Zala, 1953. szeptember (9. évfolyam, 204-229. szám)

1953-09-01 / 204. szám

A jövedelmi esotaiése még jobb munkára és a állami kötelezettségek fokozottal)!) teljesítésére serkenti a parasztságot Pártunk, a Magyar Dolgozók Pártja biztos kézzel veze'-i népün­ket a szocializmus építésének utján. Ennek a dicsőséges útnak egyik igen fontos lépése kormányzatunk­nak a Központi Vezetőség határo­zata alapján kidolgozott programúi ja. Kormányunk programújának célkitűzése, hogy. megkönnyítse, szebbé, gondtalanabbá, boldogabbá tegye a dolgozó emberek életét. M . ö gaz d a súgunk erőteljes fej’ lesztését szolgálja a kormánypro­gramul bejelentése óta eltelt rövid idő alatti megjelent az a tizennégy rendelet, amely a mezőgazdaság kór. déseivel foglalkozik. Ezek között a rendeletek között igen nagy jelentőséggel bir a jöve­delemadó mérsékléséről szóló rende­let. A jövedelemadó mérséklése a mezőgazdaság megerősödését szolgál. ja. A jövedelemadó csökkentésének végrehajtása mentes minden büro­kráciától és a lehető legdemokrati­kusabb módon történik. A községi •tanácsok dobszó, vagy közérdekű hirdetmény utján minden faluban közhírré teszik, hogy a járási ta­nácsnak az adóhelyesbitéssel megbí­zott dolgozója mikor jelenik meg a községben az adókivetéssel kapcso­latos sérelmek orvoslására. Ez alka­lommal a község valamennyi lakosa, minden hivatalos formaság — Írás­beli fellebbezés s;b. — mellőzésével szóban előadhatja az adókivetéssel kapcsolatos panaszát és megbeszél­heti az adózással kapcsolatos ösz- szes kérdéseit a járási tanács ki­küldöttjével. A kiküldött a panaszt azonnal el­bírálja s annak alapján az adókive­tést helyesbíti. Ezenfelül minden mezőgazdasági adózónak adóját 15 százalékkal csökkenti. Ezt a 15 szá­zalékos csökkentést az is megkapja, aki bármily ok miatt személyes tárgyaláson megjelenni nem tud. Parasztságunk az adó csökkenté­sét nagy örömmel fogadta. Az öröm mellett azonban kifejezésit adott pártunk és kormányunk iránti bi­zalmának is, amelyet még jobb munkával és az állampolgári köte­lességek pontos teljesítésével kíván meghálálni. E tekintetben már az adóhelyes- I bitési eljárás első napján is sok | szép példával találkoztunk. Bucsuta. községben Varga Pál 3 és fél hol­das dolgozó paraszt mikor megkap­ta a 165 forint adóhelyeEbités^ és a 400 forintos növendékmarha utá­ni adókedvezményt, azt mondotta: — Eddig ás elvégeztem a munká­mat, készen vagyok a csépi őssel, a !tarlóhántással, megkezdtem a keverő szántást, de ezentúl még nagyobb szorgalommal fogok dolgozni és föl­demet a m inisz t er tanácsi határoza­toknak megfelelően, kiválóan fogom művelni. Ugyan ebben a községben Olasz Józsefné midőn megkapta a 168 forint adótörlesztést; azt mondta: „ { kormány gondoskodása folytán most megspórolt pénzemen ruhát fo­gok venni“. Nagy Lajosné 6 holdas ■dolgozó paraszt 618 forint adótör­lést kapott és kiszámolta, hogy ma­ga és családja számára ebből a pénzből mi mindent tud majd