Zala, 1953. október (9. évfolyam, 230-256. szám)

1953-10-22 / 248. szám

vriTc irnoiwmMwrtsürjmx 7 ZALA A MAGYAR DOLGOZÓK PÁRTJA ZALA MEGYEI BIZOTTSÁGÁNAK NAPILAPJA IX. évfolyam 248. szám. Ára 50 fillér 1953. okt. 22. Csütörtök.­......... ..............................^ MAI S ZAMUNKBÓL: Viía az ENSz jogi bizottságában az alapokmány felülvizsgálásáról (2. old.) — Pártélet: Jobban törődjék a dolgozók problémáival a zalaeger­szegi vasút pártszervezete (3. old.) — Az 500 üzemórás mozgalommal a terv túlteljesítéséér: (3. old.) _ Ki a gazdája a bázakerettyei pos­tahivatal építésének (3. old.) — Képek a zalaegerszegi pár'iskola életéből (3. old) — Csak egy be­csületes neve van az embernek (4. old.) — Most biztosítsuk állatállo­mányunk téli takarmányszükségletét (4. oldal.) Vs Üdvözöljük tanácsaink hároméves évfordulóját Október 22, nagy nap ez az egész dolgozó magyar nép számára. Ma három éve annak, hogy városon, fa­lun a dolgozó nép szívós ősz ály- harca közepette megválasztottuk he lyi tanácsszerveinket. A szocializ­mus építése, az o&ztályharc bonyo dalmas, sokoldalú feladatok megol­dása elé állította fiatal közigazga­tási szerveinket. A reakció, a kulák- ság, a klérus aljas támadásokat in- ditött tanácsi szerveink ellen^ A politikai hatalmától megfosztott, gazdasági pozícióiban korlátozott osztály ellenség minden lehetőséget felhasznált, hogy megnehezítse, aka­dályozza tanácsaink munkáját és bi­zalmatlanságot keltsen az egyszerű falusi dolgozókban községi tanácsa­ink iránt■ Pártszervezeteink köz­vetlen segítségével azonban egyre inkább megerősödtek 1 anácsaink dolgozói. Dolgozóink mindinkább magukénak tekintik a tanácsot, mert a dolgozó néptömegekre tá­maszkodva egyre jobban ellátja a gazdasági, társadalmi és kulturális vezetés feladatait, az államigazgatás helyi tennivalóit. Eredményeinké' csak úgy tudtuk elérni, hogy dolgo­zó parasz'-ságunk leghűbb szövetsé­gesével, munkásosztályunkkal szoros egységben résztvett az államhatalom helyi szervének vezetésében s irányí­tásában és annak ellenőrzésében is Dolgozóink bírálataikkal, javaslata­ikkal nagyban hozzájárultak tanács- rendszerünk további fejlődéséhez. Tanácsaink megalakulása óta. a Szovjetunió közvetlen segítségével, pártunk irányításával jelentős ered. menyeket értünk el az iparban, a mezőgazdaságban, kultúrában s az ál alános műveltség terén is. Me­gyénk országos viszonylatban a leg­elmaradottabb megyék közé tarto­zott. Községeinkben még tiz száza­lékban sem volt villany. Ezzel szem­ben, ma községeink hetven százalé­kában bevezettük a villanyt, Zala­egerszegen felépült Európa egyik legkorszerűbb ruhagyára. Éppen az elmúlt napokban avatták fel a vajgyárat megyénk székhelyén. Egyre jobban terebélyesedik a már működésében lévő zalaegerszegi asz­falt gyár és nemsokára üzembehelye- zik az uj, modem autójavító üze­met. Vidéki falvakokban is mindin­kább tapasztalhatják iparunk nagy­arányú fejlődését, mint Zalavégen, ahol a korszerű kendergyár nyújt a környező falvak dolgozó paraszt­leányai és asszonyai számára jó ke reset et. Kulturális téren is sokat ■ halad­tunk előre. Több mint 150 kul'ur- házat