Zala, 1953. szeptember (9. évfolyam, 204-229. szám)

1953-09-27 / 227. szám

Kanizsa végvár történetéből Képek a Szovjetunióból Zöldítsétek egek hamar az erdőket Hogy próbálhassuk már nyugodt tégy. /vérünkét/ Ellenségeinkre egyszer, hogy kikeljünk Török pókanyókkal vígan megütközzünk. Dell Kortván béget kezünkbe kerítsük, Délceg Mellemetet lovárut ökleljük, «» >1* ezer ötszázban és az negyven [nyolcban Éneklé Thury György vérszomjuzásában. Ahogy a török 1541 ben. Budát el­foglalta, évről-óvre fokozatosan tér. jesz'ette ki hatalmát újabb terüle­tekre. Hamarosan meghódította a Dunántúl felét s a Balatontól délre eső terület is a portyázó rabló tö­rök hordák szabad prédája lett. A földhozkötött szegény jobbágyság' nyomorúsága egyre nőtt. Fal vart. fel­perzselték, állatait elhajtották, gyer­mekeit rabszolgasorba hurcolták. Sa­nyarú sorsában csak a végvári vité­zektől várhatott segítséget. Ezekben az 'évtizedekben egyre nagyobb sze­repet töltött be Kanizsa vára is a vidék védelmezésében, a törökkel ví­vott harcokban. Zrínyi Miklós, a szigetvári hős, kanizsai kapitány korában kétizben verte szét Ulema pasa seregeit a vár falai alatt. Az őt követő kapitá­nyok vezetésével is bátran megállot­ta helyét a vár őrsége. De Kanizsa történetének legdicsőbb korszaka Thurv György kapitányságának ide­jére esetit. Thury GyÖTgv nevét ma a város­ban kevesen ismerik, legfeljebb azt itudják, hogy a nagykanizsai muzeum ta7, ő nevét viseli. Pedig ez a talpig katona a maga korában Európa le­győzhetetlen bajvívója, a törökök legfélelmetesebb ellenfele volt, ki­nek tetteit szájról-szájra adták a végvári katonák Én nem vagyok elég, hogy megmond­hassam, Vitézségét, hogy elöszámlálhassam, Csak a harmadrészére is megírhassam. Az hallgatóknak eleibe adhassam — énekelte íródeákja „Az vitéz Thury György haláláról' ‘ szerzett versé­ben. Családja régi katonafamilia. Nagyapja Mátyás király harcosa, apj-a is vitéz katona, mindkét fivére színt oly hires várkapitány volt, akár ő maga. Kora ifjúságában hatalmas erejével, vakmerőségével tűnt ki. Személyes bátorságához az évek so­rán a sok harc tapasztalatai járul­tak s kiváló hadvezérré tették. Fiatalkorában a Drégely körüli várakban katonáskodott, majd kö­zel egy év'-izedig, 1558—1567 között Palota várának volt kapitánya. Ne­vét ekkor már ismerték nemcsak az országban, de messze külföldön is. A *török lovagok még Ázsiából is eljöt­tek. hogy megvívjanak vele, s a né­met újságok haditetteiről beszámol­va Hunyadi Jánossal hasonlítottálr össze. Maga Miksa császár is fel­ismerte kiválóságát és amikor a ko­ronázáskor tartott, ünnepségen min­den nemzet' bajvívóit legyőzte, aranysarkantyús vitézzé ütötte. Az egyetlen Thury Györgyöt ábrázoló hiteles metszeten is Miksa társaságá­ban látjuk. Érthető tehát, miért fogadta nagy örömmel minden magyar ha­zafi annak hírét, hogy Thuryt 1567 őszén Kanizsa vára, a Balaton, a Mura és a Dráva közötti végek fő­kapitányává tették meg. Hymódon az egész Dunántúl, sőt amire a csá­szár elsősorban számított, az osz­trák tartományok védelme jó kezek­be került.­Thury György kanizsai kapitány­kodása azonban nemcsak a főurak, nemcsak a császár számára volt hasznos. Áldotta nevét a környék jobbágysága is. Működését azzal kezdte, hogy megparancsolta a szi­getvári, pécsi bégeknek: ne merjék a hódola'-lan jobbágyokat háborgat­ni. Amikor pedig a szigetvári bég mégis vakmeTŐen végigdulta seregé­vel a környéket, büntetése nem soká késett. Kiki mind a török után indula. Vitéz Thury György is oda el juta, Szakadozott zászlója vele vala, Az törököt megrettenteite vala. Mindjárt ö magokat futni adók, Mert az béget elevenen megfogák .. . így mondja el a hegedős a szigetvári bég foglyulejtésének, a török sereg szétverésének történetét. Biztonságosabbá vált sokezer pa­raszt élete. Meg is látszott, az ered­mény: sok-sok leégett teljesen el­hagyott falu lakói ismét visszatér­tek ’ helyükre, felépítették házaikat