Zala, 1953. november (9. évfolyam, 257-280. szám)

1953-11-01 / 257. szám

VILÁG PROLETÁRJAI EGYESÜLJETEK / A MAGYAR DOLGOZÓK PÁRTJA ZALA MEGYEI BIZOTTSÁGÁNAK NAPILAPJA IX. évfolyam 257. szám. Ára 50 fillér 1953 nov. 1. Vasárnap megyei fanács lapzártakor jelenti: Zala megye termelőszövetkezetei, egyénileg dolgozó parasztjai napraforgóburgonya- és kukorica- beadási tervüket október 31-én délig 100 százalékra teljesítették A dolgozók — az állami ellenőrzés önkéntes munkatársai Az Állatni Ellenőrző Központ Köz­érdekű Bejelentések Hivatalánál az új kormányprogramra megjelenése óta megszaporodtak a bejelentések. Vidékről is számos levél érkezik a Budapesten, Nádorutca 3 6. szám alatt lévő panaszirodához. Mindez nemcsak dolgozóink megnövekedett igényeiről, hanem az állami ellenőr­zés iránt egyre fokozottabban meg­nyilvánuló bizalomról is tanúskodik. A dolgozók, akik saját bőrükön ér­zik a hibákat, nagy segítséget adhat­nak bejelentéseikkel a hiányosságok feltárásához és a bajok orvoslásához. Miről írnak a bejelentek? Sérel­meikről, amelyek munkahelyükön vagy a hatóságok részéről érik őket. Az ipar, mezőgazdaság, kereskedelem hibáiról. A dolgozók bejelentései alapján vizsgálta meg az AEK, hogyan tart­juk be megyénkben a földmüvesszö- vetkezetek a fogyasztási cikkek meg­állapított árait, A vizsgálat a dolgo­zók segítségével a murakereszturi, hahóti, palini és bánokszentgyörgyi földművesszövetkezeteknél feltárta, hogy egyes cikkekért magasabb, má­sokért alacsonyabb árat kértek az elő­írtnál, amivel részben a vásárlókat, részben a népgazdaságot károsították meg és ez alkalmas volt esetleges lel­tárhiányok leplezésére is. A Zala me­gyei Szövetkezetek Szövetsége a vizs­gálat alapján széles körben felülvizs­gálta az álakat és felelősségre vonta a mulasztókat. A zalaegerszegi Ruha­gyárban tartott vizsgálat célja az volt, hogy a felfedett hibák és hiá­nyosságok kijavításával az üzem ki­fogástalan minőségű ruhákat gyárt­son a dolgozók részére. A fokozott minőségi követelmények megvalósí­tása érdekében a vállalat a vizsgálat alapján ' javított a gyártási utasításo­kon, a menetközbeni ellenőrzésen, a szakmunkásképzésen, az anyag- és áruraktárak tárolási és kezelési mód­ján. A dolgozók zöldség- és gyü­mölccsel való jobb ellátása érdeké­ben megvizsgálta az állami ellenőr­zés, hogy a Zala megyei Szövetkeze­tek Szövetsége és a járási szövetke­zetek hogyan szervezték meg a föld- művesszövetkezetek részéről történő szabadfelvásárlást. A vizsgálat meg­állapította, hogy a felvásárlást rosz- szul szervezték meg és nagymértékben elhanyagolták, ami arra vezetett, hogy a gazdag termés ellenére egyes területeken egyáltalán nem is vásá­rolták fel a terményeket. A zalaeger­szegi vezető földművesszövetkezet a hozzája tartozó 20 község közül a második negyedévben mindössze öt­ben, a zalalövői a hozzátartozó 16 községből mindössze három község­ben végzett felvásárlást. Az így el­hanyagolt községekből az áruknak csak kis része került közvetlen fel­hozatal útján piacra, másrészét le sem szedték, vagy takarmányozásra hasz­nálták fel. Jellemző erre a rossz munkára, hogy például csak Nagy­kanizsára háromszor annyi cseresz­nyét szállítottak be a termelők köz­vetlenül, mint amennyit az egész megyében a szövetkezetek felvásárol­tak, A megyei