Zala, 1953. augusztus (9. évfolyam, 179-203. szám)

1953-08-23 / 197. szám

PÁRT ÉLEI 1, agac...» — — nriimin. mámé* Ä. bázakeretíyei pártszervezetek harca a munkafeg^yeleni megszilárdításáért: A konnányprogrammot nagy meg­elégedéssel fogadják dolgozóink^ s nagy lelkesedéssel segítenek, hogy minél hamarabb, minél több intéz­kedés valósuljon meg. Nem nézik tétlenül pártunk és kormányunk intézkedéseit dolgozó népünk ellenségei sem. Igyekeznek mindent elkövetni, hogy c célkitűzé­seket hátráltassák. Nagy Imre elv- tára országgyűlési beszéde után a bázakeret'tyci üzemben is lábrakapo'tt az ellenség. Igyekeztek a dolgozókat félrevezetni. Nem egyszer lehetett hallani: ,,Most már azt tehetünk, amit akarunk, nem vonhat felelős­ségre bennünket senki". Az üzem lógósai, s az ellenséges elemek min­dent megtettek, hogy zavart keltse­nek a termelésben, az elmaradt dol­gozók megtévesztésével. A munkafegyelem lazulása főleg a termelésnél volt tapasztalható. De a dolgozók felfigyeltek a hangadókra és leleplezték őket. Az üzem kommunistái cs öntuda­tos dolgozói felháborodással bélye­gezték meg Hóbor József cs Tóth Károly csőszerelőket, akik a dolgo­zók között' az elégedetlenséget szítot­ták. Tóth Károly 38 holdas borsfái kutak, mikor az üzembe került, el­tagadta, hogy kulák. Tóth Károly nem elégedett meg az üzembenbelüli uszítással, hanem á borsfái tszcs ellen is izgatott. Követelte a tanácstól, hogy földjót, amit belagositottak, azonnal adják vissza. A dolgozók felháborodását teltek követték. Röpgyülést hiv‘ak össze. Budinszki Lajos, Táncos Károly, Brenner Dezső csőszerelők ismertet­ték a dolgozókkal Hóbor és Tóth csőszerelők ellenséges tevékenységét. A röpgyülésen határoztak a dolgo­zók, a brigád tagjai kiközösítették soraikból és követelték az üzem veze­tőségétől, hogy azonnal bocsássák el őket az üzemből. Varga Károly elvtárs, a termelési alapszervezet titkára vezetőségi és taggyűlésen ismertette a kommunis­ták előtt az ellenség aknamunkáját, a kormányprogramul jelentőségét és a legsürgősebb tennivalókat. As alap szerveze'-i vezetőségek tagjai, az aktivisták, népnevelők rendszeresen, felkeresik a dolgozókat. Megmagyarázzák, hogy a kormány- progranuu végrehajtása, az életszin- \onal emelése elsősorban saját jó munkájuktól függ, s hogy minden perc késés, lógás, mulasztás — a. programm végrehajtását késlelte i. A pártszervezet és a dolgozók ezen intézkedései nyomán a megtévedtek ismét fegyelmezetten munkához hit­ük. Eltűntek a kcsönjövök, az igazo­latlan. mulasztók. 1 Ä kommunisták és a dolgozók éberségén múlott, hogy az üzem megszabadult azoktól az elemek­től, akik igyekeztek a dolgozók egységet és a termelés ütemét akadályozni. Az üzem dolgozói megfogadták, hogy a jövőben még fokozottabban har­colnak a kormányprogramra meg­valósít ásáért. Az üzemi pártbizottság nagy gon­dot fordit a dolgozók rendszeres nevelésére. A népnevelőmunka ta­pasztalatait hetenként megbeszélik. A pártbizottság tagjai segitik és módszereket adnak a népnevelők munkájához. A rendszeres felvilágo. si-tó cs nevelő munka meghozta gyű mölcsét. Mig az elmúlt negyedévben a dolgozók nehezen tudták vállalá­saikat teljesteni, most a júliusi ter­vet 104.7 százalékra teljesitett-ck. I Az alkotmányunk ünnepére 'tett vál­lalásukat pedig túlteljesítették. A dolgozók most újabb vállalást tettek a bányásznap tiszteletére. 