Zala, 1953. augusztus (9. évfolyam, 179-203. szám)

1953-08-01 / 179. szám

Äz Országos Béketanács béke nagygyűlése Az Országos Béketanács pén­teken délután a koreai fegyver­szüneti egyezmény megkötése al­kalmából békenagygyülést ren­dezett Budapesten, az EFEDOSz székházban, amelyet ez alkalom­mal zászlókkal, a nagytermet, ahol a gyűlés lezajlott, ugyancsak zászlókkal, virágokkal diszitették. A nagygyűlés elnökségében fog­laltak helyet a többi között Mi- hályfi Ernő és Nánási László, az Országos Béketanács alelnökei, Péter János református püspök, a Béke-Világtanács tagja, Kristóf István a SzOT elnöke, Kádas Ist­ván, a DISz központi vezetőségé­nek titkára, Dezséri László evan­gélikus püspök, Beresztóczy Mik­lós, a katolikus papok országos békebizottságának elnöke. Ugyancsak az elnökség sorai­ban volt Han Hjo Szám, a Ko­reai Népi Demokratikus Köztár­saság magyarországi követe, Fan Fu-szun, a Kinai Népköztársaság magyarországi nagykövetségének tanácsosa, továbbá Monica Fel­ton, a Nemzetközi Sztálin-béke- dijjal kitüntetett angol írónő. Nánási László, az Országos Bé­ketanács alelnöke nyitotta meg a nagygyűlést. Megnyitó szavai után Mihályfi Ernő népművelési miniszterhelyettes, az Országos Béketanács alelnöke emelkedett szólásra. Alig egy hónappal ezelőtt — kezdte beszédét —. innen szállt világgá a Béke-Világtanács buda­pesti ülésének határozata, a ..bu­dapesti felhívás“, amely igy kez­dődik: ■Nagy reménység született: ma már minden ember látja, hogy lehetséges a megegyezés. Végét lehet vetni a vérengzésnek, vé­gezni lehet a hidegháborúval“. És igy fejeződött be: ..A béke itt van kapuink előtt, rajtunk áll, hogy elérjük.“ E felhívás óta még közelebbi valósággá vált ez a nagy remény­ség. Négy nap óta fegyverszünet van Koreában. A béke világtáborának száz- és százmilliói a koreai fegyverszü­net kivívásában cáfolhatatlan bi­zonyítékát láthatják annak, hogy helyesek voltak a Béke-Világta­nács budapesti ülésszakának ha­tározatai. hogy a jelenlegi nem­zetközi helyzetből a világ békéje felé vezető egyetlen ut a vitás kérdések tárgyalások utján való rendezése. A fegyverszünet cáfol­hatatlan igazolása a budapesti határozatnak — hangsúlyozta Mi­hályfi Ernő —, amely többek kö­zött igy szólt: ..A Béke-Világta­nács elhatározta, hogy egyetemes jellegű akcióba kezd a tárgyalás érdekében. E kampány során a népek ki fogják fejezni különbö­ző és szervezett formák között azt a követelésüket, hogy az ál­lamok közti viszályokat és az összes nézeteltéréseket békés utón rendezzék.“ Ezekben a napokban, amikor a koreai fegyverszünet aláírásán érzett öröm és hála tölt el min­den becsületes, békét szerető em­bert, az emberiség túlnyomó nagy többségének hálája és szeretete száll azok felé, akik ennek a fegyvernyugvásnak a lehetőségét elsősorban megteremtették. A ha­ladó emberiség hálája és szerete­te száll a Szovjetunió vezetői fe­lé, a Szovjetunió politikáját irá­nyitó kommunista párt felé, amely most ünnepli alakulásának 50. évfordulóját. És a békét kívánó emberiség hálás és szerető üd­vözletét küldi a hős koreai nép­nek és a bátor kinai önkéntesek­nek, akiknek hősi helytállása vívta ki ezt a győzelmet, amely velük együtt a béke és a demo­krácia világtáborának nagy győ­zelme lett. Ezekben a mostani — Erenburg szavaival élve —, az egész em­beriség számára jó napokban he­lyes nekünk is beszámolnunk magunk felé érzéseinkről és el­határozásainkról, arról, hogy mit tudtunk eddig tenni a hozzánk oly testvéri közelségbe került ko­reai nép segítésére. 