szövetségnél felelőssé tette az ellenőrzés Czuczor Béla osz­tályvezetőt, Papp Tibor és Renács József zalaegerszegi járási szövetségi ellenőr-instruktorokat és Berecz Jó­zsef letenyei járási szövetségi ellenőr­instruktort, akiknek mulasztásai kö­vetkeztében a szervezetlenség és a szabad felvásárlás hibái bekövetkez­tek. A dolgozóktól jövő figyelmezte­tések alapján tartott ellenőrzés a me­gyei gépállomási igazgatóságon és a zalatárnoki és türjei gépállomáson a gépállomások béralapgazdálkodásának hibáira és szabálytalanságaira muta­tott rá. Ezek a hibák vezettek arra is, hogy egyes gépállomásokon, mint pl. a zalatárnokin, az egy mű­szakban dolgozó traktorvezetők mel­lé szabálytalanul munkagépkezelőket osztottak be. vagy tsz-tag munkagép- kezelőket helytelenül darab- és idő­bérben foglalkoztattak, a türjei gép­állomáson az órabérben dolgozó traktorvezetők bérét időbér helyett teljesítménybérrel fizették. ■ Nem ké­szítették el az előírt kategóriabeso­rolásokat sem,- aminek következtében a zalatárnoki gépállomáson a terme­lési kampányidőszakban a gépjavítási időszakot vették alapul az órabérek kifizetésénél. AZ AEK Közérdekű Bejelentések Hivatalához érkező bejelentéseK ko­moly segítséget jelentenek a hibák feltárásához és kijavításához, ezért az állami ellenőrzés munkatársai nagy lelkiismeretességgel gondoskodnak a panaszok kivizsgálásáról, a mulasz­tók felelősségrevonásáról. Az Állami Ellenőrző Központ dolgozói munká­jukkal azt akarják elérni, hogy az ország minden részéből még nagyobb bizalommal forduljanak hozzájuk a dolgozók, mert látják és érzik, hogy panaszukat meghallgatják, kijavítják a hibákat és a sérelmeket orvosolják. Épülő, szépülő megyénk Ví í< Az Autójavító Vállalat felajánlása november 7 tiszteletére A zalaegerszegi Általános Gép­ipari és Autójavitó Vállalat dol­gozói a Nagy Októberi Szocialis­ta Forradalom tiszteletére az alábbi munkaversenyvállalást te­szik: A munka jobb megszervezésé­vel s a munkafegyelemnél fenn­álló hiányosságok kiküszöbölésé­vel, a dolgozók részére nyújtott műszaki segítség kiszélesítésével, vállalják, hogy a IV. negyedévi tervet hat nappal előbb befeje­zik, emellett úgy biztosítják az uj üzembe való átköltözést, hogy a termelésből kiesés ne legyen. Nagyobb gondot fordítanak a minőségi munkára. A tovább­képző szakmai tanfolyamot máris megindították. A munka jobb meg­szervezésével az önköltségcsök­kentésnél 200.000 forint megta­karítást érnek el. Felkutatják az elfekvő anyagokat s így mintegy 40.000 forint értéket szabadítanak fel népgazdaságunk számára. A gépkocsik átfutási idejének csök­kentésével december 31-ig a fél­késztermékeket 100.000 forinttal csökkentik. A IV. negyedévben 20.000 fo­rint értékű anyagmegtakaritást érnek el. Szívós politikai munká­val az üzem minden dolgozóját bevonják a munkaversenybe. Felajánlását teljesítette — a november 7. emlékmüszakban újabb sikerekért harcol a Koromgyár A bázakerettyei Koromgyár dolgozói több korom termelé­sével készülnek a Nagy Októberi Szocialista Forradalom méltó megünneplésére. Vállalták, hogy terven felül 1500 kilogramm kormot termelnek. Vállalásukat október 26-ig 125 százalékra teljesítették s most úgy harcolnak, hogy a november 7 emlék­műszak során még újabb sikerekkel tetézzék eddigi eredmé­nyeiket. Az