Zala, 1953. november (9. évfolyam, 257-280. szám)

1953-11-01 / 257. szám

A minisztertanács határozatai A1 ifi í rfiszf ér t.a n ács legutóbbi ülésért határozatot hozott a csa­ládipótlékról szóló1 rendelet egyes rendelkezései és a betegségi biz­tosításra vonatkozó jogszabályok módosításáról, „Ä minisztertanács és a DISz vörös vándorzászlója" alapításáról, Ybl Miklós építészeti dij alapításáról. A minisztertanács a családos dolgozók helyzetének további ja­vítása érdekében módosította a dolgozók csaíádipótlékra jogo­sultságának több szabályát. így a határozat kimondja, hogy a mun­kaviszony megszakításától függet­lenül megilleti a dolgozót a csa­ládipótlék arra a naptári hónap­ra, amelyben legalább 21 napót — Ha mezőgazdasági munkás, leg­alább 18 napot — dolgozott. A minisztertanács határozata több szempontból módosította és ked­vezőbbé tette a termelőszövetke­zeti tagok csaíádipótlékra jogo­sultságát is. így például a jogo­sultsághoz megkívánt munkaegy­ségekbe fél munkaegységben kell számításba venni mindén olyan munkanapot, amelyet a tag álla­mi vagy társadalmi szervek egésznapos iskoláin, tanfolya­main, vagy katonai szolgálatban töltött el. Jelenleg az iparban, vagy egyéb területen alkalmazás­ban lévő dolgozó termelőszövet­kezetbe való belépését könnyíti meg aZ á rendelkezés, amely sze­rint annak a termelőszövetkezeti tagnak, aki belépése előtt közvet­lenül hat hónapig családi pótlék­ban részesült és az év Utolsó négy hónapjában lépett be a szö­vetkezetbe, a kövétkező évben az előirt munkaegység teljesítésének igazolása nélkül is jár családi pótlék —> az egyéb feltételek fennállása esetén. A határozat alapján a dolgozó nőknél — akik­nek férjük nincsen,- vagy meg­halt — a gyermékeik után járó családipótlék az árvaellátás össze­gébe éZéhtuI nem számítható be, azt ezen felül kapják. A minisztertanács — eleget té­ve a dolgozók jogos kívánságá­nak — módosította a betegségi biztosítási jogszabályok egyes rendelkezéseit. A határozat a be­tegségi biztosítás szolgáltatásait kiterjeszti a biztosított által el­tartott nevélt gyermekre, az ed­digi hét nappal szemben, 30 nap­ban állapítja meg azt a munka- megszakitást, amely mellett a munkaviszonyt a betegségi bizto­sítás szempontjából folyamatos­nak keli tekinteni, biztosítja, hogy a vasárnap is működő üze­mekben dolgozók betegség esetén ezentúl vasárnapra is kapjanak táppénzt, a kórházban vagy szü­lőotthonban ápolt dolgozó nők terhességi és gyermekágyi segé­lyét a jelenlegi 50 százalékról 80 százalékra emeli, meghosszabbít­ja a gyermekkori rheumás szív* betegségben szenvedő gyermekek kórházi ápolási idejét, kimondja, hogy a temetési segélyből semi- lyen címen, táppénzből pedig csak a tartásdijat, gyermektelen- ségi adót és a társadalombiztosí­tásnak okozott kárt lehet le­vonni és azt is csak megállapí­tott mértékben. A rendelet egyut­$ minisztertanács határozata a helyi ipar munkájának megjavítására 0 Magyar Dolgozók Partja Központi Vezetőségének oíése A Magyar Dolgozók Pártjának K'özporóíi Vezetősége 1053 október 31-cn kibővített ülést tartott ame- lyoir megtárgyalta ä Politikai Bízott, ság beszáoiolóját a júniusi üléseit közötti határozatok végrehajtásáról és a páré további féládáítairól. A beszámolót Rákosi Mátyás- elvtárs, á Központi Vezetőség* első titkára tér. jeSZtdWe élő. Beható vita után a be. számoló- alapján