Zala, 1953. április (9. évfolyam, 77-101. szám)

1953-04-03 / 79. szám

Magyar dolgozok! Meg egységesebben tömörüljetek nagy pártunk és szeretett vezérünk, Rákosi Mátyás elv társ köré? Könyörtelenül zúzzátok szét népünk belső ellenségeit, az imperialista rablókat szolgáló kártevőket, ' ____________ kémeket és az imperialisták mindenfajta ügynökeit! Le velezőiül* április 4«ről Számos levelezőnk versbe öntötte gondolatát, nagy ünnepünk a. íel­szabadulás 8. évfordulója' tiszteletű­ié. Ezekből a versekből közlünk i t részleteket: ..üszkös romok helyén uj gyárak épültek, városaink, falvaink rendre megszépüllek. Uj utak mindenütt, merre a szem lát, büszke ivii hidak szelik át a Dunát. sGyárakban mindenütt a motorok búgnak, a szántóföldeken traktorok vonulnak. Békét! Szabadságot! — a zászlónkra irtuk, érte a harcot győztesen megvívjuk. Uj háborút szítnak lázas sietséggel, de nem várjuk őket csak karbatett kézzel." (Radlóczky Lajos gépész, Ruhagyár) ,,£n Pesten láttam. Te valahol Úzdon, Ö lemondóan nézte a feldúlt határt — Nem lesz itt élet, nem lesz itt semmi jó, jutni menekülni volna jó, mindegy hová. . . s ekkor dolgozni hivott a Párt. Hat cos munkára — kényszerűség helyeit — történelmei formáló nagy hőstettekre. Házak, városok épültek s gyárak, az emberek s a tettek méltók a szakad­tságra’ (Levacic István) ,, Jelszavunk: a tuidas fegyver az imperialisták elleni harcban. Ezért- fogadtuk meg mi, beleznai úttörők, hogy itt a határ mentén jótanulás­sal állunk helyt s ünnepeljük fel- szabadulásunk 8. évfordulóját. Min­den úttörő vállalást tett., hogy e napra tovább emeli tanulmányi ered­ményét. De segítjük a község’ mun­káját is. A tavaszi munkákban, a beadásban élenjárókat felköszönt- jük, a lemaradókat pedig helytál­lásra buzdítjuk, JAKAB JÁNOS xajtanácsclnök, Belezna' ‘ Újabb községekben szabad, a bor forgalma A begyűjtési miniszter megyei meghatalmazottja (közli, hogy már­cius 31-től az alábbi községek ter­melői részére engedélyezte a bor szabad forgalmát: Pusztamagya- ród, Dobri, Szentlisziló, Csömye- íölde, Tornyiezentmiklóe, Torma­földe és Oltáré. A megyei meghatalmazott fel­hívja a felsorolt községek figyel, mét, hogy a ’szabadpiaci értékesí­tés joga csak azokat a termelőké illeti meg. akik beadási és szer­ződése? (kötelezettségüknek száz százalékig eleget tettek. A hátra­lékosokká! szemben az előírt el­járásokat továbbra is változatlan eréílyel be kell tartani. NAGY NYEREMÉNYEKET HOZOTT A TOTO 13. HETI VERSENYE. 12 találat. = 25.300 Ft 11 találat = 700 Ft 10 találat _ 81 Ft A Bp. Honvéd—Rapid és Bp. Bástya—Ausztria nemzetközi mérkőzésekre tippelhet a TOTO e heti szelvényén. (331) Rádióműsor 1953. április 6—12.ig. ÁLLANDÓ MÜSORSZAMOK Kossuth Rádió: 5.00—8.30-ig: Zenés műsor a munkába induló dolgozóknak, közben 5.30 Hírek, lapszemle. 6.00 Falu. rádió. 6.45 Hírek. 7.40 Napiár. 