Zala, 1953. augusztus (9. évfolyam, 179-203. szám)

1953-08-23 / 197. szám

f* -fi, floloioi tugfadásl adott a Wéasiet Ifemokratikus Köztársaság’ koraisánykiildöttségéMeli tiszteletére Moszkva (TASzSz). V. M. Mo­lotov, a Szovjetunió külügymi­nisztere augusztus ‘21-én fogadást adott a Német Demokratikus Köztársaság kormányküldöttségé­nek tiszteletére. ' A fogadáson megjelent a Né­met Demokratikus Köztársaság kormányküldöttsége: Otto Grote­wohl, a Német Demokratikus Köztársaság miniszterelnöke ve­zetésével, továbbá a Német Demo­kratikus Köztársaság moszkvai diplomáciai képviseletének tagjai. A fogadáson megjelentek a Magyar Népköztársaság, a Koreai Népi Demokratikus Köztársaság, a Vietnami Demokratikus Köztár­saság rendkívüli és meghatalmazott nagykövete, a Kinai Népköztár­saság, a Bolgár Népköztársaság, a Csehszlovák Köztársaság, a Mongol Népköztársaság, az Albán Népköztársaság ideiglenes ügyvi­vője. Szovjet részről a fogadáson je­len voltak: N. A. Bulganyin, a Szovjetunió minisztertanácsának első elnökhelyettese, a Szovjet­unió honvédelmi minisztere, L. M. Kaganovics, a Szovjetunió mi­nisztertanácsának első elnökhe­lyettese, A. I. Mikojan, a Szovjet­unió minisztertanácsának elnök- helyettese, bel- és külkereskedel­mi miniszter, M. Z. Szaburov, a Szovjetunió minisztertanácsa Ál­lami Tervbizottsagának elnöke, M. P. Taraszov, az OSzSzSzK Legfelső Tanácsa Elnökségének elnöke, továbbá M. G. Pervuhin, P. K. Ponomarenko, I. F. Tevosz- jan, Sz. M. Tyihomirov, Sz. A. Akapov, I. I. Noszenko, N. D. Pszurcev, Sz. N. Kruglov, A. N. Koszigin, P. A. Jugyin, K. P. Gorse- nyin, a Szovjetunió miniszterei, N. M. Svernyik, a Szovjetunió Szakszervezeti Központi Tanácsá­nak elnöke, valamint a Szovjet­unió minisztériumainak felelős munkatársai, a politikai, társadal­mi élet, a sajtó, továbbá a tudo­mányos és a művészeti élet kép­viselői. fi Íme! Detiiirales Köztársaság kornányliildottsége koszorút helyezett el V.!. Lenin és J. V. Sztálin mauzóleumában Moszkva (TASzSz). Augusztus 21-én, a Német Demokratikus Köztársaság Moszkvában tartóz­kodó kormányküldöttsége Otto Grotewohl miniszterelnökkel az élen koszorút helyezett el V. I. Lenin és J. V. Sztálin mauzóleu­mában. A koszorú szalagján a következő szavak olvashatók: „A lángeszű Leninnek, tanítványának és ügye folytatójának, a nagy Sztálinnak. A Német Demokrati­kus Köztársaság kormányküldött­sége.“ A francia dolgozók tovább folytatják a sztrájkol Párizs (MTI). A villamos és gázművek dolgozóinak mindhá­rom szakszervezete — a CGT, a CFTC és a Force Ouvriere — to­vábbra is a sztrájk folytatására szólította fel a dolgozókat. A pá­rizsi Metro és autóbusz alkalma­zottait a CGT gyűlésre hivta ösz- sze, amelyen szintén a sztrájk folytatása mellett döntöttek. A nemzetgyűlés elnöksége pén­tek délutáni ülésén a nemzetgyű­lés összehívása ellen döntött az­zal az ürüggyel, hogy az alkot­mányban előirt 209 helyett csak 203 olyan levél érkezett még be, melyben a képviselők aláírásuk­kal megerősítve kérik a nemzet- gyűlés összehívását. A nemzetgyűlés elnöksége hét­tőn újból összeül. Eddig még 8 szocialista