1000 tonna olajat fognak terven felül termelni, melyből 800 ton­nát már teljesítettek is. Ä bázakerettyei olajmunkások Rákosi elvtárs beszéde után a munkafegyelem megszilárdításával, tervük túlteljesítésével adnak választ az ellenségnek. A pártszervezetek és a népnevelők a politikai felvilágo­sító munkával biztosítják a kormány- programra megvalósulását. Minden üzemrészben naponta xöpgyüléseket tartanak a brigádvezetők, üzemrész- vezetők, ahol ismertetik az elárult nap eredményeit és hiányosságait. Megszabják a feladatokat és segít­séget adnak a munkához. A Petőfi- brigád dolgozói röpgyülésen határoz, ták el, hogy a bányásznap tisztele­tére terven felül 90 tonnát adnak népgazdaságunknak. A Petőfi-brigád- hoz hasonlóan a többi brigád dol­gozói is szocialista válla1 ást tettek a bányásznap tiszteletére. A bázakerettyei üzem alapszerve­zetei lássák el minél több, az üzem életéből vett tapasztalatokkal, érvek­kel népnevelőiket, hogy minden dol­gozót mozgósítani tudjanak a kor­mányprogramra megvalósít ására. T. M. A zalaszentgróti Uj Barázda tszcs pártszervezete az oktatás jó előkészítésével is szilárdítja a csoportot Nem mindegy az, hogy a tszcs-ben a kommunisták hogy állnak helyt és mutatnak példát. Elsősorban nekik kell az élharcosoknak lenni a mun­kában, segíteni a kollektív vezetést. A szövetkezet akkor lesz szilárd, ha mindenegyes kommunista fejleszti politikai tudását, segíti a pártveze­tőségét abban, hogy a pártonkivüli tagságot nevelje. Erre akkor képesek, ha munkájuk mellett elsajátítják a párt tanítását. Erre ad lehetőséget a pártoktatás. Ami kötelező minden párttagunkra, melyet szervezeti sza bályzatunk előír. Az elmúlt évben a zalaszentgróti Uj Barázda termelőszövetkezeti cso­port pártszervezete a párttagok mel­lett bevonta az oktatásba a párton- kivülieket is. Ez helyes volt, azon­ban iskolájuk színvonalát rontotta az, hogy a hallgatók kiválogatását nem végezték gondosan, csak névsor szerint alakították meg az iskolákat. így történt meg az, hogy több olyan párttag az egyéves iskolára került, aki már azt az előző évben elvégezte. Ebből a hibából adódott az is, hogy nagy volt a lemorzsolódás. A párt- szervezet vezetősége ezeket a hiá­nyosságokat ez év oktatási munkájá­ból kiküszöbölte. Elbeszélgettek a hallgatókkal és mindenkit képessége szerint osztottak be. Az idén tizen­négy hallgató fog járni a másodéves politikai iskolára. Azok, akik ered­ményesen elvégezték az első évfo­lyamot. A pártszervezet vezetősége a pro­pagandistával együtt még a hátrale­vő időben is beszélget a hallgatók­kal, főként azokkal, akik a múlt év­ben lemorzsolódtak. Elbeszélgetésük során megértetik a hallgatókkal, hogy a csoportnak szüksége van a fejlett tagokra, akik segitik a vezetők mun. káját, mely biztosítéka annak, hogy még virágzóbbá teszik termelőcso­portjukat. Az IBUSZ pavillonját nem láttuk az ünnepi vásáron, pedig felkerestük volna, mégpedig azon oknál fogva, hogy már 18-án