7.45 Lap. szemle. 7.55 Műsorismertetés. 8.30 Mű­sorzárás. 12.00 Hírek, hangos újság. 14.00 Időjárás- és vízállásjelentés. 15.00 Ultörőhiradó. 15.15 Hírek szerbül. 17.00 Híreit. 18.40 Hírek németül 19.30 Hírek szerbül. 20.00 Hírek. 22.00 Hírek, sport. 24.00 Hírek. Petőfi Rádió: 6.45 Jó reggelt gyerme. kék! 7.15 Hírek szlovénül. 10.00 Hírek. 11.30 Műsorzárás. 18.25 Hírek szlovénül. 20.15 Sportnegyedóra. HÉTFŐ. Kossuth Rádió: 12.10 Indulók. 12.30 Népi zene. 13.00 Operettzene. 13.30 Szovjet zene. 14.35 Zenés kalen­dárium. 15.30 Hangszerszólók. 15.50 Rádió kisegyüttese. 16.20 Most légy okos, Domonkos! 17.00 Diszpécserszolgá­lat. 17.10 Népművelési híradó. 18.00 Jó munkáért szép muzsikál'. 20.10 A vashuta emberei. 21.23 Tánczene. 22.23 Szimíó- nikus zene. Petőfi Rádió: 15.00 Magyar zenekari muzsika. 16.00 Az elveszett alkotmány. 16.30 Hanglemezek. 17.10 A világ tér­képe (dőlt. 18.0J Caál Ernő: Verbunkos fantázia. 18.43 Szív küldi. 19.00-Beetíio­Egyeinberként harcolnak vállalásaik túlteljesítéséért a zalatövői állami gazdaság dolgozói A' felszabadulási hét. utolsó napjaiban tovább növekedett a zalalövöi állami gazdaságban a dolgozók munkalendülete, telje- sitménye. A gazdaság dolgozói, brigádjai közül napról-napra töb­ben és többen jelentik, hogy megvalósították, amit ígértek, tettekké váltották fogadalmukat. A gazdaságnak úgyszólván min­den dolgozóját dicséret illeti, hogy ,az április Are vállalt ve­téstervet már március 31-re be. fejezték. Emellett a fenti idő­pontig a rétek és legelők ápolá­sát 90, az ősziek boronálását és a hengerlést pedig 92 százalékra végezték el. Fogadalmat tettek, hogy április 9 helyett április 4re ezt is befejezik. A munkának uj hősei szület­tek ezekben a napokban a zala­lövöi állami gazdaságban. Lakics Ferenc traktoros. csatlakozva Süveges Dániel 1700 normálhol­das mozgalmához, a felszabadu­lási hét folyamán átlagosan 200 százalékos teljesítményt ért el, naponta tíz normálholdat vég'- zett. 250 normálholdas tavaszi terve helyett eddig 394 normál- holdat teljesített. Kiváló ered­ményt ért el Lakics elvtárs ta­nítványa, Laczó Győző elvtárs is, aki ugyanazzal a géppel a második műszakban a fel- szabadulási hét folyamán ki­Zalaszentgyörgy dolgozó pa. rasztjai nem maradtak adósök az adott szóval. Még üem volt mozgalom, ami igy magával ra­gadta volna a. község fiataljait, idősebbjeit, mint a felszabadulási hétre indított versenyek. Érez­ték, hogy itt nemcsupán az adott szó valóraváltásáról van szó, ha­nem arról, hogy kifejezzék há­lájukat, szeretetüket felszabadi. tóink iránt. Ezért teljesítették már 30-án estig 123 százalékra tojásbegyüj- tési tervüket. A március 15-i falugyűlésen 105 százalékot vál­laltak, de a lelkesedés, a Szov­jetunió iránti szeretet megsok­szorozta erejüket. Március 20-án a felszabadulási hét indulásának napján 71 százaléknál tartottak a to j ás begy ü j lésben. Hogy ered­ményeket értek el, ezt annak kö. szönhetik, hogy valamennyien személyes ügyüknek érezték a terv valóra váltását. A. jól szervezett verseny tovább fokozta a lendületet. Amikor megtudták a község dolgozói, hogy a járásban megszerezték az első helyet, tömegesen men­yen müveiből. 