Zala, 1953. szeptember (9. évfolyam, 204-229. szám)

1953-09-01 / 204. szám

V1LÄC PROLETÁRJAI EGYESÜLJETEK ! T. mi. ■ III ■! ■■IM ■ I IIBII I—■■■■■I II -------------­A MAGYAR DOLGOZÓK PÁRTJA ZALA MEGYEI BIZOTTSÁGÁNAK NAPILAPJA IX. évfolyam, 204. szám. Ára 50 fillér 1953. szeptember 1. Kedd. MAI SZÁMUNKBÓL: A Német Demokratikus Köztár­saság kormánya tagjainak és a Németek Szövetsége vezetőségé­nek megbeszélése (2. oldal) — A szív operációja (2. oldal) — A já­rási pártválasztmányi' ülésekről (3. oldal) — Az uj tanév kezde­tén (3. oldal) — A jövedelemadó csökkentése még jobb munkára és az állami kötelezettségek fo­kozottabb teljesítésére serkenti a parasztságot (4. ol:la) A szeptemberi taggyűlések elé Örömteli volt ez az ünnep. Nemcsak azért volt örömteli, mert ragyogóan sütött a nap, s mert v idámsággal töltötte meg a napot, a délelőtt 10 órától délután 5-ig tartó változatos műsor s a másnap éjjel 2 óráig tartó tánc, hanem örömteli volt asért is mert a dolgo- S sók jól teljesítették felajánlásaik at s jó munkával járultak hozzá > a béke erősítéséhez és a kormány programm megvalósulásához. Az Épitök Napja ünnepségeiről 'A taggyűlés a párt alapszervezeté­nek legfőbb szerve. A taggyűlésen vitatják meg az általános politikai, a párt- és a helyi élet az üzemek, ■tszcs-k, intézmények működésének^ a pártszervezetek munkájánál^ ■&, kom­munisták cszmei-politykal nevelésé­nek legfontosabb kérdéséit. A 'tag­gyűlések nöykrös a párttagok és tag­jelöltek kiitudatát és aktivitását, mozgósítják őket a párt. és a kor- ttúay határozatainak megvalósüásá- "ra. Áthatja őket a felelősscgérzei azáltal, hogy eszmeileg megerősöd­nek és politikailag fejlődnek. A taggyűlés az a hely, ahol a párttag­ság a bírálat bátor alkalmazásán ke­resztül kifejtheti véleményét a po­litikai és szervezeti feladatokkal 'kapcsolatban, vagy a vezetőség mun­kájára vonatkozólag. A taggyűlésen számol be a vezetőség végzett mun­kájáról, ott vizsgálják meg, hogy a párttagok teljesiUk.e kötelezett­ségüket, pártmegbiza'ásukat. Ugyan­akkor a párttagok is számonkérik vezetőiktől, hogyan hajtották végre az előző taggyűlés határozatait, út­mutatását. A jó taggyűlések pártszervezete­ink legfontosabb’ munkaértekezletei, ahol a tagság és a vezetők együtte­sen határoznak a pá'ríszervezet mun­kájának főbb kérdéseiben. Pártunk tagjainak megtisztelő feladata, leg­fontosabb kötelessége, hogy szaka­datlan harcot vívjanak a párt és a kormány programmjainak végrehaj­tásáért, hogy személyes példával, szívós felvilágosító munkával nap mint nap mozgósítsák' a dolgozókat nagy céljaink megvalósítására. Pár­tunk ezekben a napokban nagy csa­tába hivja a kommunistákat: hogy dolgozó népünket meggyőzve, nevel­ve szorosabb egységbe kovácsolva vigyék sikerre a kormánypro- grammot, amely dolgozó- népünk életszínvonalának emelését biztosít­ja. Pártunk azt akarja, hogy párt­tagságunk, dolgozó népünk még jobban megismerje és megértse pár­tunk politikáját, még inkább kész legyen harcolni érte. A taggyűlések szervezeti és poli­tikai előkészítésére az eddigieknél sokkal nagyobb gondot fordítsanak pártbizottságaink, pártszervezeteink. Megyénk területén, különösen falun a tavaszi munkák