építettünk fel, megyénk fal­vaiban iskolák, napköziotthonok egész sorát hoztuk létre- Zalaszen'- gróton korszerű szülőotthon, Lete- nyén, Nagykanizsán tüdőgondozó lé tesült. Az elhanyagolt, zalai utaka', hidakat megjavítottuk, sok újat épí­tettünk, mint a zalaegerszegit, zala. '.ezentgró'.it. Tanácsaink hároméves működése '-'óla dolgozó parasztságunk is sokat fejlődött. Ezrével választották pár­tunk, Rákosi elvtárs által mulatott szövetkezeti 'ársas nagyüzemi gaz­dálkodás u'ját. Több mint 200 me­zőgazdasági termelőszövetkezet mű­ködik jó eredménnyel megyénk terü­letén is, melyek mindinkább bizo­nyítják be a még jelenleg egyénileg gazdálkodó parasztjainknak a nagy­üzemi gazdálkodás fölényé'. Nem ritka megyénkben a termelőszövet­kezetekben a holdankénti 14—18 má zsás gabonatermésá'lag, szem­ben az egyéni dolgozó parasztság 8 —10 mázsás eredményeivel. Ter­melőszövetkezeti parasztjainknak a nagyobb termés eléréséhez jelentős segítséget adtak gépállomásaink. Jó eredménnyel tudták alkalmazni a fejlett agrotechnikai eljárásoka', a gazdag szovjet tapasztalatokat. Pártunk és kormányunk pro­gramújának maradéknélküli meg­valósítása még nagyobb feladatok elé állítja helyi tanácsainkat. Kor­mányunk pro grammjának első és legfontosabb célkitűzése dolgozó né­pünk életszínvonalának állandó nö­velése. Ezt elsősorban úgy tudjuk biztosítani, ha többet és jobbat ter­melünk- Ehhez pedig az szükséges, hogy tanácsaink bátran kezdemé­nyezzenekkarolják fel az uja-t, vegyék igénybe a gépi technikát. Helyi tanácsaink kemény harcot folytassanak az osztály ellenség min- den megnyilvánulásával szemben, amely lépten nyomon azon igyekszik, hogy a kormányprogramul megvaló­sítását lassítsa, akadályozza. Eb­ben a harcban tanácsaink bátran támaszkodjanak a falu legbecsüle­tesebb dolgozóira. Elsősorban fűz­zék szorosabbra kapcsolataikat párt­szervezeteinkkel, DISz MNDSz• bé­kebizottságainkkal és a tanácstagok aktivizálásával, állandóbizoftsága-ink rendszeres működésével hajtsák vég. re a tanácsok előtt álló feladatokat. Tanácsrendszerünk további erő­sítéséért fokozottabban támaszkodni kell a tömegekre. Meg kell hallgat­nunk a dolgozók problémáját, be kell tartani a tanács vezetőinek ta­nácstagjainknak a tanácstörvényt. Tanácsrendszerünk, mint az egyik legnagyobb töruegszervezet, akkor tudja feladatát maradéktalanul be­tölteni, ha egyre szélesíti, erősiti a tömegekkel való kapcsolatát. ’Tanácsszerveinknek a kormánypro- gramm megvalósítása érdekében egyik legfontosabb feladata közé tartozik a szocialista törvényesség betartása. Nagy gondot kell for­dítani arra, hogy a parasztság meg­ismerje azokat a törvényes rendel­kezéseket, melyek a kormánypro­gramul megvalósítását szolgálják. Ugyanakkor keményen fel kell lépni és a törvényes kereteken belül el kell járni azokkal szemben, akik meg akarják károsítani államunka*. Sokkal nagyobb gondot fordítsa­nak tanácsszerveink a mezőgazdasá­gi termelőszövetkezetek további megerősítésére s fejlődésére■ Taná­csaink legyenek első gazdái, a vi­rágzásnak induló termelőszövetkeze 'eknek. Tanácsszerveink nagy bizakodással tekintsenek további fejlődésük távlatai