19.30 Tánczene. KEDD. Kossuth Rádió: 12.10 Hangle­mezek. 12.30 Magyar kórusmüvek. 13.00 Szórakoztató zene. 13.30 Népi zene. 14.15 Szovjet dalok. 15.30 A világirodalom nagyjai. 16.00 Zongorajáték. 16.20 Gyer­mekrádió. 17.00 Diszpécserszolgálat. 17.30 Bányászműsor. 18.20 Szocialista Magvarországért. 20.10 Mese Törökor­szágról. 21.10 Népdalok Petőfi verseire. 22.20 Esti hangverseny. Petőfi Rádió: 15.00 Zongorajáték. 15.30 Rádió kisegyüttese. 16.10 Zenekari hang­verseny. 17.Í0 Hangszerszólók. 18.15 Kó­rusok. 18.45 Szív küldi. 19.30 Vidám esti muzsika. SZERDA. Kossuth Rádió: 12.10 A part alatt. 12.30 Népi zene. 13.00 Hang­lemezek. 13.30 Békedalok. 14.35 Zongo­rajáték. 15.30 A béke dalai. 16.00 Rész­let Aczél Tamás Sztálin-dijas író ,.A szabadság árnyékában” cimü regényé­ből. 17.00 Diszpécserszolgálat. 17.10 Szórakoztató zene. 17.30 A dollár álarc nélkül. 17.45 Szív küldi. 18.10 Építőipari félóra.- 20.10 Egy falu — egy nóta. 21.00 Liszt Ferenc müveiből. 22.25 Népi zene. 23.10 Kamarazene. Petőfi Rádió: 15.00 Rádió kisegyüttese. 15.30 Lélekzik a tavaszi határ. 15.50 Operettzene. 16.43 Zongorajáték. 17.30 Népzene. 17.45 Az ember, aki . . . 18.00 Könnyű zene. 18.45 Opereltdalok. 19.00 Szimfonikus zene. 19.20 Tánczene. CSÜTÖRTÖK. Kossuth Rádió: 12.10 Filmzene. 12.30 A béke katonái. 13.00 Szórakoztató zene. 14.50 Szovjet uépda­bontakozott versenyben elértei tanítómesterét és ugyancsak 2091 százalékos az átlagos teljesitmé-1 nye. Nem sokkal maradt le tő­lük Szabó János traktoros »sem, aki a felszabadulási héten 183 százalékots átlagteljesítményt ért el. Az állami gazdaság jó hírne­vét növelte a. fejszabadulási hé­ten Kottái István, aki Zetor traktorával 300 százalékot teljesíteti. Az utolsó öt napban napi kere­sete 160 forint, de az egész fel- szabadulási hét alatt soha nem volt napi keresete kevesebb 130 forintnál. Kiváló eredményekről számol­hatnak be a fogatosok is. Né­meth József elvtárs, a vetésben é3 talajelökészitésben a felsza­badulási héten 215 százalékot teljesített. Példát mutattak a gazdaság DISz-fiataljai is. Zsol­dos Rozália DISz-titkár a csá­vázási munkában 145 százalékot ért el. Kiemelkedő még Lakics Ilona 143 és Szabó Irén 140 szá­zalékos teljesítménye. Az állattenyésztés dolgozói is méltóképpen készülnek hazánk felszabadításának 8. évforduló­jára. Vállalták, hogy a fejésl át­lagot április 4 tiszteletére 7-röl tek naponta a tanácsházhoz ér­deklődni, vájjon hány százalék­nál tartanak, mennyi a#, utánuk következő község teljesítménye. Nem hagyták legyőzni magu­kat. Ha