Zala, 1953. november (9. évfolyam, 257-280. szám)

1953-11-01 / 257. szám

PÄRT ÉLET* A pártsajtó terjesztéséért • Sztálin elvtárs mondotta a kom- munisfa sajtóról: ,Ast mondják, hogy a sajtó a hatodik nagyhatalom. Nem tudom, milyen hatalom, de hogy ereje van és nagy jelentősége, ez vitathatatlan. A sajtó a legerősebb fegyver, amelynek, segítségével a pórt a maga neki, szükséges nyelvén, minden nap, minden órában beszél a munkásokkal. Más eszköz a párt és az osztály közti szellemi kapcso­lat létesítésére, más ilyen rugalmas apparátus nincsen sehol sem. Ezért a pártnak; különös figyelmet kell fordítani a, sajtóra. ..“ Sztálin elvtárs tanításának a szel­lemében arra kell törekednie párt­bizottságainknak és pártszerveze­teinknek, hogy minél több dolgozó kezei közé kerüljön a sajtó. Éppen ezért, a pártbizottságok és' a párt- szervezőtek fontos feladata a párt- sajtó terjesztése a dolgozók, első­sorban a kommunisták között. A sajgóból értesülnek dolgozóink nap­nap után az őke* érdeklő kérdések­ről. A sajtó az egyik fontos eszköze a párt és a dolgozók közti szoros kapcsolat elmélyítésének. Az a kom­munista, aki nap-nap u!án olvassa a sajtót tájékozódást nyer a köl­es belpolitikai eseményekről és igy való válasz* tud adni a dolgozók érdeklődésére. A zalaszentgrótt járási pártbizott. ság ismeri a sajtó jelentőségét s ennek megfelelően, gondosan fog­lalkozik a sajtóterjesztéssel, a párt- bizottság agitt-prop. osztálya segít­ségére van a sajt óterjeszitést végző szervezőnek. Beszámoltatja a mun­kájáról és az alapszervezetekkel való foglalkozáson keresztül biztosítja, hogy a sajtó minél több dolgozóhoz eljusson. Ennek eredménye, hogy a Szabad Nép, Zala és a öbbi lap előfi. zetőinek száma állandóan emelkedik. Jól foglalkozik a pári-saj1 ó terjesztésé­vel a tűrjél pártszervezet, ahol a vezetőség ellenőrzi a posta ilyen­irányú munkájú, és útmutatását, ta­nácsaival segítséget nyújt a terjesz­téshez. Nem igy foglalkozik viszont a sajtó-erjesztéssel a zalaegerszegi já­rási pártbizottság. Nem fordítanak gondot a járási pártbizottság mun katársai arra, hogy egyéb munkájuk közepette ezzel is foglalkozzanak az alap-szervezet1- éknél- így fordulhat elő, hogy a járás .alapszervezetei nem folynak be a szervező munkába, a postákat magukra hagyják, aminek következménye az előfizetők lemor­zsolódása. Nagy hiányosság a járási pártbizottság részéről az is, hogy nem foglalkozik a járás sajtószer­vezőjével, akinek rossz munkája egyik oka a visszaesésnek. Nem bí­rálják hanyag, felületes, lelkiisme­retlen munkáját, hagyják, hogy helytelen, erőszakos módszerével gá­tolja a sajtóterjesztés munkáját. ■ Az eredményes munka feltétele az, hogy járási pártbizottságaink számolják fel munkájukban az eddigi helytelen nemtörődömséget. Az alap- szervezetök vezetőségeivel, népneve­lőivel, tagjaival a sajtóról, a sajtö terjesztésről is beszélgessenek, hogy azok megértve a sajtó fontossága1, sokkal jobban szivükön viseljék a sajíóterjesztéssel kapcsolatos tenni valókat. A járási pártbizottságokat munkájukban serkentse az a vándor­zászló, amelyet a legjobb eredmény' elért járási pártbizottság tart min­dig birtokában. Jelenleg a, zala. szentgróti járási pártbizottság érde­melte ki jó munkájával a zászlót. A második helyen a, letenyei, a har­madik helyen a nagykanizsai, a ne­gyedik helyen a lenti, az ötödik helyen pedig a zalaegerszegi járás van, A sajtó* erjesztés terén is sok tennivalója van tehát a járási párt- bizottságoknak és az alapszerveze4ék­nek. A többi munka végzése mellet', minél több és konkrétabb segítség adással biztosítsák: azt', hogy a párt. sajtó, amely a pártot, nap-nap uán