Zala, 1953. október (9. évfolyam, 230-256. szám)

1953-10-21 / 247. szám

Ahol érvényesül a szövetkezeti demokrácia AKI NEM ISMERI eléggé a za­lai dirhbes-dombos tájakat, nem is olyan könnyen talál rá. a bánokszent. györgyi Petőfi mezőgazdasági ter­melőszövetkezetre. De aztán aki egy­szer eljön ide, nem megy el köny- nyen. Megragadja a fes'ői ‘-áj szép sége. na meg a szövetkezeti tagok vendégszeretete is igencsak marasz falja. A tagok ugyan viccesen hoz­záteszik, hogy őszi esőzések idején a sár is vendégmarasztaló náluk. Há^ hajdanában — mármint a felsza­badulás előtt — az Esz'erházi ura­ságnak nem is volt érdeke, hogy kö- vesutat csináltasson ehhez a major­jához. Őt csak az érdekelte, hogy milyen hasznot hajtanak neki a cselédek, de hogy a csizmájuk, ba­kancsuk’ idöelött tönkremegy a sár­ban. annál már kisebb gondja is na­gyobb volt. ő maga persze nem is igen jár: erre. Mint az egyik szövet­kezeti tag elmondja, ő kerek har­minc évig ette nála a cselédkenyeret, de egyszer sem lát<t'a az uraságot. — Most •persze bízunk benne, hogy utunk is lesz, — mondja Varga György elvtárs, a szövetkezei elnö­ke, aki már három éve vezeti a tagság megelégedésére a közös gaz­daságot. Azt is elmondja igy be­vezetőben, hogy az ut mellé tele­font is szeretnének. Igen sok mun­kától, gyaloglás'ól mentené meg őket, ha nem kellene mindenért be­menni a faluba. Az ember bejön ebbe a szövetke zetbe, megnézi a gazdaságot, beszél get a tagokkal és bizony elismeri, hogy megérdemelnék mind az utat, mind a telefont. Ki-esznek magukér^ szorgalmasan, becsületesen dolgoz­nak. Hogy csak egy dolgot említ­sünk: az egészévi sertésbeadásuk teljesítéséből már csak egy darab hiányzik. — De ezt is hamarosan leadjuk, — mondja Varga elvtárs, aztán büszkén megcsillanó szemmel teszi hozzá: — 60 darabot pedig szabad­piacon értékesitiink még ebben az évben. Melléálltunk az állatoknak, tudjuk, milyen szépen lehet ebből$ pénzelni. Nem SAJNÁLJÁK a befekte­tést sem az állatállomány fejlesztő sénél. Tavaly ser* ésólakat építettek, az idén pedig 60 férőhelyes szarvaS- marhaistálló építését kezdik meg. De más munka is vár rájuk a be<a- karulás, szántás-vetés után: gyü­mölcsöst telepítenek és tatarozzák az összes épüle'üket. — Van miből építkeznünk — mondja az elnök elvtárs, — szor­galmasam dolgoztak a tagok• Egy­másután sorolja a neveket: Valenti János, idős Horváth József, Herbai Erzsébet, mind jól kivették részű két a munkából. De nem áll meg a három név említése után sem a fel­sorolásban. Lassan-lassan elmondja mindenkinek a nevét, mert mint ki­derül: itt mindenki szorgalmasan dolgozott. Megtudjuk azt is beszélgetés köz­ben, hogy voltak azért hibák is. Elő-előfordult, hogy meg kellett bírálni a tagoknak a vezetőséget, mert sűrűn változtatták intézkedé- séiket és nem egyszer reggel már másképpen kellett csinálni a mun­kát, mini ahogyan este megbeszélték A BÍRÁLAT HATOTT. Hiába, a vezetést is tanulni kell és Varga elvtárs sokat tanult a termelőszövet­kezetek és gépállomások élenjáró dolgozóinak országos tanácskozásán, meg a megyei ér.ekezle'en