egy-egy község kezdte is megközelíteni őket,''a követ­kező nap már megint tömegéve! vitték a tojást a gyűjtőhelyre. Jól dolgozott a pártszervezet, a tanács, de. minden dicséret megilleti a begyűjtési állandóbi­zottságot és az MNDSz-szerve. zetet is. Gárdon Imréné elvtárs- nö, a begyűjtési állandóbizottság elnöke mint MNDSz-asszony is fáradhatatlanul dolgozott, agi­tált. Maga köré gyűjtötte az MNDSz-szervezet legjobban tel­jesítő asszonyait és azokkal együtt végezte a felvilágositó munkát, Nem hiányzott a példamutatás sem. Gárdon Imréné elvtársnö első­sorban a saját példájával agi­tált: egészévi tojás, és baromfi- begyűjtési kötelezettségét telje­sítette. Nem maradt le tőle Ko­vács Kálmánné MNDSz-asszony sem. ö 400 százalékra .'teljest, tette első negyedévi tojásbegyüj­lok. 16.00 Hanglemezek. 16.43 Vidám hanglemezek. 17.15 Az ifjúság hangja. 17.35 Jó munkáért szép muzsikát. 18.00 Néphadsereg hiradója. 20.10 Hangver­seny a Béke Világtanács budapesti. ülé­sének tiszteletére. 21.35 A béke őrségén. 22.25 Baleltzene. Petőfi Rádió: 13.00 Gyermekrádió. 13.20 Zongorajáték. 15.40 Népi zene. 16.10 Rádió kisegyüttese. 16.40 A dollár ural­ma alatt. 17.00 Zenei újság. 1,7.40 Falu­rádió. 18.00 Egy faun délutánja. 18.45 Szív küldi. 19.00 Kamarazene. 19.30 Tánczenei PÉNTEK. Kossuth Rádió: 12.10 Hang­lemezek. 12.30 Dalok. 13.00 Népi zene. 13.30 Hanglemezek. 14.35 Rádió kis­együttese. 15.30 Délutáni hangverseny. 16.10 Erő —■ egészség. 16.20 Gyermek- rádió. 16.30 Úttörő sporthiradó. 17.10 A népek kezükbe veszik a béke ügyét. 17.55 Nemzetközi kérdések. 18.10 Tánc- zene. 20.19 Jó munkáért szép muzsikát. 22.23 A két Bánk-bán: Katona és Erkel. Petőfi Rád.ó: 15.00 Népi demokratikus országok muzsikájából. 16.00 Ismerke­dés. 16.30 Népzene. 17.30 A Horlhy-fa- siztnus szociáldemokrata támaszai az 1920-as évek elején. 18.00 Egy falu — egy nóta. 18.45 Üzemi kórushangverseny. 19.15 Brahms művészete. SZOMBAT. Kossuth Rádió: 12.10 Né­pek dalai.- 12.30 Népi zene. 13.00 Mű­vészeti híradó. 13.20 Napsütötte réten, ’ 14.15 Oper.-kettősök. 15 00 Hanglemezek. 15.30 Beszélő atlasz. 15.50 V-dám hang­9-re emelik. Március 31-én. már 1 tized híján elérték vállalásu kai. A pórszombati farm tehené­szei pedig már túl is szárnyal­ták felajánlásukat: elérték a 109 százalékét. Kiváló eredményt ért el Köncz József tehenész, aki a felszaba­dulási héten 6 literről 10*5 literre emelte a fejesi állagot Luther Vendel 6-ról 9.8 literre, Kerese Lajos 5.9-röI 9.6 literre és még számosán vannak a te­henészet dolgozói között, akik egyéni vállalásukat már túl is teljesítették. A gazdaság dolgozói a ke­mény megfeszített munka, a ki­váló reljesitmények mellett kül­sőségeiben is méltóképpen ké­szülnek legnagyobb nemzeti ün­nepünkre. Kicsinosították a gaz­daság udvarát, virággal ültették be és uj, méltó versenytáblát készítettek az élenjárók