adott ki jegyeket a vásárra készülőknek, holott ezek világosan megmondták, hogy a vásárra jönnek. Többen voltak Nagykanizsán, akik 18-án megváltották a jegyet s csak a vásárban, ami­kor le akarták azt bélyegeztetni, közölték velük, hogy a visszautazásra érvénytelen, mert nem a 19-i, hanem a 18-i bélyegzővel van ellátva. Buda­pesten is fordult elő majdnem hasonló eset. Az IBUSz-nál nem közölték, hogy az 50 százalékos utazási kedvezmény csak a 100 kilométeren belül eső ünnepi vásárra érvényes s így a vásárra érkezőnek egészjeggyel kellett visszautaznia. Miután Nagykanizsáról nagyon sokan utaztak olyan kedvezményes jeggyel, amelyről később kiderült, hogy mégsem kedvezményes. Állapítsa meg a MÁV, hogy ki a felelős ezért a felületességért s hasson oda, hogy a jövőben hasonló eset ne forduljon elő. Kedden költői est le§£ a szabadtéri színpadén Konyvlulalom legjobb levelezőinknek A zalaegerszegi Városi Tanács VB Népművelési Csoportja és a Könyvterjesztő Vállalat augusztus 25-én, kedden este fél 8 órakor Szabadság, Szerelem címmel köl­tői estet rendez a szabadtéri színpadon. A műsoron fővárosi művészek is közreműködnek. Be­lépődíj 3 forint. A belépőjegy egy­ben érvényes a szünetben meg­tartandó könyvtombolára is. Je­gyek az Állami Könyvesboltban kaphatók. „Kis magyarok a boldog élet utján“ Augusztus 19-én nyílt meg a já­rási kultúrotthonban a „Kis magya­rok a boldog élet útján" című kép- kiállítás. A képek élesen szembeállítják a két világ gyermekeinek életét. Végig, vezetik a szemlélőt azon az úton, fejlődésen, amely a budapesti Au- guszta-teleprőí a mai modern mun­káslakásokhoz vezet. Látjuk a múlt nyomorúságos kö­rülményeit, ahol a gyermek születik. Látjuk a beteg gyermekeket, akik­hez nem tudnak orvost hívni, látjuk őket éhezni, fázni, lelencházban nyo­morogni, falusi poros utcákon lézen­geni, düledező iskolában kezdetleges módon tanulni. Ott látjuk őket az állástalanság, nincstelenség évtizedei­ben. A kiállítás napjainkhoz vezet, ahol korszerű szülőotthonok, bölcsődék, óvodák, iskolák, kórházak gondos­kodnak gyermekeinkről. A mai gyer­mek vidám, derűs, boldog arca ra­gyog a kiállítás felszabadult életüket bemutató képeiről. — A KÍNAI Csinan városban a közbiztonsági szervek a lakosság segítségével kémszervezetet lep­leztek le, amely az amerikai im­perialistáknak dolgozott, s amely­nek vezetője egy belga katolikus pap volt. Az amerikai bérencek a népi hatalom intézkedéseit igye­keztek meghiúsítani és kártevő tevékenységet fejtettek ki. Az alkotmányi versenyszakasz idején legjobb munkát végzett levelezőinket könyvjutalomban részesítettük. Jutalomban részesül­tek: Kerese László Kustánszeg, Szabó István Dióskál, Szabó Jó­zsef Bak (Hannamajor), Kovács Ferenc Csonkahegyhát, Palánk! József Zalaistvánd, Hazafi Rezső Zalaszentgrót, Kulcsár András Zalaszentmihály, Morvái Gyula Nagykanizsa, Tóth László Csömö- dér, Révész József Petrivente, Kanizsai Császár Józsefné Nagykani-« zsa, Mánfai István Pórszombat, Vékácsi Ferenc Dióskál, Zenkovics Géza Zalaegerszeg és Rézsó Pál Zalaszentgrót. Teveleinkből Szálai Gizella bázakerettyei le­velezőnk arról tudósit, hogyan végzik munkájukat