Zala, 1953. szeptember (9. évfolyam, 204-229. szám)

1953-09-01 / 204. szám

) A Német Deiisokratikus Köztársaság kormánya tagjainak és a Kémetek Szövetségbe vezetőségének megbeszélése Berlin (ADN). Wirth volt biro­dalmi kancellár és Wilhelm El­fes volt főpolgármester kezdemé­nyezésére 1953 augusztus 28-án beható megbeszélés folyt Berlin­ben a Németek Szövetségének vezetősége, valamint Grotewohl miniszterelnök, Nuschke és Loch miniszterelnökhelyettesek és Wunderlich államtitkár között. A megbeszélés középpontjában a nyugati hatalmakhoz intézett szovjet jegyzék és a Szovjetunió, valamint a Német Demokratikus Köztársaság kormánya között le­folyt tárgyalások eredménye foly­tán bekövetkezett uj helyzet ál­lott. A résztvevők egybehangzó véleménye az volt, hogy olyan helyzet állt be, amely nemcsak a Német. Demokratikus Köztársa­ság számára jelent döntő sikere­ket, hanem közelebb hozza a megvalósuláshoz Németország bé­kés újraegyesülését és a béke- szerződés megkötését Németor­szággal. Németország újraegyesülése el­sősorban német ügy. A német nép érdeke megköveteli, hogy a németek egymás között meg­egyezzenek abban az útban, amely az ideiglenes össznémet kormányhoz vezet. Az össznémet kormány főfeladata lesz a Ke­let- és Nyugat-Németországra ér­vényes választási rend kidolgozá­sa. Grotewohl miniszterlenök is­mételten hangsúlyozta, hogy a Német Demokratikus Köztársaság kormánya mindenkor hajlandó tárgyalni a belnémet kereskede­lem fejlesztéséről évi egymilliárd márkás keretben. Wirth és Elfes berlini tartózko­dása során hosszabb megbeszélést folytatott Szemjonov nagykövet­tel, a Szovjetunió németországi főbiztosával a Szovjetuniónak augusztus 15-én a nyugati hatal­makhoz intézett jegyzékéről és a Szovjetunió, valamint a Német Demokratikus Köztársaság kor­mánya között Moszkvában kötött megállapodásról, valamint annak jelentőségéről Németországra nézve, Ä hadifoglyok hazatelepitésére alakult bizottság szombati ülése Keszon (Uj Kina). A hadifog­lyok hazatelepitésére alakult bi­zottság szombati ülésén a koreai- kinai fél ismét sürgette, hogy az Egyesült Nemzetek parancsnok­sága adjon haladéktalanul és fe­lelősségteljes módon választ két rendezetlen Kérdésre. Az első kérdés a Li Szin Man által ame­rikai jóváhagyás mellett erősza­kosan visszatartott 27 ezer hadi­fogolyra vonatkozik, a másik ar­ra a 2000 főnyi eltérésre, ami Mark Clark tábornok ez év májusában és júniusában a nyilvánosság előtt elhangzott és a koreai-kinai fél közvetlenül hazatelepítendő hadi­foglyainak számára vonatkozó nyilatkozatai között mutatkozik. Az ülésen a koreai-kinai fél határozottan követelte, hogy az ENSz-parancsnokság a lehető leg­rövidebb időn belül telepitse haza a koreai-kinai fél haderőinek mindazon fogságba esett tagjait, akik hazatelepitésüket kívánják, de akiket az ENSz-parancsnok­ság túszként nyiltan visszatart. Az ENSz-parancsnokság mind­eddig nem adott felelősségteljes választ a koreai-kinai félnek ar­ról a jelentős számú koreai és ki- nai hadifogolyról, akiket kény­szerrel visszatart. Azt tervezi, hogy kényszerrel visszatartja a hadifoglyok egy másik csoportját is, bár a csoport tagjai is ragasz­kodnak a hazatelepitéshez. Mark Clark egyébkén 1953 má­jus 27-én kijelentette, hogy az ENSz-parancsnokság őrizetében 26 ezer olyan kinai-koreai hadi­fogoly van, aki gyakorolni kíván­ja hazatelepitésére vonatkozó jo­gát. Junius 29-én Clark azt kö­zölte, hogy csak 24 ezer olyan ko­reai-kinai hadifogoly van az ENSz-parancsnokság őrizetében, aki hazatelepitését kivánja. Az ENSz-parancsnokság mindezideig nem adott felelősségteljes választ arra a kérdésre, miért csökkent egy hónap alatt kétezerrel a ko- reai-kina/ fél azon hadifoglyai­nak száma, akik hazatelepitésük- höz ragaszkodnak. Hii lr Szeri teszéÉ a Koreai Munkapárt Központi Bizottságának teljes üléséit Phenjan (TASzSz). A központi