Zala, 1953. november (9. évfolyam, 257-280. szám)

1953-11-12 / 265. szám

December 19 — a vietnami nép ellenállásának napja Becs (TaSzSz) , a Szakszervezeti Világszövetség titkársága a vietnami nép nemzeti ellenállásának küszöbön álló napja alkalmából felhívást in­tézett a világ dolgozóihoz: A III, Szakszervezeti Világkon­gresszuson a vietnami nép nemzet: ellenállásának napját a vietnami péppel való szolidaritás nemzetközi napjává, a. vietnami gyarmati há­ború megszüntetéséért folytatott harc napjává nyilvánították mondja többek között a felhívás­A francia imperialisták —- annak ellenére, hogy roppant, veszteségeket szenvednek, annak ellenére, hogy ^el­lentmondásba kerültek az ENSz alapokmányának elveivel minden áron meg akarják tartani elöjog'ai- kat meg akarják fosztani "Vietnam népét attól a jogától, hogy szabadon, belátása szerint, életszínvonala eme­lése érdekében rendelkezhessék az ország kincseivel­A háború azért folyik tovább, mert- az Amerikai Egyesült, Államok kormánya egyfelől meg akarja men­teni az amerikai monopóliumok pro­fitját, másfelől pedig a nemzetközi imperializmussal összefogva, arra törekszik, hogy most amikor a né­pek rákényszerítették a koreai há­ború megszüntetésére, Vietnamban megőrizze az ázsiai háború tűzfész­két és az ország területét támasz­pontnak használja fel a szabad és békeszerető Kínai "Népköztársaság elleni agressziójához. A francia közvélemény nyíltan fel­emelte szavát a vietnami harcok be­szüntetése mellett, követeli, hogy kezdjenek tárgyalásokat a háború megszüntetése és a béke megkötése érdekében. A Szakszervezeti Világszövetség felhívja az egyes országok szakszer­vezeti központjait, a nemzetközi szakmai szövetségeket, az összes szak. szervezeteket és dolgozókat, hogy ennek, a béke védelme szempontjá­ból oly fontos célnak elérése érde­kében politikai nézeteiktől és szak- szervezeti hovatartozásuktól függet­lenül minden országban tegyék meg' a szükséges intézkedéseket arra, hogy december 19-c az egység, a vietna­mi gyarmati háborúk megszünteté­séért az expedients csapatok kivoná­sáért’ a vietnami nép szabadságjo­gainak elismeréséért vívott harc nagy napja legyen­A felhívás javasolja, hogy a nap előkészületei során rendezzenek kiál­lításokat, tömeggvüléseket és értekez­leteket. és azokon leplezzék le a fran­cia gyarmatosítók bűntetteit, köve­teljék a vietnami háború megszün­tetését-, A III. Szakszervezeti Világkon­gresszus — mondja befejezésül a felhívás — megmutatta, hogy az az ügy, amelyért vietnami testvéreink harcolnak, minden dolgozó, minden nép közös ügye. fi vietnami néphadsereg újabb sikerei Peking (Uj Kína) A „Vietnami Tájékoztató Iroda“ jelenti, hogy a vietnami néphadsereg főparancs­nokságának november 7-i közle­ménye szerint a franciák és zsol­doscsapataik súlyos veszteségek után teljesen eltakarodtak a Nho-Kvant, Riá-t és Tan Hoat, valamint a Nho-Kvant, Hanoit és Hajfongot összekötő műútról. A helyi lakosság már kezd vissza­térni Ninh-Binh északnyugati ré­szének falvaiba. A közlemény jelenti, hogy "a 20 napig tartó harcok során az ellenség egy zászlóaljat és 11 szá­zadot vesztett. A franciák további két zászló­alj és 5 század veszteséget szen­vedtek Dai-Dongnál, Hai-Haunál és Van-Linnál, az arcvonaluk mö­gött lévő Nam-Dinh tartomány­ban. Az ellenség vesztesége eddi? összesen 3800 ember, akik közű1 2630 életét vesztette, 1170 pedig foglyul esett. A közlemény megállapítja hogy a francia főparancsnok