Zala, 1953. június (9. évfolyam, 127-151. szám)

1953-06-10 / 134. szám

VTLÄG PROLETÁRJAI EGYESÜLJETEK1 A Fanmindzsonban kötött hadifogoly-egyezmény szövege. — Pártélet: Faliújságaink eredményeiről, hibáiról. — .,Teljesí­tettük vállalásainkat.“ — Békcha.'cosaink: Scheffer Viktor főgeofizikus. — Időben és gyors ütemben végezzük el a széna- kaszálást. AZ MDP ZALA MEGYEI PARTBIZOTTSÄGÄNAK NAPILAPJA IX. évfolyam, 134. szám. Ara 50 fillér 1953, junius 10. Szerda Üzemeink Ahhoz, hogy szavaink, béke­óhajunk, szilárd békeaka- ratunk meghallgatásra t zi­láljon, meg kell mutatnunk erőnket. Az erő pedig, amit mutatunk, nem lehet színházi diszJet, testeit világ. Minden izében valóságnak kell lennie, olyan valóságnak, hogy az el­lenségnek, ha bele próbálna kóstolni, ne csak a szájize le­gyen keserű tőle. hanem örök' re elmenjen a kedve attól is, hogy a százmilliók építette-bé- kebústyához közeledjen. Az imperialisták aljas, fon­dorlatos körmönfontsága a Szovjetunióval együtt minket is megtanított már arra, hogy a békéért harcolni kell. A béke százmilliók harcában, százmil­liók munkájában edződhet csak ■szikla szilárddá, át tő r hét e ti /ni­ne. Ehhez az adottságaink meg­vannak. A százmilliók egysé­gesen sorakoznak fel a Szov­jetunió mögött és ezek a száz­milliók nemcsak óhajtják a bé­két, hanem harcolnak is érte. Hja Erenburg, a nagy szov­jet iró. a kiváló békeharcos mondotta: „A háború emberek müve, emberek meg is' akadá­lyozhatják a háborút.“ Mit kell tehát tennünk, hogy a háborút megakadályozzuk? Harcolnunk kell érte. így válik 'a két ellentétes fogalom egy- gyé. Ha a harcot a békével egybekapcsolva emlegetjük, más, teljesen más értelmet kap. Nyomában felemelkedés virág­zó földek- elet és gagyogó jövö sarjad. Koreában folyik a harc- Amig azonban a koreai nép a:;, életért, a szabadságért, s a saját földjének védelméért ontja a vérét, a másik fél nyo­mában felperzselt földek, rom- badöiítött városok, gyermekü­ket vesztett anyák és anyjukat vesztett gyermekek, vér és könny maradnak. Pak Den Aj, a harcoló Korea hős leánya is itt lesz a Béke­világtanács budapesti ülésén s itt lesznek annak az országnak, azoknak az országoknak béke- küldöttei is, amelyek a koreai nép szabadságára, életére tör­tek. Ezeket a küldötteket azon­ban azok indították útba, akik undorral fordulnak el az or­szágukat — most még — uraló háborús hiénáktól. Az ameri­kai, a brazil, az angol, a német, az olasz, a francia és a többi békeküldött mögött ott áll az a hatalmas erő, — saját népük többségének ereje —. mely a küldöttek révén hallatja sza­vát Budapesten, a Béke-Világ- tanács ülésén. Szajfuddin J(ics- lu, az Indiai Béketanács elnö­ke, a Béke-Világtanács tagja a hindu nép százmillióinak bé­keakaratát hozza magával. A küldöttek egy részének el­szánt harcot kellett folytatnia odahaza már csak azért is, hogy résztvehessen az ülé­sen. Ezek a küldöttek azon­ban megtanulták már, hog-y háborúra készülő kormá­nyaik ellen milyen módszerek­kel kell harcolniok s szilárdan, következetesen haladnak lépés- rőHépésre azon az utón, amely az emberiség boldogulásához vezet. A tábor, amely országuk­ban körülöttünk nő, napróhnap- ra nagyobb, kiterjedtebb lesz. mind hatalmasabbá válik s vé­gül is elnémítja a háborús lár­ma doiiárcsengésü, lőporral és békeharca baktériummal aláfestett zsiva­ját. Nekünk, akik országunkban