aprómag-cséplés, mélyszántás és begyültés liirei ALSÓNEMESAPÁTIBAN jól halad a mélyszántás. A tanács el­sősorban a tanácstagokat mozgó­sította a példamutatásra, ennek alapján a község 90 százalékban elvégezte a mélyszántást. Tojás- begyűjtésükben 90 százalékra áll­nak, itt még van tennivaló, hogy idő előtt teljesítsék beadási ter­vüket. Az aprómagvak cséplésé- ben lemaradás van, de nem az ő hibájukból, mert többizben kér­tek gépet a gépállomásról, de ez- idáig még nem érkezett oda. ★ EUSTáNTSZEG községben még van tennivaló a tojás-terv tcljesiié- sében, 30 százalék hiányzik még az évi tervükből. Baromfit érvük ezidáig 38 százalékra van teljesítve. Itt a ta­nács arra hivatkozik, hogy most híz­nak a libák. Sok várakozásra ebben sincs idő. A mélyszántásban jól elő­rehaladtak. o—6 hold van hátra, amit még meg kell szántani. Az apró­magvak cséplését befejezték és a szerződéses magtermést a dolgozó pa­rasztok máris beadták a terményrak­tárba. ★ PETRIKERESZTURON a mély­szántásban van még tennivaló. A tojás- és a baromfibeadásban jó munkát végeztek, de ugyanígy az aprómagvak cséplését is befejez­ték. Ha ezt a munkát időelőtt be tudták fejezni, megvan minden lehetőség arra, hogy a mélyszán­tásban is példát mutassanak. ★ CSONKAHEGYHÁTON mind­össze 12 hold van hátra az őszi mélyszántásból. Az aprómagvak cséplését már befejezték, de jól szorgalmazzák a tojástervük tel­jesítését is. Tervük 17 mázsa és ezidáig 16 mázsa 75 kilót adtak be a dolgozó parasztok. ★ BAZITÁN az .őszi munkákban jól előrehaladlak■ Az őszi mélyszántás sukban is '3 százalék választja el őket tervük teljesítésétől. A tojás- beadásuk 94 százalékos. a baromfié 77. Itt mfg van tennivaló, hogy ba- r ovi fi terűinket időaláhti '.teljesíteni tudják. ★ TESKÄNDON 28-án fejezték be az aprómagvak cséplését. To­jástervük ezidáig 90 százalékos. Évi baromfi tervük 50 százalékos. Itt van lemaradás és a tanács feladata az, hogy szorgalmazza, mert máskülönben a tervük tel­jesítésében lemaradás fog mutat­kozni. Még a mélyszántásban is van tennivaló. A község határá­ban az őszi mélyszántásból eddig 50 százalékot végeztek csak. ★ NÉMETFALU tojásbeadását 92 százalékra teljesítette. Mélyszán­tásukat pedig 98 százalékra. Itt is az aprómagvak cséplésében van lemaradás, de sajnos a gép­állomás csak Ígérgeti a gépet, de nem ér ide. Legutolján csü­törtökre jelezték, de még a gép most sem csépel, pedig van mit: hajdinát, lóhert és több más apró­magot. Pedig fontos lenne, hogy a dolgozó parasztok kötelességük­nek ebből is eleget tudjanak tenni. Megyénkben is megalakul a Társadaiom- és Természettudományi Ismeretterjesztő Társulat Már csak két hét választ el ben- nünkei a magyar értelmiség vj tömegszervezele, a Társadalom cs Termesz etiudom ányi Ismereti er­jesztő Társulat megyei szer­vezetének megalakulásától. Me­gyénk értelmiségi dolgozói nagy ér­deklődéssel várják november 15-ét, az alakuló közgyűlés napját. Az uj társulat létrehozását már régóta maga az élet sürgeti■ Azokat a nagy feladatokat, melyek a szocializmus építésében előttünk állnak csak művelt, szakmailag és politikailag képzett dolgozók tudják megvalósí­tani. Olyanok, akik ismerik a társa­dalmi fejlődés törvényeit, eligazod­nak a nemzetközi helyzet bonyolult viszonyai között, tájékozottak a poli­tikai élei