képvi­selő nem intézett levelet az el­nökséghez a nemzetgyűlés össze­hívása érdekében, A szocialista képviselőcsoport pénteken ülést tartott, az ülés során azonban nem adott választ a kommunista képviselőcsoportnak akcióegység­re vonatkozó javaslatára, ★ A kormány és a szakadár szak- szervezetek vezetői között létrejött úgynevezett megállapo­dások pontos részletei még nem láttak napvilágot és A jobboldali szakszervezeti vezetők csak ho­mályos kijelentéseket tettek azok­kal kapcsolatban. A ..Franc Tireur“ szerint a kor­mány állítólag Ígéreteket tett a CFTC és a Force Ouvriere veze­tőinek a nyugdijakkal kapcsolat­ban, továbbá megígérte, hogy pré­miumot állapítanak majd meg a postások számára, hogy szeptem­ber 10. és 30. között összehívja a kollektiv szerződések országos bi­zottságát és nem alkalmaz meg­torló intézkedéseket a sztrájkban résztvett dolgozókkal szemben. Mindezek az üres és bizonyta­lan ígéretek nem elégítik ki a dolgozók jogos követeléseit, ame­lyek kivívásáért megindították a sztrájkharcot. A dolgozók azt kö­vetelik, hogy érvénytelenítsék a szerzett jogaikat csorbító kor­mányrendeleteket, emeljék a munkabéreket és a nyugdijakat, és követeléseik megvitatása érde­kében haladék nélkül hívják ösz- sze a nemzetgyűlést, ★ A Force Ouvriere és a CFTC munkásáruló felhívásának nyil- vánosságrahozása után a 4’Hu- maníté“ péntek este rendkívüli kiadást adott ki. A lap különki­adásában leleplezi a szakadár szakszervezeti vezérek árulását, amellyel meg akarják törni a sztrájk egységét — kormány és a kapitalisták érdekében, IDŐ JÁR ÁS JELENTÉS Várható időjárás: túlnyomóan felhős idő, többfelé eső, egyes he­lyeken zivatar. Mérsékelt, válto­zó irányú szél. A hőmérséklet ke­leten csökken, nyugaton kissé emelkedik. Várható hőmérsékleti értékek reggel: 13—16, délben 21 —24. — A BONNI kormánykoalíció­hoz tartozó ..szabad demokrata párt“ választási gyűlést hirdetett Soligenbe, amelyen Manteuffel, volt náci tábornok képviselője­löltnek kellett volna beszélnie. A jelenlévő kommunista, szociálde­mokrata és pártonkivüli munká­sok erélyes tiltakozása következ­! tében azonban Manteuffelnek el kellett hagynia a várost. — VELENCÉBEN ünnepélyes külsőségek között megnyitották a XIV. nemzetközi filmfesztivált, amelyen résztvett a Szovjetunió olaszországi nagykövete és a szovjet filmküldöttség is, Az ENSz'közgyülés politikai bizottságának augusztus 214 ülése New-York (TASzSz). Az ENSz politikai bizottságának augusztus 21-i délelőtti ülésén a küldöttek felszólalásai a koreai kérdésről újból megmutatták, hogy egy sor állam részéről nem talál támoga­tásra az Egyesült Államoknak az a politikája, amely célul tűzi ki, hogy a „két szembenálló fél“ elve alapján szervezzék meg a politi­kai értekezletet és amely nem en­gedi meg, hogy résztvegyenek ezen az értekezleten olyan más államok, amelyek nem vettek ugyan részt a koreai háborúban, de nagyjelentőségű számukra a koreai probléma helyes megol­dása. Augusztus 21-én délután az ENSz-közgyülé?