Zala, 1953. augusztus (9. évfolyam, 179-203. szám)

1953-08-01 / 179. szám

VILÁG PROLETÁRJAI EGYESÜLJETEK / A MAGYAR DOLGOZÓK PÁRTJA ZALA MEGYEI BIZOTTSÁGÁNAK NAPILAPJA IX, evíolyam. 179. szám. Ára 50 fillér *953. aug. 1. Szombat. Tervünk maradéktalan teljesítéséért Üzemeink dolgozói megérhették, hogy a kormányprogramra megváló. sitásáliQZ elsősorban is terveink ma­radéktalan teljesítése szükséges. Er. TŐI beszélt Rákosi elvtárs is, ami­kor ezeket mondotta: „Fel kell vi. lágositami a j óhisz emüeket, hogy éppen, mert termelésünk most arra vesz irányt, hogy ipa/ri munkássá­gunk cs dolgozó népünk jólétét és életszínvonalát emeljük, gondosab­ban kell ügyelni a fegyelemre és erőteljesebben kell fellépni azokkal szemben, akik szocialista, termelé­sünket egyik vagy másik módon za. várják, dezorganizá'lják.“ Az olaj üzemeknél Rákosi elvt árs beszéde óta nap mint nap újabb és újabb jó eredményekről számolhat­nak be. A lovászi Kőolajtermelő Vállalat túlteljesítette tervét, a ga- zoliniermeíés julius második dekád- jában több mint 107 százalékos volt. A koromtermeléssel az elmúlt hónapban elmaradtak, Rákosi elv­társ beszéde után azonban jelszóvá vált, hogy a kormányprogramm csak úgy valósítható meg, ha maguk a dolgozók is legjobb munkájukat, legjobb tudásukat adják a megva­lósításhoz. A lelkes munka, a cél­tudatos, szívós törekvés meghozta eredményét, mert a Koromgyár dol­gozói — annak ellenére, hogy a műszaki adottságok teljes mértékben1 még mindig nem kielégítők — el­érték a normát. Korántsem mondhatjuk azonban, hogy az olajüzemeknél minden rend­ben van s most már nincs is kü­lönösebb tennivaló. Ahhoz, hogy pár­tunk, kormányunk célkitűzéseit meg. valósítsuk, nem elegendők a félmeg­oldások, pedig-, ha a lovászi és a bázakerettyei kőolaj termelő vállala­tok párosversenyét vizsgáljuk, sok félmegoldással találkozunk. Addig, amíg a versenykihívás csak papíron szerepel, amíg azt nem viszik át a valóságba, a tankállomásokra, a- cső­szerelő brigádokhoz, a műhelyekbe és a szállításhoz', addig vajmi ke­veset segít a legjobban megfogal­mazott versenykihívás is. Ez azonban nemcsak a kőolajtermelő vállalatok, ra s nem is csali a fúrási üzemek­re vonatkozik, hanem vonatkozik a megye valamennyi üzemére. A helyiipari vállalatoknál, ame­lyek pedig nagyrészt közszükségleti cikkeket gyártanak, annyira szétfő, lyó a munkaverseny, hogy ez komoly hiányosságokat von maga után a tér. meleg növelését s a minőség megja­vítását illetően. Ennek okát nem a dolgozókban kell keresnünk. A dol­gozók nagy lelkesedéssel fogadták a kormányprogrammot s meg is értet­ték, hogy melyek azok a feladatok, amelyek a programúi megvalósítása, nál reájuk hárulnak, de nem volt, aki a dogozók kezdeményezését fel. karolja, nem volt, aki a dolgozók lelkesedését nemes és hasznos ver­sennyé formálja. A helyiipari válla­latok területi bizottsága nem vette kezébe az irányítást. Dömötör elv­társ, a területi bizottság elnöke, s általában a területi bizottság nem erezte magát a munkaversenyek gaz­dájának, nem érezte a munkaverse­nyekért a felelősséget. A spontán induló munkaversenyek ellaposodtak, tartalmatlanná váltak, mert hiány­zott a szakszervezeti irányi*-ás. Üzemi pártszervezeteink ne fe­ledkezzenek meg a két főkérdésről: hogyan áll üzemükben a negyedéves és hogyan áll a havi verseny? A mű­szakiak felada*-a, hogy az előző hó­nap 25-ig a negyedéves tervet havi tervre bontsák és termelési értekez­leten ismertessék a felbontott tervet a dolgozókkal, hogy a hónap első napjától ötödikéig megtehessék fel­ajánlásaikat. Elengedhetetlenül fon­tos, hogy a dolgozókkal behatóan is. mertessék a havi tervet mert csak ennek ismeretében tehetnek reális, megvalósítható — és ez is lénye­ges: — nem könnyűszerrel túlszűr, nyalható felajánlást. Az olajüzemeknél, a kőolaj terme­lő brigádoknál mutatkozik meg leg­inkább az a hiba, hogy a felaján­lások nem reálisak. Az°kat gy ak­ran a versenyidőszak első felében teljesítik s ekkor pótfelajánlást tesznek. A felajánlást szigorúan a tervhez és az előre felmérhető adott­ságokhoz kell szabni. A munkaver. senyek. tervünk teljesítését segítik elő, gyorsítják meg s igy válnak a kormányprogramm megvalósít ásának segítőivé. Az augusztus hónapra tett fel­ajánlások teljesítését nagyban elő­segíti, hogy dolgozóink alkotmá­nyunk méltó megünneplésére készül, nek, annak az alkotmánynak a meg. ünneplésére, amely minden hatal­mat a dolgozó nép számára biztosit. Éppen az, hogy ebben a hónapban ünnepeljük alkotmányunk évforduló, ját, párt- és szakszervezeteinknek különösen nagy gondot kell fordi- taniok a munkaversenyekre, azok ki­szélesítésére és élénkítésére. A ^tu­datosító, felvilágosító munkának egy pillanatra sem szabad szünetelnie. A párt- és szakszervezeti aktívák, a népnevelők tudatosítsák alkotmá­nyunk jelentőségét és konkrét pél­dákkal magyarázzák meg, hogy a kormányprogramm hatékony biztosi, ték arra, hogy alkotmányunk min­den egyes betűje érvényesüljön a gyakorlati életben, a dolgozók élet- színvonalának emelkedésében. Az eddiginél sokkal nagyobb gon­dot kell fordítani a párt., a szak- szervezetek és a műszaki vezetők együttműködésére. Főkérdés legyen, hogy a dolgozók figyelnie a legfon­tosabb tényezőkre irányuljon. Ilyen többek között az önköltségcsökken- (tcs. A magasépütési vállalatoknál, mind a kanizsai, mind,pedig a zala­egerszegi Magasépítési Vállalatnál nem határozzák meg pontosan, hogy egy.egy építkezésnél mennyire lehet és mennyire kell az önköltséget csők. kenteni.' " - ■ A másik főkérdés a minőség meg­javítása. A Ruhagyárnál, éppen a kormányprogramm elhangzása után | rosszabbodott a minőség. Ez annak tulajdonítható, hogy az ellenség igen nagy akciót fejtett ki a jóhi- szemüeknél. A 1 párt. és a szakszer­vezet feladata, hogy azonnal meg­keresse és megtalálja a módot, amellyel a kormányprogramm meg­valósulását hátráltató körülménye­ket megszünteti. Fokozni kell a társadalmi ellenőrzést is. Meg kell magyarázni a dolgozóknak, hogy a terv teljesítése mellett a minőségi munka olyan alapkövetelmény, ame. lyet) minden körülmények között meg kell valósítanunk. Párt- és szakszervezeteink, vala­mint a műszakiak fordítsanak na­gyobb gondot a versenyek értékelé­sére. Ezzel a versenyeket élőbbé, ru­galmasabbá tehetik, üzemeinkben a kulturcsoportok munkáját necsak névleg, hanem a valóságban is ál- lilsák a tervteljesiíés és a minőség megjavításának szolgálatába. Szün­tessék meg azt a hiányosságot is, hogy a versenyzászló és a legjobb dolgozó cim odaítélése igazságtala­nul egyesek akarata, esetleg jóhisze­műsége szerint történjen. Itt is vál­jon a szakszervezet a verseny gaz. dájává, A versenyzászló és a. leg­jobb dolgozó cim odaítélését beszél­jék meg a műhelybizottsági, majd az üzemi bizottsági értekezleten, mégpedig az illetékesek legszélesebb körű bevonásával. Ahhoz, hogy a munkaversenyek valóban a tervteljesiíés rugóivá váljanak, legelsősorban is az szük­séges, hogy a munkafegyelem a le­hető legszilárdabb legyen. Lovászi­ban fordult elő, hogy két dolgozó, amikor megtudták, hogy el fogják törölni a pénzbüntetést, munkaidő alatt elment a korcsmába. Ugyan­csak több olyan eset tör'-ént a Ru­hagyárban is, amely, ha tűrjük, a munkafegyelem lazulásához veze­tett volna. Előre az első hely megszerzéséért az országos versenyben! Végeztek a hordással, folyamatosan halad a cséplés és begyűjtés Kehidán Kehida jókora községe a zalaszentgróti