Zala, 1953. május (9. évfolyam, 102-126. szám)

1953-05-01 / 102. szám

VILÁG PROLETÁRJAI EGYESÜLJETEK! ÉLJEN MÁJUS 1 — a bekéért küzdő népek seregszemléje, a proletárnemzetköziség harcos ünnepe ! AZ MDP ZALA MEGYEI PÁRTBIZOTTSÁGÁNAK NAPILAPJA IX. évfolyam, 102. szám. Ára 50 fillér 1953. május 1, Péntek SZILÁRD EGYSÉGBEN Kilencedszer ünnepeljük ma a sza' bad május 1 -ét. Május a természet megújulásának hónapja, amikor hosszú tél folyamán felgyülemlett szunnyadó erők ragyogó pompával törnek elő erdőn, mezőn. A munka is vidámabb ilyenkor és az ember is valahogy erősebbnek, szabadabbnak érzi magát. Nem véletlen, hogy i nemzetközi munkásosztály éppen má­jus első napját választotta ünnepéül, hisz maga ez a tény is kifejezésre juttatja azt a hatalmas erőt, amely a munkásosztályban rejlik, amely már 63 évvel ezelőtt az első május 1-én rettegéssel töltötte el a tőkés világ kizsákmányolóit. A Nagy Októ béri Szocialista Forradalom, a mun­kásosztály nagy pártja, lánglelkü veze tői, Lenin és Sztálin elvtársak új életre keltették mindazt,ami nagyszerű és cso­dálatos a munkásosztályban. Az orosz proletáriátus nem egyszerűen csak felszabadította önmagát, hanem azzal, hogy megteremtette a világ első szó ciaüsta államát, amelyben szabad, egyenlő jogú minden dolgozó — lel kesítő példát állított a még tőkés rabságban sínylődő proletár százmii liók elé. Uj tartalmat adott május 1-ének is, - hisz a proletárdiktatúra állama azóta nemcsak elképzelt cél, hanem legyőzhetetlen valóság, amely puszta létével is hallatlan mozgósító- erőt jelent a nemzetközi munkásmoz­galom harca szempontjából. Azelőtt egyforma nyomor és szen­vedés közepette ünnepelt május 1-én a világ minden részén a munkásosz­tály. Kizsákmányolt, bérmunkás rab­szolgaként, akit tüdővész, éhínség, munkanélküliség réme üldözött, akit az uralkodóosztály a legféktelenebb tér- ror alatt tartott. Úgy ünnepeltek, ahogy nálunk Magyarországon a felszabadulás előtt: kitéve a csendőr- sortüznek, az elbocsátásnak, a bör­tönnek, Úgy, ahogy a nyugati tőkés, gyarmati országok dolgozói ünnepük ma május 1 -ét: egészségtelen műhe­lyekben, rejtekhelyeken. De amióta forradalmi harcok tüzében megterem­tődött és felépült a Szovjetúnió szo­cialista állama, amióta a szovjet nép nemcsak megvédte saját szabadságát a Nagy Honvédő Háborúban, hanem a német fasizmus szétzúzásával fel­szabadította a népi demokratikus or szágokat is, azóta a világ negyedre szén már szabadon, lelkes munkagyő­zelmekkel saját hatalmát ünnepli május 1-én a Szovjetúnió, a népi demokra­tikus országok munkásosztálya. Ná­lunk nem kell félni az elbocsátástól, hisz a gyár, az üzem a miénk. Nem kell félni a csendőrsortűztől, letar­tóztatásoktól, hisz miénk minden ha­talom ebben az országban. Szabadok és függetlenek vagyunk, május 1-ét mi már nem úgy ünnepeljük, mint a szabadság elérésébe vetett remény­nek és hitnek ünnepét, hanem mint a megvalósult szabad élet, boldog örömünnepét. De éppen azért, mert mi már sza­badon élhetünk, nem feledkezhetünk meg a mai napon a múlt szolgaságá­ról és azokról sem, akik még min­dig a monopoltőke rabszolgái a nyu­gati országokban, többszörösen ki­zsákmányolt páriák a gyarmatokon. Az idei május 1-e túl a határokon — a nemzeti különbségeken — a mi számunkra is közös harci ünnep, egy­séges kiállás azok mellett, akik most harcolnak azért a célért, amit mi már a Szovjetúnió segítségével elértünk. Ma még egységesebben és barátibban fog kezet minden munkás a világon. Mi azzal a boldog tudattal vonulunk fel ma, hogy jó munkánkkal, a szo­cializmus .