von­ni. De nemcsak az említett adózók fogadták örömmel és hálával a kor­mány határozatát Az egész falu megmozdult ennek hatására, s hogy kifejezzék kormányunk iránti hálá­jukat, az adóhelyesbités első napján 4000 forint adót fizettek be a szo­cializmus építésére, a kormány­programul megvalósítására. Hasonló a helyzet Borsfa és a megye többi községében is. Borsfán Lukács János, amikor a 668 forin­tos adótörlés.s megkapta, megígérte, hogy szeptember 10-re egész tarto­zását rendezi, mert nem akar adó­sa maradni annak az államnak, amely így gondoskodik róla. Munká­jával is megfogja hálálni ezt a gondoskodást, az őszi munkálatokat határidőre elvégzi. Megtakarított pénzét a termelés fokozására fogja felhasználni s ezt köszöni a párt­nak és a kormánynak. Bigyóc községben hamar hire terjedt, hogy megérkezett a faluba a járási tanács kiküldöttje. Pár perc alatt 8 adózó kereste fel öt A kiküldött Bohus Árpád nem bü- rokratáskodott, meghallgatta az adó­zók panaszát s egy óra alatt 12 adózó ügyében hozta meg, a' ked­vező döntést. Emellett minden adó­zóval elbeszélgetett éS megtárgyal­ta velük, hogy tehetnek majd ele­get legelőnyösebben adófizetési kö- ttelczotíscgüknek. Egyeltlen adózó sem hagyta el a tanácsházat meg­elégedettség, a jövőbe, a pártba és a kormányba való bizakodás nélkül. A községben az adófizetési kész­ség egyszerre fellendült s a megje­lentek túlnyomó többsége eleget' tett adófizetési kötelezettségének. Jó munkát végzett Borsfa köz­ségben Szakály Lajos megyei kikül­dő. t, aki tudatában volt annak, hogy munkájával elősegíti a kormány programmjának megvalósítását. Hi. vatalos formaságok mellőzésével, barátságos beszélgetés közben hozta meg azokat a helyesbítő határozato­kat, amelyek oly sok örömeit okoz­tak a falu népének. A meglátogatott két pénzügyi dol­gozó, de reméljük, valamennyi uj tipusu pénzügyi dolgozó megszívlelje a Szabad Népnek a pénzügyi dolgo­zókhoz intézett ama felhívását, hogy ehhez a munkához lelkiismeretesen fogjanak hozzá. Gondosan vizsgálja­nak meg minden egyes ügyét s úgy döntsenek azokban, hogy az adózók meggyőződést szerezzenek a pénz­ügyi szervek tüzetes és gyors mun­kájáról. A parasztságnak és a pénzügyi dolgozóknak ez az uj fajta hivata­los találkozója hűen tükrözi vissza azt a különbséget, amely a nép ügyét a néppel együtt in‘-éző ta­nácsi szerv és a letűnt világ adóhi­vatala között van, ahova a paraszt- ember nem bizalommal, hanem bor- zadállyal úgy lépett be, hogy félel­mében már a liivafal előtt levette a kalapját. Ez az újfajta kaxresolat biztos záloga annak, hogy dolgozó pa­rasztságunk adójának pontos megfi­zetésével veszi majd ki részét an­nak a kormány programúinak meg­valósításából, amely uj utakat, kuliurházakati, újabb iskolákat, több iparcikket biztosit a falu dolgozói­nak s magasabb életszínvonalat az ország egész népének. Anlos István Bevásárlás Augusztus $8mán hetipiac és ál laitvásár volt Zalaegerszegen, Erre a hetipiacra jött