Zala, 1953. november (9. évfolyam, 257-280. szám)

1953-11-03 / 258. szám

mlG PRÖLFIIrJAJ EGYtiSÜLfÉT'ÉR rnmmacumBammmmmmmmaBtammm^^aamaisaaauammmaaBBmummumtmmmxmumammKa^maaaa A MAGYAR DOLGOZÓK PÁRTJA ZALA MEGYEI BIZOTTSÁGÁNAK NAPILAPJA IX. évfolyam 258. szám. 1953 nov. o. Kedd. MAI SZAMUNKBÓL: 1 -----­iV piilö, szépülő megyénk (2. old.) — Pártélet: A taggyűlés alapos birála: ta előfeltétele a jó ooli'ikai rnunká- oak (J- old.) — a zalaboldogfai DISz-fia'.alok között (3, old.) _ Bi tálat a birálalra — és az érté kelés (3. old.) — Akik már meg­győződtek a silózás előnyeiről (4. old. •— a zalaegerszegi járás mező­gazdasági állandóbizottságainak munkájáról (4. old.) — Ülést tar­tort a megyei tanács (4. old) V- ______________________________________________________________________ A levelezők munkájáról A párt lapja levelezőjének len­ni nagy megtiszteltetés, de egy­ben felelősséggel járó megbízatás is. A levelezők bátor kritikájuk­kal, harcos éberségükkel, az el­lenség mesterkedéseinek leleple­zésével, tapasztalataik átadásá­val nagy segítséget nyújtanak pártunknak, mert leveleik utján a dolgozóik közvetlen bírálata, kí­vánsága jut el hozzánk és sok olyan hibára, tennivalóra hivják fel a figyelmet, amelyet nélkülük később vettünk volna észre. Abban, hogy a Központi Ve­zetőség júniusi határozata alapos és bátor önkritikával tárta fel az utóbbi években elkövetett hi­bákat nagyrésze volt a munkás- levelezőknek, akik számtalan formában figyelmeztették pár­tunkat a hibákra s nem egy olyan javaslatot tettek, amely éppen az ő véleményük alapján ma már ■törvénybe iktatott valósággá vált. Az elmúlt évben pl. nem egy le­velező jogosan bírálta egyes állami szervek, helyi tanácsok túlkapá­sait, a munkavédelmi intézkedé­sek elhanyagolását, egy-egy ma­gáról megfeledkezett funkcioná­rius basáskodását, és nem az ő, hanem a mi hibánk, hogy ezekre az alulról jövő figyelmeztetésekre sokszor késve figyeltünk fel. Mint ismeretes, a Központi Ve­zetőség történelmű jelentőségű junius 27—28-i ülése ezen a té­ren is fordulópontot hozott, hisz a határozat egyik legfontosabb feladatként jelölte meg a bírá­lat, különösen a dolgozók részé­ről feljövő bírálati szellem szé­leskörű biztosítását minden párt- szervezet, funkcionárius és igy a sajtó számára is. Ennek egyik leg­kézzelfoghatóbb és — hozzátehet­jük — legeredményesebb módja a sajtólevelezés kiszélesitése. a sajtó hasábjain keresztül történő szí­vós és következetes bírálat érvé­nyesítés e. Az újságot sokezren olvassák és az olvasottakat, egyre inkább felhasználják. Mennél több bí­ráló közlemény, cikk, levél jele­nik meg. annál többen győződhet­nek meg arról, hogy nemcsak jo­ga, de kötelessége is mindenki­nek épitő birálatával, javaslatai­val is segíteni pártunkat, állami és gazdasági szerveinket a hibák feltárásában és gyors kijavításá­ban. De ez csak egyik része a dolog­nak. A bírálat és az alulról jövő javaslatok mellett az is szüksé­ges, hogy levelezőink napról-nap- ra tájékoztassák megyénk dolgo­zóit azokról az eredményekről, ■amelyeket —éppen a kormánypro­gramm által megteremtett lehe­tőségekkel élve — munkájuk so­rán elérnek. Minél többen ve­gyék kézbe a tollat, amikor üze­mük, gépállomásuk, termelőszö­vetkezetük, falujuk újabb létesít­ménnyel gazdagodott a kormány támogatása eredményeként. Lapunk