Zala, 1953. november (9. évfolyam, 257-280. szám)

1953-11-12 / 265. szám

rirJc proletárjai egyesüljetek! iA MAGYAR DOLGOZÓK PÁRTJA ZALA MEGYEI BIZOTTSÁGÁNAK NAPILAPJA IX. évfolyam 265. szám. Ára 50 fillér 1953 nov< 12- Csütörtök. 1 MAI SZAMUNKBÓL: Olvastuk (2. old.) — Partéiét: Fo­gyatékosságok az Aszfaltgyár poli-- tikai oktatásában (3. old.) — A partszervezet a kereskedelem ;jo mim kajáért. (3. old ) — Jobb közleke­dési Zalaegerszeg és Nagykanizsa közötM (3. old.) — Látogatás a zaja. egerszegi Villanytelepen (3. old.) — Tíz pere a nagykanizsai MT.H-léánv. diákotthon lakói közök (3 old.) — Megjegyzések az Állami Faluszin- liáz zalaegerszegi'el'iadásáról (4. old ) Fokozzuk a begyűjtés ütemét! A párt é? a kormány határoza­tát, a kormány programmját he- Oyesléssel fogadta a tsz-ek tagsá­ga, a dolgozó parasztság. A meg­jelent rendeletek valóraváltása íazonban harc kérdése és a tsz-ek lés falusi kommunisták, népneve­lők megtisztelő feladata, hogy élharcosai legyenek a kormány- programon megvalósításának: né­pünk jóléte emelésének. Az utóbbi időben megjelent szá­mos rendelet megkönnyíti a tsz- Itagok. a dotgozó parasztok életét, szinte kivétel nélkül máris érez­hető, jelentős anyagi előnyöket, (könnyebbségeket jelent számukra, növeli biztonságérzetüket, terme­lési kedvüket. Azonban nem alszik az ellen­ség sem. Azt terjeszti: a kormány pro­gramul megvalósításában fő do­log: „várni a kormányrendeletek­re". Természetesen intézkedések voltak és lesznek is, de ezek ön­magukban nem oldják meg a kér­dést. A kormányprogramra meg­valósítása a jó munkán múlik. Vannak, akik úgy vélik, hogy a kormány elengedi a további begyűjtési tartozásokat, ezért nem igyekeznek a beadás teljesítésével — várakoznak. Sza­badpiacon akarják eladni azt is, tűni államunknak jár. Pedig aki ágy gondolkodik, saját magát csapja be. ' A beadási kötelezettség teljesí­tése — a kormányprogramra meg­valósításának fontos előfeltétele. iAkik halogatják a beadást, akar­va, akaratlanul megkárosítják sa­lját magukat, családjukat. A be- ladás törvényes kötelesség, s ilamennyiben a termelő nem tesz fedőben ennek eleget, 10%-kal, fel­emelik beadását és a helyszínen (elszámoltatják. í A párt és a kormány sok in­tézkedést foganatosított a falu dolgozói életének megjavítása ér­dekében is. De ahhoz, hogy a fa­il .un több cipő, csizma, lószerszám, fctb. legyen, az kell, hogy a tsz-ek, dolgozó parasztok maradéktala­nul teljesítsék beadási kötelezett­ségeiket. Arra senki ne várjon, bogy ha most eladja szabadpiacon, •amit be kellene, adni és nem tel­jesíti a beadást, majd a kormány elengedi az újabb hátralékot. Sa­ját népe ellen vétene kormá­nyunk, ha lemondana megfelelő állami tartalékok gyűjtéséről, mert nem tudná biztosítani az élelmiszer- és iparcikkellátás ál­landó javítását. A becsületes zalai dolgozó pa­rasztok többsége meg is érti ezt. Komolyak is eredményeink a (begyűjtés terén. Elbizakodottság­ra azonban nincsen okurk. Ha tovább akarunk haladni a meg­kezdett utón. s szakadatlanul ja­vítani akarjuk a dolgozó nép, s ezen belül a falu dolgozó népe életét, ehhez elsősorban továbbra is jó munka, kötelességteljesités. helytállás szükséges. A mostani •begyűjtés sikere fontos feltétele annak, hogy tovább haladhassunk a kormányprogramm megvalósí­tása utján. A begyűjtés megvalósításában döntő szerepük van a tanácsok­nak, a begyűjtésért felelős állami szerveknek. Az ő feladatuk az. hogy közvetlenül megvalósítsák a begyűjtési határozatot, és ezzel is elősegítsék a falu fejlődését. Köz­vetlenül a tanácsokat terheli a fe­lelősség, ha a begyűjtés lassan halad. De a pártbizottságok, párt- szervezetek feladata ellenőrizni, segíteni a tanácsokat abban, hogy megszűnjék a tanácsok munkáját sok helyen jellemző tehetetlenke­dés. egyhelybentopogás, erélyte- lenség — s hogy a tanácsok ugyanakkor az