megkezdése óta egyes pártszervezetek lebecsülik a taggyűléseket, arra hivatkozva, hogy sok a munka, nincs idő a megszer­vezésre és ,,nem is jön össze a tagsági. Erre hivatkozva nem tart­ják rendszeresen Pakodon, a pölös- kei és felsöbagodi gépállomáson a taggyűléseket. — A gyakorlat nem ezt igazija. A szentgyörgyvölgyi Uj Élet -tsz, a zalalövöi állami gazdaság pártszervezeteinek -taggyűlései, — ahol a tagság minden tagja megje­lent — rácáfolnak erre. Meg kell mondani, hogy ezen a téren a mu­lasztás nem annyira a párttagság tö­megeit, mint. inkább a pártszerveze­tek vezetőit a pártbizottságokat ter­heli. Maguk a pártbizottságok tag­jai sem tulajdonítanak megfelelő fontosságot a taggyűléseknek és úgy kezelik, mint egy értekezletet a sok közül. A rosszul szerveze'-t -taggyűlések odavezetnek, hogy nincs hozzászólás, legfeljebb előre felkészít a titkár egyes elvtársakat, ami csak látszó­lagos aktivitás. Ez kárt okoz a párt nevelömunkájának és bénítja a párttagok kezdeményezését, mert mindig ugyanazok, szólalnak fel, akik az előző taggyűlésen. Ahol a taggyűlések megszervezése, előkészí­tése gyenge, ott a határozatok is ha­sonlóak:. Az augusztusi taggyűlése­ken — néhány üzemi pártszervezet kivételével — nem hoz‘-ak határoza­tot, ahol hoztak ott is általános és gazdasági jellegűt. Ezeknek az alap vető hiányosságoknak oka elsősor­ban az, hogy nem előzi meg min­denhol a taggyűlés előkészítését po­litikai. felvilágosító, nevelő munka az aktivisták részéről. Nem ismerte­tik a tagsággal a napirendet, annak fontosságát, igy nem is készülhet­nek fel megfelelően a taggyűlésre. Szeptember 1-től 12-ig pártszer­vezeteinkben taggyűléseket kell tar­tani. A taggyűléseken a kormány­programra. végrehajtásával kapcsola­tos párt feladat okát fogják megvi­tatni s a Központi Vezetőség jú­nius 28-i határozatát értékelve, a most lezajlott járási és városi párt- választmányi ülések alapján beszélik meg az elkövetkezendő tennivalókat. Ezek a taggyűlések fontos állomást jelentenek pártszervezeteink életé­ben. Sok függ ezektől a taggyűlésektől, hogy mennyire sikerül megértetni a párttagsággal a kormányprogramra megvalósításával kapcsolatos felada­tokat. Bátran és őszintén kell, hogy feltárja a titkári beszámoló az el­követett hibákat. Alapos, mély ön- birálatra van szükség, hogy a hiba. kát, amelyeket elkövettünk, kijavít­suk. Egyik fontos feladat, hogy párt­vezetőségi ülésen beszéljék meg és hozfeanak határozottét a taggyűlés előkészítésére. Vonják be az elő­készítésbe a pártvezetőség tagjait, a pár lesöpör (bizalmiakat és a legjobb aktivistákat. Tájékoztassa az alap­szervezeti ti'-kár a taggyűlés meg­szervezésében résztvevő elvtársakat a taggyűlés időpontjáról, a napiren­di pontokról, azok fontosságáról, hogy a párttagok is fel tudjanak rá készülni. Mindenegyes párttaggal személyesen beszélgessenek el és győzzék meg arról, hogy részt kell vennie a taggyűlésen, mert minden párttag, tagjelölt véleményére, ja­vaslataira szükség van. A másik feladat a beszámoló el­készítése. A beszámolót a vezetőség­nek és nem egyedül a titkárnak keli készíteni. A kollektiv vezetés elvé1 sérti az a helytelen gyakorlat, ahol a titkár egyedül készíti