a párt, a mezőgazda­ság, az ipar, a kultúra, a sport és egyéb eredményekkel is fog­lalkozik. Éppen ezért minden té­ren szükséges, hogy dolgozóink, a sajtó levelezői ezírányban is tá­mogassák a lapot. Pártrovatunk levelezőinek az elkövetkezendő időkben legfontosabb feladata, hogy beszámoljanak a most folyó párt- és DISz-oktatásról, az elő­adók felkészüléséről, a hallgatók részvéteiéről. Minden munkate­rületen vannak példamutató párt- és DISz-propagandisták. Az ő munkájukról is beszámolhat­nak levelezőink. Az üzemi párt- szervezetek segítségadása, a köz­ségi és termelőszövetkezeti párt- szervezetek munkája is naponta ismétlődő témát ad levelezőink­nek. Emellett nem szabad egy percig sem megfeledkezni az üze­mi, városi és falusi tömegszerve­zetek munkájáról sem. Gecsek Ferencné elvtársnő, sárhidai párttitkár rendszeresen beszámol leveleiben a község mezőgazdasági eredményeiről és a párttagok példamutatásáról. Mezőgazdasági levelezőinknek legfontosabb feladatuk hirtadni a mélyszántás meggyorsításáról, mi­nőségben való elvégzéséről, ugyanakkor a gépállomások élen­járó traktorosainak munkamód­szereiről, a gépállomási agronó- rnusok és brigádvezetők segítség­nyújtásáról. Termelőszövetkeze­teinkből arról számoljanak be le­velezőink, hogy milyen téli fog­lalkozást szánnak a szövetke­zet tagságának, igénybevették-e a kormány segítségét a fásitás, a gyümölcsös telepítésénél: írja- janak arról, hogyan készülnek a zárszámadásra. Megyénk területén lemaradás mutatkozik a silózásnál. Vannak olyan községeink, ahol ezideig nem is silóztak. írják meg leve­lezőink, mi az oka a lemaradás­nak. Ezek mellett a feladatok mellett falusi levelezőink Írjanak az állandóbizottságok munkájá­ról is. Kérésé László elvtárs, kustány- szegi levelezőnk leveleiben rend­szeresen megírja a község ered­ményeit, az élenjáró dolgozók példamutatását, de bírálatot is gyakorol saját községe felett. Ipari levelezőink feladata a no­vember 7-re tett versenyvállalá­sok figyelemmel kisérése. írják meg levelezőink, hogy azok az üzemi dolgozók, akik erre az al­kalomra vállalást tettek, milyen mértékben teljesítették azt. Van­nak üzemeink, mint például a nagykanizsai MASZOL AJ Gép­gyár, ahol alkalmazták a Kole- szov-féle gyorsvágást. Az üzem levelezői írják meg. milyen ered­ménnyel jár a módszer alkalma­zása. Számoljanak be az üzemi szakszervezeti választásokról is. Ezek mellett várjuk a falu kulturális életéről, a most folyó Szabad Föld Téli Esték, kultur- otthonok és szakkörök munkájá­ról, falusi és üzemi kulturcso- portok életéről szóló leveleket is. Jól működik a pórszombati és a galamboki kulturcsoport, vezetői nemrég még beszámoltak mun­kájukról. Egy idő óta azonban hallgatnak. Bizonyára lenne irni- valójuk. A Faluszinház előadásai és a rádió műsora is mind egy- egy téma levelezőink számára. Úttörő levelezőink foglalkozza­nak az iskolai fegyelem megjaví­tásával, a csapattanács, raj- és őrsgyülések tapasztalataival. Van­nak sportkedvelő levelezőink, akik még ugyan tartózkodnak egyes mér kőzésekről alkotott véleményü­ket megírni, de a közeljövőben tőlük is várunk leveleket. Levelező munkánkban tartsuk mindig szem előtt: minden mun­kás, dolgozó paraszt levele egy- egy tégla a szocializmus építésé­ben, amelyek a végső fokon a szocializmus megvalósítását