ének politikai bi- zotsága ismét ülést tartott. Minthogy azonban nem jelen­tek meg azok. akik 21-én dél­utánra és 22-re bejelentet­ték felszólalásaikat, Muniz el­nök kénytelen volt a bizottság ülését augusztus 24-én délelőttre elnapolni. Koreai hírek Keszon. Áz „Uj Kina“ hírügy­nökség különtudósitója Írja: Az elmúlt 15 nap alatt hazate­lepített koreai és kinai hadifog­lyok közül csaknem négyezer a beteg vagy sebesült. Ezek közül az amerikaiak mindössze 2814-et tüntettek fel betegnek és sebe­sültnek. Az egyik hazatelepített hadifogoly, akit amerikai gázbom­bák sebesitettek meg, az átadás napján, egy másik pedig a haza- telepitését követő negyedik napon meghalt, A két fél által augusztus 5 és 19-e között hazatelepített hadifoglyok Á katonai fegyverszüneti nemzetekként! megoszlása a kö­vetkező: A koreai-kinai fél 3835 délko­reai, 1265 amerikai, 720 angol, 197 török, 35 fülöpszigeti, 21 co­lumbiai, 8 ausztráliai, 7 francia, 2 kanadai, 2 japán, 1 görög, 1 belga és 1 délafrikai — tehát ösz- szesen 6095 hadifoglyot telepitett haza. Az ENSz haderejének parancs­noksága ezalatt az idő alatt a ko­reai néphadsereg 31.873 és a ki­nai népi önkéntesek 5503 fogság­ba esett harcosát telepítette haza, vagyis összesen 37.376 hadifog­lyot, bizottság pénteki ülése Keszon (Uj Kina). A katonai fegyverszüneti bizottság pénteki ülésén a két fél megállapodott abban, hogy a semleges nemzetek képviselőiből álló felügyelőbizott­ságot kéri fel a koreai-kinai vö­röskereszt-^képviselők emberbaráti szolgálatainak elvégzését lehetet­lenné tevő indokolatlan amerikai korlátozások kivizsgálására. Mindkét fél hozzájárult ahhoz, hogy a katonai fegyverszüneti bi­zottság szünetet tartson mindad­dig, amig a felek egyike az ülés összehívását nem kívánja. A Francia Kommunista Párt nyilatkozata a Marokkóban elkövetett államcsínyről Párizs (MTI). A Francia Kom­munista Párt nyilatkozatot adott ki a gyarmatosítók által Marok­kóban elkövetett államcsínnyel kapcsolatban. A nyilatkozat a töb­bi között ezeket mondja: A Francia Kommunista Párt ünnepélyesen elítéli az újabb erő­szakos és terrorintézkedéseket. Az amerikai imperialisták és a francia gyarmatosítók ..együttmű­ködésének e politikája —• amely azzal a veszéllyel jár, hogy újabb tűzfészket lobbant lángra Észak­és a Mongol Népköztársaság az 1853-as évre árucsere és fizetési egyezményt kötött, amelynek ér­telmében a Mongol Népköztársa­Afrikában — ellentétes Francia- ország érdekeivel. A Francia Kommunista Párt is­mét biztosítja a marokkói népet a francia munkásosztály és a francia nép fenntartásnélküli szo­lidaritásáról, s felszólítja a fran­cia dolgozókat, demokratákat és hazafiakat, hogy követeljék: ves­senek véget a gyarmatosítók Ma­rokkóban a dühöngő terrorjának és elégitsék ki a marokkói népnek a szabadságra és függetlenségre irányuló jogos törekvéseit, ság lábasjószágokat és különféle nyersanyagokat, Kina pedig ter­melőeszközöket és fogyasztási cik­keket szállít A KÍNAI Népköztársaság * NEMZETKÖZ! SZEMLE * Az ENSz rendkívüli ülésszaka ÍV ew-Yorkban augusztus 17-én ■ " megnyílt az ENSz-közgyűlés VII. ülésszakának harmadik, a ko­reai kérdéssel foglalkozó része. Az ülésszak és az azt megelőző esemé­nyek igen tanulságosak. A