Zala, 1953. október (9. évfolyam, 230-256. szám)

1953-10-01 / 230. szám

VlllG PRÓTMlmi T^TtSümTM 1 ALA iA MAGYAR DOLGOZÓK PÁRTJA ZALA MEGYEI BIZOTTSÁGÁNAK NAPILAPJA IX. évfolyam, 230. szám. Ára 50 fillér 1953. okt. 1. Csütörtök. Termelőszövetkezeteink minőén becsületes tagja érezze maga mögött népi demokráciánk erejét Vég Béla. elvtársnak) az MDP Központi Vezetősége titkárának hozzászólása a termelőszövetkezetek és gépállomások élenjáró dolgozóinak megyei értekezletén Á nép, a haza jólétéért Török János szíahánovísta-ok levéllel kitüntetett hegesztő első­nek jegyzett kölcsönt a nagykari zsai Gépgyárban. A tervteljesités az életszinvonal további emelésének alapja Pártunk Központi Vezetőségé­inek junius 27-i határozata és az elvtársak előtt ismeretes kor­mányprogramra feltárta azokat a hibákat, amelyek gazdaságpoliti­kánkban és parasztpolitikánk me­zőgazdasági fejlesztésében mutat­koztak meg. Pártunk Központi Vezetősége, népköztársaságunk kormánya azonban nem állt meg csak a hi­bák megállapításánál, a hibák felvetésénél, hanem meghozta azokat az intézkedéseket, ame­lyek nagyban hozzásegítenek a hibák kijavításához. Olyan intéz­kedéseket hozott, amelyek gyor­san megjavítják termelőszövetke­zeteink munkáját, elősegítik ter­melőszövetkezeti tagságunk élet­színvonalának gyors emelését. A párt és a kormány a maga •részéről lényegében megtett min­dent, ami a termelőszövetkezetek megsegítéséhez szükséges. Ahhoz azonban, hogy a ter­melőszövetkezeteket megszi­lárdítsuk, feltétlen szükség van arra, hogy a termelőszö­vetkezeti tagok szívügyüknek tekintsék a szövetkezet mun­káját és kemény harcot foly­tassanak az ellenséggel szem­ben. feladatunk, hogy & kormány pro grammját és a kormány intéz­kedéseinek a termelőszövetkeze- -tekre vonatkozó részét úgy tudjuk végrehajtani, hogy azt a termelő- szövetkezet tagságának alulról jö­vő munkája támassza alá. Nagy jelentőséget tulajdonítunk annak, hogy a termelőszövetkeze­tek hívei szilárdan álljanak a termelőszövetkezetek mellé. Hiba, hogy az elvtársak könnyen le­mondanak azokról a termelőszö­vetkezeti tagokról, akiknek belé­pését hónapok kemény és nehéz felvilágosító munkájával tudták elérni. Pedig ezek korántsem dön­töttek még igazán arról, hogy a tsz-ekből ki fognak lépni, de a mi elvtársaink már lemondtak róluk. Az ellenség azonban nem. Ott duruzsolnak a fülükbe, mert ahol mi nem vagyunk ott, ott je­len van az ellenség és magyaráz. Vagy mi magyarázunk, vagy az ellenség. De miért ne mi magya­rázzunk? Amikor elterjedt az a hir, hogy a szövetkezetekből ki lehet lépni, ezt gyorsan szétvitte az ellenség. Mi még gyorsabban és jobban dolgozunk azért, hogy ezek a dolgozók bent maradjanak a termelőszövetkezetben. Az ilyen harcnak nagy jelentő­sége van, hiszen sok tsz-tag ma­gának sem tud világos magyará­zatot adni, hogy miért is akar ki­lépni. A párt és a kormány is követett el hibákat, de ezeket feltárta és megtette a megfelelő intézkedé­seket. De hibák nemcsak a párt és a kormány intézkedéseiben voltak, hanem a termelőszövetke­zetekben is. Ha jó munkát akarnak végezni termelőszövetkezeteink tagjai, te­gyék azt, amit a párt és a kor­mány