nagy hangon hirdetett „.sirály hadmű­velete“ ezzel teljes kudarcba ful­ladt. Az ENSz jfolitikai bizottsága folytatta m leszerelési bizottság jelentésének vitáját New-York (TASzSz). Az ENSz politikai bizottsága hétfőn foly­tatta a leszerelési bizottság jelen­tésével kapcsolatos vitát. Lodge amerikai megbizott ab­ban a törekvésében, hogy leplezze a fegyverzet tényleges csökkentésé­vel, az atom- és hidrogénfegyver eltiltásával szemben elfoglalt ál­láspontját, kijelentette, hogy „le­szerelés nemzetközi biztonság nél­kül lehetetlen“. Lodge nem mondta meg, mit szándékozik tenni az Egyesült Államok e biz­tonság megteremtése érdekében, hiszen az Egyesült Államok ka­tonai tömböket létesit a békesze­rető országok ellen és bőviíi a katonai támaszpontok hálózatát ez országok határai közelében. Balluseck holland küldött majd­nem szószerint megismételte azt, amit előzőleg az amerikai képvi­selő mondott. Mindamellett kény­telen volt beismerni, hogy helyes a szovjet küldöttség álláspontja arra vonatkozólag, hogy az atom­fegyver, a hidrogénfegyver és a többi tömegpusztító fegyver eltil­tásának és e tilalom betartását ellenőrző szigorú nemzetközi el­lenőrzésnek egyidejűleg keli életbelépnie. Andersen, Dánia képviselője hangsúlyozta, hogy az ENSz kö­telessége a koreai fegyverszünet után nemzetközi téren beállott enyhülést a leszerelés kérdésének pozitiv megoldására felhasználni. Az ülés végén az indiai kül­döttség módosító javaslatokat ter­jesztett elő a 14 állam határozati javaslatához. E módosítások azt kívánják, hogy a közgyűlés je­lentse ki, hogy „a fegyverkezési verseny nemcsak gazdaságilag egészségtelen, hanem önmagában véve is komoly veszélyt jelent a békére“, valamint, hogy a köz­gyűlés „ismerje el általános óhaj­ként és erősítse meg őszinte tö­rekvésként az atom-, a bakté­rium-, a vegyifegyver és az összes többi tömegpusztító fegyver al­kalmazásának és az alkalmazás­ra irányuló jognak teljes kikü­szöbölését és a lehető leggyorsab­ban hathatós intézkedések meg­hozatalát e cél elérése érdeké­ben“. Az indiai küldöttség módosító indítványai felhívást is tartal­maznak az Egyesült Államok, a Szovjetunió, Anglia, Franciaor­szág és Kanada kormányainak képviselőihez, hogy a leszerelési bizottság munkájának csorbítása nélkül folytassanak nemhivatalos tárgyalásokat, hogy elősegítsék a megegyezést a leszerelés kérdésé­ben. Moszadik pere Teherán (TASzSz). Mint már közölték, november 8-án Szul- tanabadban (Teherán külvárosa) megkezdődött Moszadik, volt iráni miniszterelnök és Riahi, az iráni hadsereg volt vezérkari főnöke ügyének hadbirósági tárgyalása. Az elnöklő Mogbel hadosztály­tábornok felszólította Moszadikot, nyilatkozzék az ügyét tárgyaló bíróság illetékességéről, Moszadik azt mondotta, hogy minden törvényhozási intézkedést a „rendkívüli felhatalmazásról szóló törvény“ értelmében hozott. A felhatalmazást a medzslisztől (parlament) kapta. így tehát mindaddig, amig a medzsüsz nem helyezi hatályon kívül e tör­vényhozási intézkedéseket, azok torvényerejüek, Moszadik a továbbiakban el­mondotta, hogy Irán történetében még nem fordult elő, hogy a sah elmozdította volna a régi minisz­terelnököt és újat nevezett volna ki a medzslisz hozzájárulása nél­kül. Éppen ezért ő — Moszadik — törvényes miniszterelnök volt. Moszadik befejezésül megemlí­tette, hogy a bíróság nem illeté­kes ügyének tárgyalására és hogy jelenleg is ő a törvényes minisz­terelnök. II „IfiSiSz’ Iroda cáfolata