a kibővített ülés egyhangúlag határozatot fogadóit éh A Közpoiifi Vezetőség elhü-áröirtíh hogy 1954 áprilisára összehívja á Magyar Dolgozók Pártjának III. kongresszusát. A Politikai Bizottság javallató' terjesztőit elő a pártveze*ősegek és pásé választmányok jövő év elején történő újjáválaszdásáróí. Ács Lajos eíytársnák, a Központi Vez A'öség titkárának beszámolója alapján a ki bővített ülés a javaslatot elfogad'a s a kérdésben megfelelő határozatot hozófet. A Központi Vezetőség Apró ^n al elvár&at beválasztotta a Poli ifeai Bizottság tágjai sorába, (Mii) ****"—1mmmnmrnmmrnmm*jói* i mnimrn- ~ A Szovjet Ifjúság Antifasiszta Bizottságának nyilatkozata A miüiezitertäMcs legutóbbi ülésén fóglaikOzof- a helyi ipar helyzeté vél éa megállapít öttfa, hogy bár a he­lyi állami és szövetkezeti ipar az utóbbi kát- esztendőben jelentősen féjiöűö't. és (termelése 570 százalék kát emelkedett az eredmények eile nére a lakosság helyi szükségleteinek maradéktalan kielégítését jelenleg még biztosítani nem tudja. A lakosság ellátásának további ja­vítása érdekében a minisztertanács határozata kimondja, hogy a taná­csoknak az állami helyi ipar fejlesz­tése mellett foközniok kell munká­jukat á kisipari szövetkezetek állami -támogaífása, íermelőmunkájuk terv­szerűségének ségitése (terén, és ugyan­akkor bizfositaniok kell a magánkis­ipar munkájának fellendülését; is. Fel kell számolni azt, a helytelen gyakorlatot hogy a helyi ipar dön­tően a közütó'-ek rendeléseit elégíti ki. A helyi iparnak — kiegészítve az országos ipar termelését; — első­sorban á lakosság szükségleteire kell dolgozni. Tovább kell fejleszteni a héJvi értékesítés kialakult formáit. Lehel ővc kell tenni, hogy a kisipari szőve’kezetek árucikkeiket közvetle­nül bolti hálózat u'tján, piacokon és vásárokon, forgalmas helyeken lé­A bégyüjtési versenyben a legutób­bi értékelés szerint a megyék- sor­rendje a következő: Kukoricabegyüjtésben élenjáró me­gyék: I. Zala, 2. Győr, 3. Nógrád. Utolsó megyék: 17. Heves, 18. Sza­bolcs, i9. Bács. Napraforgóbegyiijtésben eienjáró megyék: 1. Vas, 2. Győr, 3. Zala. Utolsó tnegyék: 17. Fest, 18. Bács, 19. Szolnok. Burgonyábegyüjtésben élenjáró me­gyék: 1. Vas, 2. Nógrád, 3. Győr. Utolsó megyék: l7. Békés, 18. Sza­bolcs, 19, Gsongfád, Sértésbegyiijtésben élenjáró me­gyék- 1. Yala 2. Komárom. 3- Bara­nya. Utolsó megyét; 17. Hajdú, 18. (íófigrád, 19. Bács. Máfhabégyüjtésben élenjáró megyék: Az idei feriyőfaünhepet felké­szültért várja a kereskedelem, Előreláthatólag többszázezer fo- fyöftiétef fenyőfát hoznak forgá- lőinba. Ez a 'mennyiség megha­ladja az elmúlt évit. A. fenyőié- Irat jóval több helyen árusítják ésitendö áfuházákbtm .hozhassák forgalomba, A helyi ipar javító és szolgáltató tevékenységét, elsősorban az iparjo- gositványok kiadásával kell naögjaví­tani. Különösen vonatkozik ez az olyan szakmákra, amelyeknél a la­kossággal való közvetlen kapcsolat­nak. a kiterjedt hálózatnak, nagy je­lentősége van s csak igy biztosítha­tó a lakosság gyors és Olcsó kiszol­gálása. A minisztertanács határozata ki­terjed az ipari szövetkezetek politi­kai, gazdasági és pénzügyi megerő­sítésé iö iS- A h álfái öááb érteimében a többi között a kisipari szövetkeze­teknél 1954 január 1-tőí rendezni kell az álló- és forgóalapokat és a forgóalapok feltöltésére százmillió forint középlejáratú hitéit