kérdéseiben s a gyakorlati tapasztalatok mellett egyre inkább elsajátítják szakmájuk tudomáv/yos alapjait 'is. Azért, hogy megyénk dolgozó népe megfeleljen ezeknek a követelmé­nyeknek, eddig is nagyon sokat lettek a zalai pedagógusok, orvosok, mérnökök, az isw, er etterjesztö munka, fáradhatatlan harcosai. Szorgalom­ban és lelkesedésben nem is volt hiány, azonban az egyre fokozódd követelményeknek a volt Természet- tudományi Társulat szűk keretei már nem feleltek meg. Szükség volt egy olyan tudományos ismeretterjesztő szervezetre, amely nemcsak a termé­szettudományokkal foglalkozik, ha­nem a társadalmi és a politikán élet minden területével, amely tekinté­lyénél, szervezettségénél fogva alkal­mas arra, hogy az ismeretterjesztő munkába bevonja értelmiségünk na­gyobb részét. Az uj szervezet tehát munkája tartalmát, módszereit, tag­jainak számát tekintve, tömegszer­vezet. amely magába kell, hogy fog­lalja megyénkben is mindazokat az értelmiségieket. akik bármilyen for­mában részt akarnák venni a tudó. mányos ismeretterjesztő munkában. Az uj tömegszervezet fő feladata: dolgozóink világnézeti politikai ne­velése. Ezzel együtt általános poli­tikai és kulturális ismereteket is kell nyújtania dolgozóinknak. Mun­kája sokoldalú lesz, szakosztályai lehetőséget adnak a tudományos kutatómunkára, művészi alkotómun­kára is. Az alakuló közgyűlés előkészületei most folynak■ Biztosak- vagyunk abban, hogy a zalai értelmiségi dol­gozók tömegesen fogják kérni fel­vételüket a megalakulás után a tár­sulat tagjai közé. V. F. Versenyre hívjuk a lovasai Kőolaj termelő Vállalat olajtermelő brigádjait A CSESZTREGI ÁMG SZERELŐCSARNOKA A megye legkorszerűbb szerelő- csarnoka a csesztregi gépállo­másé. Egy évvel ezelőtt még egy kis házban székelt a gépállomás. Ma már az iroda részére iroda­házat, a dolgozók számára pedig korszerű szerelőcsarnokot építet­tek 367, illetve 920 ezer forint ér­tékű beruházással. Az épületben külön helyet kaptak a lakatos, asztalos, hegesztő és egyéb rész­legek. Mi, az Újfalui olajtermelő bri­gád- és csőszerelődolgozók át- éreztük a Nagy Októberi Szocia­lista Forradalom 36. évfordulójá­nak jelentőségét, valamint kormá­nyunk programmjának fontossá­gát. Ennek a programmnak a meg­valósítása érdekében szocialista munkaversenyre hívjuk a Lová­szi KőoLajtermelő Vállalat összes olajtermelő brigádjait az alábbi szempontok szerint: 1. November hónapban terven felül 50 tonna olajat termelünk Olajvállalásunkat minden hónap 1-én megtesszük, tekintettel arra, hogy a te evet csak az előző hó­nap utolsó napjaiban kapjuk meg 2. November 7-ig emlékműsza­kot fogunk tartani, ezen a mű­szakon kiemelkedő eredmények­kel akarjuk megünnepelni novem­ber 7-ét. 3. Anyagtakarékosság terén 2 darab tolót fogunk kijavítani, il­letve megtakarítani. 4. Önköltségcsökkentés terén 100 órát takarítunk meg novem­ber hónapban. (Csőszerelők) 5. 20 mázsa ócskavasat gyűj­tünk. 6. A munkafegyelmet jó poli­tikai nevelő munkáyal 100 száza­lékig be fogjuk tartani. A munkavecsenykihivás a IV, negyedévre szól. Az értékelés minden hónapban fog megtörtén-' ni. Kérjük a termelési osztály ve­zetőségét a verseny kiértékelé­sére. Fehér Pál pártbizalmi. Gedeon János üzemvezető, Hóbor Pál üb. elnök, Dervalics József brigádmester. I

Next

/
Oldalképek
Tartalom