elé s a felada'ok megoldása érdekében erősítsék a megbonthatatlan munkás-paraszt szövetséget és a Szovjetunió által vezetett béketábort. Megőrizte elsőséget a zalaegerszegi járás az őszi vuezőgazdaságfi munkákban A Megyei Tanács jelentése A Megyei Tanács mezőgazda- sági osztályának október 17-én készült jelentése szerint járá­saink sorrendje az egyes őszi mezőgazdasági munkákban az a\bbi: ISTÁLLÓTRÁGYAZÁS járás teljesítmény %-ban 1. zalaegerszegi 82.9 2. nagykanizsai 82.1 3. zalaszentgróti 77.7 4. lenti 69.8 5. letenyei 51.6 ŐSZI NÖVÉNYEK ALÁ SZÁNTÁS 1. lenti 96.5 2. zalaegerszegi 92.6 3. zalaszentgróti 85.2 4. nagykanizsai 80.9 5. letenyei 79.4 TAVASZI NÖVÉNYEK ALÁ SZÁNTÁS 1. zalaegerszegi 44.2 2. nagykanizsai 35 3. lenti 27.2 4. letenyei 21.1 5. zalaszentgróti 18.6 BÚZAVETÉS 1. zalaegerszegi 82.3 2. lenti 78.1 3. zalaszentgróti 74.7 4. letenyei 69.1 5. nagykanizsai 65 KUKORICATÖRÉS 1. letenyei 100 2. zalaegerszegi 93.2 3. zalaszentgróti 92.6 4. nagykanizsai 90 5. lenti 88.7 KUKOKICASZÁRBETAKARI­TÁS 1. lenti 71 2. zalaegerszegi 69.4 3. letenyei 68.7 4. zalaszentgróti 65.1 5. nagykanizsai 61.4 Az ősziárpa vetéstervét a le­tenyei, zalaegerszegi és zalaszent­gróti járás túlteljesítette, a lenti járás teljesítette, mig a nagyka­nizsai járás még csak 84 száza­léknál tart. A rozsvetés tervét valamennyi járás teljesítette, il­letve a letenyei és zalaszentgróti járás kivételével túlteljesítette. A felsoroltak mellett figyelembe- véve az egyéb betakarítási és vetési munkálatokat is, az össze­sített értékelés szerint járásaink sorrendje a szerzett pontszámok szerint a következő: járás 1. zalaegerszegi 2. lenti 3. zalaszentgróti 4. letenyei 5. nagykanizsai pontszám mezőgazdasági osztályvezető 971.7 Kosa János 933.7 Bán Gyula 926.5 Németh János 891.6 Bolobás János 891.5 Szabolics József m' A pólöskei gépállomás jó munkával karcol as élüxemcim megtartásáért Gépállomásunk a közelmúltban lett clüzem- Ez a megtiszteltetés nagy örömet szerzett gépállomásunk valamennyi dolgozójának, traktoro­sának, akik szívósan harcoltak en­nek az eredménynek eléréséért, Mi, a pölöskei gépállomás dolgozói tud­juk _ hogy legnagyobb feladatunk most termelőszövetkezeteink megszi­lárdítása azáltal, hogy gyors és jó- minöségü munkát végzünk. Termelő- szövetkezeteinkben a termésátlagok növelése nagyrészt azon múlik■ hogy traktorosaink hogyan végzik él fel­adataikat. Traktorosaink közül különösen dicséret illeti Simon Ti­bort, aki a zalaszentmihályi Felsza­badulás termelőszövetkez eiben igen jól dolgozik, őszi tervét már közel 80 százalékra teljesítette. Munkájá­val a termelőszövetkezet tagsága is igen meg van elégedve. Jó munká­ját bizonyítja az is, hogy nemrég kapott a termelőszövetkezettől 22 mázsa gabonát a munkaegységei után. Ugyancsak dicséretet érdemel if­jú Molnár Ferenc traktoros is, aki a vöcköndi Béke mezőgazdasági ter­melőszövetkezetben dolgozik. Megbe­csülik a tsz tagjai, mert látják, hogy a követelményeknek megfelelően lát­ja el feladatát. A vöcköndi Béke termelőszövetkezet 18 5 mázsás bu- zaitermésátlagát már az egész megye ismeri- Molnár Ferenc most úgy dolgozik, hogy