László Imre, a vöcköndi Béke termelőszövet­kezet tagja feleségével, hogy süldő két vásároljanak az előleggabona kiosztásából szerzett jövedelemből. Van is miből vásárolniok, hisz mind a ketten dolgoznak a isz-ben. Felesége az előleg gabona kiosztó sáig 103, ö maga pedig 344 munka­egységet ért el. Munkájuk után bő séges a jutalom. Ezidáig 18 mázsa bugát, 0 mázsa rozsot, 15 mázsa árpát és 2 mázsa %5 kiló zabot kap­tak. Ez csak az előleg! — Zárszámadásig még annyi m unkaegységet szerzünk, — moruMa László Imre, a pacsa.andorházi tsz egyik tagjának, — hogy 6 mázsa búzát és 4 mázsa árpát kapunk. — Még soha nem volt ennyi gabonánk, mint most. Az istálló ■padlásáV meg kell három dúccal támasztani, mert átlói tartunk, hogy leszakad a mennyezet a nagy teher töl. — Nem hagyunk meg több gab onát, mint a fejadagot, — kapcso­lódott a beszélgetésbe felesége. — Ezidáig már hat mázsa gabonát adtunk el szabadpiacon. Augusztus 20-án, az. ünnepi Vásáron 1400 forintot vásároltunk el. Hogy aztán mégis nem több volt-e, amit elköl­töttünk, nem tudom, mert bizony töb b mindent vettünk. Édesapámnak nagykabátot, fehérneműt. hócsizmát 239 forintért, flaneUruhát 190-ért. Kát a szövetruhát meg sem mondod? — szól a beszélgetésbe férje. —■. Mát dehogy nem, azt is vettem, 52 forint volt métere. So­kat rongyoskodtam, most legalább a saját keresetünkből azt veszünk cs olyan,t, amilyen tetszik. Már búcsúzik is a László házaspár amikor megjegyzi még az (üss- szony. — Sietnünk kell, mert két sül döi akármik venni, hazafelé meg el­visszük Zalaszentivánról a 30 darab csirkét, amit megrendeltünk. — Mát még nincs hízójuk? — kérdezte a pacsai Marcos tsz tagja. — Dehogy nincs — adja meg a vá laszft László Imre __Vasét,map mér. tűk a hízónkat, 113 kilós. Azonkívül van egy anyadisznónk is. Ilyen jövedelme van egy jól d olgozó termelöszövetkeze'.i tagnak. — És ennél még több lesz, ha jobban dolgozunk jövőre, — mond. ja LC*zló Imre. — Érdemes tsz-tagnak lenni, mert a nagyüzemi gazdáiké dóssal olyan jövedelmünk van, amil yen — most, hogy jó termés van —, nincs egyetlen egyénileg dolgozónak sem. Mit szólnak hozzá az illetékesek Ötven éve várják A zalaegerszegi általános gim­náziumot ragyogóra tisztították a nyáron, hogy a diákok egészséges körülmények között tanulhassa­nak. így kívülről szemlélve, min­den jól fest. De nézzünk csak kicsit a kulisszák mögé is — mindjárt meglátjuk a hibákat. A hivatalsegédek panaszkodnak, hogy egész télen kézben kell fel­hordani két emeletre a szenes­kannákat. Mióta felépült ez az iskola — lehet már ötven éve —, mindig igy van ez, annak ellené­re, hogy liftaknát is építettek, amely a pincét összeköti a föld­szinttel és a két emelettel. Ez a hely sokféle célt szolgál. Ott tart­ják a szemétládát, szeneskannát és az emeletről a diákok ott hall­gatják ki, hogy a földszinten mit beszélnek — csak éppen az igazi célját nem szolgálja —, pedig a hivatalsegédek már ötven éve vár­ják, hogy végre az ő