építésével hozzájárulhatunk a nemzetközi békefront további meg­szilárdításához. Jól tudjuk, a nyugati államok dolgozói a sztrájkharcok fo­kozásával, a háborús készülődések elleni határozott állásfoglalásokkal, a burzsoázia által sárbatiport béke, demokrácia és nemzetközi független ség zászlajának mágasraémelésével harcolnak ma ugyanazért a célért: a béke megőrzéséért. Az idei május 1-ét a béke erőinek fokozódó sikereivel ünnepeljük. Az elmúlt napok külpolitikai eseményei ismételten megmutatták a Szovjetúnió következetes békepolitikájának, a bé. keszerető emberiség újabb békeoífen zivájának eredményességét. Az ame­rikai imperialisták kénytelenek voltak újra a tárgyalóasztalhoz ülni a koreai kérdésben. Az meggyőző válasz, amelyet a Pravda vezércikke adott Eisenhower leg újabb beszédére, ragyogó bizonyí téka. a Szovjetúnió következetes bé­keharcának, de magabiztosságának, erejének is. A Szovjetúnió szándékai olyan tiszták és félreérthetetlenek, igazsága olyan erős, hogy mnv den fondorlatos ravaszság, képmuta­tás lepattan róla. Ez történt most is. Az amerikai elnök úr ismételten azt szerette volna bebizonyítani, hogy a nemzetközi helyzet feszültségéért, háborús veszélyért a Szovjetúnió felelős. Arra számított, hogy nagy- képű frázisokkal, a tények tudatos elferdítésével megrendítheti a világ népeinek a Szovjetunióba, a béke legfőbb őrébe vetett bizalmát. De a tényeket hiába ferdítette el, az va­lódi lényegükön nem változtat. Azt, hogy az USA, határaitól 2 ezer kilo­méterre agresszív módon megtámad­ta Korea népét és Kína elleni soro­zatos provokációjukkal az egész Tá­vol-Keletet háborús pokollá akarják változtatni, hogy újra felfegyverzi a militarista Nyugat-Németországot, hogy légitámaszpontok százait építi szerte a világon, hogy erőszakos mó­don beavatkozik szövetségeseik bel- ügyeibe, hogy szeretnék gyarmattá tenni az egész nyugati féltekét semmiféle nagyhangú nyilatkozat­tal nem lehet elkendőzni. Eisenhower beszéde ismét vissza­felé sült el. Mint ahogy eddig is és a jövőben is, most sem sikerült egyet­len józanul gondolkodó embert meg­tévesztenie. Eisenhower úr azonban annál nagyobbat tévedett. Különösen beszédének abban a részében, amely­ben a népi demokratikus országok szabadságának és függetlenségének állítólagos „veszélyeztetéséről’' szóno­kolt. „Hajlandó-e megengedni — kér­dezte a Szovjetúniótól —, hogy Ke- let-Európa népei szabadon megvá­laszthassák kormányzati formájukat?” A Pravda, a szovjet nép válasza meg­győző: „különös volna azt várni a Szovjetúniótól, hogy beavatkozzék a népek által megdöntött reakciós rendszerek visszaállításának érdeké­ben". Már pedig itt erről van szó. Az elnök úr e meggondolatlan kije­lentéseit az országunkból kiebrudalt nagytőkések, földesurak, csendőrpri­békek érdekében tette, ö értük szer­vezi, pénzeli, kezdeményezi a felsza badulás óta eltelt 8 év alatt egyfoly tában a népi demokráciák