1950 júniusa óta, amikor az imperialisták koreai támadása megkezdődött, a magyar dolgozó nép szive minden szeretetével fordult a koreai szabadsághősök, a szenvedő édesanyák, az árván maradt gyermekek felé. Népünk ezernyi tanujelét mutatta őszinte együttérzésének, szere tétének, se­gítő szándékának., Mihályfi Ernő a továbbiakban sorra vette mindazt a testvéri se­gítséget, amellyel a dolgozó ma­gyar nép enyhítette a koreai nép szenvedését, majd hangsúlyozta, hogy rendkívül nagy feladatok állnak még a koreai nép és az egész béketábor előtt. Tovább fogunk harcolni a tar­tós békéért és részt akarunk ven­ni, részt fogunk venni abban az épitőmunkában, am<->’y Koreában ezen a héten megkezdődött. Ehhez az építéshez felajánlotta segítsé­gét a nagy Szovjetunió, felajánl­ja segítségét a béke minden hive, hogy a szabadságáért és függet­lenségéért vívott véres háboru- okozta súlyos sebek behegedhes­senek. Mihályfi Ernő beszédét a béke­nagygyűlés részvevői -Megvédjük a békét!“ felkiáltások közepette hosszantartó tapssal fogadták. Ezután Mincsev Mihály, a Ko­reából hazatért magyar orvoscso­port szakmai vezetője szólalt fel. Mincsev Mihály hangsúlyozta, hogy megkapó volt az a lelkese­dés, amellyel a koreaiak a békés építésről, a háború utáni uj Ko­rea terveiről beszéltek. A kórház betegei, egyszerű . harcosok és magasrangu tisztek, a kórház dolgozói, koreai tudósok és ál­lamférfiak, egyformán büszke örömmel mondták el elképzelé­seiket arról, hogyan építik fel az uj városokat és üzemeket, kórhá­zakat, iskolákat és egyetemeket. A koreaiak mélyen átérezték és erőt merítettek abból a segítség­ből, amit a Szovjetunió vezette ha­talmas béketábor nekik nyújtott. Ennek a háborúnak a koreai nép mellett hősei a kinai önkén­tesek, akik nemcsak a fronton, hanem a hátországban is minden vonalon segítséget nyújtottak. Mincsev Mihály végül a követ­kezőket mondotta: Mindnyájunk számára különö­sen nagy öröm volt, amikor út­ban hazafelé, értesültünk a ko­reai fegyverszünet megkötéséről. Meggyőződésünk, hogy a szabad­ságszerető hős koreai nép hama­rosan ki fogja heverni a háború okozta borzalmas sebeket és ugyanolyan lelkesedéssel, mint ahogy védte hazáját, fogja fel­építeni békés otthonát. Mincsev Mihály után Oravec János, a MÁVAG sztahánovista vasöntője beszélt. Ezután Pajtényi László, győri római katolikus püspöki helytar­tó szólalt fel, majd Monica Fel­ton, Nemzetközi Sztálin-békedij- jal kitüntetett angol Írónő szólt a békenagygyüléshez. Monica Felton nagy tetszéssel, tapssal fogadott szavai után Pé­ter János tiszántúli református püspök, a Béke-Világtanács tagja lépett a mikrofon elé. Ezután Molnár Imréné buda­pesti háziasszony szólalt fel, majd Csoe Csang Nam, Budapesten ta­nuló koreai egyetemi hallgató a koreai fiatalok forró üdvözletét tolmácsolta. Nánási László zárószavaiban arról beszélt, hogy a béke erői­nek Koreában elért győzelme ser­kentse békebizottságainkat még jobb, még eredményesebb mun­kára. A győzelem a béke magyar- országi híveinek adjon újabb erőt, hogy kitüntető megbízatá­suknak becsülettel tehessenek eleget. 8 Magyar ^épköztársasán Minisztertanácsának határozata a termelőszövetkezeti tagok háztáji földterületének növeléséről A miniszrertanács a termelőszöve-- keze’ek és termelőszövetkezeti cso­portok alapszabályának a háztáji földterületre vonatkozó rendelkezé­seit az alábbiak szerint módosítja: 1. Az alapszabályban jelenleg fél-háromnegyed kát. holdra megál­lapított ház-áji földterület nagysá­ga 1953 szeptember 1-től kezdődő­en egy . kát. holdig terjedhet. 2. Háztáji földerülefre a család­tagok számára való tekintet nélkül minden olyan termelőszövetkezeti család jogosulj amelynek külön háztartása van. Nagy Imre, a minisztertanács elnöke A szovjet kormány jegyzéke Ausztria kormányához Moszkva (Becs TASzSz). Julius 30-án I. I. IJjicsov. a Szovjetunió ausztriai főbiztosa eljuttatta Raab osztrák kancellárhoz a szovjet kor. mány következő jegyzékét: .Az osztrák kormány kifejezett kívánságával kapcsolatban a Szov­jetunió kormánya lehetségesnek is­merte el, hogy 1953 augusztus l-től kezdve magára vállalja az Ausztria, ban állomásozó szovjet megszálló csapatok fenntartásával kapcsolatos összes költségeket é3 ezzel megsza­badítja az osztrák állami költség- vetést, az említett kiadásoktól/4 Szovjet jegyzék az USA kormányához A Szovjetunió külügyminiszté­riuma