Moszkva, (TASzSz). Az „AFP“ hírügynökség angol forrásra hivat­kozva azt a lúr.t terjesztette, hogy G-. M. Malenkovnak a Szovjet unió Minisztertanácsa elnökének javasol­ták, vegyen részt a négy hatalom, a Szovjetunió, az Egyesült. Államok, Anglia és Franciaország kormányfői- nek értekezletén és hogy G. M, Ma­lenkov V. M. Molottovon keresztül közölte az angol kormánnyal, hogy kész beleegyezni ilyen értekezlet ősz. szehívásába. A „TASzSz“ Irodát felhatalmaz. ták annak kijelentésére, hogy az említett közlemény a legcsekélyebb mértékben sem felel meg a valóság­nak és nyilvánvalóan az.t a számítást szolgálja, hogy elvonja n figyelmet azoktól a céloktól, amelyeket az Egyesült Államok, Anglia és Fran­ciaország kormányfőinek tervezett bermudai különéntekezlete követ. LEGÚJABB HÍREK — BERLIN ifjúsága a DIVSz és a Komszomol küldöttségének részvételével nagygyűlést tartott a Demokratikus Ifjúsági Világszö­vetség megalakulásának 8. évfor­dulója alkalmából. — A NYUGATNÉMETORSZA- GI kormánykoalíció több tagjának az a kívánsága, hogy hívják meg a hírhedt McCarthy amerikai sze­nátort, hogy elsajátíthassák mód­szereit, amelyeket a „kommuniz­mus elleni harcban“ alkalmaz. — SZOVJET szövetkezeti küldött­ség utazott Londont a A. P. Klimov vezetésével, hogy résztvegyen a, nem­zetközi szövetkezeti szövetség végre­hajt óbizaltság ónak ülésén. — A NYUGATNÉMETORSZA- GI kormánykoalíció pártjai meg­állapodtak abban, hogy az 1954 májusában sorrakerülő köztársa­sági elnökválasztásra a nyugatné­met szakadár állam uj elnökéül Hans Schlange-Schöningent, lon­doni ügyvivőt jelölik, aki a sza­bad demokrata párt tagja. — G6>-*poü!irlcei foglyok hoz­zátartozói memorandumot! intéztek a nagyhatalmai; ENSzüképviselőihez, s közkegyelmet sürgetnek mint ami a béke helyreállításának forétos eszköze Görö gország b an, — AZ ALBÄN-jugoszláv ve- gyesbizottság, amely bizonyos ha­tárkérdések rendezésére ült ösz- sze, újból megkezdte tanácskozá­sait. — KIM IR SZÉN marsall, ' a Koreai Népi Demokratikus Köz­társaság Minisztertanácsának el­nöke fogadta az Ikuo Ojama ta­nár vezetésével Koreába érkezett japán küldöttséget. II népművelési miniszlérium múzeumi főosztályának leihívása A népművelési minisztérium a vas.. és fémhulladék gyűjtésével kapcso­latban felhívja az üzemek, vállala­tok, intézmények és a nagyközönség figyelmét, fordítsanak különös gon­dot olyan anyagokra, amelyek a mű­szaki tudományok és az ipar fejlő­dése szempontjából a létesítendő Műszaki Muzeum számára értéke'“ jelentenek. Ilyen anyagokról (régi gépek, gépalkatrészek, szerkezetek, műszerek egyéb eszközök sstb.) bir­tokosaik beszolgáltatás előtti értesít­sék a népművelési minisztérium mú­zeumi főosztályát (Vili. kerület, Puskin-u. 14—.lő, Telefon: 141— 080, 99 mellék. Propaganda .csoport). Ez a felhívás vonatkozik a már esetleg begyűjtött, anyagra is, ezért a múzeumi főosztály kéri a. MÉH .telepvezetőket, figyelmesen nézzék át. a hullád ékanyagot, s amennyiben u műszaki muzeum számára értékeit jc. len-tű anyagra akadnak, értesítsék a múzeumi főosztályt. (MTI) IDÖJÁRÁSJELENTÉS Várható időjárás: Felhős, párás idő. Többfelé köd. Legfeljebb né­hány helyen ködszitálds. Mérsé­kelt légáramlás. Ismét lesznek hajnali fagyok. A nappali hőmér­séklet alig változik. Várható hő- mérsékleti értélvek reggel mínusz 2— plusz 1, délben 4—7 fok kö­zött. ★ A fűtés alapjául szolgáló várha­tó napi közóphőmérséklel csütör­tökön 10 fok alatt lesz. A tudomány