a beszá­molót és nem folyik bele a vezetőség többi tagja. Nemcsak a vezetősé­get, hanem fejlett aktivistákból álló brigádot is bele lehet vonni a napi­renddel kapcsolatos kérdések meg­vizsgálásába, A szerzett tapasztala­tokat a beszámolóba beépítik és ez­zel is konkrétabbá teszik, mely szin­tén emeli a taggyűlés színvonalát, aktivitását. A beszámolói a párt­vezetőségi ülésen vitassák meg és egészítsék ki az olt felvétett helyes szempontokkal, javaslatokkal. A pár'-bízott ságok ellenőrző mun­kájukon keresztül segítsék a taggyű­lések jó előkészítését, tegyenek fe­lelőssé egy-egy elvtársat két-három taggyűlés előkészítéséért. Ne maguk végezzék az előkészítő munkát. A beszámolókat ne. a pártbizottság tag­jai vagy munkatársai készítsék el- A beszámoló főbb kérdéseinek meg­választásához, szervezéséhez adja­nak módszerbeni segítséget, beszél­gessenek el párttagokkal, pártonki- vüli dolgozókkal és gyűjtsenek ta­pasztalatokat, a taggyűlésen szó­laljanak fel és segítsék a pártszer­vezet munkáját Különös gondot fordítsanak az üzemi párt-szervezetek mellett a termelőszövetkezetek, gép­állomások állami gazdaságok párt­szervezeteinek munkájára. A zala- szentgróti Uj Barázda 'termelőszö­vetkezetben helyesen készülnek a taggyűlésekre. Feldolgoztak szemé­lyekre, hogy mit fognak kapni a tsz jövedelméből azok, akik becsüle­tesen dolgoztak. Ezt a módszert ál­talánosítani kell. Olyan harcos han­gulatot kell teiemteni, amely tá­madásba viszi a tsz tagságát a szö­vetkezetek megvédéséért. A taggyűlések előkészítése, meg­szervezése, ellenőrzése minden párt­bizottsági és alapszervezeti vezető­ség elsőrendű feladata. A taggyűlé­sek előkészítő munkáját nem lehet elválasztani a folyó termelési és más párt építési feladattól sem; igy a politikai iskolák hallgatóinak ki­válogatásától, vagy a tag- és tagje­löltfelvételtől. Ezen a taggyűlésen a A ZALAEGERSZEGI Éoitők Napja szinpompás műso­rához kapcsolódott délelőtt az uj zalaegerszegi közforgalmi repülő­tér felavatása. A délutáni ünnepségek a Vörös Meteor sportpályán kezdődtek, amikor a Megyei Tatarozó Válla­lat, valamint az Építők ifi játéko­sai mérkőztek. A kultúrműsoron a Ruhagyár, a Magasépítő Válla­lat, a Népbolt Vállalat kulturcso- portjai vettek részt. A gyerme­keket bábjátszók szórakoztatták. A sportműsor után megjutal­mazták az épitővállalatok üzemi kulturcsoportjait. Az Épitők Szak­Vasárnap délelőtt 11 órakor ün­nepélyes keretek között adták át megyénk dolgozóinak a közfor­galmi repülőteret. Ezzel Zala me­gyében már a második repülőté­ren indult meg a légiforgalom, most Zalaegerszeg és a főváros között. Pártunk és kormányunk alig néhány hónappal ezelőtt megígér­te, hogy Zalaegerszeg és környé­ke két éven belül repülőteret kap. A vasárnapi avató ünnepé­lyen tanúi voltunk a valóra vált szónak. Mintegy 8—10 ezer ember je­lent meg a megye minden részé­ből, • hogy tanúja legyen az első leszálló gépnek és a légiforgalom megindulásának. A vörös és nem­zeti színű drapériával feldiszitett emelvényen jelentek meg Bebrits Lajos elvtárs, közlekedés- és pos­taügyi miniszter, Andrej Bocskejev elvtárs, a MASZOVLET vezér- igazgatója, Szigethi István elv­társ, a megyei pártbizottság