megtett: vizsgálják felül saját munká­jukat, hogy milyen hibákat követtek el, azután számolják fel azokat, hogy eredménye­sen tudjanak dolgozni. A felszólaló elvtársak keveset beszéltek a munka megszervezé­séről, de különösen arról, hogy milyen hibákat követtek el a ter­melőszövetkezeti demokrácia meg­sértésében. A termelőszövetkezeti demokrácia megsértése nemcsak abban áll, hogy a tanács, vagy a különböző vállalatok beleavat­koztak a termelőszövetkezetek életébe, megváltoztatták a hatá­rozatokat. Sok helyen a termelő­szövetkezeti demokráciát maga a tsz-elnök, az igazgatóság, az intéző- bizottság tagjai is durván meg­sértették. Ebben a megyében is vannak ilyen jelenségek. Éppen ezért mindenki vizsgálja fülül a maga területét és a meglévő hi­bákat. A tsz-elnökök között sok a kiskirály, a basa, aki a saját feje után intézkedik, utasít és I semmibe veszi az igazgatóság, a I tsz-tagság véleményét. A tagság feje felett intézkednek, vesznek, eladnak. A tsz-tagok nem tudják, mi történik a tsz-ben, mert nem vonják be őket a közös munka intézésébe és igy nem is ér­zik magukénak a termelőszövet­kezetet, úgy érzik, csak azért van­nak, hogy munkára küldjék őket. Ha mi a termelőszövetkezete­ket meg akarjuk erősíteni, egyik legkomolyabb feladat a termelőszövetkezeti demokrá­cia haladéktalan betartása. Ezelőtt is volt tsz-alapszabály, lehetett volna demokratikusan ve­zetni. Most módosítottunk az alap­szabályon és az uj helyzetben fo­kozott gondot és figyelmet fordí­tunk a tsz-demokrácia megterem­tésére. Ahhoz, hogy mi a kormány pro- grammját végrehajtsuk a tsz-ek vonalán, szükséges az uj módsze­rekkel való vezetés betartása. Az uj programm, az uj politika vég­rehajtásához uj módszerek is kel­lenek és ezek a kormány pro- grammjából adódnak. Ezeknek a feladatoknak végrehajtása nem megy máról-holnapra. Sok helyen halljuk még azt, hogy a tsz-tagok félnek, nem mernek kiállni, nem merik a maguk igazát elmondani Olyanokat is hallani tőlük, hogy mi lesz velük, ha bentmaradnak a tsz-ben. Vájjon ebben az or­szágban az ellenség az ur? Váj­jon ebben az országban az törté­nik, amit az ellenség akar? Nem. Ebben az országban az törté­nik, amit a dolgozó nép akar! Rákosi elvtárs a nagyaktiva-ér- tekezleten megmondotta, hogy a termelőszövetkezetek minden be­csületes tagja érezze maga mögött népi demokráciánk erejét. Nagyon keményen fogunk lecsapni oda, ahol az ellenség szemtelenkedik. Az ellenség azt a politikát vi­szi, hogy október elseje a tsz- ekből való »ilépés napja. Az elv­társak felszólalásában is benne volt, hogy sok helyen várja a tsz-tagság október elsejét. Meg kell mondanom, hogy a tsz-ekből való kilépés napja nem október elseje, hanem a zárszámadás lezárása. Mindenkinek meg kell mondani hogy az önkéntesség elvének szi­gorú betartásával módot adunk a tsz-ekből való kilépésre annak, aki ki akar lépni, de népi demokráciánk minden erejével lesújt azokra, akik a tsz vagyonához hozzá mer­nek nyúlni. A tsz-ekből való kilépés nem jelent egyet a tsz vagyonának szétforgáeso- lásával. A kormány programm a tsz-ek megszilárdítása érdekében nem azt jelenti, hogy a párt és a nép kapcsolata meglazul, hanem