Zala, 1953. október (9. évfolyam, 230-256. szám)

1953-10-01 / 230. szám

ildvöslő táviratok a Kínai Népkostársaság megalakulásának évfordulója alkalmából Mao Cé-furtg éívíársnak, á Kí­nai Népköztársaság központi népi kormánya elnökének, Peking. A Kínai Népköztársaság meg­alakulásának 4. évfordulója alkal­mából á Mágyar Népköztársaság kormánya és a magyar nép nevé­ben szivbőljövő szerencsekivárta' fáimat fejezem ki. Népünk őszinte örömmel üdvözli azokat a kiemelkedő eredményeket, amelyeket á felszabadult kínai nép országának felvirágoztatása, jólé­tének állandó emelése és a hábo­rús gyújtogatok távóíkeleti tervei­nek meghiúsítása terén elért. További nagy sikereket kívá­nók a testvéri kínai népnek öt­éves tetve megvalósításához és á béke megszilárdítása érdekében kifejtett történelmi jelentőségű munkájához. NAGY IMRE, a Magyar Népköztársaság Minisztertanácsának elnöke. Csőn Enlaj élvtársnak, á Kínai Népköztársaság központi népi kórmányá közigazgatási tanácsá­nak elnöke, külügyminiszter, Peking. Kérem miniszter élvtársat, fo­gadja legőszintébb jókiváttságái- mát á Kirtái Népköztársaság mái nagy nemzeti ünnepe alkalmából. A magyar és a kínai nép bárát- sága az elmúlt négy év alatt el­mélyült és megszilárdult. A Kínai Népköztársaság hatalmas eredmé­nyé* gigászi épitőmunkája és a béke érdekében kifejtett tevé­kenysége örömmel és lelkesedés-' sei tölti el a magyar népet* Szi­lárd meggyőződésünk* hogy a nagy kinai népnek m béke és demokrácia ügyéért a Szovjet­unió oldalán a többi békeszerető országgal vállvetve folytatóit el­szánt harca teljés győzelmet fog aratni. BOLDÖCZKI JANOS, a Magyar Népköztársaság külügyminisztere* A katonai fegyverszüneti bizottság ülésén az amerikaiak a hazatelepitési bizottság feloszlatását javasolták Reszort füj Kína). A katonai fegyverszüneti bizottság hétfői ülésén Éryan vezérőrnagy* a bi­zottság rangidős amerikai tag­ja azt javasolta, hogy oszlassák fél a háZatélépitési bizottságot és- ’á közvetlenül hazatelepítendő ha­difoglyok ügyeivé! a jövőben a Két íéirték' a katonai fégyvérszü- tiétl bizótfság mellett működd ve­zérkari tisztjei foglalkozzanak. 1 ti Szán Csu tábornok, a koreai- kirtái félnék a bizottságban he- lyétfóglaló rangidős tágja rá­mutatott, hogy csupán a koreai- kirtái fél hajtóttá végre teljes mértékben a fegyverszüneti egyez­mény kikötéseit azzal, hogy ha­zatelepítette az össZés közvetle­nül hazatelepülendő hadifoglyokat és a nem közvetlenül hazatelepí­tendő hadifoglyokat átadta a semleges nemzetek képviselőiből álló hazatelepitési bizottságnak. Az amerikai fél ezzel szemben még mindig nem adott, számót az őrizete alatt lévő összes hadifog­lyokról. Li Szán Csu tábornok ki­jelentette, minthogy a fegyverszü­net hatálybalépésétől számítva 63 nap telt él, a kóréai-kinai fél hozzájárul a hazatelepitési bizott­ság feloszlatásához. Az amerikai fél azonban továbbra is teljés felelősséggel tartozik és köteles számot adni az őrizete alatt tar­tott és még haza nem telepi tett hadifoglyokról. a földművelésügyi minisztérium jelentése a siléénitésről és a silózásról Elsők: Szolnok megye Csörtgrád megye Bács megye Utolsók: Szabolcs megye Hevés megye Vészprém megye Elsők: Szolnok megye Csongrád megye Pest megye Utolsók: Zála rrtégyé Vas megyé Borsod megyé Silóépitésben: Mezőgazdasági o. Horváth