járásnak. A határból innen is olyan termést hordtak be az idén, amilyenre az utolsó esztendőkben nem volt példa. A jó termés gyors betakarítása ne­héz feladat elé állítja a község dolgozóit, de szívesen végzik ezt a munkát, hiszen az övék a gazdag termés. Sabján Ferenc elvtárs, az itt csépelő 900-as gép felelős veze­tője is tudatában van annak: az ő jó munkáján múlik nagyrészt, vájjon időben elkészülnek-e a csépléssel és begyűjtéssel. A gépnek 80 mázsa a napi normája, de jelentősen túlhaladják ezt. Julius 28- án például 120, 29-én pedig 111 mázsát csépelt. Folyamatosan, fennakadás nélkül mehet ez a munka, hiszen a tanács jól szervez­te meg a behordást, teljesen végeztek vele, nincsenek már ke­resztek a határban. A csépléssel együtt jól halad a begyűjtés is. A községben egyetlen hátralékos sincsen. Pál János, a begyűjtési állandóbizott­ság elnöke naponta kijár a géphez, elbeszélget a csépeltető gazdák­kal, s megmagyarázza nekik a gyors begyűjtés jelentőségét. Ju­lius 30-ig takarmánygabonából 48, kenyérgabonából pedig 21 szá­zalékra teljesítették a begyűjtési tervet. Nappa! csépel, éjjel szánt Szekér Pál, a, felsőbagodi gépál­lomás felelős cséplőgépvezetője a salomvári t e rm előcsoportnál 29.én 1070-es gépével 140 mázsa gabonát csépelt. Szekér elvtárs éberen ellen- őrzi nemcsak a cséplőgépet, hanem a cséplőgép mellett dolgozó brigád munkáját, is. A munlsa közben ész­lelt hiányosságokra felhívja fi. gyeimét a dolgozó társainak és igyekszik kijavítani az . esetleges hi­bákat. A cséplőgépet hajtó traktor késő estig csépel, éjjel pedig a traktor, ral Vaski Mária fiatal traktoros szánt. A cscplést óragrafikon szerint végzik. 293 forint kereset egy nap alatt Sipos István, a pakodi állami gazdaság traktorosa kiemelkedő eredményt ért el az elmúlt na­pon. Kilencszáz milliméteres gé­pével egyetlen nap alatt 200 má­zsa gabonát csépelt. Az erre a napra eső keresete 293 forint. Augusztus 7-re befejezzük a cséptést — Jogadják a bucsuszentlászlói dolgozók A bucsuszentlászlói dolgozó pa­rasztok alkotmányunk ünnepére vállalták, hogy augusztus 7-re be­fejezik a cséplést. Ezt a fogadal­mat a dolgozó parasztok egy perc­re sem felejtik el és ebben a tu­datban végzik munkájukat. Igye­keznek a cséplőgépet állandóan kora reggeltől késő estig üzem­ben tartani. Segitik a traktorost, mert tudják, hogy az pedig az ő fogadalmukat segiti győzelemre vinni. Julius 28-ig a bucsuszentlászlói dolgozó parasztok 60 százaléka végzett a csépléssel. A dolgozó parasztok közvetlenül a géptől tel­jesitik az állammal szembeni kö­telezettségüket. Porpáczi Lajos és Németh Józsefné elsők között tel­jesítették gabonabeadásukat. A cséplésen kivül jól halad a a községben a tarlóhántás és a málsodvetés is. A nagykanizsai iárás minden községe harcoljon a járás jó helyezéséért az országos versenyben A nagykanizsai járás több köz­ségében jó lendülettel folyik a csépléssel egyidőben a gabonabe- gyüjtés is. Zalakaroson például az árpának 95, búzának 13, rozsnak pedig 12 százalékát gyűjtötték be julius 30-ig. Miklósfán 17 száza­léknál tartottak ezen a napon a búza begyűjtésében, jók az eredmé­nyek Balatonmagyaródon és Pö- löskefőn is. A nagykanizsai járást jó közsé­geinek harcos, jó munkája, dolgo­zó parasztjainak helytállása jut­tatta az ország legjobb járásai közé. Ezt a jó helyezést veszélyeztetik azonban az olyan községek, mint Pátró, Be­lezna, Sand, Csapi, Galambok és még egynéhány, ahol lassan, von­tatott ütemben folyik a begyűjtés. A lemaradt községek dolgozói ve­gyenek példát az élenhaladóktól, mutassák meg, hogy ők is tudnak úgy dolgozni, mint azok, akik most az élen járnak. Ne engedje a nagykanizsai járásban egyetlen dolgozó paraszt sem, hogy