azt hogy a bizalom pártunk és kor­mányzatunk iránt még inkább fo­kozódik. Mi nem engedjük, hogy a tsz-tagság vagyonát szétherdál­ják, mert abban nemcsak a tsz- tagoknak verejtéke van, hanem egész dolgozó népünké is. Határozottan álljanak ki az elvtársak a tsz-ek érdekében és magabiztosan, ügyünk igazába ve­tett hittel verjenek vissza minden ellenséges megnyilvánulást terme­lőszövetkezeteink megerősítése ér­dekében. Nincs olyan ellenség, nincs olyan hatalom, amely megtudna bennünket akadályozni abban, hogy ezt a harcot győzelemre ne vigyük. Ehhez kívánok az elvtár­saknak sok sikert. Szocializmust építő hazánk dolgo. zóinak életszínvonala napról-napra emelkedik, A dolgos kéz, a szorgos munka, mindenki összefogása meg­terem'ette az alapját annak, hogy néhány héttel ezelőtt pártunk cs kormányunk ha ározatának megfele. löen, mintegy tízezer cikk fél es égnél leszállítottuk aj árakat. Ahhoz, hogy mindenkinek a szük­séglete szerint jusson az anyagi ja­vakból. a cipőből, a ruhából, az élelemből — az a feltétel^ hogy 'töb­bet i ermeljünk. jobban dolgozzunk és hogy üzleteink polcai roskadozza­nak az áruktól. Akkor lesz igazán szép életünk, ha mindenki szükség­leteinek megfelelően, bármilyen mennyiségben vásá.rolÉat* árut. Szó. cialis'a kereskedelmünk még a nehéz­ségek idején is igyekezett becsület­tel ellátni ipari munkásainkat. a falvak dolgozó parasztjait megfele­lő mennyiségű és minőségű áruval. A legkisebb falvakba is eljut a Népbolt Vállalat, és a többi keres­kedelmi szektor áruja. Ezernyi ,.vá- lasz* ókban kiváló minőségben, ol­csóbban : ez kell jellemezze ma ke­reskedelmünket.’ A jól végzet, mun­ka nyomán üzemeink dolgozói. a. falvak parasztjai elvárják, hogy olyan árut kapjanak, amely minő­ségben is, mennyiségben is felül­múlja az eddig gyári o'takat1. Pár­tunk és kormányunk gondoskodott; mindezekről és ma a tervezés. a gyártás és az ér-ékesités a dolgozók érdekeinek megfelelően történik. Megelégedett dolgozó parasztok.. tér. melőszöve'.kezét-i tagok, ipari munká­sok hagyják el a boltokat, hónuk alat. ér'-ékes ruhaneműkkel és egyéb ipari cikkekkel. A jólét alapját már lerakták dol­gozóink azzal, hogy munkájukat be­csülettel végezték. A bu'dafai Kőolaj, termelő Vállalat 25-én befejezte ne­gyedéves tervéh Azok a dolgozó pa_ rasz ok és termelőszöve' kezed tagok, • kik időben teljesítették az állam irán i kő elezet'ségükeí. időben szán. ot'ak, .vetettek és betakarítottak — az ország jól V "év hareo’.'ak. Akkor lehel igazán erő - a nnv Vár '■araszt szövetség ha több kényén ka több zsir és cukor Hsü é~ egyéb közszük­ségleti cikk jut el a dolgozókhoz, megfelelő mennyiségben. A párt és a kormány programmja a dolgozókért van. Ha valaki kétel­kedne, tekintsen csak eléírt, erednie, nyelükre. A dolgozók jó munkájának, népünk alkotóvágyának köszönhet­jük az uj szocialista városok, gyá­rak, óvodák, iskolák és szocialista építésünk ezernyi más alkotásának lélrejö "ét. A párt. és kormány- intézkedések mind azt bizonyítják, hogy hazánkban a hatalom, a vezetés és az irányítás a dolgozók kezében van. ‘A dolgozók a saját jobb mun­kájukkal, a tervek teljesítésével dön­tenek szebb életük