Imre Török István Pésir István Balogh József Kalyinka János Cserép Mihály Silózásban; Horváth Imre Török István Ibel Ferenc Fékecs Imre Szakórtyi József Busznyák András főállattenyésztő Kunos Pál Birkás Ferenc Takács Béla Krakonpérger Mihály Pápp Sándor Baftyik Mária Kunos Pál Birkás Férértc Kalászi István Szojka Sándor Csirái Féfénc Csepregi János n szovjet kormány jegyzéke a három nyugati hatalom kormányához a külügyminiszterek tanácskozásának üsszehivásárál A Szovjetunió külügytóölöátériu- rna szeptember 2.án azonos szövegű jegyzéket kapott) Ff tóéi ä ófgZág* Anglia és az Egyesült Államok kor­mányából. A jegyzékek válaszúi szol­gáltak a szovjet kormánynak á kül­ügyminiszterek tanácskozása összehí­vásával foglalkozó augusztus 4-i és a német kérdéssel fögtáíköZó áü- gusztus iD-i jegyzékére. A három nyugati hatalom kormá­nyának jegyzéke kiemeli, hogy néni kívánnak meddő vitái folytatni a béke megszilárdít ásártak rovásáig. A jegyzék szerint jelentősen enyhülne a nemzetközi feszültség, ha a kül. ügyminisztei-ek tanácskozásán az osztrák államszerződés kérdésével és a Németországgal kapcsolatos prob, lémákkal foglalkoznának. A jegyzék azon a véleményen van, hogy Ausz­tria szabá,dságáíiak és független­ség éhek helyi eálB'íása függet-létt a nemeit kérdés megoldásában tör-- t'éút) előrehaladástól. A jegyzék ki­fejezi azt á meggyőződést., hogy é kérdések megtárgyalása jobbáíi szol­gálja a kívánt eredményt, mint a jegyzékváltás, ezért a szovjet kor­mányt. ismételten méghivja. hogy vegyen részt a külügyminiszterek f-a- fcáes'közásán, amelyet október la-én tarthatnának meg Imganoban. A szovjet) kormány erre a jegy* zékré széjFémbér 28-án azonos szöve­gű jegyzéket- küldött Franciaország, Anglia és az Egyésüít ÁfláJöék kor* mányához. A -szovjet jegyzék rá-mti-' tat arra-, hogy a íiáro'm hat álom jegyzéke item ád f&íászf 4 SzoVjéf kóröiány áltál félt «Pt- kérdésekre* ámélyéknék megvizsgálása élőSegit- . hö-n-é a béke és nemzétköZi biztonság megszilárdítását. A szovjet jegyzék utal árrá, hogy a koreai fegyver­szünet megteremtés© kedvező h'ély- &©t!eífc teremtett a nemze-közí feszült, ség csökkenéséhez. Az utóbbi időben azonban uj nehézségek keletkeztek magában a koréai kérdés- megoldá­sában. A jegyzék megemlíti az ÉÍÍSz közgyűlésének 7. ülésszakát, amelyen az USA nyomására durván lebecsülték annak fontosságát, hogy megegyezés alapján együttműködje­nek olyan közvetlenül érdekelt orszá­gokkal, mint a Kinai Népköztársa­ság és a Koreai Népi Demokratikus Köztársaság. A néíöZ-éffcözi problé­mák megoldásában igen nagy jelen­tősége van a Kinai Népköztársaság törvényes jogai visszaállításának. A jegyzék külön kitér a Nyugat.Né­metországban folytatóik agresszív politikára, amely nemcsak a német népre káros, hanem más népeket is veszélyeztet. A szovjet jegyzék iát mó*elten kifejezésre ju:t(ta+lja a szov­jet kormánynak azt a meggyőződé' óét, hogy a fegyverzet csökkentésé­ről szintén feltétlenül tárgyalni kell a kül ügy min i-szí'er ek tanácskozásán. A szovjet) kormány ismétekén ja* vasolja, hogy e fontos nemzetközi jelentőségű problémákat Fránciaör- szág, Nágy-Brit-annia, az Amerikai Egyesült- Államok,, a Kínai Népköz­társaság és á Szovjetunió részvéte­lével háiadéMalánul égyötüe'seü -tár* gyalják meg. A szovjet kormány a német probléma kérdésében