is. Azóta még jobban kifejlődött a birála'-- önbirálat szelleme a szövetkezetben és mindjobban érvényesül a vezetés­ben a szövetkezeti demokrácia. A vezetőség meghallgatja a tagok ész revételeitj javaslatait és ha bírálatot kapnak, sikkor sürgősen javítanak a hibán. így kovácsolódik mindin kább egyetlen nagy családdá a bá- nokszentgyörgyi Petőfi­Az elnök elv'árssa! való beszél­getés közben fiatal, erős szövetkezeti tag lép be az irodába Megtudjuk, hogy Borda Ferencnek hívják. Ér­deklődünk, hogyan megy a mun ka, mit kerese t ebben az évben, — Hogy mit kerestem? — adja vissza á kérdést, ázu'án egyetlen szóval válaszol: — Sokat. Azután mégiscsak sorolni kezdi: — 574 munkaegységem van. Kaptam eddig: 25 kiló kölest, 20 mázsa 10 kiló búzát, 11 mázsa 50 kiló bur­gonyát 6 mázsa 32 kiló rozsot, 4 mázsa 20 kiló árpát, 6 mázsa csö- veskükoricá’t. — Itt megáll a felso­rolásnál, az‘án közbeveti: — Győzi Írni: az ’elvtárs? Mert még a felénél sem vagyunk! Mert kaptam még: 12 mázsa takarmányrépát, 16 mázsa szénát 4 mázsa szalmát, 22 kiló ser­téshúst, 14 és fél liter étolajat, 4 méter- tűzifát, 60 kiló gyümölcsöt és 100 liter bort. — De még mindig nem fejeztem be, — jegyzi meg, amikor látja, hogy már kezd elfáradni a kezem az Írásban: — kaptam 6 forint készpénzt munkaegységenként, A háztáji földemen termett 18 mázsa burgonya és 13 mázsa kukorica, na meg egy csomó más apróság. És mindez még csak az előleg, hiszen a végleges elszámolás hátra van. Ha mindezt átszámítom pénzre, — foly­tatja, — akkor kijönx hogy havonta 2200 forintot keresek átlagban. és még mondja azt valaki, hogy nincs itt jövő a termelőszövetkezetben — teszi hozzá mosolyogva. — Hát mondja meg nekem — teszi fel a kérdést -— ki keres többet, mint egy jól dolgozó szövetkezeti tag? AZ ELNÖK ELVTÁRSSAL foly­tatjuk a beszélgetési, aki elmondja, azért tudtak ilyen szépen keresni, mert bátran alkalmazták a szovje’- mezőgazdaság módszerei-, tapasz’a- latait. — Meg azért, mert hallgattunk a pártra és közösen gazdálkodunk — szól be valaki a nyitott aj'óban állók közül. Most veászük csak észre. Beszél­getés közben egészen megtelt az iroda ugyannyira, hogy még az aj­tóban is állnak jónéhányan. — Jöjjön ki közénk is az elvtárs, — kiáltanak be- —Mi is elakarunk dicsekedni, hogy mennyi mindenünk van. Meg itt jobb is a levegő, — teszik hozzá. Egy néni állít meg elsőnek, az­után gyorsan sorolni is kezdi, hogy mennyi mindent vett az árleszállí­tás ó-a: ruhát a lányának, fiának, aki Egerszegen tanul a gimnázium­ban és orvos szeretne lenni, — so­rolja egyszuszra. — A napokban le­velet is kaptam tőle, — mondja, — Irta, mennyire megörült a csomag­nak, a ruháknak■ — De veszek egy konyhagami'urát is, —. folyt;tlja, — meg egy virágos tűzhelyet. Azt akarom, hogy szép legyen a kony­hám a tatarozás után EGY KISEBB CSOPORT Her­bai Erzsébetet biztatja: — Na ne légy már szégyenlős, mondd el te is, hogy mit vettél. — A sok biztatás­ra végül ki is böki, hogy ő „s'tafé- rungol“ vett az idén. A többiek azután kiegészitik, hogy vásárolt egy szekrényt, is, mert már annyi a