julius 30-án jegyzéket in­tézett az Egyesült Államok kor­mányához. A jegyzékben megál­lapítják, hogy julius 29-én az Egyesült Államok egy négymoto­ros bombázója megsértette a Szovjetunió államhatárát a Ga- mov-fok térségében és az Asz- koljd-szigetnél. Az amerikai re­pülőgép tüzet nyitott azokra a szovjet repülőgépekre, amelyek felszólították, hogy hagyja el a Szovjetunió légiterét. A jegyzék határozottan tiltakozik e durva határsértés miatt és követeli a határsértésben bűnös személyek íelelősségrevonását. Rádióközvetités a VIT megnyitó ünnepségéről Vasárnap, a bukaresti VIT megnyitójának napján hangké­pekben számol be a rádió a meg­nyitás ünnepségeiről. A Kossuth- adó vasárnapi műsora a követ­kezőképpen módosul: 20.00: A magyar rádió ajándékhangverse­nye Hajdúböszörmény dolgozói­nak. 21.10: Hangképek a VIT megnyitó ünnepségéről, utána kb, 22.00: hírek, sport. 22.15: A rádió tánczenekara játszik. ★ A VIT tartama alatt a Kossuth- rádió naponta kétszer hangképek­ben számol be a legfrissebb bu­karesti eseményekről. Ezek a műsorok „Bukarest hívja a világ ifjúságát!“ és „Zenés hangképek a VIT sporteseményeiről“ címmel hétfőn, szerdán, csütörtökön, pénteken és szombaton 21.30-kor, illetve 22.20-kor, kedden 18.00 órakor és 21.30-kor, vasárnap pe­dig 21.30-kor és 22.10-kor hangza­nak el a Kossuth adó hullámhosz- szán. E műsorokon kívül termé­szetesen számos zenei és irodal­mi VIT-műsort is sugároz a ma­gyar rádió. IDÖJARASJELENTÉS Várható időjárás: Délután nyu­gat felől újabb borulás, mérsék^ lődő nyugati, északnyugati szél, később a szél délnyugatira fordul. Az éjszakai lehűlés fokozódik A nappali hőmérséklet kissé emelkedik. Várható hőmérsékleti értékek reggel 11—14, délben 24 —27 fok között. 1953. aug. 1. Szombat. hata István altábornagy5 honvédelmi miniszter üdvözlő távirata Csu Te-hoz9 a kínai népi felszabadító hadsereg főparancsnokához CSU TE ELVTÁRSNAK, a kínai népi felszabadító hadse­reg főparancsnokának, Peking. A kínai népi felszabadító had­sereg fennállásának 26. évfordu­lója alkalmából a magam és a magyar néphadsereg minden har­cosa, tisztje és tábornoka nevé­ben forró üdvözletemet küldöm önnek és a kínai népi felszabadí­tó hadsereg egész személyi állo­mányának. Kívánom, hogy a hős kínai né-* pi felszabadító hadsereg további sikereket érjen el a kina! nép szabadságának és függetlenségéi nek megvédésében. Budapest, 1953. évi jullus hó 31-én. BATA ISTVÁN altábornagy, a Magyar Népköztársaság honvédelmi minisztere. Ülést tartottak Panmindzsonban az együttes vöröskeresztcsoportok megszervezése ügvében Koszon (Uj Kína), a Koreai Ké­pi Demokratikus Köztársaság és a Kinai Képköztársaság vöröskereszt társaságainak, valamint az Egye­sült Kemzetek haderejében csapa­taikkal részvevő államok országos vöröskereszt társaságainak képvise­lői a koreai fegyverszüneti egyez­mény 57. szakaszában előirt együt­tes vöröskereszt, csoportok megszer­vezése ügyében csütörtökön ülést tartottak Panmindzsonban. A koreai és a kinai vöröskereszt, társaságok képviselői közölték a má­sik fél vöröskereszt társaságainak képviselőivel, hogy a különféle együttes vöröskereszt-csoportokban részvevő 70 koreai és kinai képviselő kevés kivétellel már megérkezett Ke. szonba és bármely pillanatban meg. kezdheti feladatának teljesítését. A két fél vöröskereszt társaságai­nak képviselői elvben megállapod­tak abban, hogy a különféle együk tes vöröskereszt-csoportok részéről esetleg felmerülő kérdések megvita­tására és rendezésére megalakítják az együttes vöröskereszt-csoportok egyeztető bizottságát A bizottság mindkét fél 4—4 képviselőjéből alakul. Megérkezett Koreába a svéd katonai küldöttség Stockholm (TASzSz). Svéd laptu- lósitók jelentik Koreából, hogy 3-rafs'troem vezérőrnagy vezetésével negérkezett Koreába a 70 tagú svéd katonai küldöttség, hogy részv gyen a fegyverszüneti feltétel« végrehajtását ellenőrző semleges b zottság munkájában.

Next

/
Oldalképek
Tartalom