katasztrofális helyzete Nyugat-Némeíországban Több német lap jelentéséből ké-1 pet alkothat az ember arról a ka­tasztrofális helyzetről, amelybe Nyugat-Németország tanintézetei kerültek. Worms városában —■ írja az „Unser Tag“ című nyugatnémet lap — 1400 iskolaköteles gyermek van, de a városban működő isko­lák befogadóképessége mindössze 700 fő. A düsseldorfi elemi iskolák a szükséges épületeknek csak 70 százalékával, a szakfőiskolák és más főiskolák pedig csupán 50 százalékával rendelkeznek. Nem megnyugtatóbb a többi nyugatnémeterszági főiskola hely­zete sem. Az állami költségvetés­ből az egyetemek és intézetek szükségleteinek fedezésére kiutalt összegeket évről-évre csökkentik. A „Neues Deutschland“ című lap rámutat, hogy a háború alatt amerikai légitámadások során megsérült és teljes tatarozásra szoruló würzburgi egyetemnek — Európa egyik legrégibb egyetemé­nek — 30 millió márkát igénylő helyreállítására 1948-ban 2.7 mil­lió márkát, 1949-ben 2.6 millió márkát, 1952-ben pedig mindösz- sze 1.3 millió márkát utaltak ki. Ugyanakkor jólismert dolog az, hogy a nyugatnémetországi költ­ségvetés katonai célokra szánt té­telei évről-évre növekszenek. Nyugat-Németországban rendkí­vül súlyos nehézségekkel küzde­nek a főiskolai tanulmányaikat befejező egyetemi hallgatók, ta­nárok, aspiránsok is. Sokan kö­zülük nyomorognak. A főiskolai végzettséggel rendelkező munka- nélküliek számát most 50.000 főre becsülik. Számuk azonban sokkal nagyobb, mert a főiskolai képzett­ségű munkanélküliek ezrei restet-, nek jelentkezni nyilvántartásba vétel céljából. Háromezer főisko­lai itanár munkanélküli. Az „Aachener Nachrichten“ című lap ez év szeptemberi számában ezeket irta: „Egy tudós most se­gédmunkásként dolgozik. Napi keresete 1.66 márka. Egy másik tanai’ falusi postásként, egy hír­neves állatorvos pedig szücsmes- terként kénytelen megkeresni ke­nyerét. Több neves tudós nyáron gombát gyűjt és ad el az ország­utakon közlekedő autók utasai­nak.“ A „Düsseldorfer Handelsblatt“ című lap kiemeli, hogy a bonni kormány nem utalt ki elegendő összeget az egyetemeknek, majd megállapítja: „a nagy német egye­temek most nem képesek kellő­képpen kiegészíteni felszerelésük I két és tanerejüket és ez a hanyat- ! lás előjele.“ ★ BOLDOG AZ ÉLETE KÍNA IFJÚSÁGÁNAK Mint a „Daily News Release“ című angolnyelvü pekingi napi­lap írja, több mint 34.000 ifjú és leány végzett az idén a kínai egyetemeken és főiskolákon. Ezek az uj szakemberek a nagy orszá­gos építkezések különböző területein gyümölcsözhetik tudásukat. Kína közoktatásának történetében elsőizben fejezte be tanulmá­nyait ennyi egyetemi cs főiskolai hallgató. A végzett hallgatók száma 73 százalékkal szárnyalja túl a felszabadulás előtt bárme­lyik évben végzett tanulók legnagyobb létszámát. Az egyetemi hallgatók szociá lis összetétele is megváltozott. Lényegesen emelkedett a munkás- és parasztszármazásu hallgatók száma. Úgyszólván minden nagyobb kínai egyetem és főiskola mellett dolgozók középiskolája működik. Az idén felvett egyetemi hallgatók közül csaknem 1400-an a dolgozók középiskoláin sajátí­tották el a középiskolái tananyagot. VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA >■'< X §c$jv él^ek a bányászfiatalok kodása folytán a bányászait élete megváltozóit. A nehéz munkafo­lyamatokat gépesítették. A bá­c^i­tanak az egészségvédelemre, ezen­kívül biztosítják a tanulási és a szórakozási lehetőséget is. )

Next

/
Oldalképek
Tartalom