egységesen állunk a kijelölt froutszakaszon. mások a fel­adataink. s egyes vonatkozá­sokban mások az eszközeink is. A mi harcunk számára biztosít­va van a tér és a lehetőség is. A mi feladatunk, hogy a pár­tunk. államunk által biztosított lehetőségeket kihasználva, töb­bet és jobbat termeljünk. A mi feladatunk, hogy mezőink töb­bet teremjenek, üzemeink töb­bet termeljenek s az egyes dol­gozók, tisztán látva maguk előtt a célt, a béke gondolatá­tól, a béke harcos megvédésé­től átitatva szivveHélekkel ve­gyék ki részüket abból a küz­delemből, amely a békés, bol­dog jövőért folyik. A második negyedévi ter­vünk teljesítésében vissza kell tükröződnie annak, hogy erre az időszakra esett a Béke-Vi­lágtanács találkozója s nem is hinnénk, hogy - egykét kisebb üzem kivételével, ahol nembizto sitották a szükséges nyersanya­got —• lenne üzemünk, amely ezt a negyedévet ne tervtultel- jesitésseJ zárná­Nálunk a békéért vívott harc­nak a munkánál, a termelésnél kell megmutatkoznia, a mun­kánál kell kidomborodnia an­nak az igazságnak, hogy a „háború emberek műve, embe­rek meg is akadályozhatják a háborút.“ Azok az üzemek, amelyek dol­gozói felajánlást tettek a Béke- Világtanács ülésének tisztele­tére, de felajánlásukat nem tel­jesítették maradéktalanul, azok közé tartoznak, amelyek csak óhajtják a békét- de nem tud­nak elszántan, erejüket meg­feszítve harcolni érte. A bázakerettyei Gazolintelep dolgozói bebizonyították ho­gyan kell harcolni a békéért. Versenyre hívták a megye va­lamennyi üzemét s junius 2-án már azt jelentették, hogy vál­lalásukat, amelyet junius lő­re kellett volna tel.jesiteniök, már 2-án délelőtt fél 12-re be­fejezték. Joggal nevezhetjük a békeharo hőseinek az Aszialt­gyár dolgozóit is. Második ne­gyedéves tervüket 8-án befe­jezték. s ugyanekkor uj fel­ajánlást tettek. Vállalták, hogy a negyedév végéig terven felül még 3 millió 700 ezer forint értékű terméket adnak népgaz­daságunknak. A budafai Koromgyár dolgo­zói bevezették a ,,péntek-moz­galmat“, amely azt jelenti, hogy 10 napos terveiket 9 nap alatt teljesitik. Máris szép eredményeket értek el. A ter­vükön felül vállalt 2 tonna ko­rom termelését határidő előtt befejezték. A békeharc szívósságot, ki­tartást, hősiességet követel, megköveteli, hogy az üzemek dolgozói, műszaki értelmiség és fizikai dolgozók vállvetve, kö­vetkezetesen küzdjenek a ma­gasabb eredményekért- a minő­ségi termelésért. Ott, ahol sziv- yel-lélekkel harcolnak a béké­ért, nem fordulhatnak elő olyan hibák, mint a Mezőgazda-sági Gépjavító Vállalatnál, ahol a gyártásvezető nem beszéli meg a művezetővel és a brigádviLe- t őkkel a munka menetek Határszemle Pókaszepetken A pókaszepetki 111. és I. tipasu tenmlöszöveik.cz,éti csoportok elhatároztál:, hogy közösen megnézik a hátán, megszemlélik eddigi munkájuk eredményét. Vasárnap reggel a csoportok elnökei és brí- gádvezeföi valamennyien resztvettek a szemlén. Az Uj Élet tszcs brig ádv ezt tő je büszkén mutatta társainak a bö termést ígérő terményeket. Dús takarmányrépájuk mellett az egyé­ni gazdák takarmányrépája jóval elmaradt. Nemcsak az Uj Élet, hanem a Kossuth, Rákosi, Szabadi Nép és Arany Kalász termelöcso- portok takarmány, és cukorrépája is jól fejlődött. Itt határozták el, hogy az eddigieknél még jobban gondozzák a növényeket, mert 200 mázsán felüli termést akarnak bctakarítani. " 1 • Rákos. Antal büszkén mutatta meg ,azt a két tábla rozsot, me­lyeknek egyikén 20, a másikán pedig 15 mázsás termést akarnak b eltakarítani. ' A szemléről lelkes hangulatban azzed a meggyőződéssel tértek haza, hogy szorgalmas munkájuk jutalma bö termés lesz. A kapá- sok magasabb terméséért indított harcukat tovább fokozzák. A Béke- Világtanács budapesti ülésének napjára megfogadták, hogy egy szál gyom sem lesz c határban és a burgonyát másodszor is feltöltik. Gyűlölet és felháborodás az Egyesüli államok logiipró bírósága ellen A NAGYLENGYEL! OLAJMUBG KASOK TILTAKOZÓ TÁVIRATA Mi, a nagylengyel! olajipari doB gozók gyűlölettel és mély felhá­borodással vettük tudomásul, hogy az Egyesült Államok jogtipró bí­rósága az ártatlanul elitéit Rosen- berg-házaspárt, a villanyszékbe akarja ültetni. A légerélyesebben tiltakozunk és megbélyegezzük az Egyesült Ál­lamok legfelsőbb bíróságának ezen cselekedetét. Tiltakozásunkat és felháborodásunkat újabb munka­hőstettekkel támasztjuk alá. Har­colunk a legjobban teljesítő torony felett ékeskedő vörös csillagért és harcolunk az élüzem cim megtar­tásáért. Asványolajkutató és Mélyfúró V. nagylengyel! dolgozói i zalaszentmilmlyi dolgozó parasztok között egy re több a példamutató Naponta újabb eredmények szü­leinek, újabb dolgozó parasztok küz­dik magukat az élenjárók közé Za- laszentmihályon is. Kerék József dolgozó paraszt egészégi tojás- és bafomfibeadását- teljesítetté, a tojásbeadást 10 szá­zalékkal túlteljesítette. Felesége azonban ezzel tíz eredménnyel sin­csen megelégedve. Felkereste a ta­nácsot s bejelentette, bogy lesz ,,rá­adás“ is. Az esti tanácsülésen, ahol I a kulturbrigád csasz,tuskával köszön­tötte Keréknél, boldogan mondta el, hogy 10 százalékkal túlteljesítette a baromfi-, újabb 3 százalékkal pedig a tojásbeadását. Horváth Jenő és Gersei József dolgozó parasztok szintén jelen'ősén túlteljesítették egószévi tojás- és baromfibeadósukat a Béke-Világta­nács budapesti ülése tiszteletére. A példamutatók egyre növekvő száma eredményezte, hogy a község a járás községeinek versenyében a 11. helyről a 10. helyre került. Van még tennivaló a iojás- és baromfibeadásban. Az kell, hogy minél többen kövessék az élenjáró dolgozó parasztok példáját. F evén ez Győző A kustánszegi dolgozó parasztok a Rosenberg-házaspár megmentéséért A kustánszegi dolgozó parasztok élénk figyelemmel kisérik a Rosen- berg-liázaspár megmentéséért folyó hatalmas harcot. A népnevelők na­ponta ismertetik a sajtóból a, világ békeszerető népeinek tiltakozásait, A község dolgozó parasztjai meg­fogadták, hogy tiltakozó szavuk fel­emelése mellett a növényápolási munkáikban való helytállásukkal is küzdenek a békeharcos házaspár megmentéséért. Gregor István 4 hol­das dolgozó paraszt már egészévi tojás- és baromfibeadását teljesítet­te.-Most, a Béke-Világtanács ülése tiszteletére pedig vállalta, hogy hí­zó,ttbaromfi- és tejbeadását is telje­síti. Élenjár a növényápolási munká­ban is. Példamutatására verseny in­dult a községben, hogy tojás- és ba- romfibegyüj lésben junius 30 ra megszüntessük lemaradásunkat. (Kerese László) Büszkék vagyunk rajok! HAGYÁROSBÖRÖND. Beadási tervét hizottsertésből 168, vágó­marhából 476, tejből'112, tojásból 126, baromfiból 160 százalékra telj jesitette. Országos viszonylatban másodikak a községek versenyé­ben. Nem ■ születtek maguktól ezek az