összekapcsolja a dolgozó tömegekkel, minél több dolgozóhoz eljusson. Jobban törődjék a dolgozók ügyeivel a nagykanizsai városi tanács Az elmúlt nap levél érkezett szerkesztőségünkbe. Nyolc dol­gozó paraszt irt a kiskanizsai Rozmaring-utca lakóinak nevé­ben. Panaszukban a környék dol­gozóinak panaszát mondották el. A panasz nem újkeletű, hanem már azóta fennáll, amióta a Roz­maring-utca végében levő homok­bányából hordják a homokot. Azóta az utca kellős közepén megáll a viz, sőt a téli időszakok idején behatol az udvarokba, a lakásokba is. Számtalan esetben fordultak az illetékesekhez, de kérésüket soha sem hallgatták meg. Több esetben kérték Kis- kanizsa dolgozói, hogy szüntes­sék meg a Rozmaring-utca köze­pén levő ingoványos tócsát, mely nemcsak hogy a közlekedést aka­dályozza, hanem esős időszakok­ban rongálja a házak falait is. A városi tanács sem intézke­dett eddig a szóban forgó ügy­ben. Nem hivatkozhatnak „objek­tiv nehézségekre", mert az utca végétől mintegy 45 méternyire van a töltéshez szükséges ho­mok. A lakók társadalmi munká­ban ajánlották fel a szállítóesz­közökre való fel- és lerakást, de a tanács ezt a kezdeményezést elutasítottad). A nagykanizsai városi tanács­nak sürgősen meg kell vizsgál­nia a Rozmaring-utcai lakók pa­naszát. Azonnal kell intézi nini, hogy az utca közepén levő ár­kokat minél előbb feltöltsék s hogy végleg megszűnjék a köz­lekedést gátló, egészségre ártal­mas mocsár. A házak padlói felgörbültek a nedvességtől, a falakról hull a vakolat — s mind ez azért, mert az illetékesek nem gondoskodnak a dolgozók panaszának elintézé­séről. Szeretnénk ismételten felhívni a nagykanizsai városi tanács fi­gyelmét. Intézkedést és sürgős választ várunk! Plander Antal elvtárs, a nagykanizsai Magasépítő Vállalat dolgozója azzal a kéréssel fordult hozzánk, hogy magyarázzuk meg, mi az oka annak, hogy a termelés sokkal rohamosabban fejlődik, mint a dolgozók élet- színvonala. Válasz: Tudnunk kell azt, hogy- az életszínvonal emelése szorosan összefügg a termelés szakadatlan növelésével, a tech­nika fejlesztésével. Sztálin elvtárs: ,,A szocializmus közgazda- sági problémái a Szovjetúnióban’‘ című müvében világosan rá­mutatott arra, hogy az életszínvonal növelését csak akkor tudjuk biztosítani, ha a termelés állandóan fejlődik mennyiségileg és minőségileg egyaránt. Elsősorban tehát termelni kell. A jólét legfontosabb alapja az egyre növekvő termelés. Persze nem ön­célúan, hanem a dolgozók szükségleteinek biztosítására. Tagad­hatatlan, hogy e téren komoly hibákat követtünk el a kormány- program,m megjelenése előtt. A döntő figyelmet a termelés és a technika fejlesztésére fordítottuk és sok esetben megfeledkez­tünk dolgozó népünk életszínvonalának emeléséről. A kormányprogramm elhangzása óta azonban fokozottab­ban ismét előtérbe került az életszínvonal emelése. Az árleszál­lítás, az egészségügy megjavítása, a munkavédelem, a, szociális juttatások, a lakások, kultúr otthonok, mozik, stb. építése, a régi házak tatarozása mind azt bizonyítják, hogy pártunk és kor­mányunk nagy gondot fordít a dolgozó nép anyagi és kulturális igényeinek kielégítésére. Fontos feladata tehát a népnevelőknek az is, hogy meg­magyarázzák dolgozóinknak: a kormány állja a szavát raj­tunk múlik, a mi munkánkon, hogy megadjuk intézkedéseihez az alapot. Október elejével me^kezdőilott a partok tatás A képen: az SzKP Moszkva-területi és városi bizottsága könyvtárának uj olvasótermében. (Foto E. Jevzerihin.) ELMELEII TANÁCSADÓ * A békemezgalom A népek összefogása a bókéért foJvó harcban nagy eredményekre vezetett. a BÚke-Világíanács buda­pesti felhívása ennek az eredményes harcnak a szellemében jelentette ki azt, hogy „nagy reménység szüle­tett“. A budapesti felhívás ó’a el­telt idők harcának nagy eredménye a koreai fegyverszünet. Ma már szerte a világon egyre jobban egy­en ie übben hangzik a népek köve­telése : , Tárgyaljatok!