Zala, 1953. szeptember (9. évfolyam, 204-229. szám)

1953-09-01 / 204. szám

P A RT ÉLET* A járási Zalaszentgrót A zalaszentgrótd járás pártvú- lasztmányának kihővi-elit ülése va­sárnap délelőtt vitatta meg a lvöz. ponti Vezetőség junius 28-i határo­zatát és a járás pártszervezeteinek e határozattal kapcsolatos tennivalóit, A pártválaszímányi ülésen Törijlc Lajos elvtárs mondotta el a járási párt bízó ttsúg beszámoló j á t. Ismertette a járás pártszervezetei­nek és községeinek eddigi eredmé­nyeit. A járás fejlődése ós a párt­szervezetek munkáinak eredményei mellett mélyrehatóan és őszintén bí­rálta a járási pártbizottság munká­jának hiányosságaiig de bátor és se­gítő bírálatot mondott a községi pártszervezetek vezetőinek munkája íelet't. a beszámoló többek között: ránmltatotít, hogy a kollektiv vezetés és a bírálat, önbirálat hiánya, a pártdemokrácia megsértése, milyen kárt okozott a tömegek és a járás pártszervezetei közötti kapcsolatban. A beszámolót vita követte. A felszólalók valamennyien a párt­munkában elkövetett hibák követe kezményeként a tömegek'-öl való el­szakadást. jelölték meg, A vita so­rán az elvtársak számos példát hoz­tak fel a hibák bizonyítására. Jalo- veczki Rudolf né elv társnő, a zala- szerutgróti községi pártszervezet íüg- getleniíétt titkára elmondotta: , ahhoz, hogy o; tömegekkel való kapcsolatot ki tudjuk szélesíteni és aktivizálni tudjuk a dolgozók széles rétegeit a kormányprogramm meg­valósítására, elsősorban az szüksé­ges, hogy pártszervezeteink javítsák meg belső munkájukat. Alapszerve­zeteink túlnyomó többségében a tag« ság egy bizonyos része nem végez pártmunkát, ezáltal gyengül kapcso­latuk a tömegekkel, a párt) szava, nem jut el minden dolgozóhoz. Eb­ben én is hibát követtem el, nem ad­tam a pártszervezet vezetőinek meg­felelő gyakorlati segítséget, hogy kapcsolataikat szorosabbra tudják fűzni a dolgozókkal. A törnegka-p« csolat meglazulását mutatja az is, hogy alapszervezetűink egy rész ében hónapok óta nem, vesznek fel tag­jelölteket. Ezekhez a hibákhoz hoz­zájárul az is, hogy mióta titkári funkcióban vagyok, egészséges bírá­latot a járási pártbizottságtól nem kaptam, de ledorongolást és durva, fegyelmezést orvnál többet, ami nagyban befolyásolta a helyes veze­tést. Több esetben a járási pártbi. zott ság munkatársai elvették az önállóságomat s megoldották helyet­tem a feladatokat‘ ’. Huber elvtárs, kehidai párttitkár bírálta a járási pártbizottság mun kaját. Elmondotta, hogy a járási pártibizottság munkatársai néha csak futó munkát végeznek, de sok esetben az is előfordul, hogy a tanácsnál hagyják az instrukciót-, nem keresik fel a párttitkár elvtár- sat. Kém töltenek a munkatársak hosszabb időt az alapszervezetnél, ahol gyakorlatban adhatnának se­gítséget a feladatok elvégzéséhez. Ezek után még sok értékes hozzá­szólás lmgaottl el, melyek a hibák kijavításához nagy segítséget adtak. A választmány gazdag tanulságo­kat adott a járási pártbizottság és az alapszervezetek vezetőinek és megszabta a soronlévő feladatokat. A beszámoló és a vita felfedte a hibákat és útmutatásokat adott, de utalt arra is, hogy igen sok tenni­való van még a birálat-önbirálat el­mélyítése terén. Letenye A letenyei járás pártválasztmá- nya szombaton délelőtt ült össze. A pártválasztmányi ülés világos tükörképet adott a letenyei já­rás pártbizottságának munkájá­ról. A járási pártbizottság Varga ízyula elvtárs által elmondott be­számolójából meggyőződhettek a választmány tagjai az alapszer­vezetek titkárai: mit jelen az, ha a