művelték földjeiket. Nyugodtan él­hettek, hiszen a törökök, amint a Thuryról irt ének mondja: Az Kanizsa vizén át nem jöttek, Vitéz Thury Györgytől oly igen féltek, De még sőt a nevétől is rettegtek. Katonái rajongtak étté. Szigorú, de igazságos vol-. Nem tüi-te, hogy a német zsoldoskatonák, akik fele­annyit sem értek, mint a magyarok, kétszerannyi zsoldot kapjanak. Ami­kor a német csapatok kapitánya nem engedelmeskedett parancsainak, be- csukatta. De Thury nemcsak kemény katona volt, hanem szerető férj, csa­ládapa is. Korának egyik történet­írója irta TÓla, hogy ,ynemosak ka­tonai erényei, de páratlan erlcölcsei s egész életénefc lefolyása d legkivá­lóbb férfiúvá Veszik őt.“ Négy évig volt Kanizsa főkapitá­nya. A császárnak tanácsadói azt .ajánlották hogy legye meg az ösz- szes magyarországi hadak fővezéré­vé. De ez a Habsburg uralkodónak nem tetszett. Thury Kanizsán ma­radt, de egyre nehezebb körülmé­nyek között. Hiába sürget'-e, hogy fordítsanak nagyobb összeget a vár falainak javítására, nem kapott pénzt, még katonái zsoldjára sem. Egyik levelében azt írja, hogy Ka­nizsán már csak három napi éle­lem van s katonái nélkülöznek. Majd 1570-ben a kiküldött biztosok jelen­tették a császárnak, hogy a kanizsai katonák fák héjából sütött kenyéren tengődnek, többen éhen is haltak közülük. Megtudta ezt a török is. A szi­getvári, koppányi bégek és a szé­kesfehérvári basa titokban össze­vonták seregeiket és elhatározták, hogy tőrbecsalják Thuryt, legyen­gült vitézeivel. 1571 április 2-án a kanizsai vár őrei Kelet felől fel­gyújtott falvak füstjét látták. Az őrség Thury Györgygyel az élen, azonnal megindult a támadók kive. résére. Oroszitonynál azonban sok­szoros túlerő kerítette őket körül. A basa felszólította Thuryt, adja meg magát, amire az, az énekmondó szavai szerint igy felelt: ,,Ebek, engem pórázon nem hordoztok. Egyik helyről másikra nem hurcoltok.” Ottan ő véres pallosát ragadd, Egynéhányat csak gyorsan lecsapdosa, Valameddig önnönmagát bírható, Mind halálig vitéz módra vitt vala. A huszárok egyre kevesebben ma­radtak kapitányuk körül, akit a tö­rök szemmelláthatólag élve akart kézrekeriteni. Erre Thury, amint kortársa, Forgách Simon írja „az sisalcot kiveti fejéből avégre, hogy elevenen ne foghassák meg, hanemy hogy az fején halálos sebek esse­nek. Végre egynéhány kopjával ál- talöklelték. az fején is sok sebek es­tek és úgy esett az földref‘ így halt hősi Halált. Fejét a diadalittas törökök Konstantinápolyba vitték a szultán elé. Halálának hírére gyászbaborult az egész ország. Végvári vitézek és szegény jobbágyok egyaránt keser­vesen megsiraFák. Minden ember Thury Györgyöt kiáltja, Kicsiny, öreg, mind egyaránt óhajtja — olvassuk a haláláról irt énekben. Jól tudta a vidék, mit veszített ha­lálával. Kár lön vitéz most itt neked meghalnod, Mert Szalaság azt bizonnyal megbánod. Tudta azonban azt is mindenki, ki a felelős ezért a veszteségér'-. Az énekmondó nyilán hirdette or­szág-világ füle hallatára: Ennek oka lön király ö fölsége, És az ö nagy fizetetlensége, Az vitézeknek meg nem fizetése. Kiért rajtunk hatalmas ellensége. Lehet, hogy a császár is sajnálta birodalma védelmezőjének elestél, de bánatában sem feledkezett meg arról, hogy Thury hírneves pallo­sát az özvegytől el ne követelje. Fel­vitel! e Bécsbe ezt a drága, sok har­cot látott fegyvert s ott. őrizték azt sok más magyarföldről származó ér. lékkel együtt a Habsburgok kincstá­rában. Alig két évtizede került- vissza ha­zánkba a Nemzeti Múzeumba, s mögt a Thury György Muzeum meg­nyitó kiállításának egyik éke lesz. A „Szalaság", Zala megye job­bágynépe sínylette meg legjobban a vitéz kapitány halálát. Alig egy hó­nappal eleste után, 1571. má­jus 13-án már azt itták: ,}Immár Thury György halála után több harminckét falunál hódolt meg“ (a töröknek). Akármilyen keserves idők is kö­vetkeztek a népre, Thury György nevét nem felejtette el. S nem sza­bad elfelejtenünk ma