elleni ösz- szeesküvéseket, kémtevékenységeket, szabotázsok sorozatát. Vájjon ki avat­kozik be a mi belső ügyeinkbe? A Szovjetúnió talán, amely szabadonbo- csátotta hadifoglyainkat, elengedte a jóvátéteü kötelezettségünk nagyré­szét, önzetlen és baráti módon támo­gatja minden lépésünket? Vagy az Egyesült Államok kormánya, amely százmillió dollárt szavazott meg a népi demokráciák elleni kártevő munka finanszírozására, amely gonosz szomszédunk, a Tito-banda legalja- sabb provokátorait mozgósítja elle­nünk. A fasiszták által lerombolt or­szágban az első hidat a szovjet kato­nák építették nekünk. A Tito-banda épp az elmúlt évben robbantotta fel a letenyei hidat, sorozatosan provo­kál a határmentén, amit mutat az el­múlt hetekben a rédicsi határszaka­szon elkövetett gyilkosság. A Szovjet­únió soha nem avatkozott és nem is avatkozik más népek belügyeibe, min1 ahogy mi sem, amint a Függetlenségi Népfront választási felhívása határú­Előre a választási békeverseny győzelméért Kiváló teljesítményekkel ünnepelnek az andráshidai ÁG dolgozói Az andráshidai állami gazdaság dolgozói kitűnő munkával készül­nek az országgyűlési képviselővá­lasztásokra- A növény termelés, ál­lattenyésztés és gépesítés dolgozói keményen dolgoznak vállal á-eik teljesítéséért, hogy jó munkájuk- Ikial is szavazhassanak a nép je­löltjeire. Joó -János traktoros vál­tótársával, Joó Lászlóval már csaknem egészévi tervüket telje­sítették. Évi előirányzatuk 950 hold, április 28-án estig már 737-3 holdnál tartottak. Barabás látván traktoros Vizlendvay István váltó­társával ugyanezen ideig 530.7 normálholdaf művelt meg. Ki­emelkedő teljesítményt ért el még Devecser Imre zetoro.', a Vei 382-1 ncrmálholdat végzett. A növénytermelés dolgozói kö­zül Keresztes Mária munkacsapa­tában többen érteik el 1'30 százalé­kos teljesítményt, de a 100 száza léket valamennyien meghaladták. Bán Katalin munkacsapatában a cukorrépa sarabolásánál Paizs Ibolya 179. mig Baumgartner Ol­ga és Barabás Jolán 175—175 szá­zalékot ért el. A tehenészek közül Baranyai Ferenc 1330 liter tejjel termelt többet az előirányzatnál, ezért a fizetésén felül külön 133 liter tej- prémiumban részelült. Ugyan­csak kiemelkedő Jónás Gyula te­henész munkája, aki 1200 liter tej jel toldotta meg előirányzatát. A fizetésen felüli prémiuma 120 li­ter tej. A Blosenko-brigád dolgozóinak felhívása „választási békehét" szervezésére Mi, a Lovászi Kő olaj termelő Vállalat Blosenko-brigádjának dolgozói a május 17-én lezajló országgyűlési választások jelen­tőségét átérezve elhatároztuk, hogy megyénk olajipari termelő brigádjait, fúróberendezéseit és a megye összes dolgozóit május 1—17-ig ,;választási békehét“ megszervezésére hívjuk ki. Tudatában vagyunk annak, hogy nemzetgazdaságunk szem­pontjából olajtermelésünk igen fontos helyet foglal el mind a szocialista iparosítás, mind a szocialista mezőgazdaság létreho­zásában. A fentiek alapján az alábbi vállalásokat tesszük: 1. A brigád a május havi nyersolajtermelési tervét 30 tonnával túl fogja teljesíteni. 2. A rétegenergia fenntartása és a halmozódás termelési hatásának fokozása érdekében a segédgáz felhasználdsát az L negyedévi átlaghoz viszonyítva 5 százalékkal csökkentjük. 