egészségük­re is gondoljanak. Karmacsi elvtárs szóvátette már £ vizmotort is. Azt mondja: csak egylóerős a motor, nem tud­ja ellátni egy kétemeletes épület vízszükségletét. A diákotthon ebédlőjében egy kút van, az is egészségtelen, mert belefolyik a szennylé, ezért használhatatlanná vált, végül nem is beszélve arról, hogy a tetőn befolyik a viz. A szépen meszelt falak, az Íz­léses dekoráció sem takarja el ezeket a hibákat. Vagy talán ta­kargatni kell? Ez nem lehet a cél. A nagykanizsai járdákon több helyen hiányzik az aszfalt. Ha eső van, a lyukak megtelnek viz- zel. Mire várnak az illetékesek? ★ Gősfa dolgozó parasztjai pa­naszkodnak, hogy nincs a köz­ségben posta, de kézbesítő sem. Aki levelet ir, csomagot ad fel, vagy kap, Egervárra kell mennie. Szeretnék, ha a posta kézbesí­tőt biztosítana a községben. ★ Nincs éjjel orvos Nagykanizsán — írja levelében kanizsai Csá­szár Józsefné. Az üzemük egy’k dolgozója éjszaka rosszul lett. A beteg hozzátartozója felkereste Daka és Tóth orvosokat, azonban a legnagyobb meglepedjre ceyi- ket sem találta meg. Majd egész éjjel orvost kerestek a 40 fokos lázzal fekvő betegnek. Jó lenne, ha a körzeti orvrs szabadsága ideje alatt kiírná az ajtajára helyettese nevét, így rom kellene féléjszakán át orvost ke­resni. A Zalaegerszegi Magasépítő Vál­lalat segédmunkásokat vesz fel. jelentkezni lehet: Kossuth La- jos-u. 11. sz. alatt. (119) ÚTÉPÍTÉSHEZ fizikai mun­kásokat állandóan felve­szünk. önkényes és elbo­csátottakat a Munkaerő­tartalékok Hivatala a vál­lalathoz kiközvetít. Aszfaltuténítő Vállalat Zalaegerszeg, Vörösmarty-u. 2. Majafcomkií e§! a járás! Mjrhézbaii Majakovszkijról, a szocialista forradalom nagy költőjéről emlé­kezünk meg szeptember elsejei irodalmi estünkön. Majakovszkij költeményeiben nemcsak a szov­jet emberhez szól, hanem az egész világ haladó emberiségéhez. Minden sora a forradalmat és uj életünk építését szolgálja. Egyénisége összeforrott a párt­tal, a dolgozó néppel, ezért oly gazdag érzéseinek skálája, ame­lyen hol az öröm, vagy szeretet, hol a harag, vagy éles gúny hang­ja szól. A közösségért él, harcol, dolgozik. Ezért csap le éles guny- nyal az imperialista világ ellent­mondásaira és testvéri együttmű­ködéssel áll az elnyomottak élé­re. Verseit kommunista felelős­ségérzet jellemzi. Majakovszkij a békeharc köJ* tője és napjaink költészetének előfutára, tanítómestere. A nyák ron a haladó világ dologozóí min-; denütt ünnepelték a forradalom e nagy költőjének 60. születési évfordulóját. Városunk kedden, szeptember elsején este 8 órai kezdettel rendezi Majakovszkij estjét az MSzT városi titkárságá­nak kultúrtermében, Marx-tér 1.; Előadó: Udvarlaki Sándorné, az irodalmi szakosztály megyei ve-^ zetője. Az előadásba kapcsolódó költeményeket Szentmihályi Im- réné és Borda János szavalják. A’ kultúrműsoron szerepelnek még Ferenczy Erika és Németh Gyula zorgora-hegedüszámaikkal. Belépés' díjtalan. sPÜRt Megyei labdarugó rangadó: Bázakerettyei Bányász—Nagykanizsai Lokomotív 4:1 (1:0) Nagykanizsa, Lokomotív sporttelep. 