párt­ós tömegszervezetek osztályveze­tője, Palkó József elvtárs,' a me­gyei pártbizottság ipari, közleke­dési és kereskedelmi osztályának vezetője, Veiczi Ferenc elvtárs, a titkár elvtársak tájékoztassák a párttagokat arról, hogy ki, hol fog tanulni. Ehhez kérjék a taggyűlés jóváhagyását A jó előkészítő munka segítséget ad ahhoz, hogy a pártszervezetekben olyan légkör alakuljon ki, ahol bát­ran és őszintén feltárják a hibákat. ■Ehhez nagy segítséget ad a titkári beszámoló jó elkészítése. Éppen ez­ért az a feladat, hogy minden párt­szervezete jutalomtárgyai közül a zalaegerszegi Magasépítők egy serleget és egy szobrot nyertek el. Az est leszálltával a Vörös Me­teor-pályán kigyult a tábortűz, majd éjfélig tartó tánc követke­zett. NAGYKANIZSÁN a vállalatok délelőtt 9—fél 10 óra között zárt sorokban vonultak fel a Szabadság-téri hősi emlék­műhöz s az emlékmű talapzatán elhelyezték koszorúikat, majd a Zrínyi-sportpályára vonultak, ahol a kultúrműsor kezdődött. A Ma­gasépítési Vállalat, az Üveggyár városi pártbizottság titkára, Far­kas József elvtárs, a megyei ta­nács elnöke, Szabó János elvtárs, a városi tanács elnöke és me­gyénk politikai és gazdasági éle­tének több vezetője, élenjáró üze­mi dolgozók, termelőszövetkezeti tagok és egyénileg gazdálkodó dolgozó parasztok. A magyar és a szovjet Himnusz elhangzása után Farkas József elvtárs üdvözölte a megjelenteket és felkérte Bebrits Lajos elvtársat, mondja el avató beszédét. — Leszállt az első repülőgép és ezzel az ország légiforgalmába kapcsoltuk a megye székhelyét. Zalaegerszeget — kezdte beszédét Bebrits elvtárs. — A zalai táj és annak vezető városa mindna- gyobb fontosságú, mind nagyobb szerepe van szocialista hazánk épülésében. Újabbnál újabb olaj­kutak, szivókutak emelkednek a magasba. Az olaj, a zalai föld drága kincse ma már a dolgozó népé. Benzinné, hajtóerővé dol­gozzuk át, amely megkönnyíti a dolgozók életét, mindjobban elő- resegiti életszínvonalunk felemel­kedését. A fejlődés megköveteli, hogy Zalaegerszeget bekapcsoljuk tag, tagjelölt végezzen valamilyen részmunkát. Aktivizálják a pártszer­vezetek azokat is, akik eddig bár,mi. lyen okból nem vettek részit a párt- munkában. Értesse meg a taggyűlés ezekkel az elvtársakkal is, hogy a kormán yprogramm végrehajtásáért, akármilyen kis feladat elvégzésével is harcolni, minden párttag és tag­jelölt elsőrendű kötelessége. A szeptember' 1-e és 12-e közöd és a téglagyárak tánc és szinját- szó csoportjai nagyszerű táncszá­mokat és nevelő, szórakoztató, vi­dám jeleneteket adtak elő. Több szavalat hangzott el, majd az ün­nepi ebéd következett, amelyet ugyancsak a sportpályán szolgál­tak fel a dolgozóknak. A. délután sportműsorral kez­dődött. Először is a Szombathelyi Épitők és a Nagykanizsai Épitők válogatott futballmérkőzésére ke­rült sor. Mindkét csapat lelkesen játszott. A mérkőzést a kanizsai­ak nyerték meg 6:0 arányban. Ezt a mérkőzést még több sport- és kulturszám követte, majd a jó munkában élenjárók megjutalmaz zása következett. A Magasépitési Vállalatnál az augusztus 20-i jutalmazásokkal együtt 1700 forintot osztottak kn A jó munkát hirdeti az a 26 vándorzászló és a 9 sztahánovista jelvény s