koreai lapok közölték Kim ír Szénnek, a Koreai Munkapárt Központi Bizottsága e hó elején tartott hatodik teljes ülésén mon­dott záróbeszédét. Kim ír Szén beszédében töb­bek között foglalkozott a koreai kérdés békés rendezése felé első lépést jelentő fegyverszünet meg­kötése után kialakult helyzettel és az ország egyesítése ügyének feladataival. Az ország gazdasági életének helyreállítását és fejlesztését tü gyártásához. érintve Kim ír Szén részletesen ismertette az ezen a téren felme­rült feladatokat, majd foglalko­zott az olyan kérdésekkel, mint az összes tartalékok mozgósítása, a munkaerő észszerű felhasználá­sa, a munkafolyamatok gépesíté­se, harc az állam anyagi eszkö­zeinek pazarlása ellen, a dolgo­zók képzése színvonalának eme­lése. Kim ír Szén rámutatott, mennyire szükséges a könnyű­ipar gyors fellendülése a köz­szükségleti cikkek nagyobbmére­I bolgár-görög határproblémák megvizsgálására kiküldStt vegyesblzotsság befejezte munkáját Szófia (TASzSz). A „Rabotni- cseszko Delo‘‘ jelentést közöl amely a többi között a következő­ket mondja: Azzal kapcsolatban, hogy Bul­gária és Görögország között ha­tárvita támadt a Marica folyó al­só szakaszán lévő néhány sziget hovatartozásának kérdésében, va­lamint azzal kapcsolatban, hogy helyre kell állítani a bolgár-görög határ egy részén a tönkrement és megrongált határjelzéseket, a két ország kormányai között megegye­zés jött létre, hogy bolgár-görög vegyasbizottságot alakítanak e kérdések megoldására. A bolgár-görög vegyesbizottság augusztus 1-én kezdte meg mun­káját. Bolgár és görög területen megtartott ülései során a bizott­ság foglalkozott a határvonal ki­jelölésének kérdésével a Marica folyó mentén. A bizottság meg­egyezésre jutott abban az alapelv­ben, amelynek alapján a határvo­nalat megvonják. A bolgár-görög határ e szakaszán a legközelebbi időkben megkezdik a határvonal helyszíni kijelölését. a bolgár-görög határ mentén tönkrement és megrongált határ­jelzések helyreállításának rendjé­ről és módjáról is. A bolgár-görög vegyesbizottság munkája a kölcsönös megegyezés és egyetértés szellemében fgjvt le. IDŐJÁRÁS JELENTÉS Várható időjárás: Felhőátvonu lások, néhány helyen, elsősorban északon záporeső, zivatar. Időn­ként élénkebb délnyugati-nyugati szél. Erős éjszakai lehűlés. A nap­pali hőmérséklet nyugaton kissé csökken, keleten alig változik. Várható hőmérsékleti értékek reggel 11—14, délben 23—26 fok között. A SzOT elnökségének közleménye A Szakszervezetek Országos Tanácsának elnöksége a magyar szakszervezetek alapszabályainak megfelelően elhatározta, hogy 1953 szeptember 15 és december 1 között az üzemekben, vállala­toknál (az építő- és faiparhoz tartozó vállalatok kivételével) in­tézményeknél, hivatalokban, stb. meg kell tartani a szakszervezeti szervek beszámolóit és újravá­lasztását. A mezőgazdaságban ugyanezt a feladatot későbbi idő­pontban kell végrehajtani. (MTI) LEGÚJABB HÍREK — A SZOVJETUNIÓ Legfelső Tanácsának Elnöksége M. A. Misinkovot kinevezte a Szovjet unió indiai rendkívüli és megha­talmazott nagykövetévé. — A SZOVJETUNIÓ és az Egyesült Államok között jegyzék­váltás történt abban az ügyben, hogy julius 29-én egy amerikai katonai repülőgép megsértette a Szovjetunió határát. Az USA jegy­zékeiben sorozatosan tagadja ezt a tényt, bár a Szovjetunió pontos megállapításokat tárt az amerikai kormány elé, A szovjet kormány olyan intézkedéseket követel, hogy az USA repülőgépei a jövőben ne sértsék meg a Szovjetunió állam­határait. — FRANCIA dolgozók sztrájk­ja a párizskörnyéki építőipari és a párizskörzeti vas- és fémipar­ban tovább folytatódik. A tex­tilipari dolgozók is folytatják har­cukat. — BELGIUM és a Német De­mokratikus Köztársaság között kereskedelmi megállapodás jött létre, amely 1954 december 31-ig mindkét oldalról egymilliárd belga frank értékű árucsereforgalmat irányoz elő. Az ausztriai