jövőre még ennél is többet arassanak a Béke tsz tag­jai. Ezek az elvtársak úgy dolgoznak, hogy munkájukkal hozzájáruljanak kormányunk programmjának meg­valósításához, termelőszövetkezet eink további megerősítéséhez és ahhoz, hogy megőrizhesse gépállomásunk az élüzemcimet’. EONBAD JÓZSEF körzeti szerelő Épiilő-szépülő megyénk Megyénkben, Zalaegerszegen épült fel hazánk legkorszerűbb tejipari üzeme. A korszerű gépekkel felszerelt üzem óránként 3 ezer liter tejet és másfélezer liter tejszint képes feldolgozni. A» üzemben korszerű fürdőket öltözőket létesítettek a dolgozók szá­mára. A 7 és félmillió forint beruházással épült üzem már kez­detben is 17 ezer liter tejet, ötezer liter tejszint, valamint húsz mázsa vajat ad a dolgozóknak. < Egészségvédelem Nagykanizsán A szocialista társadalomban a leg­főbb érték az ember. Pártunk és kormányunk ennek megfelelően■ gon­doskodik a dolgozó ember egész­ségének fenntartásáról, uj kórházak, rendelőintésetek, szülőotthonok, böl­csődék és különböző egészségvédel­mi intézmények létesítéséről — a régiek korszerűsítéséről és kibővíté­séről­Nálunk, Nagykanizsán is, a, kór­ház szomszédságában, uj gyermek- kórházat építettek. Kötelezővé tet­ték a szűrővizsgálatot felnőttek ré­szére napközioUhont építettek és tervbevették az üzemi napköziott­hon és bölcsőde építését is, a Maszolaj keretén belül. Ezek az intézkedések és építkezé­sek a kanizsai dolgozók egészségé­nek védelmét, nyugodt életét kell, hogy szolgálják, ­Furcsa dolog azonban, hogy amíg a város vezetői egyrészről ilyen gondosan ügyelnek a város dolgozóinak egészségére, másrészről homlokegyenest az ellenkezőjéről tesznek tanúbizonyságot. A Vár- utcai vasúti sorompó előtt lévő ár­kot ugylátszik mostanában csakis szennyvízelvezető csatornának hasz­nálják, nagy bosszúságára a hídon keresztül közlekedőknek, akik kény­telenek egy Tekintélyes távolságig lélekzetvisszafojtva haladni, Fogy ne érezzék a környéken uralkodó rettenetes bűzt. Mi úgy gondoljuk, hogy -utcai baktériumot enyészető telepre -minősen 'szükségünk, bármennyire szivükön viselik is a város vezetői a mi egész, ségünk fenntartását. Kérjük az il­letékeseket, mielőbb gondoskodja­nak a hiányosságok megszüntetésé­ről. A kiskanizsai asszonyok Kanizsá­ra kosarakban hordják be fejükön a különböző mezőgazdasági termé­keket és pont ezen a hídon keresz­tül. Mire a kosarak Kanizsára ér­nek, a baktériumok milliárdjai he­lyezkednek el a nekünk szánt élelmi­szereken. A tanács sokkal több gon­dot fordítson a tisztaságra, A Maszolaj Vár.utcai dolgozói: (25 aláírás) Jobb kenyérellátást Andráshádán Több esetben előfordult már, hogy néhány napig szünetel a ke­nyéreladás Andráshida községben. Nem azért, mintha a földműves- szövetkezet nem rendelt volna utánpótlást. Nem is azért, mintha Andráshida község lakóinak nem kellene a kenyér, hanem azért, mert a sütőiparnál még mindig vannak bürokraták. Ezek ugyanis a kenyeret nem akarják András- hidára kiszállítani és abban az esetben, ha a földmüvesszövetke- zet kiszállítaná, a térítést nem akarják megfizetni. Kérjük az il­letékeseket, sürgősen intézkedje­nek,

Next

/
Oldalképek
Tartalom