az 5 sztahánovista ok-* levél is, amelyek ugyancsak auz gusztus 20-án és az Épitők Nap­ján kerültek kiosztásra. az ország légihálózatába. Ázzaí* hogy e várost bekapcsoltuk az ország vérkerinkésébe, gyorsabb ban jut el az áru a fogyasztóhoz* zökkenőmentes a személyszálliz tás. Bebrits elvtárs azután a'toól be-, szélt, hogy a légiforgalom, hogyan segiti előbbre épitő munkánkat. A dolgozók, a vállalatok küldöttei sok-sok munkaórát, időt takarít-! hatnak meg a repülőgép igénybe-* vételével. Majd a vasúthálózat, az úthálózat továbbfejlesztéséről be-* szélt. Vgezetül Bebrits Lajos elvtárs a párt és a kormány nevében megköszönte a hős építőknek a jól végzett munkát, majd több dolgozónak pénzjutalmat adott át. A MASZOVLET polgári légi* forgalom részére Andrej Bocs-* kejev elvtárs igazgató, a megyei pártbizottság és a megyei dolgo­zói nevében pedig Szigethi István elvtárs vette át a repülőteret — köszönetét mondva pártunknak és az építőknek, akik megyénk^ nek már a második repülőteret adták. lezajló taggyűlésekre igen nagy gondot fordítsanak pártbizottsága­ink. E taggyűlések eredményességén múlik, hogy a harcokban milyen lendületesen vesz részt páttt&gsá' gunk. Tekintsék pártbizottságaink, pártszervezeteink ezeket a taggyűlé­seket úgy, mint a párt politikai munkájának megjavításáért-, ötérea tervünkért, békénkért vivőt; küzde­lem fontos állomását. Ünnepélyes keretek között adták át a forgalomnak a zalaegerszegi közforgalmi repülőteret A műszaki vezetők támogatásával kiváló fúrási eredmények Nagylengyelben A bányásznap! versenyben a zalai mélyfúró- berendezések olajbányászai is megállják helyüket. Vállalták'a bányásznap tiszteletére, hogy két furóberendezést — az R-*—24-est és R—21-est — rekord idő alatt költöztetik át uj fúrási pontra és a bányásznapig 800 métert fúrnak terven felül. A műszaki vezetők helyszínen segítik az olajbányászok munkáját, hogy vállalásukat tel­jesíthessék. A szállítandó berendezéseket az ed­digi tapasztalatok alapján a műszaki vezetők irányításával úgy készítették elő, hogy szalag- rendszerüen érjenek a rendeltetési helyükre. így gyorsítani tudják a szállítás és felszerelés mun­káját. Az igy nyert munkaidőt pedig fúrásra for­díthatják, ami elősegíti a tervek túlteljesítését. A műszaki vezetők gondos ellenőrző munkájának is köszönhető, hogy a mélyfuróberendezések dolgo­zói kiválóan teljesítik vállalásaikat. A bányásznap tiszteletére az R—22-es berendezés kollektívája elhatározta, hogy tiz nap alatt, eléri az 1000 mé-i teres mélységet. A műszaki vezetők rendszeresen ellenőrizték a berendezésnél a gyorsfurási mód­szerek alkalmazását, és időben gondoskodtak az ehhez szükséges görgős vésőkről is. így vált le­hetővé, hogy a berendezés kollektívája 6 nap alatt, ma reggelig 800 méter mélységet ért el. Nagy öröm volt 28-án 24 órakor az R—25-ös munkahelyén is. A bányásznapi versenyben tel­jesítették azt a feladatot, amit még az eddigiek során egyetlen zalai mélyfuróberendezéssel sem próbáltak meg. Nagy átmérőjű 12 collos lyuk fú­rásával elérték az 1920 méteres, kívánt mélysé­get. Kiváló munkájukért a kollektíva tagjait di­cséretben részesítette az üzem vezetősége.

Next

/
Oldalképek
Tartalom