ruhája, bogy nem volt hová tenni, de meg ez is jó lesz, ha férjhez megy. Biztatják is a csoporttagok a fia­talokat a nősiilésre, férjhezmenés- hez. Kell az uj erő, az uj, szorgalmas tag a szöve'kezetbe. Meg azután úgy van — úgy beszélik a faluban is —, hogy a legjobb „parti'-“ most a szövetkezeti fiatalokkal lehet csi­nálni. Mert ott aztán van mit a tej be apri'ani. AHOGY A LÁTOGATÓ kutatja, keresi ebben a termelőszövetkezet­ben a nagy megelégedettség, a nagy öröm okát, lá’ja, hogy nemcsak a szép részesedés miatt van ez, hanem főképpen azért is, mert úgy élnek valóban, mint egy nagy család, A vezetőség meghallgatja a tagok vé leményét; közösen döntenek minden jelentős ügyben, van bírálat, ön- birálát. Mindezt egyszóval úgy le­hetne kifejezni: a bánokszen'györ­gyi Petőfiben megvan a szöve'keze- ti demokrácia. Nézzünk csak egy két dolgot eb bői a szövetkezeti demolsjíáciából. Közösen beszélték meg az idei épít­kezési, tatarozási terveket. Min­denki elmond’a róla a véleményét, hozzátette javaslatait- Antikor ala­posan megvitatták, úgy fogadták el róla a határozatot. Mit jelent ez? Azt, hogy a tagok magukénak érzik ezeket a terveket, hiszen részesei voltak a kidolgozásnak. Világos te­hát, hogy minden erejükkel mun­kálkodnak majd a tervek végrehaj­tásában. Ha a vezetőség bírálatot kap, nincs ledorongolás. Sőt, ha nagyobb dolog miatt kapták a bi- rála ot, akkor a tagsággal is meg­beszélik, hogyan javítsanak. Most közgyűlésre készülnek, de máris kifüggesztették azoknak a névsorát, akiket javasolnak a vezetőségbe, A tagoknak igy van idejük alaposan megrágni, vájjon a javasoltak ér­demesek-e a vezetésre. Nyugod­tan megbeszélheik egymás között, s igy biztos, a legjobbakat, az arra legérdemesebbeket fogják megvá­lasztani. De nemcsak ebben nyilvánul meg az egyetértés, a demokrácia AZ ELMÚLT NAPOK ESTÉ­JÉN történt, hogy az egyik kocsis — mint ahol bőven van — ugyan­csak jócskán markolt fel a széná­ból, amit a lova elé tett. A mara­dékból bizony még egy borjú is jóllakott volna. Az öreg Horváth bácsi, akire a magtár, meg a takar­mány elosztása van bízva, nem néz­hette ezt szó nélkül. Bizony meg- pironga’ta egy kicsit a pazarlásért a fiatalabb tagtársat. Okosan, egysze. rü, de érthető szavakkal magyaráz­ta meg, hogy miért kell takarékos kodni, még akkor is, ha bőven van. A fiatal tag belátta a hibát és azóta vigyáz. Vigyáznak itt a közös vagyonra ebben a termelőszövetkezetben. Vi­gyáznak egymásra, azonnal meg mondják szépen, névelőén egymás nak a hibáit, így azután egyre fejlődnek, egyre öntudatosodnak, hiszen kinek nincsenek hibái kire nem fér rá a nevelés, tanitás? a kívülállók is látják ez: az összefogást-, ezt a boldog, igazán családi életet, és hát ki nem vágyik az ilyenre? Ezért- kért* a közelmúltban Varga Ferenc is fel­vételét a termelőszövetkezetbe Rajta kivül többen kilátogatnak a szövetkezetbe az egyéniek közül. So­kan vannak, akik erősen gondolkód nak hogy abbahagyják az egyénit és ők is beállnak a .Jíözöebe.