3. Az anyagtakarékosság érdekében 10.000 forint értékű anyagot takarítunk meg népgazdaságunknak. U. A mélyszívattyú-berendezések helyes karbantartása érde­kében vállaljuk, hogy brigádunk dolgozói lakatos- és ács-tapasz­talatcsere útján átveszik a mélyszivattyúfelszereléssel kapcsola­tos teendőket. 5. A felszabadulási hét tiszteletére vállaltuk, hogy a bri­gádon belül a baleseteket teljesen megszüntetjük, amit teljesít­hettünk is. és ezt az eredményt a II. negyedévre is megtartjuk. I 6. Politikai felvilágosító munka segítségével brigádunk te­rületén az igazolatlan mulasztást megszüntetjük. Úgy gondoljuk, hogy ezen versenykihívásunk visszhangra fog találni az olajipar és a megye összes üzemeiben is, melynek végső eredménye a 11. negyedévi tervek időelötti teljesítése lesz. Ezzel a vállalásunkkal is erősíteni akarjuk épülő szocialista hazánkat, elősegíteni annak további fejlődését s a béke meg­védését. Káldi István brigádmester. Stric József pártcsop. bizalmi, Jobbágy János szakszerv, bizalmi. Folyik a növényápolás termelöszövefkezeteinkben Termelőszövetkezeteink és cso­portjaink a tavaszi vet estei"' ek tel­jesítése után a növény ápolási mun­kákkal készülnek a választásokra. • A ba'-yki. Vörösmező tsz 16 holdon végezte el a cukorrépa, 2 holdon pedig a cukorborsó sarabolását. A kukorica vetőmagmegtakaritása ér­dekében az asszonyok ' 20 holdon fészkesen vetették el a kukoricát. A szepetneki Béke tsz nemcsak a cukorrépa sarabolását végezte el, de S holdon az egyezést is. Ezenkívül elvégezte S hold mák egyezését és megkapálták 35 holdon az olasz- perjót. Murasze,menyen a Kerkamenü tszcs 2 holdun végezte el a mák, 14 holdon pedig az olaszperje kapá­lását. A terméshozam növelése érde­kében 12 holdon vetettek négyzetesen kukoricát. Zalaudvamokon a Rákosi tszcs 3 hold cukorrépa és 2 hold cukor­borsó kapálását végezte el. A zalacsányi Szabadság tszcs két és fél hold cukorrépa, 2 hold mák. és három hold takarmányrépa sara­bolását végez*e el. A teiunelöcsoport 20 holdon vétett négyzetesen kuko­ricát. 11 zalabaksai Győzelem tszcs tultellesitere begyűjtési előirányzatát Zalabaksán 70 békevédelmi szer. ződést kötöttek eddig a község dolgozó parasztjai <a választási békeversenyben. Többen vannak, akik vállalásaiknak már május 1- re eleget tettek, így Csóbor Ká­roly 6 holdas dolgozó paraszt, tanácstag már félévi tojás, és ba. romfibegyüj'tési kötelezettségét tel­jesítette. A jó példát a község há­rom termelőszövetkezeti csoportja mutatja. A hármas tipusu Győze­lem tszcs első négy hónapi tojás, begyűjtési tervét 150, baromfibe- gyűjtési előirányzatát pedig 200 [Százalékra lelj esitette. így hálál­ják meg pártunknak, kormányza­tunknak a hidat, kulturot'hont, autóbuszt, járdát és az egyéb léte. •sitményeket, amelyeket ai felsza­badulás ó'ia kaptak. zottan leszögezi: „Nem avatkozunk más államok belügyeibe, de megkö­veteljük, hogy a mi belügyeinkbe se avatkozzon senki". Megvetéssel uta­sítjuk vissza azokat a rágalmakat is, hogy a Szovjetúnió rákényszeríti be­folyását Kelet-Európa népeire. Épp a Szovjetúnió volt az első nagyhatalom amely Magyarországgal az őszinte együttműködésen, kölcsönös segítsé­gen alapuló megegyezést kötött. Ugyanakkor épp az Amerikai Egye sült Államok