami Németországot illeti, a nagyhatalmak között váltott leg­utóbbi jegyzékek bizonyítják, hogy egy négyhatalmi tanácskozás ha­marosan lehetséges. Ami Indokinát illeti, Franciaor­szágban és Vietnamban egyaránt utat tör magának az a gondolat, hogy az ellenségeskedéseket szün­tessék meg és békésen rendez­zek az indokínai háborút. De a nemzetközi feszültség eny­hítésével szembenálló erők a -tárgyalások'' szót arra használ­ják fel, hegy leplezzék a hideg­háború folytatását célzó akciókat. Nem a tárgyalásokra törekszenek azok, akik a tárgyaló partneri be­fejezett tények elé akarják állí­tani; nem a tárgyalást akarják azok, akik olyan feltételeket pró­bálnak szabni, amelyek meghiú­sítanák a tárgyalásokat. Bizonyos körülmények és bizo­nyos konfliktusok —- Ázsiában és Európában egyaránt — különösen veszélyeztetik a világ békéjét. A koreai tárgyalásokat a meg­hiúsulás veszélye fenyegeti. Az a törekvés, hogy kizárják a semle­ges nemzeteket és különösen In­diát, egy olyan konferencián való részvételből, amely lényegében ázsiai érdekeket érint, meghiú­síthatja a tárgyalásokat. A népek azonban nem engedik meg, hogy Koreában kiújuljanak az ellen­ségeskedések. Az európai biztonság érdekei a nemet kérdés mielőbbi rendezé­sét követelik. Ez a rendezés csak a négy nagyhatalom — az Egye­sült Államok, a Szovjetunió, Nagy-Britannfa és Franciaország —- megegyezése alapján lehetsé­ges. Ennek a megegyezésnek je­lenleg az a fő akadálya, hogy az egyik fel fel akarja támasztani a német miliíarizmust és be akar­ja vonni Németországot egy há­borús koalícióba, amely a másik fél ellen irányul. A Béke-Világtanács felhívja az európai népeket, akadályozzák meg az ..európai hadseregéről szóló egyezmény ratifikálását és a német miiitarizmus bármilyen formában való feltámasztását. Ka ez megtörténik, akkor megnyílik az ut a négy hatalom megegyező- Kére a német kérdésben; olyan megegyezésre, amely békés jövő távlatait nyitja meg a német nép előtt és minden európai nép szá­mára biztosítékot teremt azzal szemben, hogy Németországban feltámadnak az agresszió erői. Hét év óta háború folyik Fran­ciaország és Vietnam között. En­nek a háborúnak csak a hadvise­lő felek közötti közvetlen tárgya­lás vethet véget. A Béke-Világtanács üdvözli azt a javaslatot, amelyet ebben a vo­natkozásban a Vietnami Demo­kratikus Köztársaság küldöttsé­ge tett a kínai küldöttség támo­gatásával. Ez a javaslat —amely­re a francia küldöttség kedvező Á külföldi sajtó a négy hatalom külügyminiszteri tanácskozásának összehívásáról választ adott — a rendezés alap­ja lehet. A Béke-Világtanács mindig azon az állásponton volt, hogy az idegen beavatkozás, idegen csapa­tok által való megszállás és kato­nai támaszpontok létesítése ide­gen területen egyaránt fenyegeti a népek függetlenségét és a bé­két. Ilyenirányú politika kibon­takozása nyilvánul meg a közel­és középkeleti, a latin-amerikai és az afrikai országokban egy­aránt. Európában ez a politika különösen az «európai védelmi közösség" tervében és abban jut kifejezésre, hogy atomtámaszpon- íckat létesítsenek Spanyolország­ban, Ázsiában pedig Japán kül­földi megszállásában és ujrafel- í'egyverzésének fokozásában, va­lamint abban nyilvánul meg, hogy az Egyesült Államok Pakisz­tánban katonai támaszpontokat akar kierőszakolni a maga szá­mára. Ez az utóbbi törekvés az­zal a kockázattal jár, hogy a vi­lág egy újabb területén keltenek háborús pszichózist az emberek százmilliói között. A fegyverkezési hajsza, a mind nagyobb hatóercjü