kollektiv vezetés helyett a sze­mélyi kultusz kerül előtérbe. A beszámoló konkrét példákkal mu­tatott rá egy-egy hibára, amelyet elkövettek a járáson belül, ame­lyekre elsősorban pártunk Köz­ponti Vezetősége hivia fel párt- bizottságaink, pártalapszerveze- teink figyelmét. A briálat — amely elhangzott a járási párt- bizottság munkatársai, a községi titkárok felé —, mélyreható és őszinte volt. Rámutatott azokra a túlkapásokra, amelyek többizben pártválaszímányi ülésekről megsértették a pártdemokráciát, a kollektiv vezetést, a birálat-önbi- rálatot. A kiskirályoskodás, a ba- sáskodás, a dolgozók lebecsülése meglátszott nem egy párt- és gaz­dasági funkcionáriusunknál, akik ahelyett, hogy a dolgozók érdekei mellett kiálltak volna, többizben a pártdemokráciát megsértve sze­mélyi kultuszt űztek. Ezek a párt- és gazdaságvezetők összetévesz­tették a pártot magukkal. Nem vették figyelembe azt a marxista- leninista tanítást: hogy a párt nem öncél, hogy a párt a töme­gekért van. A beszámoló az önbirálat fegy­verével feltárta a pártbizottság munkájában lévő hiányosságokat és hibákat. Rámutatott arra, hogy a jb. egyes munkatársai be­széltek az oktatásról, ugyanakkor nem mutattak példát. Sokszor gazdasági kérdéseket intéztek po­litikai munka helyett. A járási pártbizottság munkatársai többiz­ben átvették a járási, vagy a községi tanácsok illetékes osztá­lyainak szerepét. A beszámolóból kitűnt az is, hogy a letenyei já­rás kommunistái és a dolgozói jobb eredményeket értek volna el, ba jobb politikai munkát vé­geznek. A beszámoló feletti vitában szá­mos felszólaló bírálta a járási bizottság munkáját, amely nem figyelt fel időben a hibákra. Pl. a járási tanácsnál a kollektív ve­zetés helyett kiskirályoskodás volt tapasztalható. Ez mutatkozott meg Kovács István elvtársnái, a járási tanács elnökénél is, aki többesetben megfenyegette a hoz­zá beosztott dolgozókat, ha bírál­ni merészelték: «Én vagyok a ta­nács elnöke! Elsősorban engem illet elsőség!' Ugyancsak a járási tanácsnál tiltotta meg a tanács­elnök, hogy a tanács titkára, Sza­bó János elvlárs a választmányi ülésen részívegyen. Szabó elvtárs ennek ellenére részívett a vá­lasztmányi ülésen s jogosan gya­korolt bírálatot a járási tanácsel­nök basáskodó magatartásán. Több felszólaló foglalkozott az­zal a helytelen módszerrel, ami­kor a községi tanács elnöke és titkára irányította a községben folyó pártmunkát. A felszólalá­sokból kiderült az is, hogy egy- egy községben, termelőszövetke­zetben dolgozó párttagok nem is­merik a járási pártbizottság titká­rát. A felszólalók a helytelen ká­derpolitikára, az oktatás helyte­len kiválasztására is rámutattak. A járási tanácsnál, és a községi tanácsoknál például egyszerre küldték el iskolára az elnököt és a titkárt. Ez azt vonta maga után, hogy gazdasági kérdésekben hiányosságok mutatkoztak káder­hiány miatt. A felszólalók zöme megbírálta a lovászi és a bázakerettyei párt- bizottságot is, akik nem egy eset­ben szabálytalanságokat követtek el. Hiba, hogy e két fontos üzem választmányi tagjai nem szólal­tak fel, nem mondták el vélemé­nyüket, nem reagáltak az őket ért bírálatra. Összegezve: A választmány fog­lalkozott a járás területén lévő hibákkal és hiányosságokkal. Szá­mos bírálat hangzott el, amelyek mind azt bizonyították,- hogy a letenyei járás kommunistái felis­merték tennivalójukat a Központi Vezetőség határozata után, Zalaegerszeg A zalaegerszegi járási párlvá- lasztmány kibővített ülése szom­baton vitatta meg a kollektiv ve­zetés hiányosságából adódott hi­bákat. A