kell birto. si'ani, mintegy 10 százalékkal csök­kenteni kell azoknak a kisipiai szö­vetkezeteknek a jövedelemadóját, amelyben döntően a lakosság fé’gzéré dolgoznak. Egyes szakmákban —■ például cipőjavifás — a fórgálíni adót már ez évben csökkenteni kell. Azokat az állami ingatlanokat* amelyekét, a kisipari szőve'kezeitek ha&málnak. részükre térítés ellenében át lehet: adni. A térítés évi összege 1. Békés* 2. Vas, 3. Veszprém. Utol­só megyék: 17. Kofnáfom, 18. Bor­sod, 19. Nógrád. Tejbegyüjíésben élenjáró megyék: i, Békés, 2. Szolnok, 3. Nógrád. Utolsó megyék: 17. Szabolcs, 18. Győr, 19. Borsód. Tojásbégyüitésbefi élenjáró me­gyék: 1. Zala, 2. Nógiád, 3. Vas. Utolsó megyék: 17. Hajdú, 18. Sza­bolcs, 19. Bács. Baromfibegyüjtésben élenjáró me­gyék: 1. Békés, 2. Szolnok, 3- Nógrád. Utolsó megyék1 Í7, Soniögy, 18. Sza­bolcs, l9i Borsod. Állat és állati termékek begyűjté­sének együttes értékelése: élenjáró megyék: 1. Zala, 2. Békés, 3. Szol­nok, Utolsó megyék: 17, Hajdú, 18. Borsod, 19. Bács, (MTI) az idén, mint az elmúlt eszten­dőben és — n tohlódáSök elke­rülésért? — a t&V&lyinál kúínbbaft kezdik meg az árusítást. A ma­gyar fenyők mellet a népi demo­kráciákból is importálnak fenyő­fákat. tál kiküszöböl a biztosítás térén még fellelhető több bürokratikus intézkedést, A minisztertanács a DISz javaslatára — a Szocialista Ver­senyben légjobb eredményt elért vas-, építő-, és bányaipari tanuló- intézetek jutalmazására „A mi­nisztertanács és a DISz vándór- zászlaja" elnevezésű vándorzász- (ót alapított. Az első helyezést elért intézetek a VándörZászlóii kívül a minisztertanács és a DISz oklevelét és 10—10 ezer forint pénzjutalmat, a II. és Hl. helye­zettek oklevelét és 5—5 ezer, il­letve 3—3 ezer forint jutalmat kapnak. A jutalmat a DISZ, a SZÖT és az MTH képviselőiből álló bizottság javaslata alapján, évenként két alkalommal, április 4-én és a tanév végén adják át a szocialista versenyben kitűnt intézeteknek, A kiemelkedő szocialista-rea­lista építészeti és városépítészeti alkotások tervezőinek, valamint az ilyen tárgyú tudományos mun­kák szerzőinek kitüntetésére és az alkotó kedv serkentésére a minisztertanács „Ybl Miklóé dij“ 1 elnévezéssel épitőművészeti dijat alapított. A kiváló építészeti tel­jesítmények jutalmazására éven­ként 6 darab I. fokozatú* egyen­ként 7 ekér forintos és 6 darab ÍI. fokozatú, egyenként 5 ezer fo­rintos dij kerül kiosztásra. A dij odaítéléséről — a magyar építő­művészek szövetségének meghall­gatásával — a minisztertanács dönt. (MTI) a korábbi Öei‘lóf-i dijat általáfeáü liem häladli&tja még1. A hiágánkisipar munkájának meg, élénkítése érdekében a miniszterta­nács határozatot íiozotit az Uj ipar- jogositványók elbírálásának meg­gyorsít ására és a kisiparosok mun­kához szükséges anyagellátásának biztosítására. A határozat továbbá lehetővé teszi, hogy egyes szakmák­ban — ahol ezt a szakina jellege megköveteli — a magánkisiparosok ipari tanulót (tarthassanak, A magán, kisiparosokat — a kisipari szövetke­zeti kölcsoüög biztosító intézet)' ut­ján — az önkéntesség elve alapján bo lehet) vonni a kölcsönös biztosítás intézményébe. A határozat! értelmében a mező­gazdasági ingatlannal rendelkező ipari szövetkezeti tagok és magán­kisiparosok — ha a földet maguk vagy családjuk műveli — földjük Után ügy adóznak, mint a dolgozó parasztok. A minisztertanács