“ így erősbi, igy gazdagítja, igy teszi egyre virágzóbbá a. bánok- szent györgyi Petőfi mezőgazdasági termelőszövetkezetei a szövetkezeti demokrácia, Faptrt László Eredményes munka a zalaliwöi állami gazdaságban Egymásután fejeződik be a .ve­tés a zalalövői állami gazdaság hatalmas tábláin. Az őszi kalá­szosok közül már csupán a búzá­ból van hátra néhány hold. Az ererhnényekben nagy része van a gazdaság traktorosainak, akik az évi normát már szeptember 1-ig 105 százalékra teljesítették. Különösen szépen dolgoznak a Zetor-vezetők. Koltai István és váltótársa, Bicsák István minden dekádban jelentősen túlteljesítik tervüket. A jó munka után ;ó a kereset is. Nem ritkaság, air ’ker Bicsák István napi keresete túl­haladja a 150 forintot. A növénytermelésben dolgozók között is egyre emelkednek a teljesítmények. A takarmányrépa­szedésben a DISz női-brigád 284 százalékra teljesítette napi nor­máját. A fogatosok közül Szabó Kálmán és Soós Jenő, míg a sl- lózásnái Cseke Elek brigádja érik el a legszebb eredményeket. Az állattenyésztők is felzár­kóznak szép eredményeikkel a növénytermelők mögé. Pintér Antal sertésgondozó 300 darabos Bacon hizlalásnál 34.64 mázsa súlygyarapodást ért el, s ezzel normán felül 652 kilogramm húst termelt népgazdaságunknak, pénzösszegben pedig 5607 forin­tot jövedelmezett a gazdaságnak. A daraértékesitést a vállalt 22 Í százalék helyett 24 százalékra teljesítette. Az állattenyésztésben szép eredményekkel dicsekedhet még a négyesszámu farm, ahol a ser- téshullásí százalékot 2 százalék helyett 0.8 százalékra csökken­tették. A gazdaság dolgozói tovább igyekeznek növelni szép eredmé­nyeiket. Ezt mutatják a novem­ber 7-re tett lelkes vállalásaik, amelyeknek megvalósításához máris teljes erővel hozzáfogtak. MOZI Zalaegerszeg, október 19—21-ig: ACÉLKATONÁK matiné 25 én: Sporlbecsület Nagykanizsa, ok: óber 15—21-ig: BOLDOGSÁG MADARA matiné 25 én : óceán vándora. ipOrt Az uszóidény befejezése után Az 1953. évi. uszóidény megyénkben befejeződött és nem lesz káros, ha most visszapillantunk az elmúlt idény eredményeire, számbavessziik a fennálló hiányosságokat, hogy a téli hónapok ihenője alatt mindent megtegyünk azok iküszöbölésére. Zala megye uszósportját az elmúlt idényben Nagykanizsa és Zalaegerszeg városok uszósportja jelentette, s mellet­tük csupán Zaiaszenlgróton beszélhet­tünk még uszóéleiről. A sportolás kö­rülményei azonban egyik helyen sem voltak zavartalanok Nagykanizsán nagyszerű medence áll ugyan az úszó- sport rendelkezésére, de a medence használata körül egész nváron csendes viharok dúltak, a vízellátás is akado­zott. Zalaegerszegen köztudomás sze ríni csak a Zala folyóban végezhették edzéseiket az úszók, mert a váiosnak strandfürdője nincsen. Zalaszentgróton azonos a helyzet a zalaegerszegivel Az edzési lehetőségek tehát egy" • helyein sem voltak ideálisak, őt Zalaegersze­gen és Zalaszentgróton kifejezetten rosz- szak voltak Ezzel szemben Lovásziban és Bázakerettyén kifogástalan verseny- medence állt volna az uszósport ren­delkezésére, ha egyáltalán lett volna ebben a két helységben uszósport. A megyei társadalmi uszószövetség több alkalommal is felhívta