beszámolót Csondor Vil­mos elvtárs, a járási pártbizott­ság titkára mondotta. A beszámoló felmérte a járás eredményeit, hibáit. Elemezte többek között, hogy a kollektiv vezetés és a bírálat, önbirálat hiánya, a pártdemokrácia meg­sértése milyen károkat okozott a tömegek és a járás pártszerveze­tei kapcsolatában. Rámutatott ar­ra, e hiányos vezetés mellett nem működtek úgy a pártszervezetek, ahogy azt a párt és a kormány programmja megkövetelj. Ennek alapján majd minden egyes résztvevő hozzászólt. Töb­bek között elmondták, hogy a já­rási pártbizottság, ezen belül egyes funkcionáriusok a segítség­adás helyett ledorongolást, uta­sítást adtak. Elismerték a titká­rok, hogy ebből adódva legtöbb­ször a saját elgondolásuk szerint egymaguk végezték s hajtották végre azokat a feladatokat, ame­lyeket a kollektívának kellett vol­na végrehajtani. Beke István elvtárs, a zalalövői függetlenített párttitkár bírálta a járási pái'tbizottság funkcionáriu­sáét, mert nem egy esetben mun­kájuk átfutó volt. Ebben csak a Központi Vezetőség határozata után mutatkozott javulás. Kérte a járási pártbizottságot, hogy a jövőben a beküldött jegyzőköny­veket, jelentéseket alaposabban tanulmányozzák át, hogy az azokban lévő hibákat, nehézsége­ket segítségükkel mielőbb orvo­solni tudják. Pesti József elvtárs, a kemen- dollári pártszervezet titkára a kormányprogramm megvalósítá­sáról beszélt. »A kormány pro- grammja megvalósításáról — mondotta — nem elég csak be­szélni, mert a kenyér, a több ru­ha nem hull az égből, hanem azt meg kell termelni. Úgy gazdál­kodni, mint azt az egervári álla­mi gazdaság vezetői gondolják, nem lehet. A kapások hónapok óta nem láttak kapát, stb., s hiba lenne, ha ezt nem vennénk észre az egyéni gazdáknál is. A hibá­kat ki kell javítani, mert csakis igy tudunk többet termelni, hoz­zájárulni ahhoz, hogy a kor­mányprogramm megvalósuljon.“ Koller Magdolna elvtársnő, a zalaszentiváni tojás- és baromfi- begyűjtő vállalat párttitkára bí­rálatot gyakorolt a pártbizottság és a munkatársai felé. — Büszke vagyok — mondotta —, hogy egy éve párttag vagyok és az a meg­tisztelő fel-adat hárult rám, hogy a vállalat párttitkára lehetek. Amikor a pártszervezet tagsága ezt a feladatot rámbizta, kértem a járási pártbizottságot, hogy se- giséget biztosítsanak. Az ígéretet megkaptam, a segítséget azonban nem. Sok esetben, amikor a párt- bizottságtól kijöttek az elvtársak, csak a vállalat igazgatójáig ju­tottak el, akinek elmondták, hogy a pártszervezetnek mit kell ten­nie. Ebből nemcsak az adódott, hogy a kollektiv vezetés, a párt­demokrácia nem érvényesült, ha­nem Kovács elvtárs önteltté vált, sok esetben átnyúlt a pártszerve­zet felett és nem egy esetben le­néző volt a párt vezetősége iránt. A jövőben azt szeretném, ha a pártbizottság Ígéret helyett se­gítséget adna, hogy biztosítani tudjam a kollektiv vezetést s ez­zel a pártszervezet munkájának megj avulását. A választmány betöltötte hiva­tását és a beszámoló, valamint az elhangzott hozzászólások meg­mutatták, a zalaegerszegi járás pártszervezeteinek tennivalóit, _ Az uj tanév kezdetén Kinyíltak ismét az iskolakapuk, - Uogy szabad hazánk reménysége, az uj ifjúság megszerezze a szocializ­mus építéséhez szükséges tudást és művelt emberekké váljanak fiaink és leányaink. Alkotmányunk is különös gondot fordít az iskolás gyermekekre: óv­ja, műveli, tanítja ós neveli, hogy a Matroszovok és Zoja Koszmogyem. janszkáják példája nyomán helyt tudjon állni az életben; az építés, a békeharc, hazánk védelme terén. Kern