sem, sőt, em­lékét népünk nagy katona-hazafiai, a Hunyadiak, Zrínyiek, Szondyak, Dobók emlékével együtt kell ápol­nunk. Legyen ő is a hazáját védő néphadsereg katonáinak egyik esz. ményképe! Három kanizsai üzem kulturmunkájáról Mindössze két éve áll fenn Nagy­kanizsán a Finommechanikai Javító Vállalat. A megalakulás pillanatától kezdve működik a kulturcsoport — még hozzá elég jól —- és a meg­alakulás után félévre már szere­pelt is. — A lelkesedés meglátszott a ta­gokon már kezdettől fogva — mondja Donánth István kulturfelelős —. A vállalattól mindent megkaptak, amire egy kulturcsoportnak szüksége van, de a helyiség kérdése sokáig függő­ben volt. A vállalat igazgatója, Moldován István nagyon lelkes em­ber. Megoldódott a helyiség ügye is. Csak azzal még baj van, két ki­sebb szobából áll, egy közfalat kell kibontani. A bebútorozás és a téli fűtés is el van már intézve. Sakk, ping-pong lesz, ezt már előre bele­számítottuk a költségekbe. — Tervbe vesszük a kulturcsoport kibővítését azzal, hogy megalakítjuk a tánccsoportot. A pengetős zene­karunk mellett a táncszámokkal na­1953. szept.27. Vasárnap. gyón szépen és hatásosan tudnánk fellépni. Nagyobb kulturcsoporttal több helyre el tudnánk menni ven­dégszereplésre, bár eddig is sokszor szerepeltünk az ünnepi megmozdulá­sokon. Mint mondom, eddig is dol­goztunk, de most, hogy van saját helyiségünk, nagy fejlődésen megy it a kulturgárdánk. Donánth István lelkesen beszélt a kulturmunkáról, látszik, hogy szíve­sen végzi. Eljövendő terveibe még az énekkar megalakítását is vegye bele. Egy hónapja választották meg Mol­nár Lászlónét kulturfelelősnek a nagykanizsai Fémárugyárban, Molnár Lászlóné jól ismeri munkatársait, tudja, melyikük fog jó kulturmunkát végezni. Magában már el is határozta, kik lesznek az első kulturmunkások. Csakhogy nincs kulturhelyiségük. Pedig szívesen rendeznének már egy- egy műsoros előadást! — Ha csak egy kis szobánk lenne, hol a könyvtárat el tudnánk he­lyezni, mindjárt könnyebb lenne 1— mondja Molnár Lászlóné és ezt az állítását Németh Jánosné üb. elnök is megerősíti. — Meg aztán se mosdónk, se öl­tözőnk nincs — mondja —. így, ahogy mi abbahagyjuk a munkát, először haza kell mennünk, hogy megmosakodjunk és átöltözzünk. Mennyivel jobb lenne, ha ezt itt is megtehetnénk, A Fémárugyár dolgozóinak panasza jogos. Az illetékesek tegyék meg a szükséges intézkedéseket! ★ Ócskái Ferenc aktiv tagja a vas­öntöde kulturcsoportjának. A szín­játszó gárdában dolgozik, amely mű­kedvelő előadásokat szokott rendezni. A kulturaktivák mind idősebb, 40— 45 eves dolgozók. Az üzemben 20—25 fiatal dolgozik, ezek közül mindössze hárman végeznek kultur­munkát. Hát a többi fiatal hol van? A moszkvai Állami Egyetem épülete a Lenin-hegyen. Látkép a déli oldalról. Az Ukrán SzSzK-ban számos uj élelmiszeripari üzemet építe­nek. Vinnyicában épül az Ukrán SzSzK legnagyobb olaj- és zsir- feldolgozó kombinátja. A képen: a kombinát építkezése. (Fotó J. Kopit) _A Volgán, a kujbisevi vizierőmű építkezésén befejezéshez kö­zelednek az erőműépület alapgödrének munkálatai. Az exkavátor­kezelők élenjáró brigádjai már elérték a tervelőirányzatot. A gép­kezelők 25 méterrel a Volga szintje alatt dolgoznak. Az alapárok­ból 6 millió köbméter földet emeltek ki. Jelenleg éjjel-nappal vil- lódznak a villamos-hegesztők lángjai az alapárok területén. Készül­nek az első fémszerkezetek, a vizierőmű épületének vázai. A képen: Fémszerkezetek hegesztése a kujbisevi vizierőmű építkezésén. (Fotó F. Finyikov.) A Szovjetunió butorkészitö üzemei növelik az ebédlő-, dolgozó­szoba és hálószoba-berendezések, valamint egyes berendezési tárgyak gyár­tását a kulturális intézmények és lakások számára. Moszkvában állandó butorkiáliitás nyílt. A kiállításon néhányszáz asztalt, széket, szekrényt és más bútordarabot, nagymennyiségű különböző tapétamintát mutatnak be. A képen: a kiállítás égjük terme. (Foto A. Nyevezsin) 1

Next

/
Oldalképek
Tartalom