‘ ‘ A háborús uszítok és lakájaik azonban minden eszközt, megragad­nak annak érdekében, hogy a béke­mozgalom sikereit gátolják. Hazug, álnok rágalmaikkal arra törekednek, hogy az egyszerű dolgozók elő'* f él re.niagy arázzák a békemozgalom demokratikus vol-átt Éppen ezért szükséges, hogy valamennyien ismer, jük a békéért folyó mozgalom cél­ki-üzéseit, jellegér. Sztálin elvtárs ,.A szocializmus közgazdasági problémái a Szovjet­unióban“ cimü munkájában pon o san és világosan meghatározza ko­runk nagy és nemes mozgalmának, a békemozgalomnak jellegét, célját. Ezeket írja. többek között: ,.A mos­tani békemozgalomnak az a célja, hogy harcba vigye a nóptömegekei a béke megőrzéséért, az uj világ­háború elhárításáért. Tehát nem az a, célja, hogy megdöntse a kapi'a. lizmust és megteremtse a szocializ­must, hanem a béke megóvásáért vívott harc demokratikus céljaira korlátozódik11. Ez azat jelenti, hogy a békemezgalom különböző osztályok jailejs és célja és rétegek háboruellenes koalíciója. Nem egy vagy két osztálynak, mond­juk a munkásosztálynak, parasztság, nak poli-ikai tömörülése, hanem mindazon osztályok közös mozgalma, akik ellene vannak egy uj, pusztító világháborúnak. A mozgalomban kü­lönböző világnézet ü, .vallúsu, pári- állásu, nemzetiségű emberek szá3 milliói vesznek részt egy közös cél érdekében: az uj háború elhárítása érdekében. Hja Erenburg, a nagy szovjet iró mellett ott találhatjuk a békemozgal ómban Jean Paul írartrét is, a polgári irányza’u mü vészét és irodalom képviselőjét, Joli-ot Curie kommunista tudós mel lett. N. W. Pirié angol biokémikust. Ez a polgári tudós mondotta: ,.Mi mindannyian békét akarunk, külön­böző okoknál fogva. így példáid, amíg fennáll a háborús veszély, az a tudósi elvonja legfőbb munkájá­tól, akár a termeszei megismerésé­vel, akár az életszínvonal emelkedő sóvei foglalkozik‘ ‘. Milyen széles ez a háboruellenes koalíció- Benne van a mozgalomban mindenki, aki — Malenkov elvtárs szavaival -— ,,a, nemzetközi feszül'- seg megszüntetésében cs egy uj világháború megakadályozásában ér­dekeltAzaz résztvevője a béke­mozgalomnak az egész haladó em­beriség, amely gyűlöli az agressziót, a vérontást, amely gyűlöli és ellene van a beké első számú ellenségének: íz amerikai imperializmusnak. A nemzetközi feszültség megszün tetőse elsősorban a világ népeinek, egyszerű embereinek érdeke. Azok között is az első sorokban a Szovjet, unió népei s a népi demokratikus országok dolgozói harcolnak, öke- fenyegeti legközvetlenebbül az ame­rikai imperializmus, a háborús ka­landorbanda. A ma már szabad népek nem kímélik erejüket a béke megőrzése érdekében. Nagy eröfeszi-. leseket lesznek békés alkotómuntsá juh védelmében, a békés alkotó ■munka ered,menyeinek fokozáséiban, hogy hazájukat a béke és szabadság a függetlenség megdönthetetlen bás­tyájává tegyék. Bátran és hősiesen küzdenek pél­dájukon lelkesedve a tőkés és gyar­mati országok népei is a háborús kalandorok ellen, mert egyre jobban felismerik: vérükön szeretnének nye­részkedni a halálgyárosok. Az esze vesz-ett fegyverkezés mind nagyobb erheke- ró rájuk. Magában Ameri­kában is ha‘almas méreteket ölt a munkanélküliség, a háborús monopó. liumok uj és uj támadásokat indi- tanak a dolgozók éle'színvonala ellen- ..Hatályon kívül kell helyez­nünk a béreket, a munkanap hosszát cs a kollektiv szerződések megkö'c■ sél szabályozó szövetségi