béke hí­vei ismételten meggyőződhettek ar­ról, hogy milyen hatalmas erőt kép­viselnek, de egyúttal azt ä tanulsá­got :.s levonhatják, hogy még koránt­sem érték el végső céljukat, még nem sikerült megfékezniök a háború előkészítőit. Már önmagában az a tény, hogy az ENSz rendkívüli ülésszaka össze­ült, ez is a béke erőinek nagy győ­zelme. Hiszen a rendkívüli üléssza­kot azért hívták össze, hogy megtár­gyalják a fegyverszünet aláírása utáni helyzetet és köztudott dolog, hogy fegyverszünet még ma sem lenne, ha nem követelték volna olyan erélyesen és határozottan a százmilliók. Ugyanakkor azt sem szabad elfe­ledni, ami a fegyverszünet aláírása után következett. Dulles és f.i Szín Man „kölcsönös segélynyújtási egyez­ményéről'1 van szói, amely fenyegeti mindazt, amit eddig sikerült Koreá­ban elérni. Ezen túlmenően pedig Washingtonban és Szöulban márts aug. 23. Vasárnap, megkezdődtek az előkészületek az el­jövendő politikai értekezlet aláakná­zására. Ezek az előkészületek kapcsolatban vannak az ENSz megnyílott üléssza­kával is. Az Egyesült: Államok kor­mánya ENSz-kiildöttén, Cagot-Lod- ge-n keresztül a világ tudomására hozta azt az elképzelését, hogy a ko­reai békét biztosítani hivatott politi­kai értekezleten az ENSz képvisele­tében csak az a 16 ország vehessen részt, amely az „ENSz-zászíaja" alatt harcolt a koreai hadszíntéren. Vagyis zz ENSz egyik alapító tagja, az az ország, amely a mostani körülmé­nyek között ís arra törekszik, hogy a világszervezetet visszatérítse eredeti hivatásához — a béke megőrzéséhez —, a Szovjetunió, ne mint ENSz-tag vegyen részt a politikai értekezleten. Az Egyesült Államok ezzel a ter­vükkel szembekerültek „szövetsége­seik" egész sorával, mert mint a nyu­gati — főként angol — jelentős lapok is írják, ma már nem lehet egyetlen nemzetközi kérdést sem rendezni a Szovjetunió nélkül. Ez a mostani ellentét az Egyesült Államok és „szövetségesei" között sokkal szembetűnőbb, mint bármikor ezelőtt. Amióta az ENSz fennáll, el­sőízben fordul elő, hogy a nyugati imperialista táborból — pontosab­ban a Koreában harcolt 16 „ENSz­ország" táborából ■— egymással el­lentétes és egymásnak ellentmondó határozati javaslatokat nyújtottak be. Szembetűnő ez az ellentét a felszóla­lásokban is. Cabot-Lodge amerikai küldött olyan politikai értekezletre törekszik, amelyen a két tárgyalófél szembenái! egymással, és az amerikai fél feltételeket szab. Selwyn Lloyd, az angoi kormány képviselőjének el­képzelése szerint a politikai értekez­let kerekaszíalkonferencia, ahol nin­csenek szembenálló felek és ahol minden fél szabadon előterjesztheti javaslatait és kölcsönös megegyezés sei döntenek. Amikor ezek a viták napirenden vannak, még csak az elején vagyunk az ENSz-közgyűlés rendkívüli ülés­szakának. És azt már tapasztalatból tudjuk, hogy azok az imperialista ha­talmak, amelyek az imperialista tá­borban jelenleg a másodhegedűs sze­repét játsszák, egyes kérdésekben könnyen hajlamosak feladni korábbi álláspontjukat és visszakozni az Egyesült Államok nyomására. Éppen ezért ezekben a napokban a béke híveinek fokozniok kell