egészen öt esztendővel ez­előtt hazánkban 70 ezren végezték el az általános iskolát, ma pedig több, mint 100.000 azok száma, akik az általános iskola mind a nyolc osztályát elvégzik és tovább is tanulnak. Az átkos muH minden rossz ter­he, öröksége gátolta iskoláink fej­lesztés ét. Ko rmán yp rog rammuuk előírja, hogy nagyobb beruházáso­kat kell adni iskoláinknak, hiszen megyénkben sok-sok általános iskola nyílt. Középiskoláink is szaporod­tak: Zalaszentgróton uj középisko­la nyílt, a nagykanizsai techniku­mok pedig modem és uj iskolák, .melyek azelőtt nem vobak. A gép­ipari technikum felszerelése párat­lan a maga nemében. A tanulók ké­nyelmes, szép, elsőrendűen felszerelt iskolákban tanulhatnak. Hatalmas gépcsarnok áll rendelkezésükre. Szaporítani kell iskoláinkat hi­szen a gyermekek is szaporodnak. Különösen a falusi, vagy a közle­kedési vonalaktól távolabb eső he­lyeken kell erősen szervezni, építeni uj iskolákat, tanítói lakásokat. S amíg a terv szerint iskolaépítésre sor kerül, addig is a tantermeket kell szaporítani, hogy még jobban menjen a tanítás és nevelés. Ezek­kel párhuzamosan a tanerők számát is növelni kell. Megyénkben még mindig égető nevelőhiány van, ugyanakkor megyénkből nem sokan jelentkeznek nevelői pályára. Hasz­nálják ki fiataljaink a lehetőséget, tanuljanak pedagógusnak, hogy mi­nél több nevelő oktathassa ifjúinkat’ Több nevelő, több iskolát kiván, több nevelő — szakosított oktatás, a szakosított oktatás pedig jobb szakmai munkát jelent, mégpedig minőségit A nevelői munka százrétü. Mind. egyik része mély szaktudást, szocia­lista nevelőt kiyán, hogy maga is ifjú kommunistákat nevelhessen. Nem szabad megengedni, hogy a tanulók elmaradozzanak az iskolá­ból, vagy hiányozzanak. Mindvégig az iskolában! Az általános iskola után minél többen tanuljanak középiskolában, egyetemeken, technikumokon, hogy még hatalmasabb hullámként höm­pölyögjön előre a kulturíorradalom. Hiányzást, késést ne tűrjenek a szülök: a tanuló műhelye, másik otthona az iskola, ahol rendesen és pontosan kell megjelenni, ahová minden reggel fel kell készülni: meg kell tanulni a leckét és még jobban meg kell tanulni, hogy a szülőknek, az iskolának, a társada­lomnak büszkeséget jelentsenek ta­nulóink. De arra is ügyeljenek a szülők és a nevelők, hogy ne a VI. osztályból maradjanak ki a 14 esz­tendős tanulók, hanem az általános iskola VIII. osztályából. A kormányprogrammnak megfele­lően különösen a falusi iskolákat kell szaporítani, fejleszteni, mivel leginkább ezeken a helyeken van osztatlan, vagy részben osztott ne­velés, amit fokozatosan meg kell szüntetni és helyette szakosított ne­velést kell adni a tanulóifjuságnak. Nem könnyű dolog 4—5 osztályt tanítani egy nevelőnek, hiszen ez négyszer 7—8 tantárgyból való fel­készülést és nevelői-ok Lat ói munkát kiván. Ezen a hiányosságon pártunk és kormányunk egyelőre legsikeresebben úgy segít, hogy a kislétszámu isko­lákat összevonja, körzeti iskolákat létesít, ahol szakos!'-ott nevelés fo- lyik. Ezért a tanácsoknak, szülők­nek erőteljesen támogatni kell a kör. zeti iskolákat Mindezekkel összefügg a nevelői kérdés. A Pedagógiai Főiskolákról kiderült gyakorlóéves tanárokat se­gíteni kell, hogy minél több és mi­nél gyorsabb tapasztalatokat szerez­hessenek, hogy elmélyülhessenek szakmunkájukban. A továbbképzés terén különösen az egyéni konzul­tációkra járó nevelők ügyét kell fel­karolni, mivel ezek a városi tanuló­körökbe nem járhatnak, csak havon- kint jönnek össze: összejövetelüket, .oktatásukat, ellenőrzésüket mind