munkaügyi örvényeke'“ —— olvassuk egy ame­rikai brosúrában, amelyet a fegy­vergyártó - Dunon* konszern adott ki. Figyelembe kell venni azt is, hogy az amerikai monopolisták nem kí­mélik ,,szövetségeseiket“ sem és egyre több francia, angol vagy más vállalkozó érzi a saját bőrén, hogy mit jelent Washington parancs­uralma. Az Egyesült A11 amok-dilit álba háborús politika a vállalkozók nagy többségét megfősz'ja a szabad ke­reskedelem lehetőségeitől, a nyers anyagoktól és elsorvasztja a békés célokra'termelő iparágaka . Ma már egyre többen ismerik fel, hogy egyáltalán nem kecsegtető p-erspek- iva az amerikai imperializmus hadi- szekeréhez láncolva rohanni a sza­kadék felé. Elég csak egy példát felhozni: az amerikai monopóliumok elárasztják áruikkal a bii. biroda­lom országainak piacai". Anglia rovására növelik részesedésüket a birodalmonbelüli kereskedelemben. A brit birodalom országainak im­portjában az Egyesült Államok és Anglia százalékos részaránya. 1938 ó’ a 20:31-ről 32:32-re módosult. A békemozgalomnak ma szinte korlátlan fejlődési lehetőségei van­nak. Nem irányul sem a kapitaliz mus, sem bármely más társadalmi rendszer megszűnte' ésére, A moz­galom dérnekra ikus jellegű s egyet­len fő célja van: az újabb világ­háború megakadályozása S mivel az uj háború terve a népek leigázá sónak, a demokratikus jogok eitip­lad. összekapcsolódik a szocializmus íelépi1 őséért vivo.-t harccal. He a békemozgalom minden más mozga­lomnál szélesebb hatósugara onnan ered. hogy a legáltalánosabb érdek alapján szélit harcba: a béke meg­őrzése érdekében. S ez érdeke a Magyar Népköz! ársaság minden be­csületes- polgárának, kivéve a nép, a szabadság és béke ádáz ellenségeit, a háborús g' e.j ugatok városi és falusi ügy s .i. Békemozgalmunk hazánkban is demokra ikus mozga­lom. Tsir'aln a egye emesen nemzeti: összefogás a háború erőivel szemben- összefogás azokkai szemben akik 'egfélic'-'ebb nemzeti kincsünket, drága a$áb:u!ságnnkat, oly hosszú 've: Ha lok vc-ráiűoza'ai árán ki­vivőt- . a Szovjetunió' ó! kapott füg­gi-'lens '"linket, uj életünket, szépülő ványainkat és falvainkat veszélyez- et ik. rásának terve is, a, békeharc szoro­san összefonódik a demokratikus jogokért, a függetlenségért foly'a- iott harccal, a legszélesebb nemzett erőket fogja össze a békemozgalom, s követeli a demokratikus megujho dús', az úgynevezett ,,békekor­mány:“ ott, ahol a reakció van uralmon. S a békemozg-aloui nem­zetközi demokratikus követelése a két rendszer közötti békés együtt élés biztosi1 ájSa, a nemzetek függött lenségének, területi épségének, sért­het el len s égén ek ti szí elé’ ben t ári ása Ezek olyan követ'elések, amelyek egyesíthetnek minden jóezándéku, becsületes' hazafit világnézetre, po­litikai felfogásra és társadalmi helyzetre való tekintő. nélkül. Felmerül a kérdés: megvan-e a béksmozgalom demokratikus, össz­népi. pár’onkivüli jellege népi de­mokráciánkban is? Megvan. Népünk békeharca természetesen együtt ha­A békemozgalom ügye nemcsak igazságos, hanem eredményes, győ­zelmes ügy is. A koreai fegyver­szünet megkötése bizonyltja azt, hogy csak a békemozgalom által ja­vasol1 u-t a járható: a tárgyalások útja. Nincs olyan vitás és megoldat­ta n nemzetközi kérdés, amelyet nem lehe‘ne tárgyalások u-tján megoldani. Forszé, a halálgyárosok nem hajlan­dók egykönnyen lemondani busá^, véres profitjukról. Éppen azért nincs nagyobb feladatunk és kötelessé­günk, mint kihasználni a békemoz­galomban rejlő nagy lehetőségeket szüntelenül erősíteni, fokozni a béke- harcot, uj és uj harcosokat bevonni az életér! folyó nagy és nemes küz­delembe. 1953 nov. 1. Vasárnap

Next

/
Oldalképek
Tartalom