erőfeszítései­ket, ki kell kényszeríteniök, hogy az ENSz-ben az igazságos javaslat, a szovjet kormány javaslata kerekedjék felül. Ez a javaslat abból az elvből indul ki, bogy a politikai értekezle­ten mindenekelőtt a koreai béke kér­désében érdekelt országoknak keil résztvenniök és a részvevők számát nem lehet a hadviselő felekre korlá­tozni. A szovjet javaslat megfelel a kerekasztal konferencia elvének. Csak az ilyen javaslat elfogadása biztosítja, hogy a politikai értekez­let sikeres lesz és végre véglegesen rendeződik a koreai béke kérdése. Az iráni események | ránban az augusztus 16-i siker- * télén puccskísérlet után au­gusztus 18-án a sah hívei eltávolí­tották a Moszadik-kormány tagjait cs magukhoz ragadták a hatalmat. Moszadik miniszterelnököt letartóz­tatták. Mostanában, amikor az Egyesült Államok uralkodó körei a kormány- politika színvonalára emelték a tör­vényes kormányok elleni összeeskü­vést, érdemes megnézni, mi áll az. iráni puccs hátterében. Irán fontos ország. Fontossá teszi, hogy gazdag olajkészlete ván és az imperialisták számára stratégiailag jelentős helyen, közvetlenül a Szov­jetunió szomszédságában fekszik. Ezért kísérelték meg az Egyesült Ál­lamok már többször is, bogy *z or­szágot saját befolyásuk alá vonják és bekapcsolják az úgynevezett kö­zépkeleti védelmi rendszerbe. Ám valamennyi kísérlet eddig sikertelen maradt. A nép, amely annakidején követelte az angol monopóliumokkal valé) szakítását. hallani sem akar ilyesféléről és egyszer már elkergette az amerikai imperialisták ügynökét, az akkori puccskísérlet vezetőjét, Ka. vám esz Szaltanet. A tervek tovább szövődtek a Mo­szadik-kormány eltávolítására, mert ez a kormány bizonyos mértékig teljesítette a nemzeti mozgalom kö­veteléseit. Az Egyesült Államok gaz­dasági blokád alá vették Iránt, le­hetetlenné tették, hogy nagymennyi­ségű olajíelesiegét a kapitalista vi­lágpiacon értékesítse és ezzel ko­moly gazdasági nehézségeket okoztak az országnak. Ugyanakkor a sah kö­rül tömörült összeesküvőket beszer­vezték az amerikai ügynökök sorába, a hadsereg sahpárti elemeit amerikai fegyverekkel szerelték fel, amerikai kiképzésben részesítették. Washing­tonból elküldték Teheránba Schwartz, köpf tábornokot, hogy szervezze meg a kormányellenes összeesküvést. Ami­kor pedig az augusztus 16-i puccskí­sérlet csődöt mondott, hamarosan visszatért az iráni fővárosba Hender­son, a május óta távol tartózkodott teheráni amerikai nagykövet. ilyen előzmények után került sor az augusztus 18-i puccsra. Az össze­esküvők hatalmukba kerítették a kormányszerveket, eltávolították a Moszadsk-kormányt. Mindamellett alaposan tévednek számításaikban mind a puccsot végrehajtó összees­küvők, mind amerikai megbízóik, ha azt hiszik, hogy sikerül legyőzniük az iráni nép nemzeti mozgalmát. Az iráni nép nem alar sem az angol, sem az amerikai imperialisták szol­gája lenni. A nép országa természeti kincseit önmaga jólétére akarja fel­használni és folytatja harcát az flsz- szeesküvők és megbízóik ellen, amíg kivívja nemzeti önállóságát és állami függetlenségét. ( \

Next

/
Oldalképek
Tartalom