a bázakeréty- tyei clajmunkások- Többek_ kö­zött ezeket Írja: „Az olajipari dolgozók erejüket megfeszítve dolgoznak> hogy minél több ola­jat adjanak a hazának. Ezek közé tartozik az R 17-es berendezés kollektívája is, akik az elmúlt hónapban a legjobb eredményt érték el- A többi berendezés sem akar lemaradni. Harcol­nak a több olajért, hogy a. mező­gazdaságban minél több gép le­gyen, minél jobban emelkedjék a dolgozók életszínvonala“. ★ Hazafi Rezső zalaszentgróti le­velezőnk arról számol be, hogy a zalaszentgróti KTSz-nél nem végeznek tervszerű munkát és a dolgozók által oda vitt munkát egyik műhelyből a másikba kül­dik. Ez történt 'augusztus 19-én is, amikor a BELSPED kocsijá­ról leesett az abroncs. A kovács K’TSz-től a motorjavitó, onnan pedig még egy másik KTSz-be küldték el> amig egy napi sza­ladgálás után végre készen lett a kocsi- Ezzel a küldözgetéssel körülbelül egy vagon gabona el­szállítását akadályozták meg a zalaszentgróti KTSz dolgozói. ★ Krajcsovics Marcella nagyka­nizsai levelezőnk Írja, hogy az il­letékesek még megtűrik a vas­úton belül a ,’Csókolom kezét', sőt azok is ezt mondják, akiknek feladata lenne a kispolgári álud- variaskodást megszüntetni. A dolgozó nők nem kivánnak ilyen talmi „megbecsülést'’! írja, hogy leközölt levele után az illetékesek gondoskodtak a tisztítószerekről, az egészségvé­delmi felszerelésekről, azonban szükséges lenne, ha megfelelő mennyiségű mosdótálat is adna a MÁV, mert két mosdótál nem elég 14 dolgozó tisztálkodásához. A „Zala“ levelesládája Németh Klára levelében a zala- szentgyörgyi tanácsot bírálja, mert ez nem készítette elő kel­lően a községben a kulturgárdá- nak szükséges helyet, hogy sze­repelhessenek. Nem szervezték meg a közönséget sem, pedig szó­rakoztatni, tanitani akartak mun­kájukkal. A levélírótól helyes az, hogy megbírálta a tanácsot- azon­ban arról nem irt, ők hogyan segítették a tanácsöt ahhoz, hogy legközelebb jól tudják előkészí­teni a kuiíurcsoport műsorát. ★ Szalai Piroska ruhagyári dol­gozó megiNa levelében azt, hogy terven felül, -ai minőségnek meg­felelően 23 darab ruhával többet készítettek el. De nem irt arról, hogy ezt ia-z eredményt milyen módszerekkel érték el. Kérjük’ legközelebb munkamódszerükről is Írjon, hogy tapasztalataikat az üzem többi szalagja is felhasz­nálhassa. ★ Lázár Boldizsár Gótyérői a be­adás fontosságáról ir- Levelében megemlíti az élenjárókat, akik a géptől teljesítették beadásukat. Bizonyos, hogy nevelő munkát is végeztek a községben. Kérjük, következő levelében Írjon arról is, eredményeiket hogyan érik él­★ Kiss Antal ia lenti gépállomás munkafegyelméről ir- mellyel elég sok baj van a gépállomás területén. Írja, hogy sok ver­senykihívás történt, amelyhez sok traktoros csatlakozott. Azon­ban nem irt arról, hogy a párt- szervezet, © kommunisták ho­gyan mutattak példát, milyen nevelő- tanító munkát végeztek a munkafegyelem megszilárdí­tása érdekében. A következő le­velében erről is írjon. TOLLHEGYEN A nagykanizsai Kiskereskedelmi Vállalat és a dolgozók igényei A nagykanizsai Kiskereskedel­mi Vállalat szép eredményeket ért el. Méltán illeti dicséret azo­kat a dolgozókat, akik