a megyei TSB Fgyelmét arra, hogy szervezzenek báza- kerettyei és lovászi fiatalok bevonásá­val társadalmi uszóedző-képző tanfolya mot, elkészítette a társadalmi szövetség a tanfolyam rendjét, az oktatás tema­tikáját is, különböző nehézségek miatt azonban a tanfolyamból nem lett semmi. Bázakerettye és Lovászi ebben az évben is uszóvezető nélkül maradt. Nagykanizsán a Lokomotív SK-nak, Zalaegerszegen és Zalaszentgrólon a Vörös Meteor SK-nak működött úszó­szakosztálya. Nagykanizsa uszósportját vizsgálva sajnálattal kell megállapítani, hogy a város uszóélete az elmúlt évben semmit sem fejlődőit, sőt szigorú mér­tékkel mérve, bizonyos fokú visszaesés tapasztalható. Azok a versenyzők, akik az elmúlt években már a minőséget jelentették, eredményeikben ez idén nem haladtak előre, úttörő és serdülő ver­senyző Nagykanizsán alig van, s csu pán néhány 8—10 éves kezdő úszó Je­lenti az utánpótlást. A férfiaknál a gyorsuszók közül a legteheiségesebbek: Zsigmond, Papp, és Horváth ebben az idénvben alig érték el tavalyi eredmé­nyeiket, a melluszó és pillangózó Tax- nernél sem volt a fejlődés jrientős, hátuszója -pedig Nagykanizsáink n,ncs is. A nő* úszók száma Uaponti le­csökkent. az egyetlen örvendetes ese­mény itt a fiatal Bárooy ragyszeiú fejlődésé A serdülő versenyzők között Szűcs és Lakner biztató Ígéret. A Nagy- kanizsai Lokomotiv vizilabdacsapatáról képet alkotni meglehetősen nehéz, mert a csapat — részben önhibáján kívül — alig játszott néhány mérkőzést. Ezen a oár mérkőzésen is látni lehetett azon­ban hogy az elmúlt évhez viszonyítva, a csapat gyengébb lett Az eredmények kel tehát Nagykanizsán korántsem le­hetünk elégedettek A fürdő köf^' ne­hézségek kétségtelenül közrejátszrtttak az uszósport fejlődésének megállásá­ban. de a főhiba nem itt, hanem a _ne- velőmunka, az edzések rendszerességé­nek hiányában volt. A Nagykanizsai Lo­komotiv úszószakosztályának az elmúlt idényben Vereckei és Czulek sporUár- sak személyében két edzője is _ volt, s lídán éppen ez volt a hiba. Mindegyik edző a másiktól várta a munka elvégzé sét, s közben elmaradtak az edzések, szétesett a szakosztály. Hiba volt a spor! körnél az is. hogy nem biztosított a versenyzőknek elég versenyzési alkal­mat. Az alig háromhónapoy idényben Is sok szabad vasárnapjuk volt az úszóknak s igy a versenyzők kedvüket vesztették. Ezek a hiányosságok azon­ban nem olyan természetűek, hogy ne lehetne orvosolni őket: a megoldás adva van. Biztosítani kell a zavartalan ed­zés lehetőségét, az edző szívvel-lélekkel törődjék a gondjaira bizott fiatalsággal, s végül a sportkör adjon meg minden támogatást a szakosztálynak Zalaegerszegen a mostoha körülmé­nyek dacára tovább fejlődött az uszó­sport. A fejlődés egyrészt a versenyzők számának növekedésében, másrészt az időeredményekben is megmutatkozott. Felnőtt versenyző Zalaegerszegen^ még alig akad, az úttörők, serdülők és ifjú­ságiak azonban már komoly ígéretei az uszósportnak Géri, Kovács, Csiszár, Lackovics, Szabó és a többiek mind te_ hetséges fiatalok, s az elkövetkező években a vidéki élvonalba