népsze­rűsítésére. A dolgozóit: már most arról be­szélgetnek, hogy ugyanilyen len­dülettel fognak dolgozni a fel- szabadulási hét után is. Uj mun- kagyözelmekkel akarják köszön­teni a hazánkban összeülő Világ Béketanács ülését. tési kötelezettségét. Szívesen adta, mert azokra -a hős szovjet harccsokra gondolt, akik elhoz- ták nekünk a békét, a szabad életet. Sztálin fiairól beszélt ak­kor is. amikor megmagyarázta dolgozó asszonytársainak, hogy miért kell helytállnunk, hogy ezt a szabad, független, békés életünket védik. amikor becsü­lettel helytállnak, amikor telje­sítik begyűjtési kötelezettségű, két. Nemcsak a begyűjtésben jár­nak élen a zalaszentgyörgyi dol­gozók. Március 25-ig földbe ke­rült az árpa és zab, március 30-ig pedig napraforgóvetéster­vüket is 70 százalékra teljesí­tették. Az egyénileg dolgozóknak pél­dát mutat a község termelőszö­vetkezeti csoportja. A Béke tszcs 150 százalékra teljesítette tojás. bcgyüjtési kötelezettségét, ba­romfiból pedig 140 százalékot értek el. A tavaszi aprómagvak vetését öle is befejezték. Az egész község minden dol­gozója felemelt fővel ünnepelhet holnap, április 4-én. A zalaszent. györgyiek megállták a helyüket, büszkék lehetünk rájuk. szerszólók: 16.20 Arany János dalai. 17.00 Diszpécserszolgálat. 17.30 Szovjet művek. 18.00 Szövetkezeti híradó. 18.30 Szív küldi. 20.10 Láttuk, hallottuk, ol­vastuk.. 22.25 Tánczene. Petőfi Rádió: 13.00 Vidéki együttesek hangversenye. 13.45 Uj dalok. 16.00 Zenei újság. 16.35 Közgazdasági ne­gyedóra. 16.50 Szív küldi. 17.10 Tanul­junk énekszóra oroszul. 17.45 A rádió postája. 18.00 Tánczene. 19.00 Operák. VASARNAP. Kossuth Rádió: 6.00— 9.00-ig: Zenés vasárnap reggel. Közben 6.45 A Szabad Nép mai vezércikke. 9.00 Egy' falu — egy nóta. 10.10 Hang­lemezek. 11.00 Épülő szép hazánk. 12.15 Szimfonikus zene. 13.30 Békemüsor. 14.15 Müvészlemezek. 16.00 Ismerkedjünk hol­napunkkal. 16.30 Hanglemezek. 17.00 Külpolitika. 17.40 Kincses kalendárium. 19.00 Szovjet tánczene. 20.30 Fekete folt. 21.30 Toiohirek. 22.25 Tánczene. Petőfi Rádió: 8.00 Dalok. 8.30 Falurá­dió. 9.00 Stranss-keringők. 10.15 Nép­zene. 11.00 Miska bácsi lemezesládája. 11.35 Hanglemezek. 12.20 Népi zene. 13.05 Operahangverseny. 14.05 Operett- zene. 15.00 Kérdezz — felelek! 15.20 Csárdások, polkák. 16.00 Gyermekszin. ház. 16.40 Szív küldi. 17.00 Irodalmi műsor. 17.30 II. félidő. 18.43 Épül a kommunizmus — épül a szocializmus. 19.00 Operahangverseny. IFJÚMUNKÁSOK, DOLGOZÓK! Amikor hozzátok szólok, ott érzem magain köztetek. a Mező- gazdasági • Gépjavító Vállalat munkapadjai között. Szinte hul­lom a traktorok, gépek zúgását s látom, lelkes munkával telje­sititek előirányzott terveteket. Nemrég — egy jó félévvel ez­előtt — én is ugyanott dolgoz­tam veletek, aiost azonban itt vagyok Szombathelyen a Ság- vári Endre Szakérettségi gépész, mérnöki szakán. Jól