feleit- A pro­gramúi a dolgozókért van. a dolgo. zóknak azon kell igyekezniük, hogy a programm felada+si, az életszínvo­nal további emelése minél gyorsab­ban valósuljon meg. A nagykanizsai Ásványolaj Gép gyár az elmúlt hónapban csak 54 százalékra teljesítette kötelezettsé­gét. Az üzem termelése egész ne-, gyedéven át egyenetlen % hullámzó volt. Ezt. részint a tervszerüttenség, a kapkodás idéz-e elő. A rossz mű­szaki szervezés nyomán az előirány­zott tervből két Franks.berendez-ést nem készíthettek el határidőre. Ku- runczi látván, a lakatosműhely-veze. tője nem gondoskodott időtlen anyag, ról. A gépgyár tervteljestíését aka­dályozta még az is, hogy a forgá- csolómühelyben sok . a 100 százalékon alul teljesítő dolgozó. Sem a párt- szervezet, sem pedig a műszakiak nem foglalkoznak úgy a dolgozókkal, hogy aizok gyorsan, megszüntessék a hibákat. A gépgyár lemaradása miatt- az olajmezőkre nem jutnak ki idejében a gépek. Az ilyen hiányos­ságok befolyásolják az olajüzeni t érvének teljesít eset. Az üzemi pártbizottságok hibája, hogy nem foglalkoznak megfelelő­képpen a dolgozók munkaversenyé- vel, párosversenyével; Az osztályel­lenség a párt és a kormány hatá­rozatát igyekezett: félremagyarázni, és igy a szocialista munkaverseny­ről elterelte a dolgozók • figyelmét. A Megyei Tanács.Téglagyári Egye­sülés telepein bér. és, norma-dema­gógiával sikerült. megtévesztenie több becsületes dolgozott Tófejen, példán! egy napot, szünetelt a mun­ka, mert hallgattak az ellenség'sza­vára. A Tanács Téglagyári Egye­sülés pártszervezete csak későbben figyelt fel a hibára, amely nem kis mértékben rontotta le az Egyesülés •tervteljesitését. A negyedik negyedévi tervfelada­taink megvalósi ása- sem könnyű fel­adat. Dolgozóink munkájától, a pártbizottságok és üzemi bizottságok jó politikai munkájától függ, hogy mindezeket zökkenőmentesen valóra- váltsuk. A termelés párt ellenőrzésé­vel kell páv(bizottságainknak bizío. sbaniok a tervek teljesítését. Jobban kell foglalkozniuk az üzemi DISz- fialalckkal és az ifjúsági szőve1 só- gén kívüliekkel. A városi, járási DlSz-bizottságok és a megyei DISz. bizottság váljanak a fiatalok ser- I kenteivé.. A pártbizottságok legye­nek a DISz .szervezet ek védnökei, és ellenőrizzék a fiatalok munkája'-, ad­janak segítséget a hiányosságok megszüntet éséhez. A műszakiak for. dúljanak a párthoz és kérjék annak segítségét a műszaki feladatok meg­oldásához. Dolgozó népünk életszínvonalá­nak emeléséhez elkerülhetetlen a verseny. A szocialista verseny nem­csak államunknak, hanem az egyes dolgozóknak is többszörösen meg­hozza a munkájuk gyümölcsét. Üzemeink dolgozói már elkezdték verseny vállalásaik meg‘ételét no­vember 7, tiszteletére. A zalaegersze. gi Állami Erdőgazdaság dolgozói után egymásután teszi meg fel­ajánlásait a többi üzem is. Eddig elér. eredményeink serkentsék a dol­gozókat még jobb munkára. Min­denki látja, hogy az életszínvonal, a jólét megteremtésének alapja a jobb munka, a tervek maradéktalan teljesítése. A haza javára, a maga hasznára dolgozik ma minden dől. gozó. Maga építi a szebb, a boldo­gabb jelent és a biztos jövőt,

Next

/
Oldalképek
Tartalom