a követ­kezők megtárgyalását javasolja; 1, békeértekezlet összehívása á Németországgal kötendő békeszerző­dés kérdésének megtávgya,láSárá; 2. ideiglenes összsémet kormány alakkása és szabad össznénié* válasz­tások megtartása; 3. Németországnak a háború kö­vetkezményeivel kapcsolatos pénz­ügyi és gazdasági kötelezettségeinek mégkönnyitése. A jegyzék ezután utal arra, hogy a francia jegyzék, valamint »z azo. n03 szövegű angol és amerikai jegy­zék köve'-kezetesen elkerülte a fenti pontokra adandó Válaszadást a szovjet kormány azonban szükséges­nek tartja, hogy a három nyugati hatalom kifejtse ezekkel kapcsolatos álláspontját A szovjet kormány javasolja a külügyminiszterek értekezletének ösz- szehivását •— kiindulva a követke­zőkből : 1. Franciaország, Anglia, az Egyesült Államok, a Kinai Népköz- társaság és a Szovjetunió külügy­minisztereiből álló értekezleten vi­tassák meg a nemzetközi feszültség enyhítését szolgáló intézkedéseket; 2. a Franciaország, Anglia, az Egyesült Államok és a Szovjetunió külügyminisztereiből álló értekezle­ten vitassák meg a német kérdést, beleértve lazokatt a {javaslatokat, amelyeket az értekezlet előkészítése során terjesztettek: elő. A szovjet jegyzék végül hangsú­lyozza: a szovjet kormány még nem kapott Választ- a három nyugati- ha­talom kormányától arra a jegyzéké­re, amelyben az osztrák államszerző­désre vonatkozó kérdéseket Vétett fel. A szovjet, kormány készségét nyilvánítja e kérdés megvitatásának folytatására a szokásos diplomáciai rendben. Az ENSz-közgyülés ülése Az ENSz-közgyülés hétfői ülé­sén a küldöttek a koreai kérdés­sel, az elmaradott országoknak nyújtandó segítség problémájá­val, az északafrikai problémák­kal, valamint az atom- és hidro­génfegyver eltiltására és a fegy­verzet csökkentésévé vonatkozó intézkedések kérdésével foglal­koztak. Argentina képviselője az el­maradott országok problémájával foglalkozva, rámutatott arra a komoly szakadékra, amely az el­maradott országok és a magas fejlettségű országok életszínvona­la között van. A libanoni küldött kiemelte a Szovjetuniónak azt a nagyjelentőségű elhatározását, hogy résztvesz az elmaradott or­szágokat támogató műszaki se­gélynyújtásban. Több küldött ráirányította a fi­gyelmet az északafrikai problé­mák megoldására, s a libanoni küldött többék között ázt java­solta, kötelezzék a francia kor­mányt, hogy megszabott határ­időn belül juttasson Tunisznak és Marokkónak teljes önkor­mányzatot. Mexikó képviselője felhívta az Egyesült Nemzetek Szervezetét, mozgósítsa az erőket a béke megsziíárditása érdekében. A kül­dött erélyesen tiltakozott az el­len, hogy egyes országokban •.kommunista mesterkedésnek“ igyekeznék feltüntetni ..a nemzeti remények" minden megnyilvánu­lását és a népek jólétének bizto­sítását szolgáló törekvéseket. In­tézkedéseket sürgetett az atom- és hidrogénfégyver eltiltása, a fegyverzet csökkentése, a német és az osztrák kérdés megoldása érdekében. Menőn indiai küldött nagy be­szédben fejtegette, hogy az ENSz fő feladata jelenleg mindenkép­pen elősegíteni a nemzetközi helyzet feszültségének enyhülését. Hangsúlyozta, itt az ideje, hogy az ENSz állástfoglaljon az atom- és hidrogénfegyver betiltása mel­lett. Az indiai küldött javasolta, a közgyűlés hívja fel a nagyha­talmakat a íömegpuszíitó fegy­verek betiltásáról