eddigi hibákat ki­javítsák, s ne a régi módon, ne bürokratikus és adminisztratív intézkedésekkel, ne a parasztok zaklatásával, hanem a szervező- munka megjavításával, a verseny fellendítésével, a tanácstagok ak­tivizálásával biztosítsák a be­gyűjtést. Elengedhetetlen a be­gyűjtés meggyorsításához az, hogy a tanácsokat az eddiginél sok­szorta nagyobb mértékben támo­gassa pártszervezeteink politikai tömegmunkája. Ahhoz, hogy falusi pártszerve­zeteink fellendítsék a politikai tö­megmunkát, számos sürgős intéz­kedésre van szükség. A siker legfontosabb biztosítéka az, hogy mindenütt mozgósítsák a párt- szervezetek tagjait, a tö­megszervezeteket, példaadásra ■buzdítsák a kommunistákat s fel­lendítsék a népnevelő-munkát. Helyes, hogy ahol komoly elma­radás van, rendkívüli pártgyülé- sen beszélik meg a feladatokat. Fontos az is, hogy mindenütt rendszeresen megtartsák a népne- velőértekezieteket és szervezetileg is megerősítsék a népnevelőgár­dát: bevonják a munkákba a be­adásban, kötelességtel jesitésben élenjáró dolgozó parasztokat. Fon­tos, hogy pártszervezeteink a tö­megek közötti felvilágosító mun­ka minden lehetőségét sokolda­lúan alkalmazzák. Szép eredmé­nyeket hozhat, ha a népművelési szervek dolgozóit, a falusi kultúr­otthon vezetőit, pedagógusokat is bevonják a munkába, s segítsé­gükkel a szemléltető agitáció és kulturagitáció legkülönbözőbb formáit alkalmazzák. így például a faliújságokat, . a helyi „Ludas Matyikat", a rigmusbrigádokat, s azt, hogy az úttörők a régebben is alkalmazott jó szokás szerint üdvözlik a begyűjtésben élen- haladó dolgozó parasztokat. Meg kell magyarázni, hogy a kormány intézkedései a paraszt­ság' minden rétegére kiterjedtek. Most azonban a dolgozó paraszto­kon, a tsz-tagokon, a falu minden dolgozóján a sor, hogy ők is meg­tegyék kötelességüket, mert a dolgozó parasztság további fel- emelkedése is ettől függ. S ahol politikai meggyőző munkát alkal­maznak és sutba dobják az ad­minisztratív intézkedéseket, ott az eredmény nem marad el. Pártszervezeteinknek a dolgozó parasztság öntudatára, igazságér­zetére támaszkodva kell folytat­tok a politikai meggyőző mun­kát. Támaszkodjanak a felvilágo­sító munkában az élenhaladókra, a beadást legjobban teljesítőkre. Termelőszövetkezeteink tagsá­ga, megyénk egyénileg dolgozó parasztsága megelégedéssel fo­gadta népünk alkotó munkájá­nak gyümölcsét: az uj begyűj­tési rendeleteí. A mostani be­gyűjtéssel, a kötelezettségek azon­nali teljesítésével is tegyenek hi­tet pártunk, kormányunk rende­letéi mellett. Ez a falu legszebb hozzájárulása ahhoz, hogy a jö­vőben is tovább haladjunk előre, egyre növeljük a város és a falu dőlgozóinak életszínvonalát. ■ ’vezeteinknek az mozgósítanak a begyűjtési munka meggyorsítá­sára. Egy percig se tétlenkedjünk a begyűjtéssel A begyűjtésben egy percig sem szabad megelégedni az elért ered­ményekkel Arra sem lehet gon­dolni, hogy ezt a munkát a ka­Község neve: tojás % Zalaistvánd /o 121 Felsőbagod 105 Hagyárosbörönd 99 Bak 105 Kemendollár 89 Rossz községek: Ebergény 76 Pálfiszcg 75 Németfalu 75 Kustánszeg 28 Zalaszentlörinc 53 Község neve: tojás % Garabonc 88 Korpavár 90 Orosztony 83 Murakereszlur 70 Szépeinek 100 Rossz községek: Belezna 32 Surd 43 Pátró 24 Nagyréese 44 Miklósfa 40 A kimutatás is azt bizonyltja hogy ott, ahol a községi tanács szorgalmazza a begyűjtést. ott pások begyűjtésével lezártuk. Mint ahogy ezt a két járás jelen­tése is.mutatja, a marha- és ser­tésbegy üjtésben, de a tojás- ba­ZALAEGERSZEGI JÄRÄS baromfi marha sertés tej % % #/o % 100 32 82 85 55 110 100 98 53 40 100 83 80 48 38 60 61 34 55 83 43 _ _ 60 3 9 5 Ki 62 33 10 25 . 