eredmények, jó munkával küzdöttek meg érte. BÓKAHÁZA dolgozó parasztjai sertésből 124, vágómarhából 178, tejből 112, tojásból 100, baromfi­ból 122 százalékra teljesítették kötelezettségüket. A jó szervező és politikai munkának nem ma­radt el az ei’edménye. Feladatuk most az, hogy továbbra is tart-* sák, sőt fokozzák ezt az eredményt, mutassák meg megyénk községei­nek, tanácsainak, hogyan kell dol­gozni és hogyan lehet eredménye-* két elérni. ZALAKAROSON is jó munkát végeztek. Ezt bizonyítja a 163 szá­zalékos sertés-, 104 százalékos vá­gómarha-, 134 százalékos tej-, 129 százalékos tojás- és 221 százalé­kos baromfi beadási eredményük. Tettekkel bizonyítják be, hogy igazi békeharcosok. Vannak „gyomok“ gépállomásaink munkájában is Az arosztonyi gépállomás a sür_ gős növényápolási munkák helye'{ gyomkisérietet folytat, n-mcsak a határban, hanem a gépállomás udvarán is. A kultivátort a gép­állomás udvarán próbálgatják, ahol már 30—40 centiméter magas a gyom. Mig bent a gépállomás udvarán kísérleteznek, addig a zalaszentba. lázsi termelőszövetkezet tagjai kéz­zel kapálják a kukoricát. A gép­állomás késve indult munkába ak­kor, amikor már a fez földjén a 6—10 c.ntis kukorica között 30— 25 centiméterre nőit a gyom. Két forduló után a traktoros leakasztotta a traktorról a kulp- vátort és ..eltraktorozoti“ a gép­állomásra. Egy hét után kezdte m<?.g újra a munkát, Ezalatt az idő alatt a gyom mégegyszer akko­rára nőtt. Egyszóval: az oroszto- nyi traktorisfák szégyenszemre el­vesznek a gyomok közölt. A szé­gyent le kell mosniok sürgősen! Induljanak harcba a »gyomok“ el. len: szüntessék meg a halogatást, a restséget! A friss, lendüh les, időben végzett munéi a gépek mellett a gyomok igazi tllensége! ★ Tatárdulás volt talán a lenti gépállomás udvarán? Hanyagul össze-vissza szórv.a hevernek gé­pek alkatrészei. Nem csoda, hogy nehezen találták meg a fűkaszáló­gép kerekét, amikor a novai tér- melöszövetkfzet kérte a fűkaszát. A gépállomás a fűkaszálógépek kerekeit ne csaj* tárolásra, vásá­rolja Össze, hanem az alkatrésze­ket megfelelő'időben sz-relje a gl. pekbe, •k A boncodföldei Szabadság tszcs- ben kuhivátor áll. Várja ,a gépál­lomás erőgépét. A zalai ár nokj gépállomás traktorisfái azonban reggel 7.55 órakor még az erőgé­pekre felrakott gumik miatt vitat­koztak. A vitájuk, amint a tények bizonyítják, nagyon hosszúra nyúlt, mfnt a kultivátor kihaisznájí fiá­nál továbbra is ott. áll az előbbi helyen. A beszédnél többéi ér a tett — munkába hát zalatárnoki traktorosok! Okulásul megjegyezzük: a gép­állomáson belüli ..gyomok“ és me­zei gyomok közölt szoros a kap- csl-a't. És egyiket sem leltet a má­sik (akargafásával megszüntetni. Nem szavakra- hanem tettek­re van szükség ahhoz, hogy megakadályozzuk a háborút. Jó ideje annak, hogy elhang- zott a bázakerettyei Gazolinte­lep versenykihívása g még mindig akadnak üzemek, ame­lyek csak most jelentik he csatlakozásukat. Ez valahogy nem a harcos kiállás benyomá­sát kelti, inkább olyan tessék- lássék: ’.mi is harcolunk a bé­kéért.“ öt nap választ el a Béke-Vi­lágtanács ülésétől. Ez az öt nap tetteket kíván, olyan tet­teket, amelyek méltók a nagy ügyhöz, a béke védelméhez. Ragadjunk meg minden alkal­mat, minden lehetőséget’ hogy ennek az öt napnak minden perce a békéért vívott harc nagyszerű lendületét tükrözze.

Next

/
Oldalképek
Tartalom