pusztító fegy­verek gyártása elviselhetetlen te­herként és szörnyű fenyegetés­ként nehezedik a világra. A Béke-Világtanács a stockhol­mi felhívással kapcsolatos kam­pányban és varsói határozataiban már felhívta a világ figyelmét erre a problémára. A Béke-Világ- íanács sajnálja, hogy az ENSz eddig nem jutott megegyezésre ebben a kérdésben és kívánja, hogy folytassák az erőfeszítése­ket az atom- és biológiai fegy­verek teljes eltiltásáért és min­dennemű fegyverzet lényeges csökkentéséért, hathatós ellenőr­zés mellett. A Béke-Világtanács végül em­lékeztet arra, hogy — ha egyes problémákkal kapcsolatban meg is kezdődnek a tárgyalások — mindig azon a véleményen volt és továbbra is úgy véli, hogy a nemzetközi feszültség enyhítése­itek léglrathátósább eszközé to­A Szovjetuniónak a négyhatal­mi külügyminiszteri értekezlet összehívásáról az Egyesült Álla­mok, Anglia és Franciaország kormányához intézett jegyzéke továbbra is a közvélemény ér­deklődésének középpontjában áll. Az amerikai kormánykörökhöz közelálló szemleirók beismerik, hogy a szovjet jegyzék Párizs­ban és Londonban egészen más visszhangot keltett, mint az Egye­sült Államok hivatalos köreiben. A New-York Times tudósítója washingtoni jelentésében közli, hogy az amerikai külügyminisz­tériumnak a szovjet jegyzékkel kapcsolatos -hűvös és határozat­lan“ állásfoglalása — amely az amerikai külügyminisztérium no­vember 27-én közzétett nyilat­kozatában jutott kifejezésre — éles ellentétben áll -a jegyzék londoni és párizsi kedvező vissz­hangjával“. Az United Press sze­rint az amerikai diplomatákat -megdöbbentette“, hogy Angliá­ban derülátó visszhangot keltett a szovjet jegyzék. A Star cimü lap szerint az első nézeteltérés a három nyugati hatalom között a szovjet jegyzékre adandó válasz idejének kérdésével kapcsolatban merült fel. Anglia és Francia- ország azt tartja — állapítja meg a szemleiró —hogy a választ még a bermudai értekezlet kez­dete előtt kell elküldeni. Az Egyesült Államok azt indítvá­nyozza, hogy a jegyzékre az ér­tekezlet után válaszoljanak. A Yorkshire Post cimü lap ezeket irja: Anglia hivatalos kö­reiben azt tartják, hogy . a nyugati hatalmak csak ártanának az ügynek, ha figyelmen kívül hagynák az orosz jegyzéket...“ Az angol külügyminisztérium szóvivője kijelentette: -Anglia örömmel üdvözli a szovjet lé­pést“. Ugyanakkor azt is hozzá­tette, hogy a nyugati hatalmak mielőtt elküldenék válaszukat, véleményt kérnek Adenauer kor­mányától is. A londoni sajtó be­jelentette, hogy az angol kor­mány Churchill elnökletével két­napos ülést tart, mielőtt a mi­niszterelnök és a külügyminisz­ter elutazik a Bermudákra. A hírügynökségi jelentések ál­talában egyetértenek abban, hogy a nyugati választ a szovjet jegy­zékre hivatalosan a bermudai találkozón vitatják meg, s ennek fő tárgya a szovjet-nyugati kap­csolatok kérdése lesz. Valamennyi francia lap beis­meri, hogy a szovjet jegyzék nagy visszhangot keltett Fran­ciaország legkülönbözőbb körei­ben. A Liberation megállapítja: — Az uj szovjet jegyzékkel -re­mény született, hogy elkerülhető a német háborús veszély ujjáte- remtése“. A Le Monde vezércik­kében megállapítja: -A Kreml egyetért a négy külügyminiszter értekezletének összehívásával. Ez a fő. Ennélfogva a szovjet jegy­zék nem kiábrándító, mint azt az amerikai külügyminisztérium sie­tett megállapítani. Londonban és Párizsban inkább a derűlátás ke­rekedik felül. Johannes Dieckmann, a Német Demokratikus Köztársaság Népi Kamarájának elnöke kijelentette: — A német nép mélységes hálá­val fogadta a Szovjetunió uj bé- kelépését és elvárja, hogy a nyugati hatalmak haladéktalasul elfogadják a világbéke/ biztosítá­sát célzó szovjet javaslatot. — Ebert, Berlin főpolgármestere egy vasárnapi nagygyűlésen ezeket mondottá: — Berlin lakossága teljes szívből kívánja, hogy a nyugati hatalmak tegyék magu­kévá a szovjet kormány javasla­tát és hogy Berlinben minél előbb megvalósuljon a négyhatalmi ér­tekezlet. Berlin a német nép szá­mára sorsdöntő tanácskozások méltó színhelye lenne . Áz ENSz-közgyüIés teljes ülése November 28-án az ENSz-köz- gyülés megvizsgálta a politikai bizottság jelentését és „A vala­mennyi fegyveres erő és vala­mennyi fegyverzet szabályozása, korlátozása és arányos csökkenté­se“ című határozati javaslatot. Visinszkij szovjet küldött is­mét emlékezteit arra, hogy a le­szerelési bizottság munkája nem kielégítő, s bírálta a határozati javaslatot, amely általánosságban kifejezett utalást tartalmaz arra a .közös óhajra, hogy minél, előbb megegyezésre jussanak a fegyver­zet és a fegyveres erők csökken­tése, a tömegpusztító fegyverek eltiltása terén, A szavazás során a politikai bizottság javaslatát a közgyűlés szótöbbséggel elfogadta. A hozzá beterjesztett szovjet módosításo­kat elutasították. A politikai bi­zottság javaslata feletti szavazás­kor a szovjet, az ukrán, a lengyel 'és a csehszlovák küldött tartóz­kodott a szavazástól. IDÖJÁKÁSJELENTÉS Várható időjárás: Változó fel-' hőzet, több helyen párásság, vagy köd. Néhány helyen, főként észa­kon és keleten eső. Mérsékelt nyugati, majd élénkebb észak- nyugati szél. Az enyhe idő to­vább tart. Várható hőmérsékleti értékek reggel északon 0, plusz 3, délen 2—5, délben északkeleten 6—9 másutt 11—14 fok között. ★ A fűtés alapjául szolgáló vár­ható középhőmérséklet kedden C plusz 3 fok között. vábbra is az öthatalmi értekezlet. Ez az értekezlet bármelyik fél kezdeményezésére minden olyan kérdéssel foglalkozhat, amelyet a feszültség okának tartanak és általános, mindenki számára el­fogadható megegyezésekre juthat, Az öthaíalmi értekezletet annak makacs visszautasítása akadá­lyozza, hogy elismerjék a Kínai Népköztársaság jogos helyét a világ ügyeinek rendezésére hiva­tott nemzetközi testületekben. A világ közvéleménye mind éleseb­ben elítéli ezt az elutasító maga- tar bist, amely ellenkezik minden állam érdekeivel. Az ENSz alapokmánya olyan eszközt bocsát a népek rendelke­zésére, amely lehetővé teszi ''a tartós béke elérését, a népeknek tehát tiszteletben kell tartaniok az ENSz alapokmányát. Az alap­okmány elleni merényletek nehéz helyzetbe sodorták a világot. Az alapokmány betűihez és szellemé­hez való visszatérés segítséget nyújtana a népeknek biztonságuk és függetlenségük biztosítására és lehetővé tenné a nemzetek igazi együttműködését annak érdeké­ben, hogy kifejlesszék gazdasági erőforrásaikat, emeljék jólétüket és kultúrájukat­A béke végsőtökön a népektől függ, s a népek fellépése meg­szüntetheti cs meg is kell hegy szüntesse azt a félelmei és aggo­dalmai, azt a nyomorúságot és nélkülözést, amelyet a hideghá­ború és a fegyverkezési verseny j zúdított az emberiségre. Gyorslista az Első Békekölcsön ötödik sorsolásának negyedik napjáról Százezer forintot nyert egyenkénti húzással: 2092—0015 Ötvenezer forintot nyert egyenkénti húzással: 0750—0746 1395—0051 1419-0617 2984—0027 4418—0655 4986—0870 Huszonötezer forintot nyert egyenkénti húzással: 0389—210 0967—259 0974—995 1387—554 1459—317 1462—255 1498—076 