3000 néző. Játékvezető: Dobszai. Bázakerettyei Bányász: Nagy — Ta­más, Takács, Szabó I. — Dezső, Bogen- rieder — Lukvár, Süket, Tóth, Szabó II., Perkó. Edző: Csöngei Pál. Nagykanizsai Lokomotiv: Nagy I. — Gazdag, Sarlós, Nagy II., — Petrovai, Boíji, — Szabó, Horváth, Placskó, Schweitzer, Kovács. Edző: Kristóf Ká­roly. Mindjárt az első percekben nagy küzdelem alakul ki a pályán, s az első percekben mindkét részről sok a hibás leadás A 9. percben a Lokomotiv bal- szárnya vezet jó támadást, amelynek végén Schweitzer nagyszerű kapáslö­vését a kerettyei kapus csak nehezen tudja szögletre nyomni A 15. percben Placskó. szépen ugratja ki Horváthot, aki í? méterről komoly helyzetben kapu mellé lő. A Bányász egyelőre csak gyors lefutásokkal kísérletezik, amely­nek egyikéből a 23. percben váratlanul gólt is ér el. Süket ugrik meg a pá­lya közepén, kicselezi Sarlóst, majd a kétségbeesetten kifutó kapust is, lövését a kapufa a berohanó Perkó elé vágja, aki közelről a hálóba lő. (1:0). Szár­nyakat kap a Bányász és még nagyobb lelkesedéssel veti magát a küzdelembe. A 32 percben Sweitzer előtt nyílik al­kalom a gólszerzésre, de közeli lövését a felső kapufa menti, A 36. percben Lukvár szökik meg a jobbszélen, vá­ratlan lövését Nagy I. csak kiütni tud­ja, de a rárohanó Perkó közelről csak a kapufát találja el A 43. percben egyenlíthetne a Lokomotiv. A Bányász tizenhatosán belül a kerettyei Szabó I. kezét éri a labda, a játékvezető ha­tározottan megítéli a II-est. A játéko­sok tiltakoznak, de a Játékvezető hajt- hatatlan marad. A kanizsai Szabó azonban magasan kapu fölé rúgja a büntetőt. A második félidőben még hevesebbé válik a küzdelem. A 3 percben Tamás szabálytalankod k a 16-oson belül. A megítélt 11-est most már Horváth ér­tékesíti (1:1). A 15. percben Perkó meg. ugrik a jobbszélen, beadását Tóth haj. szállal lövi csak a jobbsarok mellé. El­lentámadás során Szabó beadását Schweitzer kapásból alig lövi kapu fölé Sok a szabálvialan belemenős mindkét részről, a játékvezető kénytelen sokszor beleavatkozni a játékba. A 30. percben Sarlós hibázik a ll.es pont körül. Tóth elé kerül a labda, aki habozás nélkül a háló jobbsarkába bombáz. (2:1). Ezután kiütközik a Lokomotív erőnléti fogyaté­kossága és a Bányász komoly fölénybe kerül. A 35. percben eldől a mérkőzés sorsa Lukvárt felvágják a büntetőn be­iül. A játékvezető most is határozott. A megítélt 11 -est Szabó II. értékesíti. (3:1). Még jobban visszaesik a vasutascsjoat és a 41 percben u.iabb gólt ér el Bá- zakerettye. Szabó II. nagyszerűen iveit szögletét Nagy a hálóba ejti. Súlyos kapushiba! (4:1). A bajnokság szempontjából olyan fon­tos mérkőzést megérdemelten nyerte lelkes, gólratörö játékával a bányász­csapat. A játék színvonala általában alacsony volt. a nagy tél idegesítette a játékosokat. Szép játékot csak a 3. gól után láthattunk Bázakerettye