szóló nyilatko­zat aláírására. Több küldött, igy az indiai is, foglalkozott az uj tagoknak az ENSz-be Való felvételével és amellett foglalt állást, hogy a felvételüket kérő 14 államot egy­idejűleg vegyék fel az ENSz-be, India képviselője kijelentette, kormánya elengedhetetlennek tartja a Kinai Népköztársaság képviselőinek az ENSz munkájá­ban való részvételét. Befejezésül a koreai fegyverszüneti egyez­mény megszilárdítása és biztosí­tása mellett szállt síkra. — AZ OSZTRÁK kormány, a felháborodott tömegek nyomá­sára, kénytelen volt betiltani a •Gross-Deutschland“ páncélos hadosztály volt katonáinak és tisztjeinek Linzbe összehívott fa­siszta találkozóját, amelyen egy náci tábornoknak is részt kellett volna vennie. IDÖJARÁSJELENTÉS Várható időjárás; Felhöátvonu- lások, töob helyen, főleg délután és éjszaka záporeső, zivatar. Időnként még élénk nyugati- északnyugati szél. Az éjjeli le­hűlés elsősorban a Dunántúlon erősödik, a nappali hőmérséklet is csökken. Várható hőmérsékle­ti értékek: reggel 17—19, délben 20—23 fok között. IZ ifi a, Kommunista Bánja Kina következetés iparosításában látja az egyetlen helyes utat, aöíély a jelenlegi néníze-közi helyzet béri félje» gazdasági függetlenséget biz* tóShhaf: Kínának si imperialist a államokkal szénibén. Csak hatalmas nehézipari bázis biztosíthatja a kí­nai népgazdaság valamennyi ágának sikeres fejlesztésért, az ország védel­mi képességének növelését, s a 475 milliós Műái nép éietszinvónalának állandó és következetes emelését Az elmúlt lláfóin év alatt Kína ipari termelésének értéke megdup­lázódott, s néhány iparág kivételével meghaladta az eddig elcrí legmaga­sabb színvonalat. Az ipar és a mező- gazdaság nagy eredményei lehetővé tették, hogy a kínai nép 1953-ban nekilásson első ötéves tervének meg- vaiósifasához. Kma első ötéves tér. Vének célja: lérakni Kina ipárösífá* éának alapjait, s élőkésübéni áz ország erős ipari hatalommá való fokozatos átalakításának féltét éleit, Kína iparosításának eddigi ered­ményei óriásiak. Eövid három év alatti teljesen helyreállították, illet' t-e több iparágban továbbfejlesztet' tms. oki 1. Csütörtök. A Kinai Népköztársaság iparosításának eredményei fék Kina ipari termelését». Különö­sen gyors ütemben haladt a nehéz­ipar helyreállítása és fejlesztése. A helyreállít ott és továbbfejlesztett ansani vas- és acélkombinát, a pe­kingi. tienceini és tansani gyárak vas- és acéltermelése. a sicsiSaftí vasművek nyerstasferriiélése nagy­mértékben hozzájárul:, ahhöz, hogy a Kinai Népköztársaságban nfőgittduL hafof-t a széleskörű hazai gépgyár, tás. 3951—-52-ben megkezdték Kíná­ban a réselőgépek és különféle fáj­ta uj egyéb bonyolult bányagépek, szövőgépek, fémmegmunkáló gépek, a hidrotechnikái épitkezések számá­ra szükséges berendezések és nagy- kapacitásit elektrot'eéhnikíií beren­dezések' gyártását Három év aláirt csupán Észákkelet'-KLoábán több mint 400-féle uj'-ipusu gép és me* ohanizmuS gyártását kezdték meg. Elkészülték Kinában az első házai gyártmányú mozdonyok, traktorok; gépkocsik, motorkerékpárok, univer­zális maró. és esztergapadok, úszó' dokkok, sfb. A gépgyártás térért el­ért eredmények arról tanúskodnak, hogy a Kinai Népköztársaság ipa- iának technikai lehetőségei óriási méri ékben megnövekedő ek. (jj ikeresen halad Kina szénbá- nyászatának