70 26 11 6 43 37 18 27 49 NAGYKANIZSAI JÁRÁS baromfi marha sertés tej % % % 61 76 86 108 86 — 171 100 69 121 56 81 56 320 135 69 88 49 50 101 24 30 16 35 18 37 40 37 22 30 39 49 22 41 25 63 28 26 36 30 nincs lemaradás. Az ilyen taná­csok munkájából kell példát ven­ni a lemaradó községek tanácsai­romíi- és tejbegyüjtésben is sok még a tennivaló. Nézzük meg a két járás öt jó és rossz községét. elnök, titkár Simán Kálmán, Palánki József Bukácz Györgyné, Szabó József Dávid Ferenc, Pete Károly Pelikán Antal, Lóránt Lajos Balogh Istvánná Bercsényi Sándor — Csontos Sándor Nagy Gyula, Szirmai Gyula. Horváth Reinold. Bicsák László Körösi Ferenc, Kerese László Úti Lajos, Lands taller tilg» elnök, titkár Molnár József, Jándli József Németh Gyula, Simon József Tóth Gergely, Horváth Gyula Váradi Zoltán, Móricz Anna Grabant György, Tóth István Simon Lajos, Kiss József Imrei József né, Fapp Míhályné Redek György, Herbai István Vas György, Varga Gábor Dómján István, Gerics Imre nak és felvilágosító munkával el­érni, hogy községük minél előbb felsorakozzon a legjobbak közé. Jól végződött a reszneki Kos­suth tsz zárszámadása. 37 tagnak 5739 munkaegysége van, munka­egységenként minden tag meg­kapta a terményt. Kiosztásra ke­rült 102 mázsa búza, 74 mázsa rozs, 57 mázsa árpa, 114 mázsa burgonya. Munkaegységekre 3.70 kiló kenyérgabona jutott, takar­mánygabonából 1, burgonyából 2 kilogramm. Pénzértékben munka­egységenként a tagok 18 forint 43 fillért kaptak. Kulcsár Lajos egész éven át dolgozott, 478 munkaegysége van Búzából 8 mázsa 50 kilogrammot, rozsból 6 mázsát, takarmányga­bonából 5 mázsát, burgonyából 10 mázsát kapott. Pénzből 3.686 forintot. ★ A külsősárdi December 21 tsz tagsága is befejezte a zárszám­adást. 136 hold földön dolgoztak 30 taggal, 2863 munkaegységük volt. Egy munkaegységre esett ez évben 2.22 kilogramm búza. 3.49 kilogramm rozs, 1.84 kilo­gramm árpa, 2.50 kilogramm ku­korica, 15.48 kilogramm széna 4.77 kilogramm burgonya, 3.61 forint készpénz. Pénzre átszámít­va egy tagnak az átlagos keresete 29 ezer 35 forint. A tagság ebben az évben a jó munka után vidá­man néz a jövő felé, mert látják azt, ha jó munkát végeznek, nincs hiányuk és megtalálják számításukat a nagyüzemi gaz­dálkodásban. Itt a vadászszezon November elején as egykori urivadászok rongyos hajtői csinosan felöltőévé fényes puskákkal gyülekeztek Ságodon a Eákosi vadássbTi- gád területén, hogy hódoljanak az eg yik legszebb sportnak, a vadászodnak. Alig mulatt 7 óra. felsorakozott a 3 vadászbrigád, kollektívája. A terü­let brigádvezetője indulás előtt még egyszer elmondta a szakmai tudniva­lókat és elindította az első kört, A nyitlak meleg helyükről fel ugrálva szélsebesen vágtattak, mene­kültek a vadászok elől, míg a kör bezárult■ Az első kör nem hozta meg a várt eredményi, mert inkább az erdőbe húzódtak a nyulak. Mikor aztán az erdőre került a sor úgy r opogoit a puska mint egy kisebb hadgyakorlaton. Szép volt ez a vad ászát, ami megmutatta: azt is, hogy fegyelmezettebbek a vadászok, mint az elmúlt évben. Nem kapzsiskod- tak egymás élőit. A megfelelő távol Ságot betartották és a zsákmányból az elmúlt évinek lizedrésze sem me ni el sebesülten, hogy a, varjak és kóbor kutyák ’martaléka legyen. -> Délután 3 órakor a nyutakkal tele szekér elindult, hogy a vada- szag, első napi eredményét a Sztálin városi építő, a csepeli munkás mérje majd le az ebédlője asztalán. 50 darab nyúlást küldtünk az első napi zsákmányból s eszel 60 százaiéiba teljesítettük beadási tervünket. A3 első nap eredményét számolva, úgy határoztunk hogy 20 darab ny-ullal többet lövünk a beadásra, inert ennek a lehetőségét, az egészévi duvad- irtással megteremtettük. BORBAS FEBENC, Épülő, szépülő megyénk A csonkabegyháti egészségház. Azelőtt Zalaegerszegre jártak orvoshoz. Ma a több mint 130 ezer forintos beruházással épült egészségházban rendszeres rendelés van. A korszerűen berendezett egészségházat bizalommal keresik fel a csonkahegyháti és a k5r- nyező falvak dolgozói.

Next

/
Oldalképek
Tartalom