az elmúlt időben és most is mindent meg­tesznek azért, hogy biztosítsak a dolgozók zavartalan ellátását. Ré­gi hiba azonban a Kiskereskedel­mi Vállalatnál, hogy az eredmé­nyek mellett nem akarják észre­venni a hibákat, holott az is van bőven. A legtöbb hiba onnan ered, hogy a vállalat vezetősége nem vonja be munkájába a pártszer­vezet titkárát. A párttitkár elv­társnő alig ismeri a vállalat pro­blémáit. A vállalat vezetőségének magatartása arra mutat, hogy le­becsülik a pártszervezet jelentő­ségét és szemet hunynak a politi­kai munka felett — Íróasztaluk mellett igyekeznek munkájukat jól, rosszul elvégezni. A konnányprogramm kifejezi azt, hogy pártunk észreveszi a hi­bákat és báti’an feltárva azokat, idejében megteszi a szükséges lé­péseket. azok kijavítására. Azt is tudni kell (csak a vállalat veze­tősége feledkezik meg arról), ar­ra törekedünk, hogy minél előbb javítsunk a dolgozók életszínvo­nalán. Mindenki előtt nyilvánva­ló, hogy ez nem megy máról- holnapra, ehhez a vezetők és a dolgozók segítsége és jó munkája szükséges. A Kiskereskedelmi Vállalat egyes vezetői azonban megleled Keznek erről. 1. Az egyik boltban megromlott 8 ezer forint értékű droppseukor. Az üzlet vezetője ezt bejelentette és átadta Krausz kartársnak, a kereskedelmi osztály vezetőjének, aki azonnyomban kiutalta a 19. sz. boltnak. A 19. számú bolt azonban nem vette át. (Nyilván ők értenek a cukorhoz s becsülik a vevőket is.) A pártszervezet titkára az esetről felvett jegyző­könyvet felküldte a vállalat ve­zetőségéhez, a jegyzőkönyv azon­ban -csodák-csodájára“ — eltűnt. De az is lehet, hogy ilyen ügyek kivizsgálásával nem akartak fog­lalkozni az ünnep előtt. (Ez au­gusztus 20-a előtt történt.) 2. Az egyik boltban kevés volt a péksütemény. A pártszervezet titkára felhívta a kereskedelmi osztály vezetőjének figyelmét, aki erre annyi süteményt küldetett oda, hogy nem tudták eladni és megszáradt. Furcsa egy gazdál­kodás! Biztosítani kell a szükség­letet, de ez nem jelenti azt, hogy pocsékolhatunk. 3. A 64. sz. boltban egy hónap­ja nincs ecet. Holott most van az ugorka és egyéb savanyúság eltevési ideje. Kevés fáradsággal gondoskodhattak volna ecetről. (Úgy tudjuk ez feladatuk is!) Egy másik boltban pedig az ecetet olyan hordóban tárolták, ami bo­ros volt. A hordó megfogta az ecetet és félig-meddig élvezhetet­lenné tette. (Ez pedig azért tör­tént, mert sok volt az ecet.) Ezekután vakság lenne azt hin­ni, hogy a kanizsai Kiskereske­delmi Vállalat egyes vezetői csu­pán feledékenységből szeretnék mellőzni a pártszervezetet. Jó lenne, ha elgondolkodnának a bírálat, de az alulról jövő bírá­lat mozgató erejéről is, amely a jobb munkát segiti elő. Meleg a sör a Pannóniában A konnányprogramm elhang­zása óta az élelmiszeripar terüle­tén is igen örvendetes javulás mutatkozik s rövidesen nemcsak a** ételek, hanem az italok is jobb minőségűek lesznek, többek ko­zott magasabb lesz a sör foktar-* U: ma is. Ugvlátszik a nagykam* zsai Vendéglátóipari Vállalat úgy akarja javítani a minőséget, hogy a sört megmelegiti. Ne essenek tévedésbe még a Pannóniában se ~ mert a sorhütvfcjó-.

Next

/
Oldalképek
Tartalom