2030-028 2069—081 5115—182 5796—293 5915—138 Tízezer forintot nyert egyenkénti húzással: 0088—f52 0240—320 0502—601 0547—060 0943-596 1067—409 1110—673 1367-248 H48—510 1456—260 1547—077 1621—621 1969—946 2007—086 2054—379 2077—480 2123—43S 2591—293 2760—473 3215—326 3568—243 4039—570 4864—709 4798—671 5348—144 5371—279 5801—737 5S25—512 5999—650 6004—133 4202­4256­-124-055 4392—817 4536—826 4663-821 4716—219 4898—173 5102—058 5258—911 5485—256 5797—841 5981—820 4245—2S1 4276—358 4394—955 4567—487 4668—676 4770-883 5022—909 5113—136 5275—553 5497—112 5860—441 6045—059 Ezer forintot nyert sorozathuzással: 4252—745 4385—202 4466—S77 4582—611 4697-007 4844—594 5096—888 5228—931 5278—879 5794—723 5874—480 6076—789 1642 301-400 1653 701-800 5371 202-300 5427 901-1000 1663 201—300 1702 601—7« 5485 201—300 5497 101—200 1790 901—1000 1796 901—1000 5794 701—800 5796 201—300 1814 701—800 1838 101—2« 5797 801—9« 5801 701—800 1848 801—9« 1868 801—900 5825 501—609 5860 401—5« 1909 901—10» 1975 101—2CO 5874 401—500 5898 1—1» 2007 1—100 2007 101—200 5913 301—400 5915 101—200 2020 30he-400 2030 I—100 5918 501—600 5981 801-900 2032 301—400 2041 101—2» 5999 601—7(0 6004 101—200 2054 301—4» 2069 1 — 1« 6018 601—700 6045 1—100 2077 401—5» 2079 101—2» 6076 701—80.1) 2092 1—100 2094 401—500 Kétszáz forint névértékben 2123 401—500 2169 101—2« kisorsolva: ' 1851 101—2« 0506 1-100 1263 601—7« 2401 301—400 5213 601-7» 4253 901—1(1» 1141 101—200 1605 501—6® 4129 1-100 5259 201—300 1790—962 2041 — 175 2094-500 2593—257 3467—472 4592—977 4931—654 5427—921 5898—0/6 6018—624 ötezer forintot nyert egyenkénti húzással: Háromszáz forintot nyert sorozathuzással: 0079 101—20(0 »79—115 0101—349 0117—670 0152—510 0101 301—400 0119 901—1000 0152 501—6» 0293 301—4« 0319 601—7x10 0389 201—3» 0129 201—300 0477 601—700 05« 801—9» 0647 1—1« «93 301—4«! 0088 701-800 0117 601—7» 0149 401—5» 0240 301—400 0312 901 — 1000 0365 801—900 0424 401—500 0443 201—300 0502 601—701) 0569 501—6» «49 501—600 0750 701—8» 2174 401­-5» 2182 101­-2» 0409 501—6» 0539 401­-5» 2245 401­-5» 2255 1­-1» «40 601-700 0882 701­-8» 2293 101­-2« 2591 201­-3» 0SS4 401 —5» 0993 l­-100 2593 201­-309 2679 301­-4« 1007 1-111.0 1232 801­-9» 2766 401­-590 2782 201­-3» 1383 80!-9» 143) 701­-8» 2844 101­-2» 2975 201­-300 1483 60h-7» 1815 901­-IG« 2984 1­-UK) 2988 401­-5» 1827 301-409 1959 401­-5» 3158 401­-5« 3215 301­-4» 2613 101-200 2696 1­-1» 3341 101­—200 3467 401­-500 3304 1 —100 3625 201­-300 3568 201­-31)0 3639 201­-300 3706 1­-1» 3909 401­-5» 3648 301­-4011 3650 1­—HM) 4029 1-1» 4058 501­-61X3 3654 1­-1» 3658 401­-500 4177 401­—500 4535 701­-800 3770 1 ­-I« 3797 301­-4110 4542 ]• — I» 4844 201­-300 3315 401­-5« 3843 1­-109 4956 701 —SOil 5019 201­-300 3963 301­-4«) 4039 501­-6» 5073 701­-800 5078 101­-2» 4077 1­-109 4087 901­-1000 5152 201­-3» 5170 101­-2« 4127 501­-6» 4159 101—200 5270 201­-3» 5407 701­-8» 4172 301­-4« 4195 101­-2» 6031 60*­—700 6062 501­-6« 4202 101­-3» 4240 901­-1000 6080 101­-2« 4245 201—300 4256 1 — 100 4252 701 4276 301­-8»-4» Kamatozó kötvények 0293-350 0312-913 0365—876 0733 501—6'fil!) «22 »1 — 10» 4310 601—700 4385 201—3G0 SzámvéczőrTás: 0424—457 0429—225 0443—221 0943 501—600 0967 201—3» 4392 801—9» 4394 »1—1000 006 284 409 702 0477—692 0506-887 0649—598 0969 701—80:) 0974 901—1000 4418 601—700 4466 801—900 030 305 426 712 0793—549 0969—730 1108—415 1055 801—9« 1067 401—500 4536 801—9» 4567 -01—5110 «6 316 503 726 1144-013 1169—830 1239—351 1108 401—5» 1116 601—70(1 4582 601—701) 4592 601--1000 087 340 508 76,3 1243—133 1 -103—43,3 M 76—«8 ti 41 1 — 1« 1169 801—900 4631 901 — 1!