elve­szítsék azt a megtisztelő helyet, amit eddigi jó munkájukkal ki­vívtak maguknak az országos ver­senyben. Három letenyei traktoros az élen a cséplési versenyben A felelős cséplőgépvezetők ver­senyében tovább élesedik a küz­delem. Az élenjárók igyekeznek megszilárdítani jó helyezésüket, de egyre jelentkeznek az uj trak­toristák kiemelkedő eredményeik­kel, akik nemcsak veszélyeztetik az élenhaladók helyét, de meré­szen be is törnek közéjük. A sor­rend olyan szoros az elcsépelt má­zsák tekintetében, hogy csak min­den óra és minden pei*c kihasz­nálásával kerülhet valaki feljebb a sorrendben. Különösen kitűn­nek a cséplési versenyben a lete­nyei gépállomás felelős vezetői. Jelenleg az első három helyet ők foglalták el. Derekasan küzdenek a paliniak is és minden erejüket megfeszítve igyekeznek azon, hogy dicsőséget szerezzenek gép­állomásuknak. Az ÁMG igazgatóságának leg-* utóbbi értékelése szerint a megye öt legjobb felelős vezetőjének sor-« rendje az alábbi: 1. Háns István a letenyei gég-1 állomás traktorosa, aki 1070-es gépével eddig 2910 mázsát csév* pelt. 2. Mátyás István, ugyancsak a letenyei gépállomás felelős veze-* tője. Teljesítménye 930-as gépével 2550 mázsa. 3. Dömök Ferenc, szintén a le1* tenyei gépállomásról. 1000-es gé* pével eddig 2573 mázsát csépelt. 4. Kollár József, a palini gépáll lomás felelős vezetője. Teljesig ménye 1070-es géppel 2360 mázsa, 5. Márfi János, a palini gépál-1 lomásról. 1200-as gépével 2273 mázsát csépelt. A példamutatókat követve jól folyik a begyűjtés Hahóton (Tudósitónktól.) Hahóton már megtörtént a bé. hordás és teljes ütemben folyik c cscplés. A pártszervezet, a tanáéi és a földművesszövetkezet felvilágo­sító munkája nyomán a dolgozó pa. rasztok' közvetlenül a cséplőgéptől teljesítik beadási kötelezettségüket, A beadásukat példásan teljesítők kö­zött találhatjuk Soós János 11 hol. das dolgozó parasztot is, a földmű­vesszövetkezet vezetőségi tagját. Az aratást és behordást az elsők kö. zött végezte el. Már el is csépelt, Szorgalmas munkáját bizonyítja, hogy 1775 kiló búzája, 1542 kiló ro. zsa és 504 kiló árpá-ja termett Eb. bői beadását közvetlenül a cséplő­géptől teljesítette. Soós János kiszá- mitotta, hogy a beadáson, vetőmagon és fejadagon kívül kerül gabonája a szabadpiacra is. Ugyancsak az elsők között teljesi. telte 100 százalékra a beadását Ko. vács István földművesszövetkezeti tag is. örömmel teljesítette beadár sát, hiszen összesen 2228 kiló kenyér, gabonája termetit. Ebből 765 kilát szállított aföldművesszövetkezet tér. menyraktárába közvetlenül a csép. lő géptől. A bő csapadékos esztendő, a szorgalmas munka azt eredményez­te, hogy jut gabonája bőven a SZ<U badpiacra is. (Horváth. László) A íegyelemsértőket a dolgozók ma­guk közösítették ki s ez az: mutat­ja, hogy dolgozóink magukévá tet­ték a kormányprogrammot és lelke, sen harcolnak annak megvalósításá. ért. Végezetül újból ís hangsúlyoznunk kell, hogy párt- és szakszervezete­ink, a kormányprogramm meg valósi, t ásának szellemében, legközelebbi feladatuknak tartsák az augusztus 20.ra folyó verseny sikerének biz­tositását. A dolgozóktól, a párt- és szakszervezetektől, valamint a mü. szakiak'-ól függ, hogy kormányunk programmja mielőbb megvalósuljon s pártunk segítségével az óleiszí®* vonalunk emelkedjen. Az Országos Béketanács béke- nagygyűlése. (2. oldal) — Párt­élet: A cséplőgépeknél folyó agi- tációs munkáról. (3. oldal) — Akik gátolják a kormánypro­gramra megvalósulását. (3. oldal) — Teremtsenek rendet portáju­kon a zalatárnoki gépállomás ve­zetői! (4. oldal) — Tótszentmárton vezet, de Petrivente sem hagyja magát a begyűjtési versenyben. (4. oldal) MAI SZÁMUNKBÓL:

Next

/
Oldalképek
Tartalom