ré­széről. A Lokomotiv egyenrangú’ ellen­fél volt, amig birta erővel, ae a máso­dik félidő közepe után majdnem az egész csapat kifulladt és nem tudott ellenállni a megújuló kerettyei roha­moknak Dobszai játékvezető határozott, élés- szemű játékvezetőnek bizonyult. Min­dent észrevett és lefújt. Csupán az első kerettyei 11-esnél volt kissé tulszigoru. P. VÖRÖS LOBOGÓ—NAGYKANIZSAI BÁNYÁSZ 2:1 (2:0) Pápa, 1600 néző. Vezette: Kőrös, Pápa: Mészöly — Kassai, Simon. Sass — Nyiga, Nagy _— Besenyei, Vámos, Cser. Orbán, Percnyi. Edző: Molnár Pé­ter. Nagykanizsa: Zalán — Balogh. Né­meth I., Tálosi — Kemény, Horváth — Sztraka, Téli. Magasházi, Németh IIA (Orbán), Kapomaki. Edző: Szemző Gyula. Alacsony színvonalú, csapkodó játék, a hazai csapat valamivel többet támadott. Góllövők: Besenyei, Orbán, illetve Magasházi. Jó Simon, Sass, Or­bán, illetve Németh I., Téli. ZALAEGERSZEGI VÖRÖS METEOR-; PÉCSI DÓZSA 1:1 (1:0) Pécs, 2000 néző. Vezette: Hentz. Zala­egerszeg: Molnár — Dolgos, Szőcs, Ni- dasi — Szíjártó. Zsidó — Madarász1 (Németh). Szabados. Kerkai II., Ker- kai I . Bölcsföldi. Edző: Csapkay Ká­roly. Pécsi Dózsa: Krausz — Illés, Moravcsik. Sárközi — Szabó, Polgár — Szentannai, Lehel. Lovig, Egervári, Lég.- rádi. Edző: Buzási Sándor. A Zalaeger­szegi együttes játékával rászolgált a döntetlenre. Góllövő: Bölcsföldi, illetve Légrádi. Jó: Szőcs, Nádasi. Bölcsföldi^ illetve Sárközi, Szabó, Polgár. NB. II NYUGATI CSOPORTJÁNAK ! EREDMÉNYEI: Kőbányai Dózsa—Győri Lokcmiotiv 5:1 Szombathelyi Honvéd—Pécsi Lokomo. tiv 3:2 Szombathelyi Vörös Lobogó—Pécsuj-_ hegyi Bányász 4:2 f 1 VárDaiotai Bányász—PécsbányateléN Bányász 4:0 Csillaghegyi Vörös Lobogó—Kom lóf- Bányász 2:1. j; KÉT TELITALÁLAT . "i Totoeredmények: 12 találatom szelvényt 2 darab, egyenként 41.340 forint, 11 talá-' latos 85 darab, egyenként 970 forint, 10 találatos 948 darab, egyenként 115 forint nyereménnyel. i A 12 találatos TOTO-szelvénv: 1, x, tti 1. 1. 1, x, 1, 1, x, x, 1.. t APRÓHIRDETÉS A ZALAEGERSZEGI Földmű vesszövetké-, zetnél szeptember hó Lén a Gyapju~ begyűjtő Vállalat gyapjuátvételi napot' tart. (116)r A ZALAEGERSZEGI Magasépítő Válla­lat segédmunkásokat vesz fel. Jelent­kezni lehet Kossuth Lajos.u. 11. sz.i. alatt. (119) SZÖLOPRÉST keresek megvételre. Né-» metli Imre Zalaegerszeg. Birómártonj! u 55. sz- (127)1; TELESZKÓPOS 100 köbcentis Csepel eL adó. Mezei, Nagykanizsa, Csánvi L.-u.j 16. sz, ' (128)1 MOZI Zalaegerszeg, aug. 27-től szept. 2-ig- LELEMÉNYES ASSZONYOK ★ r Nagykanizsa, aug. 27-töl szept. 2-igfj TÁNCMESTER Z A fc A I A Magyar Dolgozok- Pártja Zala megyei Bizottságának lapja. — Felelős szer* kesztő és kiadó: Darabos Iván. — Szer« kesztőség: Zalaegerszeg. Kossuth Lajos., utca 22. Telefon: 25a - Kiadóhivatal* Zalaegerszeg, Széchenyl-t£r 4. Telelőn* 102. — Készült a Vasmegyei Nyomda« Ipari Vállalatnál Szombathely, Kossuth Lajos.utca 6. Telefon: 78. — Felelő* vezető: Hofmann Miklós.

Next

/
Oldalképek
Tartalom