a 10 hónapban feltétlenül biztosítani kell. Megyénket is közelről érinti a szocializmus nyelvének, az orosz nyelvnek oktatása. Egyre több fa­lusi iskolában van orosz nyelvokta­tás. Ezt nagyon erőteljesen fokoz­ni kell, hiszen mindaddig, amig nem lesz minden faluban orosz nyelvok­tatás, addig középiskoláinkban meg kell tartani a kezdő- és haladó orosz csoportok foglalkozását. Szabad hazánkban megbecsült ember a nevelő. Falun szinte min­dentudója a községnek, arai helyén­való is, hiszen mint haladó értelmi­ségi a dolgozó népet szolgálja és nemcsak az ifjúságot, de a felnőt­teket is tanítja. A DlSz szel, az MNDSz-szel karöltve pártunk bölcs tanítása nyomán falusi nevelőink rakják le a szocialista nevelés alap­köveit, ők indítják el a müveit em­bereket nekik köszönhető, hogy kö­zépfoka oktatás van és ismét a ne­velőknek köszönhető, hogy egyete­mekre mehetnek ifjaink, lányaink és megint csak professzoraink azok, akik szocialista: társadalmunk szá­mára a szakembereket adják. A múltban nem volt ilyen megbecsült személy a nevelő. Nyolcvan pengő­ért inségmunkát végzett a diplomás ember. Ma tisztelet- és megbecsülés veszi körül. Iskolanyitás van. Tiszta iskolák, uj iskolák, tankönyvekkel, szemlél­teit ö eszközökkel ellátott termek vár­ják kis pajtásainkat, hogy leírják az első betűt, megtanulják az első szó1. Nevelőink lelkesen dolgozzanak is­kolájuk jó hirnevén, őrizzék és fej­lesszék a nevelői becsületet, még jobban oktassák kis taniványaikat, a jövő pionírjait és komszomoljait, hatóságaink pedig lássák el iskolá­inkat mindazzal, amire szükségük van, hogy ez a szellemi műhely, a fiatalok otthona- ne érezzen semmi­ben hiányt. \ szülők is segítsék a. nevelők munkáját, szeressék és szé­pítsék, építsék az iskolát, amely gyermekük rndománycsarnoka. A mai nappal megnyíló iskolai esztendő első feladata: emelni kell a tanulók tanulmányi színvonalát. Ez azt jelentig hogy liberális osztá­lyozás nélkül minél több kitűnő ta­nulónk legyen a megyében, hogy fiataljainkban erős, biztos legyen a szerzett, ismerét. Második fő feladat ; az igazi ha- zafiságra való nevelés. Szabad ha­zánkat még jobban szeressék ta­nulóink, hiszen évszázadok ádáz har­cai után a felszabadító Szovjet Hadsereg meghozta dolgozó népünk­nek a szabadságot. Népünk szolgá­lata vezessen mindenben. Valóban: mindaz, amit a felszabadulás óta tettünk és a jövőben tenni fogunk, csak büszkeséggel tölt el bennün­ket. Szeretetreméltó uj, szocialista haza, ez a mi országunk, Ezzel karöltve jár a proletárnem- zetköziseg érzésének megszilárdítása., Fiataljaink minden dolgozót szeret­nek, akik a szabadságért küzdenek, akik a békéért) harcolnak, akik a kommunizmust építik. Népi demo­kráciánk tételesen tiltja a soviniz­must. Megyénk olyan, hogy más nemzetiségű dolgozók is lakják: ezek kulturális életével is törődünk, támogatjuk őket, megbecsüljük, hi­szen a múltban ezeket nem kapták meg. Mindezeket és más egyéb, ugyan­csak fontos feladatokat csak a po­litikailag képzett és müveit nevelő- kollektíva tudja megvalósítani. A marxizmus-leninizmus tudása az,. amellyel pártunk vezetésével orszá. gunk jövőjét építjük. Üdvözöljük jövőnket, reménysé­günkéit, szemünk fényét, s még bol­dogabb jövőt építő ifjúságot! Fele­lősségteljes munkájukban sikert kí­vánunk nevelőinknek, akik ebben az iskolai esztendőben még gondosab­ban sáfárkodnak majd jövőnk kin­csével: tanulnivágyó ifjúságunkkal. ftiÁA tttttfíttríél PÁRTÉ PIT ÉS Útmutatást nyújt a mindennapi pártmunkában 1953. szeptember 1. Kedű.

Next

/
Oldalképek
Tartalom