« 4663 «'! «(I 116 349 525 870 1566-697 1601—865 1618—790 1181 301—4» 1210 601—700 '<664 701—800 4668 601-‘(,0 162' 352 571 898 1036—117 1653—765 1663—244 1220 201—3» 1239 301—400 4097 1—KM) «712 ■■ — HU 190 353 634 / 906 1702—651 1796—928 1838—115 1243 101—2» 1292 301—400 4716 201—3G1) 4770 80*— 900 209 374 646 931 1818—803 1808—846 1975—166 1335 401—500 1367 201—3» 4789 601—700 4844 lő! -PM 250 403 694 971 2007—199 2169—165 2174—425 1387 501—6» 1395 1—1» 1898 101-2« 4931 601—761) *±. 2182-132 2245—40J, 2293—157 1403 401—500 1419 601—700 4281 201—300 4986 801—90!) A 2841—194 2975—290 2988—106 H48 501—6» 1456 201 —300 5022 901 — 1000 5084 401-500 l"z a gvorsüsta közvetlenül 3158-462 3341—144 3539—205 1459 301—400 1462 201—3011 5096 801—900 5102 1—160 a húzás után készült. cseíle­3048—324 3650—036 3654—098 1476 401—5» 1498 1—100 5113 101—200 5115 101—200 ges számhibákért felelősséget 3658—485 3770—001 3815—40! 1517 I — 1« 1566 601—7C0 5228 901—10» 5258 «1—10» nem vállalunk. A hivatalos 3843—031 3963—375 4077—005 1601 801—900 1618 701—8« 5275 501—6» 5278 801—900 nyeremény jegyzék december 4087—936 4127—502 4195—133 1621 601—7G:D 1636 101—2» 533S 601—7« 5348 101—2» 1-én, kedden jelenik meg. öras? szokta a szervezeteihez és személyiségek«®*, akik a neiazeltai feszültség emhiését kivágják Becs, november 28. (MTI) A koreai fegyverszünet az évek óta aggódó világnak meghozta a reményt, hogy végül csökken a feszültség a nagyhatalmak kö­zött. Mégis a megkezdett tárgya­lások újabb akadályokba ütköz­nek. A -világbéke szempontjából életbevágóan fontos más kérdé­sekben is nehéznek bizonyul a megegyezés. ' De a népek a nemzetközi fe­szültség enyhülését kívánják. A nemzetközi feszültséget kisérő gazdasági nehézségek és politikai nyomások a népek számára mind elviselhetetlenebbé válnak. j Áz a véleményünk, hogy ki le- ! hetne emelni a világot ebből az | állapotból. ! Immár minden országban kü­lönböző politikai és társadalmi erők küzdenek a nemzetközi fe­szültség enyhítése érdekében. Mind több tudós, vallási és poli­tikai személyiség ítéli el a tö­megpusztító fegyverek használa­tát. A közvéleményt mind jobban nyugtalanítja a különböző fegy­verzetek növekvő felhalmozása. Minden józan ember megálla­pítja, hogy nem lehet rendezni ■ a fontos világpolitikai kérdéseke!, nem lehet biztosi tani a megkötött 1 egyezmények teljes érvényességét a Kínai Népköztársaság részvétele nélkül. A nyugaíeurópai országok több­ségében mértékadó személyiségek szállnak síkra — minden politi­kai pártból — o nagy nyilvá­nosság előtt a német miiitariz­mus feltámasztása ellen, bármi­lyen formában történjék is az. Ilyen körülmények között úgy véljük, hogy össze kell hangolni mindaz.' knak a szervezeteknek és személyiségeknek az erőfeszíté­seit, akik a nemzetközi ^sziilt­ség enyhülését akarják. A Béke- Világtanács 1953 november 28-án elfogadott határozata kifejti ál­láspontunkat ezzel kapcsolatban. Szükségessé válik egy olyan találkozó tervszerű előkészítése, amely lehetővé teszi majd min­den szempont szabad feltárását és a lehetséges megoldások meg vizsgálásáí. Egy ilyenjeüegii vi­lágtalálkozó rövid időn belül való megtartása a nemzetközi feszült­ség enyhítésének fontos tényezője lenne. fi Béke-Világ'gnács záréohmányai $ Béks-V^ágSanács politikai bizossságának áitaSános Isalárezafi faoslala

Next

/
Oldalképek
Tartalom