szovjet tájékoztató szolgálat közleménye Bécs (TASzSz). Az ausztriai szovjet tájékoztató szolgálat a következő jelentést adta ki: Ez év augusztus 29-én az Ausz­triában lévő szovjet javak igaz­gatóságának földjét bérlő, Krems és Tulln vidéki kisparasztok kül­döttsége — akiket elemi csapás A bizottság megegyezésre jutott sújtott — felkereste I. I. Iljicsov nagykövetet, a Szovjetunió ausz­triai főbiztosát. A küldöttség a károsult parasztok nevében hálá­ját fejezte ki a szovjet hatóságok­nak, mert felmentették őket a so- ronkövetkező bérleti részlet és a tartozások megfizetése alól. A kül­döttség köszönőlevelet nyújtott át a szovjet főbiztosnak. A szív operációja ; ■ 5 Á 2. számú moszkvai orvos­tudományi egyetem klinikáján vagyunk. Semmi sem zavarja a műtő csendjét. Még a beteg lé­legzését is alig halljuk — tüde­jébe különleges készülék segítsé­gével oxigén és kábítószerek ke­veréke kerül. Két ápolónővér nesztelenül adogatja a műszere­ket a sebész kezébe. Üresnek tűnik a tágas műtő. A helyiségben nem láthatjuk a műtéthez szükséges berendezése­ket, altatókészüléket, elektromos felszívókészüléket és más beren­dezéseket sem. A klinikán ter­mészetesen a legbonyolultabb szív- és tüdőműtétekhez szüksé­ges eszközök is rendelkésre áll­nak, most azonban a műtővel szomszédos szobába vitték át ezeket. A narkotizáló és az elek­tromos felszívókészülék csövei a padlón húzódnak végig. Az ope­rálóasztalnál különleges kapcso­lótábla ál,- ezzel bármely készü­léket bekapcsolhatják. Befejeződtek az operáció elő­készületei. A narkotizáló orvos gondosan figyeli a beteg vérnyo­mását, pulzusát és lélegzetvételét. A beteg lábára és karjára elek­tródokat erősítettek, amelyeknek vezetékei a szomszédos elektro- kardiográf-laboratóriumba érnek, ahol az elektrokardiográfké- szülék elenőrzi a szív működé­sét. Ilyenformán a szív munká­jában bekövetkező legcsekélyebb zavar is azonnal az orvos tudo­mására jut. Ott van készenlét­ben a mesterséges légző- és az elektromos ingerlőkészülék is. Egyik asszisztens orvos végzi a vérátömlesztést. A. N. Bakulev professzor és két asszisztense a beteg fölé ha­jolnak. Bakulev felnyitja a mell­üreget. Novokaint fecskendez a szívkörüh hártyába és óvatos mozdulattal átvágja azt. Feltárul a szív. Mérete jóval nagyobb a normálisnál: a jelentékeny bil- lentyűszükület és az általa elő­idézett vérnyomásemelkedés kö­vetkeztében megnagyobbodott. A szív rendszertelenül működik, kaotikus összehúzódások jelzik a szívizmok tehetetlenségét a vér­keringés fenntartása szempont­jából. A szív falára puha fogót tesz fel a sebész, majd bemetszi. A fogó levételével egyidejűleg ujját egy különleges, végén késsel el­látott vékony műszerrel 'együtt az üregbe helyezi. Óvatosan fi­gyeli a szívüreget és a billentyű fekvését. A kés hegye alig képes behatolni: a szájadéit telve van sűrű hegekkel, mészsók rakodtak le rajta, a billentyű elmeszese- dett. A billentyűt műszer segítségé­vel az összenövés irányában előbb egyik oldalról, majd másik oldalról átvágja a sebész. A szű­kületet ezzel kiküszöbölte. A be­teg számára ez a kritikus pilla­nat. Rövid időre megszakad a véráramlás, a szív munkájában komoly zavar áll be. Csökken a koponyaagy vérellátása, esik a vérnyomás, a légzés megritkul. Egyik asszisztens orvos gyor­san vért fecskendez az artériá­ba és a szívműködés üteme hely­reáll. Megszűnt a veszély! A sebész kiemeli a műszert és az előkészített varrattal nyom­ban bezárja a műtéti nyílást. A szív megnyitásának pillanata óta mindössze három perc telt el. Á beteg alig veszített vért. Sok ember válik munkaképte­lenné szívbillentyűszükület kö­vetkeztében. Előfordul, hogy a gyermek már szívbajjal születik. Az ilyenfajta megbetegedést a legutóbbi időkig gyógyíthatatlan­nak tartották. Meggyógyítani a szívidegeket, visszaadni őket az életnek, a munkának — ez aa nagy feladat, amelyet