szavazógépezete akadá­lyozta meg immár harmadízben, hogy a Szovjetúnió javaslatára országunkat felvegyék az Egyesült Nemzetek Szervezetébe. Válaszunk nem elröppenő szó, ha­nem tettekben megnyilvánuló diadal­mas valóság, amint azt a választási békeverseny lelkes eredményei is mu­tatják Soha még ilyen nagyarányú versenymozgalommal nem készültek a magyar gyárak, falvak dolgozói május 1-re, mint most. Az idei május 1-nek éppen ez adja meg a különös jelentőségét, hogy egyben erőpróbája a május 17-i választásoknak. A vá­lasztás népünk hatalmas megmozdu­lása, nemzeti egységünk, hazánk, pár tunk iránti hűségűnk nagyszerű meg nyilvánulása lesz. Ennek erőpróbája, egjelentősebb állomása a mai nap. A.felvonuló dolgozó magyar milliók egységes kiállása előrevetíti a válasz, i tási nagy győzelmet. Ma is, mint a választási békeverseny eddigi napjai ban — szavazunk. Minden teljesített vállalás, minden terven felül termelt tonna olaj egy-egy szavazatot jelent A munka győzelmeivel adott szavazat pedig azt jelenti: a magyar nép el ismeri és helyesli a megtett utat. Magáévá teszi azokat a célkitűzéseket, amelyeket a népfront választási fel­hívása elénk állít, kész harcolni az ötéves terv mielőbbi befejezéséért, Sztálinváros, a budapesti földalatti vasút, a tiszalöki vizierőmű, a sok­ezer új gyár, iskola, az egyre növek­vő jólét megvalósításáért és már a mostani munkájával megteremti kö­vetkező ötéves tervünk szocializmust megvalósító programmjának alapjait. Ezt bizonyítja a mai nagylengyel! élüzemavatás, a begyűjtési miniszté­rium versenyjelentése, mely szerint az elmúlt hét során megyénk harcolt legsikeresebben a begyűjtési tervek sikeréért. Ezt mutatják azok a jelölő­gyűlések, melyeken megyénk minden választó polgára egyhangú lelkesedés sei jelölte képviselőjének drága édes­apánkat, Rákosi elvtársat, Kiss Ká­roly elvtársat és a népfront többi je­löltjét. A zalai dolgozók tudják, hogy a most megválasztandó képvi­selők előtt milyen hatalmas feladatok állnak. Éppen ezért a legjobb, légi harcosabb dolgozókat jelölték, akik készen állnak önzetlenül szolgálni a nép ügyét: Darabos István elvtársat, a megyei pártbizottság titkárát, Bekő György bánokszéntgyörgyi tszcs-elnö- köt, Milei István pártonkívüli, kus- tányszegi dolgozó parasztét, De- dinszki János nagylengyeli geológust, Hodosi Ilona zalaegerszegi pártonkí­vüli pedagógust és a többieket. Amilyen egységes megyénk népe az építésben, olyan egységesen fogja május 17 én megválasztani képviselőit is. Természetesen ez egyáltalán nem jelenti azt, hogy a választási előké­születek most következő szakaszában már meg lehet pihenni. A választás harc, harc az ezer módon mesterkedő ellenség ellen, harc a negyedévi ter­melési és begyűjtési tervek teljesíté­séért, a tavaszi munkák mielőbbi be­fejezéséért. A biztos győzelem . tudata éppen ehhez a harchoz ad erőt. <A mai nagy ünnepet is arra kell felhasz­nálnunk, hogy tapasztalatai alapján még elsöprőbb győzelmet biztosítsunk május 17-én. Ma lelkes ünneplésünkkel, holnap még lelkesebb termelőmunkával, má­jus 17-én pedig egységes szavazatunk­kal előre, Marx—Engels—Lenin— Sztálin diadalmas zászlaja alatt a szo­cialista Magyarországért! Vasvári Ferenc

Next

/
Oldalképek
Tartalom