berendezett kollégiumban vagyunk elhelyez., ve, teljes ellátást kapunk és amellett ösztöndijat is. Külön, böző tantárgyakat tanulunk, igy nemcsak szaktanfolyamon, ha­nem az általános műveltség terén is képzettebbek leszünk. Tanáraink, nevelőink a legjobb tudásukkal igyekeznek a szocia­lista haza szakmai vezetőivé ké­pezni bennünket Vasárnapon ként tanulmányi kirándulásokra megyünk, ezzel szintén látókö. rünket növeljük. Szabadidőnk­ben mindenféle szórakozási lehe­tőség megvan számunkra. Itt a tanulmányi idő két év. Utána a budapesti műegyetemre megyünk. Jelentkezzetek 3ri is szakérett­ségire! Ne elégedjetek meg ed­digi tudásotokkal! Számotokra az itt felsorolt lehetőségek ugyanúgy biztosítva vannak, mint számunkra. Legyen büszke rátok az az üzem, ahonnan az élet különböző üt. jaira léptek. Államunknak sok uj és jól képzett vezetőre van szüksége. Legyetek Ti is a szó. cialista haza vezető emberei! TÓTH JÁNOS gépészmérnöki szak. halig. A zalaapáii állami gazdasás dolgozói sikeresen dolgoznak a felszabadulási hétre tett vállalá­saik 'teljesítéséért. Március 31-ig a gazdaság dolgozói globálisan 99 százalékra valósították meg foga­dalmukat. Különösen feltűnnek a nagyradai üzemegység dolgozói, ahol a felszabadulási hétre tett vállalásokat már 113 százalékra teljesítették. Szép példát mutat­tak a felszabadulási héten vég­zett munkájukkal Tóth Istvánná, Lenner Magda, Takács Magda, Kovács Mária, Borsos András, TaJzács El’a éo Kiglics József elv. társak. Tulsulylovábbilással a leiszabadulási bét sikeréért A felszabadulási Ítél miiül újabb és újabb sikereket vált ki a zala­egerszegi Fíitöház dolgozóinál. 30-ún Lackó László mozdonyvezető és fű­tője, Tóth József 139 százalékos túl­súlyt továbbítottak és 4.8 százalékos szénmegtakaritást értek el. jDemény Mihály motorvezs'tö 10 kilogramm gázolajat takarított, meg, s a vona­tot menetrend szerint' továbbította. Németh Kálmán sztahanovista gép­lakatos 159, Mátyás Imre • ifjúmun­kás géplakatos pedig 131 százalék­ra 'teljesitette normáját. M O Z I Zalaegerszeg, április 1—8. ELSŐ FECSKÉK Nagykanizsa, április 1—6. SZÉP IFJÚSÁG BETONOZÁSI és szállítási munkára férfi segédmunkásokat felvesz Épület­elemgyár. Jelentkezés: Épületelem- gyár munkaerögazdálkóaásán, Buda­pest. XI. Budafoki-ut 78. Napi három­szori étkezést 7.40 forintért, vidékiek­nek szállást havi 10.— forintért bizto­sítunk. ZALA A Magyar Dolgozók Pártja Zala megyei Bizottságának lapja. — Felelős szer­kesztő és kiadó: Databos Iván. — Szer­kesztőség: 2alaegeiczeg. Kossuth Lajos, utca 22. Teletöm 250. — Kiadóhivatal: Zalaegerszeg. Széchenyi tér 4. Telefon: 1C2. — Készült a Vasmegyei Nyomda­ipari Vállalatnál Szombathely. Kossuth La jós.utca 6. Teleton: 75. — Felelő* vezető: Hotmsnn Miklós. Zalaszentgyörgjr túlteljesítette a felszabadulási hétre tett vállalását

Next

/
Oldalképek
Tartalom