helyreállítása és fejlesztése is* A- széntermelés ro­hamos fejlődésére jó példa az egy bányászra eső széntermelés átlagának növekedése Eszakkekrt-Kiuában, ahol egy év alatt. Ili tonnáról 247 ton' rtára emelkedést, az égy bányászra , eső szénfemelési átlag. Nagy gondot, fordít anai iSliua kő­olajiparának gyóís fejlesztésére. Három év alak, teljesen helyreállí­tották Kanszu és Senhszi tartomá­nyok nagy köolajtelepeit, továbbá a. mesterséges fűtőanyagot előállító északkeleti nagy gyárakat-. Ivét uj nagy kőolajfeldolgozó és mestersA ges, folyékony fűtőanyagot gyártó üzemet építették Gyors ütemben fejlesztettek és fejlesztik a nehézipar egyéb ágai­nak, igy a színes, és ritkaféüiék ér­ceinek termelését, és feldolgozását a vegyiparban és a villamosénergiater, mclésben. Ugyancsak gyors' ütemben fejlődik az épitöanyaggyártó ipar, amelynek különösen nagy jelentősége van most amikor széles körben bon. lakozik ki az országban az ipari, a közlekedési, a lakás- és egyéb épít­kezés A vasút- és egyéb nagyarányú épí­téseik mellett? nagy gondot fordíta­nak a könnyűipar gyors fejlesztésé­re is. A könnyűipar termelése 1052- ben minden téren felülmúlta a meg. előző évek rekordszinvonalát. Ezek­nek az eredményeknek alapján né­hány év alatt a Kinai Népköztársa­ságban az ipar és a mezőgazdaság aránya a nemzeti jövedelem termelé­sében ag 1949. évi 2Ö:90-töÍ 1952- ben 30:70.re változott, ami, figye- íeinbeVéve azt, hogy Kina nemrégen még elmaradt iparral és kezdetleges mezőgazdasággal rendelkező ország volt, óriási eredmény. Az eredmé­nyek a kinai munkásosztály és a parasztság hős fiait dicsérik, akik szovjet mérnökök és technikusok ba­ráti segítségével rövid három év alatt a teelmika, az iparosítás mes- tőreivé Váltak. Peking Ticíicsin, Csiügtao, Füstin, Ansati és a többi ipari központ munkásai munka-hősi tetteikkel írják nevüket Kina és az egész Kelet történetébe. Egyszerű munkások és parasztok, akik iégftap még a nevüket sem tudták leírni, ma már írnak,, olvasnak, újítanak, gyárakat, vizierömüveket, kombiná­tokat, uj városokat’ építenek. A ívinai Népköztársaság eddi­gi eredményeit vizsgálva a kínai munkások és parasztok épitő- munkája mellett, ki kell emelnünk a Szovjetunió önzetlen segítségét, amit. minden téren nyújtóért a kinai nép­nek. E segítség egyik legfőbb té­nyező Kina ipari fejlődésében. Fi- gyelembevéve Kina óriási nyers­anyag-tartalékait, a. kinai nép len­dtiletfes épif'őmirnkájá't, a Szovjet­unió és a népi demokratikus orszá­gok önzetlen baráti támogatását, el. mondhatjuk, hogy Kina ötéves ter­vének, további gazdasági fejlődésé- 1 nek és gyors iparosításának ügye szilárd alapon nyugszik. Az iparosí­tás eddigi eredményeként; a Kinai Népköztársaság Ázsia legerősebb és leghatalmasabb államává fejlődött Ázsia elnyomott népei csodálattal adóznak az éhínséget megszüntető, püszti'ó folyamokat, megfékező, a szocialista iparosítás utján járó Ki. nai Népköztársaságnak. A kinai nép a kommunista párt vezetésével a győzelem biztos tudatában halad előre a nép jólétének, életszínvona­lának, kulturális felemelkedésének egyetlen helyes utján: a szocialista iparosítás utján. zásban a legjobb, illátVé leggveb-* gébb eredményt elérő megyék szeptember 25-ig: Á kórmány silóépitési hitelak­ciója keféiében, valamint a siló-

Next

/
Oldalképek
Tartalom