ered­ményezik. Idő előtt teljesítsük állatokból és állati termékekből is begyűjtési terveinket község tej Felsőbagod 97 Hagyárosbörönd 80 Alsónemesapáti 71 Bak 59 Zalaistvánd 82 Több községe van még azonban a zalaegerszegi járásnak. ahol vontatottan halad az állat és ál­község tej Petőhenye 61 Kustányszeg 43 Milejszeg 55 Nagykapornak 53 Zalaszentmihály 49 val harcoljanak a tej, tojás, ba­romfi, sertés és szarvasmarha begyűjtési terveik teljesítéséért is. A zalaegerszegi járás számos községe jól halad ebben a mun­kában, s úgy dolgoznak, hogy hozzásegítsék megyénket a mi­tojás sertés marha 105 100 110 99 45 32 88 53 101 102 30 48 121 51 29 lati termékek begyűjtése. Ezek a tanácsok nem fordítanak kellő gondot erre a munkára. tojás sertés marha 78 26 16 28 6 11 73 5 57 64 31 78 53 6 18 nisztertanács vándorzászlajának megszerzéséhez. A zalaegerszegi járás legjobb községei a tej-, tojás-, sertés- és szarvasmarhabeadásban az aláb­biak: elnök, titkár Bukács Györgyné, Szabó József Dávid Ferene, Pete Károly Molnár Emma. Benkovies Elek Pelikán Antal, Lóránt Lajos Simán Kálmán, Palánki József A zalaegerszegi járás leggyen­gébb községei a következők elnök, titkár Hurták István, Molnár László Körösi Ferene, Kerese László Horváth Gyula, Nagy Dezső Fridrich Jánosné, Izsán József Úti Lajos, Landstaller Olga Üzemeink november 7S emlékmüszakkal köszöntik a Nagy Októberi Szocialista Forradalom évfordulóját ZALAEGERSZEGI TÉGLAGYÁR A zalaegerszegi Téglagyár dol­gozói a kultúrteremben gyűltek össze, hogy megbeszéljék a Ganz Vagon- és Gépgyár kezdeménye­zéséhez való csatlakozást. Elhatá­rozták, hogy a Nagy Októberi Szocialista Forradalom tisztele­tére november 7. emlékműszakot tartanak s jobb munkával bizo­nyítják be a Szovjetunió, a párt és a dolgozó nép iránti szeretető- két s a minőségi munka megjaví­tásával, a mennyiségi munka nö­velésével segitik a szocializmus építését és a kormányprogramm megvalósulását. A cserépgyártó-brigád vállalta, hogy terven felül 40.000 darab A Bánya- és Épitőanyagipari Egyesülés dolgozói csatlakozva a Ganz Vagon- és Gépgyár dolgo­zóinak kezdeményezéséhez, no­vember 7. emlékműszakot tarta­nak. Vállalták, hogy az ötnapos égetési tervüket 150.000 darab téglával túlteljesítik. — Tudjuk — mondották a dol­cserepet gyárt, ugyanakkor a II. számú kemence dolgozói 10 szá­zalékkal magasabb eredményt ér­nek el a kihordásnál. A karbantartó-brigád munká­jánál. a téli nagyjavítások előké- szitésével kapcsolatban hiányos­ságok voltak. Most felajánlást tettek, hogy pontosabb munkát végeznek, mint tavaly s a mun­kálatokat a határidő előtt 2 nap- pal befejezik. Kvárik Lajos elvtárs a nyers- gyártó-brigád felajánlását tolmá­csolva elmondotta, hogy a földki­termelés előmunkálatait, amelyre 4 napot irányoztak elő, 2 nap alatt elvégzik. gozók —, hogy ebből a téglából szá­mos kultúrtermet, fürdőt és öltö­zőt építhetnek. Mi a november 7. emlékműszak alatt úgy harco­lunk, hogy a kormányprogramm szellemében minél jobban előse­gíthessük a dolgozó nép életszín­vonalának emelését. Hogyan biztosítom a község dolgozóinak áruellátását ? Kormányunk programmja nyo­mán a földművesszövetkezeti bol­toknak fokozottabb kötelessége lett, hogy a falu dolgozóit kielé­gítő mennyiségű és minőségű áru­val lássák el. A pókaszepetki földművesszö­vetkezet ezt a