kerülhetnek A zalaegerszegi uszósport fejlődését bi­zonyltja az a tény is, hogy Búzás Em­ma személyében az ezévi magyar baj­nokságok döntőjében a kevés vidéki kö­zött Zala megyei versenyző is szere- oelt. Az adottságok hiánya miatt a_ za­laegerszegi úszók edzése is sok kívánni­valót hagy még maga után, az annyi szór hangoztatott uszópálya megépíté­sével ezek a hibák azonban könnyen ki­küszöbölhetők lennének. Zalaszentgrót uszóélete csak ebben az évben indult meg, s versenyzőik első al­kalommal vettek részt a megyei baj­nokság küzdelmeiben. Kiemelkedő )u- dásu versenyzőjük természetesen még nincs, de szorgalmas munkával egy­két év alatt Zalaegerszeg és Nagykani­zsa nyomában lehetnek. Az eredményeket összegezve megálla­pítható, hogy a megve uszósportjának fejlődése az elmúlt idényben nem volt kielégítő. Nem hasznába ki a megve az adott lehetőségeket, a megyei TSB segítsége nem volt elegendő és hatha­tós, s nem volt kifogástalan edzőink munkája sem. A következő idényre sok­kal jobban fel kell készülni ahhoz, hogy ebben a fontos sportágban a fejlődés valamennyi feltétele biztosítva legyen. Pécs nyerte az 5 város asztalitenisz csapatversenyét Az elmúlt héten bonyolították le Pé­csett az 5 város asztalitenisz csapatbaj­nokságát. A versenyen Pécs, Győr, Ka posvár, Szeged és Nagykanizsa férfi és női válogatottja vett részt 4-es csapa­tokkal Női. vonalon mindjárt az első napon eldőlt a küzdelem, mert Győr nagy küzdelemben legyőzte az esélyes Kapos-várt, a többi ellenfél pedig sok­kal gyöngébb volt már az országos vi­déki bajnokkal és 2 helyezettel rendel­kező győri együttesnél A kanizsai csa­pat teljesen ruiintalan fiatal játékosok­ból állt, az idősebb Fillér kivételével, igy eredményt nem is érhetett el. Ez a verseny is megmutatta, hogy me gyénkben milyen nagy hiányosságok ta­pasztalhatók női vonalon az asztalite­nisz terén is. Sokkal nagyobb gondot kell fordítani a hivatásos és társadal­mi asztaiitenisz-edzőinknek 2 női után­pótlás nevelésére, mert másként nem tudjuk behozni elmaradásunkat a tqbbi. megyével szemben. A férficsapaiok már sokkal nagyobb küzdelmet vívtak a serlegért, amelynek Kaposvár volt a védője. Mindjárt az első mérkőzés nagy küzdelmet hozotit. Győr és Kaposvár 6 és fél órás kemény küzdelmében Győr csapata 11:8 arány­ban győzött, Pécs ll:5-re győzte le Szegedet és 11:5 re Kaposvári, míg Nagykanizsa' ellen 11:0-at ért el Győr ll:3-ra nyert Szeged és ll:0-ra Nagy­A ZALAEGERSZEGI RÖPLABDA BÉKE- KL’PA HÁTRALEVŐ MÉRKŐZÉSEINEK • SORSOLÁSA Október 21-én: Petőfi—Közgazdasági Meteor-pálya; fél 4. Bástya—Z. Lokomo­tiv Határvadász laktanya, 4 Z. Honvéd —V. Lobogó Meteor-pálya, fél 5. Október 23-án: Petőfi—Fáklya Meteor­pálya, 4 órakor. ★ Zalaegerszegen a városi röplabda Béke­kupa küzdelmei rendben folynak A kupa-küzdelmekben 8 csapat: a Vörös Lobogó, Lokomotiv, Közgazdasági Tech­nikum. Általános Gimnázium, Határőr­ség, Fáklya. Horh’éd és Tűzoltók vesz rész’, s a harmadik forduló után a Fáklya csapata veretlenül áll az élen Mögötte a Honvéd, a Tűzoltók és a Ha­tárőrség csapatai állnak a 