hatáíözSM amellett, hogy növeli az ipari szö­vetkezeti tagok és magánkisiparosok jövedelmét, további jelentős lépés- jelenfc a lakosság mindennapi szük­ségleteinek fokozott kielégítése. a fogyasztási cikkek mennyiségének és választékának növelése terén. (MTI) — AZ AMEÉIKA1AK legújabb koreai mesterkedésé az, hogy a séffl- leges nemzetek örifcéfés részlegein kí­vülről gyakorolnak katonai nyomást a koreai-kinai hadifoglyokra, tíz a módszerük abban áll, hogy közel a semleges részlegekhez robbantanak és repülőgépeket vonultatnak fel, így akarják megfélemlíteni a hadifoglyo­kat és bátorítani a részlegekben ga­rázdálkodó csangkaisekista és liszirt- manista ügynökökét — A SZOVJET kormány és a Német Demokratikus Köztársaság kor­mánya közötti augusztusi megállapo­dás alapján sók német hadifogoly ér­kezett Berlinbe, Ezeket a hadifoglyo­kat mentesítették a háború idején el­követett bűncselekményeik miatt rá­juk mért büntetésük további részének kitöltése alól. Összesén 5371 német katona és tiszt — köztük’több tábor­nok — érkezett eddig haza. IDŐJÁRÁS JELENTÉS Várható időjárás: Felhős párás, helyenként ködös idő. Több helyen kisebb eső, mérsékelt szél, a hőmér­séklet alig változik: Várható hőmér­sékleti értékek- reggel 2—-5* délben 9—12 fok között. A A fűtés alapjául szolgáló Várba ló napi középhőmérséklet vasárnap 10 fok alatt lesz. Moszkva (TASzSz). A Szovjet Ifjúság Antifasiszta Bizottsága nyilatkozatot adott ki, amely a többi között igy hangzik: A Béke-Világtanács felszólí­totta a népeket, Indítsanak nem­zetközi 'kampányt a vitás nem­zetközi kérdések megoldásáért, az egész világ békéje fenntartá­sának és megszllárditásának ér­dekében.­A világ ifjúságának legszélesebb tömegei, a legkülönbözőbb poli­tikai és vallási nézeteket valló fiatalok reális eszközt látnak a Béke-Világtanács nemes 'kezde­ményezésében arra, hogy meg­valósíthassák a békés jövőbe, a háború borzalmai által él nerh sötétített életbe vetett reményü­ket,. A nemrégiben lefolyt III. világifjusági kongresszus 106 or­szág ifjúinak és leányainak ne­vében szólította fél az egész vi­lág ifjúságát, hegy a fiatalokat jellemző odaadással vegyen részt a nemzetközi nézeteltérések bé­kés megoldásáért indított harc­ban. New-Yöík (TÁSzSz). A „Com­mercial and Financial Chronicle'1 című hetilap, a befolyásos ameri­kai üzleti körök lapja közölté Ernest T. Weirnek, a „National Steel Corporation“' kohászati rész­vénytársaság elnökének a penn- sylvániai kereskedelmi kamará­ban mondott beszédét, Weir élesen bírálta az Egye­sült Államok külpolitikáját. Mint mondotta, derűlátóan Ítéli meg az Egyesült Államok jövőjét, dé „csak égy feltétellel", „Ez a fel­tétel az, hogy meg kell találnunk a bázist a béke megteremtésére az egész világon. Weir a továbbiakban kijelen­tette: a Szovjetunió „békepolitikát folytat és minden lehetőt megtesz annak érdekében, hogy meg­győzze a világ közvéleményét a Szovjetunió béke akarat ár ól..Az Párizs (TASzSz). Október 30-ra virradó éjszaka végétért a fran­cia köztársasági tanácsnak az „európai védelmi közösség'“ kér­désével kapcsolatos vitája. Sal­ler, fiamon és a köztársasági ta­nács más tagjai felszólalásukban aggodalmukat fejezték ki az „eu­rópai hadsereg" megteremtésének terveivel kapcsolatban. Petit tábornok, a haladó köz- társaságiak szövetségének tagja kijelentette, hogy mesterkélt az „eürópai