feladatát igyekszik maradéktalanul ellátni. Kormá­nyunk Programm jának megjele­nése után szorosabbá tettem a kapcsolatot nagykereskedelmi vállalatunkkal. Az árumegrende­léseket minden esetben időben megteszem, hogy községünk dol­gozóinak szükségletét a lehető legjobban elégíthessem ki, Az újonnan beérkező textil-, cipő-, rö­vidáru-, élelmiszer- és játékárukat községünk dolgozói örömmel fo­gadták. Forgalmunkat a kor- mányprogrammot követő időben megkétszereztük, s az érdeklődés egyre nő a község lakosságának körében. Persze előfordul, hogy olyan árucikket kérnek, amit pillanat­nyilag nem tudok rendelkezésük­re bocsátani. Az ilyen cikkeket azonban azonnal feljegyzem, meg­rendelem és az áru megérkezése­kor értesítem a vásárlót. Bolti dolgozóink: Bognár Irén, Kövér József és Cséri Etel családlátoga­tásokon keresztül kutatják fel, hogy a község dolgozóinak milyen árucikkekre van szükségük. A hiánykönyvet állandóan vezetjük és igy a község dolgozói igényei­nek megfelelően biztosítjuk az áruszükségletet. Nagy gondot fordítunk az áru minőségére is. Amikor a nagy­kereskedelmi vállalattól megér­kezik az áru, felülvizsgáljuk azoknak minőségét, nehogy káro­sodás érje községünk dolgozóit. A minden szükségletet kielégítő áru biztosításával, az udvarias ki­szolgálással kívánjuk kiérdemelni községünk dolgozóinak bizalmát a földművesszövetkezeti bolt iránt. Ahhoz azonban, hogy munkánk még eredményesebb legyen, szük­séges lenne, ha szövetkezetünk vezetőségi tagjai, a bolti tagbi­zottsági tagok fokozottabb ellen­őrzést gyakorolnának és épitő bírálataikkal, javaslataikkal segí­tenék elő munkánkat. Gyöngy Pál, a pókaszepetki fmsz. bolt kezelője, RUHAGYÁR A Ruhagyár 22. szalagjának dolgozói vállalták, hogy november 7. emlékműszakot tartva, tervüket 110 százalékra teljesitik és a minőséget 99.9 százalékra javítják. A munkafegyelmet a szalagon belül megszilárdítják, az igazolatlan mulasztásokat és késéseket megszüntetik, a szakmai és politikai oktatáson pontosan meg­jelennek. Felhívták a Ruhagyár valamennyi szalagját, csatlakozzanak a november 7. emlékműszak során indítandó versenyhez. Eddig a 10-es, 12-es és a 44-es szalagok jelentették be csatlakozásukat, BELÉPED A BELÉPED Vállalat dolgoz ói már előzőleg megtették fel­ajánlásukat november 7. tisztele téré. Most, hogy a Nagy Októberi Ézocialista Forradalom évfordulója közeledik, elhatározták, hogy november 7. emlékműszakot tartva, negyedéves tervüket az előző­leg vállalt 103 százalék helyett 104 százalékra teljesítik. Ezt úgy kívánják elérni, hogy megindítják a „Fordulj eggyel többet* moz­galmat. A Páterdombon épülő kislakásokhoz november 10-ig 70 ezer darab téglát szállítanak s ezzel nagymértékben elősegítik a kormányprogramm határozatai nyomán épülő kislakások mielőbbi felépítését. A vasúti terület és az utak megtisztítására egy kocsit dijmen- tesen rendelkezésre bocsátanak. Ezzel elérik, hogy a közlekedés számára jobb utat biztosítanak s a vasút területén is jobbá, gyor­sabbá válik a munka. A felek által igényelt és elfogadott munkát pontos időben végzik el. BÁNYA- ÉÉ ÉPÍTŐANYAG IPARI EÉ Október 31-én jelentette me­gyénk, hogy befejeztük az ősz kapásokból a begyűjtést. Taná­csainknak most az a feladatuk hogy ugyanilyen jó szervező mozgósitó és felvilágosító munká

Next

/
Oldalképek
Tartalom