2—4. he­lyen. A mezonv két legjobban felkészült csapata: a Fáklya és a Határőrség az elmúlt héten lalálkozott egymással. s nagy küzdelemben a Fáklya fiataljai szerezték meg a győzelmet. Ezzel a győzelmükkel a kupa első számú esé­lyeseivé léptek elő. ★ Uj versenyzővel erösödöbt. a Z. Dózsa őköívivócsapata. A ntiskclci Vasasból került városunkba a középsúlyú Varga. Igen kitűnő formában van és komoly erőt jelent az egyesületnek két súlycso­portból klubtársa: Korpáromi és Horváth Gyula mellett. * Zalaegerszegen 42 részvevővel meg kezdődtek a városi egyéni sakkbajnokság kanizsa ellen. Így a döntő mérkőzés Győr és Pécs között .folyt le. amely 10:10 arányban eldöntetlenül végződött, de Pécsnek játszmaaránya eggyel jobb volt, igy a serleget 5 nyerte meg. Nagy­kanizsa férfi válogatottja ezután Sze­geddel és Kaposvárral mérkőzött és Szeged ellen ll:8-ra, Kaposvár ellen pe dig 11:7-re vesztett A számszerű ered­mény azonban nem mutatja hiven azt a fejlődést, amelyet a hanizsai asztali­teniszezők, ha kissé lassan is, de elér­tek Ugyanis Körös és Polai 3—3, Deák pedig 2 elsőosztályu versenyzőt győzött le a mérkőzések folyamán, de szépen megállta helyét az ifjúsági Lengyel is, aki alaposan megszorított több régi rulinos játékost, sőt a ka­posvári Némethet le is győzte. A férff utánpótlás terén már valamivel jobb a helyzet, de a fiatalok tudása még nem éri el azokét az idősebb játékosokét, akik lassan már egy évtizede képvi­selik Nagykanizsa szineit az asztalite nisz terén. Edzőinknek itt is feltétlenül el kell érniök, hogy a fiatalok felfejlőd­jenek és a jövőben már jobban megfia­talított csapat induljon az 5 város bajnokságán és a többi komolyabb ver­senyen, mert csak a fiatalabb ver­senyzők biztosíthatják, fejlődöképessé- gük révén, hogy városunk és megyénk asztalitenisz sportja felzárkózhassek a többi élenjáró vidéki város és megye mögé. küzdelmei A részvevők 2 csoportban küzdenek a pontokért, s egy-egy cso­portból az első négy helyezett szerez jogot a megyei egyéni bajnokságban való indulásra. A verseny színhelye a KIOSz nagyterme, játéknapok: csü­törtök. szombat és vasárnap. A verseny előreláthatólag 3—4 hét múlva ér véget A versenybírói tiszte: Csuti Antal és Hóbor László látják el Az egyes cso­portok első 3—3 helyezettjét könyvju­talomban részesíti a VTSB. ........... ... 1 ■■ ■ 1 r AP RÓHIRDETÉS ELADÓ könyvszekrény. an’ik vitrin, állóóra. kertiasztal, pad, vaskályha, szobavécé, lámpák. Nagykanizsa. Vorosilov-u 23. délután 3—5-lg. (!60) 2 DARAB rakodókaptár-méhcsalád és 3 darab kasos méhcsalád eladó. Cim Kövesdi Ferenc, Bázakerettye. (159) ZETKA motorkerékpár 150-es eladó. Cím a kiadóban. (161) ZALA A Magyar Dolgozók Pártja Zala megyei Bizottságának lapja Felelős szerkesztő: Vasvári Ferenc, felelős kiadó: Söjtör János. — Szerkesztőség: Zalaegerszeg, Kossuth Lajos-u 22. Telefon 250, 178, 130. — Kiadóhivatal: Zalaegerszeg, Szé- chenyi-tér 4. Telefon: 102 — Készül: a Vasmegyei Nyomdaipari Vállalatnál. Szombathely, Kossuth Lajos u. 6. Telefon 75 — Felelős vezető: Hofmann Miklós.

Next

/
Oldalképek
Tartalom