védelmi közösség" hívei­nek az állítólagos „szovjet. ve- szélyről“' szóló érvelése, mert. a Szovjetunió részéről nem fenye­get semmiféle veszély. Pétit. tábórnök hangoztatta, hogy a párizsi szerződés ratifiká­lása következtében a bonni Né­metország kerülne uralkodó hely­zetbe Nyugat-Európában. Az „eu­rópai '“ fegyveres erők a bonni kormánykörök szolgálatába áll­nának. amelyek viszont nem tit­kolják hódító terveiket. A vita végén Bidauit külügy­miniszter szólalt fel. Beszéde tel­jes egészében az „európai hadse- I reg“ gondolatát és a párizsi szer- • A nyilatkozat a továbbiakban hangsúlyozza, hogy a koreai fegyverszünet megkötése nagy győzelme a koreai és a kínai népnek, a béke és a demokrácia egész táborának. A szovjet if­júságnak, valamennyi szovjet embernek magasztos célja, hogy a béke ügye diadalt arasson az egész világon, A bókéért és a boldogságért ví­vott harcban velünk haladnak a nagy Kina, a népi demokráciák, s a Német Demokratikus Köztár­saság fiataljai. A békéért és boldogságért ví­vott harcban vélünk Vannak a kapitalista országok élenjáró fia­taljainak milliói, velünk van a gyarmatok kisemmizett ifjúsága. A Szovjet Ifjúság Antifasiszta Bizottsága felszólítja a Szovjet­unió minden ifját és leányát, hogy tevékenyen folytassa és fokozza harcát a vitás nemzet­közi kérdések békés rendezésé­ért, a valamennyi ország ifjusá-. gához fűződő barátság megszi­lárdításáért. oroszok álláspontját — mondötia Weif — Európában sokkal széle­sebb körök fogadják el, mintsem az amerikaiak szerétnek. Az európaiak véleménye to­vábbá az —i folytatta Weir -—, hogy a Nyugat politikája, ame­lyet az Egyesült Államokban dolgoztak ki, már nem felel még a jelenlegi nemzetközi helyzet­nek és éz a politika a legjobb esetben is csak a jelenlegi zsák­utcát tarthatja fenn. Beszéde végén Weir kijelentet­te: „Ha békét .akarunk, nem en­gedhetjük meg hogy mindazt, amit, mondanak, amit Írnak, azok ha­tározzák meg, akik olyan politi­kát követelnek, amely végered­ményben háborúra vezet. Nem engedhetjük meg, hogy ilyen em­berek irányítsák a közvéleményt." ződés védelmét szolgálta. Bidauit kijelentette, hogy .,az amerikai­ak... türelmetlenül várják a szer­ződés ratifikálását." A vita végén hat határozati ja­vaslatot terjesztettek élő. Ezek visszatükrözik azokat az aggodal­makat, amelyek Franciaországban támadtak azzal kapcsolatban, hogy az országot bevonják az „európai védelmi közösségbe", Ezek közül a határozati javasla­tok közül 5, noha nem ítéli el kategorikusan az „európai had­sereg" megteremtésének tervét, sok kikötést tartalmaz A kommu­nista párt képviselőinek határo­zati javaslata határozottan az „európai hadsereg“' megteremtése ellen irányult. A köztársasági tanács 240 sza­vazattal 74 ellenében elfogadta a jobboldali képviselők csoportja által előterjesztett határozati ja­vaslatot. A határozat felkéri a korrhányt, keressen „olyan megol­dást. amely blfetösítjá a francia érdekeket1', mielőtt megkezdődik a Parlament vitája az „európai had­seregről" szóló szerződés ratifi­kálásának kérdéséről. A BEGYŰJTÉSI MINISZTÉRIUM VERSENYJELENTÉSE Többszázezer fölvóméter fenvttfát hoznak forgalomba az Idei fenyttfaünnepre Ernest T. Weir amerikai gyáros as Egyesült Államok külpolitikájáról Az „európai hadseregről46 szóló szerződés vitája a francia köztársasági tanácsban

Next

/
Oldalképek
Tartalom