A. N. Ba­kulev és a 2. sz. moszkvai orvos­tudományi egyetem klinikájának kollektívája maga elé tűz. Még a közelmúltban is lehetet­lennek tartották a szív megope- rálását. Az a vélemény uralko­dott, hogy a szíven vannak olyan pontok, amelyeknek érintése a szív működésének azonnali meg­szűnését vőnja maga után. A. N. Bakulev és tanítványai bebizo­nyították, hogy a szív bármely része alkalmas operatív beavat­kozásra. ★ A klinikára szinte naponta ér­keznek levelek az ország minden részében lakó szívbetegektől, akik arra kérik az orvosokat, hogy operációval gyógyítsák meg súlyos szívbajukat. Bakulev professzor ez év feb­ruárjában levelet kapott Lena Larikovától, egy nyugdíjas bá­nyász leányától. „Sokat hallottam az ön által kidolgozott szívsebészeti módszer­ről — írta. — Ez nagyon érde­kel engem, mert én is született szívbajban szenvedek. Tizennyolc­éves vagyok, szeretnék élni és hasznos tagja akarok lenni a szovjet társadalomnak. Betegsé­gem következtében abba kellett hagynom a tanulást, korlátok kö­zé szorított életmódot folytatok. Úgy fordulok önhöz, mint apám­hoz: kérem, kövessen el mindent, hogy meghosszabbítsa életemet!“ A kislányt súlyos állapotban hozták be a klinikára. Arca, keze és lába elkékült, nehezen léleg­zett, alig tudott megtenni tiz lé­pést. Egy hónappal ezelőtt meg­operálták. Felnyitották a szivét átvágták a tüdőverőér összeszű­kült billentyűjét. ★ s:s A kislány felül ágyában, arca örömtől ragyog. Az operá­ció után először ma kel fel az ágyból. Amikor az ápolónők tá­mogatásával az első lépéseket te­szi, izgatottság fogja el az or­vost. Izgalmát leplezve állandóan betege arcára tekint. Nem tűnik- e fel, vájjon arcán és ajkain a végzetes kék szin, nem bizonyul- e eredménytelennek az operáció? Az aggodalom azonban felesle­ges. Lena ajka piros marad, já­rása minden lépéssel magabizto­sabbá válik. A műtét megszün­tette a gyermekkora óta fennálló súlyos vérkeringési zavarokat. A kislány az ablakhoz lép. Az utcáról beáramló hűvös esti leve­gő megcsapja arcát. Milyen gyö­nyörű város is Moszkva! A tá­volban a Lenin-hegyen fények ragyognak az egyetem megvilá­gított magas épületén. Lena tudja, hogy most már egészséges lesz és újra tanulhat, hogy most már éppúgy, mint bármely más ifjú szovjet polgár előtt, ő előtte is megnyílnak a tudomány hatalmas palotájának kapui. írástudatlanság Jugoszláviában Idén márciusban népszámlálás volt Jugoszláviában. A népszám­lálás adataiból kiderült, hogy Ju­goszlávia minden negyedik lakosa írástudatlan. Az anafabéták 72 százaléka nő. Csupán a zenicskai járás (ha­diipari központ) három vállalatá­ban 2362 az Írástudatlan munká­sok száma, ebből 40 százalék a — ■» V — VASÁRNAP ünnepélyes ke­retek között megnyitották a lip­csei nemzetközi vásárt, amelyen a megnyitóbeszédet Otto Grotewohl elvtárs, a Német Demokratikus Köztársaság miniszterelnöke mon­dotta. nő. Ez egyébként nem akadályoz­za a munkásokat, hogy megtud­ják, milyen feliratok, díszelegnek a gyártmányaikat tartalmazó lá­dákon, s hogy határozottan tilta­kozzanak a katonai kiadások nö­velése és az ország militarizálása ellen, amelynek egyik következ­ménye a jugoszláviai Írástudatlan­ság. — ZAHEDI-kormány közölte, hogy haditörvényszék elé állítja Moszadikot és kormányának le­tartóztatásban lévő tagjait. Az iráni Zobol városban is kihirdet­ték az ostromállapotot, / VlT-nagygyüíés a Sportcsarnokban lői is. Jelen volt számos VIT-di­I jas művész és sportoló. A gyűlésen Dénes István elv- T társ, a DISz főtitkára tartott be- ss i számolót a bukaresti IV. Világ- n ; ifjúsági Találkozó eredményeiről, l! i Több felszólalás után kulturmű- 1 j sor következett. (MTI) ti A DISz központi vezetősége hétfőn délelőtt nagygyűlést ren­dezett a budapesti Sportcsarnak- b&u Megjelent a gyűlésen Jacques Dems, a DIVSz főtitkára, vala­mint a Román Népköztársaság

Next

/
Oldalképek
Tartalom